Hotărârea nr. 200/2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI IAȘI ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI - „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – TRAMVAIE”,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE


MUNICIPIULUI IAȘI CONSILIUL LOCAL ’


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI IAȘI ÎN CALITATE DE

9

PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI - ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE

TRANSPORT PUBLIC - TRAMVAIE, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE

9                                                9                                                                                          9

OCAZIONALE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere PROIECTUL: „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”;

Având în vedere Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile;

Având în vedere Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

Având în vedere Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Având în vedere Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanțare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat;

Având în vedere Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 22413/12.02.2019 catre Unitatile Administrativ Teritoriale partenere in cadrul proiectului ,Achizitie de mijloace de transport in comun tramvaie/troleibuze/autobuze electrice,, prin care se solicita reintocmirea documentelor care fac referire la sumele ce contin TVA si care conform Ghidului solicitantului, sunt sau nu incadrate in categoria cheltuielilor eligibile;

Având în vedere Ordinul Viceprim - ministrului, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 6113/01.11.2018 de aprobare a Ghidului solicitantului Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 care prevede ca “taxa pe valoarea adaugata (TVA) aferenta cheltuielilor eligibile pentru achizitionarea mijloacelor de transport, este neeligibila, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile altele decat cele pentru achizitionarea mijloacelor de transport, este eligibila”;

Având în vedere OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, referitor la recuperarea TVA pentru mijloace de transport;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 291/2018, privind privind Aprobarea Participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, după cum urmează:

 • 1.1. Se modifică art. 5 și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. Alin (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public - tramvaie, solicitate la finanțare, și a altor activități eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul IAȘI, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -tramvaie”, în cuantum de 184.474.526,00 lei.

Alin. (2) Anexa 3 la HCL nr 291/2018 se modifica conform Anexei 1 care face parte integranta la prezenta hotarare.

 • 1.2. Se modifică art. 6 și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul IAȘI, reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 3.689.490,52 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”

 • 1.3. Se modifică art. 7 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 34.960.000,00 lei și achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiiilor aferente UAT Municipiul Iași în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 291/2018 de aprobare a participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, raman neschimbate.

Art. 3. HCL nr. 291/2018 de aprobare a participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre se va republica.

Art. 4. Se aprobă modificarea Alin (4) al art. 3 din Acordul de parteneriat nr. 77.516 din data de 30.07.2018 încheiat în baza HCL nr. 291/2018 de aprobare a participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, după cum urmează:

“(4) Contributia la finantarea cheltuielilor totale ale Proiectului“

 • (1)Se modifică art. 3 alin. (4) privind Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului după cum urmează:

Lider de parteneriat :

 • -   Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei

 • -    Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0

 • -     Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei

 • -     Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Partener :

 • -  Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 219.434.526,00 lei

 • -  Valoare TVA: 34.978.126,00 lei

 • -  Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei Și %): -

 • -  Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 34.960.000,00 lei

 • -  Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 18.126,00 lei

 • -  Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 184.474.526,00 lei

 • -  Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei Și %): 3.689.490,52 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.”

 • (2) . Se aprobă introducerea Anexei 2 - ”Detalierea cheltuielilor proiectului” ca anexa la Acordul de parteneriat nr. 77.516 din data de 30.07.2018

 • (3) . Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 77.516 din data de 30.07.2018 potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor efectua prin Act aditional (Anexa 3).

Art. 5. Se împuternicește CHIRICA MIHAI - în calitate de Primar al UAT Municipiul Iași să semneze Actul Aditional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 77.516 din data de 30.07.2018 privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - lider de proiect și UAT Municipiul Iași, cât și toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate prin prezenta hotărâre.

Art.6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Direcției Juridice și Direcției Proiecte Europene și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Proiecte Europene și Direcția Juridică;

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Președinte de Ședință,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana Ionașcu

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 200 din 24 mai 2019

Prezenta hotărâre este radactată în trei exemplare în original.

ANEXA 1 - HCL 200/24.05.2019

ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - TRAMVAIE,

Oraș

Rută/UM

Tv30

Iași

1/buc

3

Iași

13/buc

3

Iași

3/buc

3

Iași

28/buc

Iași

36/buc

Iași

42/buc

Iași

52/buc

Iași

7/buc

4

Iași

8/buc

3

Total nr. mijloace de transport/nr. total stații

buc

16

Preț estimativ/buc. vehicul (lei)/Preț estimativ/buc. stație (lei)

lei

11.500.000,00

Preț estimativ total vehicul (lei)/Preț estimativ total stație (lei) - fara TVA

lei

184.000.000,00

cheltuieli de informare si publicitate*

lei

95.400,00

cheltuieli cu salariile *

lei

361.000,00

cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru instalarea statiilor de incarcare *

lei

Total (lei)* fara TVA

lei

184.456.400,00

Total (lei) cu TVA

lei

219.434.526,00

Director Executiv Directia Implementare SIDU

Dumitru Petru TOMORUG

Responsabil proiect,

Claudia STOICA

Președinte de ședintă, Consilier local Adrian Florin Boca

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL IAȘI

Nr. __________/______________

Nr. ____________/______________

ANEXA 3 la HCL nr. 200/24.05.2019

ACT ADIȚIONAL nr. 1 LA

ACORDUL DE PARTENERIAT

Nr. ............./MDRAP/ .................

Nr. 77.516/UAT/30.07.2018

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL IAȘI

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TEMEIUL LEGAL

Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT ADIȚIONAL”, are în vedere următoarea legislație națională:

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, cu modificările ulterioare;

 • ■  Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare;

 • ■   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • ■   Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

 • ■  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • ■  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PĂRȚILE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax.

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat legal prin domnul VICEPRIM - MINISTRU

VASILE - DANIEL SUCIU, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN):

 • -   RO14TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

 • -   RO58TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului București

Și

Unitatea administrativ-teritorială MUNICIPIUL IASI, în calitate de Partener, cu sediul în BULEVARDUL STEFAN CEL MARE SI SFANT, nr. 11, localitatea IASI, județul IASI, România, cod poștal 700064, telefon: 0232-267-828, fax: 0232-211 200, poștă electronică: cabinet.primar@primaria-iasi.ro, cod fiscal: 4541580, reprezentat legal MIHAI CHIRICA, PRIMAR MUNICIPIUL IASI, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO40TREZ406504102X023283

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO20TREZ40621A480101XXXX - FEDR- Sume primite in contul platilor in anul curent;

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO64TREZ40621A480102XXXX - FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO77TREZ40621A426900XXXX - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile HCL nr291/2018, au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 77.516/30.07.2018 după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3 alin.(4) din Acordul de parteneriat nr.77.516/30.17.2018 și va avea următorul cuprins: ”(4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

În ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener                     Contribuția (valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată

pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016)

Lider de parteriat


Partener


Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect

720.000,00 LEI

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %)

0

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect

720.000,00 LEI

Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %)

108.000,00 LEI reprezentând 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %):3.689.490,52 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 77.516/30.07.2018:

- Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”

Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

La prezentul Act adițional este anexat următoarul document:

Hotărârea de aprobare a modifcărilor aduse Acordului de parteneriat nr. 77.516/30.07.2018 încheiat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE și UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL IAȘI

Semnături

Lider de parteneriat

Numele, prenumele și funcția           Semnătura Data și locul

reprezentantului legal al                              semnării

organizației/instituției

Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice

VASILE - DANIEL SUCIU

VICEPRIM - MINISTRU

Partener

Numele, prenumele și funcția           Semnătura Data și locul

reprezentantului legal al                              semnării

organizației/instituției

MUNICIPIUL IAȘI

MIHAI CHIRICA

PRIMAR

Președinte de ședință, Consilier local Adrian Florin Boca

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: -219.434.526,00 lei

Valoare TVA: 34.978.126,00 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):

0

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 34.960.000,00lei

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile:

18.126,00 lei

Valoarea eligibilă totală aferentă activităților proprii incluse din proiect: 184.474.526,00 lei