Hotărârea nr. 205/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Iași,a Studiului de fundamentare și a documentaţiei de atribuire aferente

MUNICIPIULUI IAȘI CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Iași, a Studiului de fundamentare și a documentației de atribuire aferente

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicată cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Legii serviciului de iluminat public n r.230/ 2006;

Având în vedere prevederile Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.86/2007 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de iluminat public al ANRSC;

Având în vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.745/2007 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC nr.367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licentelor/autorizatiilor și a modelului de licenta/autorizatie eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;

Având în vedere prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European si a consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/C;

Având în vedere prevederile Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr.5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului—cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.87 din 20 martie 2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al Serviciului de iluminat public al ANRSC;

Având în vedere prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 8 din 02.03.2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandări privind achiziționarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare și echipamente și servicii pentru iluminatul public, prin licitație publică, pe bază de criterii de eficiență energetică;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii în România;

Având în vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

Având in vedere Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.197/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public și a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public din Municipiul Iasi;

Având in vedere art.36 alin (2) lit.c si d, alin (6) lit.a si art. 45 alin 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă delegarea serviciului de iluminat public în Municipiul Iași pentru o perioadă de 3 (trei) ani, prin procedura de licitatie publica.

Art.2. Se aprobă Studiul de fundamentare pentru delegarea Serviciului de iluminat public în Municipiul Iași, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului de iluminat public în Municipiul Iași, conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă proiectul Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public în Municipiul Iași, conform Anexei 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcției Tehnică și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Evidența Patrimoniului Public și Privat; Direcției Exploatare Patrimoniu; Serviciului Achiziții Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare, Direcția Tehnica și Servicii Comunitare, Directia Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Direcția Exploatare Patrimoniu si Serviciul Achiziții Publice.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte de Ședință,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 205 din 24 mai 2019