Hotărârea nr. 202/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Mănăstirea Cetățuia,Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Bucium - Iași,Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”,Agenția Națională pentru Protecția Mediului necesar implementării proiectelor de amenajare a spațiilor verzi

privind aprobarea Acordului de Parteneriat

între Municipiul Iași și Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Bucium - Iași, Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”, Agenția Națională pentru Protecția Mediului necesar implementării proiectelor de amenajare a spațiilor verzi

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Protecția Mediului, turism și Agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și

3                                                          3

Servicii Comunitare, înregistrată sub nr. 41936/16.04.2019;

Având în vedere adresele transmise de Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea “Tuturor Sfinților” Bucium - Iași, Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt” și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, înregistrate la Primăria Municipiului Iași, sub numerele 32942/2019, 21272/2019, 33633/2019 și 32914/2019, prin care se solicită sprijin în vederea amenajării peisagistice a spațiului verde aferent instituțiilor.

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea “Tuturor Sfinților” Bucium-Iași, Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt” și Agenția Națională pentru Protecția Mediului necesar implementării proiectelor de amenajare a spațiilor verzi.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de Parteneriat menționat la articolul 1.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcției Tehnică și Servicii Comunitare: Direcției Generală Economică și de Finanțe Publice Locale; S.C. Servicii Publice S.A.; Mănăstirii Cetățuia; Mănăstirii “Tuturor Sfinților” Bucium - Iași; Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt”; Agenției Națională pentru Protecția Mediului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A., Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea “Tuturor Sfinților” Bucium-Iași, Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt” și Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de

Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte de Ședință,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 202 din 24 mai 2019

Anexa 1 la H.C.L. nr. 202/24.05.2019 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Bucium-Iași,

3    ’

Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”, Agenția Națională pentru Protecția Mediului necesar implementării proiectelor de amenajare a spațiilor verzi

ACORD PARTENERIAT nr. ___________ / __________ 2019

A. Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:     4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215, fax

0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA,

Și

Mănăstirea Cetățuia cu sediul în str. Cetățuia, nr.1, Iasi, Romania, cod postal 700679, Cod fiscal: 8897336, cont RO70BRDE240SV08070902400, deschis la BRD GSG, reprezentată legal prin stareț Arsenie HANGANU;

Mănăstirea “Tuturor Sfinților” Bucium-Iași cu sediul în str. Păun nr.14, Iasi, Romania, cod postal 700274, CIF 26781363, cont RO38BTRL02401205L59082XX, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal prin stareț Arhim. Nicodim PETRE;

Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt” cu sediul în str. Măgurii, nr.2, bl. 624, et3, ap.1, Iasi, Romania, cod postal 700707, CIF 39176860, cont RO12RZBR0000060020473385, deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal prin General Remus BONDOR;

Agenția Națională pentru Protecția Mediului cu sediul în Calea Chișinăului nr.43, Iasi, Romania, cod postal 700179, Cod fiscal: 4540852, cont RO71TREZ4065032XXX000632, deschis la Trezoreria Iași, reprezentată legal prin Director Gheorghe TĂTARU;

denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie implicarea și susținerea comună a proiectelor de amenajare a spațiilor verzi.

C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părti implicate.

D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

Mănăstirea Cetățuia, Mănăstirea “Tuturor Sfinților” Bucium-Iași, Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt” și Agenția Națională pentru Protecția Mediului vor participa la amenajarea spațiilor verzi prin acordarea sprijinului logistic, ce consta în pregătirea terenului, săparea gropilor în vederea plantării arborilor, arbuștilor și florilor acolo unde este necesar, și asigurarea de apă până ce materialul dendrologic ajunge la maturitate deplina și după.

Municipiul Iași va sprijini cu lucrări de amenajare peisagistică a spațiilor din incinta Mănăstirii Cetățuia, Mănăstirii “Tuturor Sfinților” Bucium-Iași, Brigăzii 15 Mecanizată “Podu Înalt” și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, lucrări ce constau în asigurarea materialului dendrofloricol, semănarea gazonului, aplicarea rulourilor de gazon și a sistemului de irigații pentru 850 mp în incinta Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 78115/01.09.2010, încheiat între SC Servicii Publice SA și Municipiul Iași.

E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării.

Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor

parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ..............................în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI

f

Primar,

Mihai CHIRICA


Mănăstirea Cetățuia

Stareț,

Arsenie HANGANU


Mănăstirea “Tuturor Sfinților” Bucium-

f

Iași

Stareț,

Arhim. Nicodim PETRE

Brigada 15 Mecanizată “Podu Înalt”

General,

Remus BONDOR

Agenția Naționala pentru Protecția

Mediului

Director,

Gheorghe TĂTARU

Președinte de ședință

f                              f              f

Consilier local

Adrian Florin Boca