Hotărârea nr. 201/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării Anexei 5 Memoriu privind descrirea sumară a investiției propuse,la HCL nr. 85 din 21 martie 2019 – pentru proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Anexei 5 Memoriu privind descrirea sumară a investiției propuse, la HCL nr. 85 din 21 martie 2019 - pentru proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, inregistrat sub nr. 56498/22.05.2019, dupa cum urmeaza:

- Se modifică titlul proiectului de hotărâre din “Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei 2 - Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectului de investiții și Anexei 5 Memoriu privind descrirea sumară a investiției propuse, la HCL nr. 85 din 21 martie 2019 - pentru proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei” în titlul „Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei 5 Memoriu privind descrirea sumară a investiției propuse, la HCL nr. 85 din 21 martie 2019 - pentru proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei -Centrul Multifuncțional Cicoarei”.

- Se anulează completarea Anexei 2 - Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectului de investiții. Anexa 2 la HCL 85 din 21 martie 2019 rămâne în vigoare, nemodificată.

- Se înlocuiește Anexa 5 „Memoriu privind descrirea sumară a investiției propuse”, la HCL Nr. 85 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”, a documentației tehnico-economice - Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a bugetului aferent proiectului” cu prezenta Anexa 5 Memoriu privind descrirea sumară a investiției, propuse în cadrul amendamentului.

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 54510/17.05.2019 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice;

Având în vedere HCL nr. 85 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului “Proiect Integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Mulțifuncțional Cicoarei”, a documentației tehnico ecomomice - Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici și a bugetului aferent proiectului.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei 5 Memoriu privind descrirea sumară a investiției propuse la HCL nr. 85 din 21 martie 2019 - pentru proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”.

Art. 2. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 201 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0