Hotărârea nr. 204/2019

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție în integralitatea sa,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului “Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași – Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”- SURSELE DE FINANȚARE


MUNICIPIULUI IAȘI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa nr. 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție în integalitatea sa, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului

“Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași -Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi”- SURSELE DE FINANȚARE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 48483/06.05.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.5. Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Avizul favorabil CTE nr. 27447/13.03.2019;

Având în vedere H.C.L. nr 545 din 20 Decembrie 2018;

Având în vedere Certificatul de urbanism: nr 3826 /14.11.2018;

Având în vedere Ordonanța de urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 21 martie 2019, astfel:

”Anexa nr. 5 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție în integalitatea sa, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului “Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași - Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”- SURSELE DE FINANȚARE, parte integrantă la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 86 din 21 martie 2019 rămân neschimbate.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generale Economice și Finanțe Publice Locale;

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte de Ședință,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 204 din 24 mai 2019

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 204/24.05.2019 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție in integalitatea sa, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Modernizare campus scolar tehnic in municipiul Iasi-Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”

SURSELE DE FINANTARE

Total proiect

Total eligibil actualizat proiect

Total eligibil neactualizat proiect

Total neeligibil proiect

Total nerambursabil

Total ajutor de stat

Total contribuție proprie

Intensitatea intervenției

Componente

Componenta 1

7392,942.93

7392,942.93

7392342.93

0.00

7345,084.03

0.00

147,858.90

98.0000

Total proiect

7392342.93

739234233

7392342.93

030

7345,084.03

0.00

14735830

98.0000

Parteneri

Lider

7392,942.93

7392,942.93

7392342.93

0.00

7345,084.03

0.00

147,858.90

98.0000

Președinte de ședință, Consilier local Adrian Florin Boca

4 / 4 la H.C.L. nr. 204 din 24 mai 2019