Hotărârea nr. 203/2019

HOTĂRÂRE privind “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Iaşi”


MUNICIPIULUI IAȘI

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul

Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea

Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice - Birou Spatii Verzi si Salubritate nr. 51614 / 13.05.2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 114/2007 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Având în vedere prevederile Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, republicată;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului n r.1549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă “îndreptarea erorii materiale identificate în cuprinsul Anexei la Hotărârea de Consiliu Local numărul 551 din 20.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Iași”, după cum urmează:

- se modifică linia aferentă ”Spațiu verde bl. 805, 812-818” de la 2434 mp la 2519 mp suprafață teren degradat, respectiv de la 6819 mp la 6904 mp Total (Total zona verde și Teren degradat).

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 551 din 20 decembrie 2018 rămân neschimbate.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului Municipiului Iași prin aparatul de specialitate.

Art. 4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 49, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcției Tehnică și Servicii Comunitare: Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Proiecte Europene; Direcției Fond Locativ; Direcției Exploatare Patrimoniu și Instituției Prefectului Județului Iași

Art.6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare: Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Proiecte Europene; Direcția Fond Locativ; Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte de Ședință,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 203 din 24 mai 2019