Hotărârea nr. 20/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi,in suprafata de 3.995 mp,avand numar cadastral 135327,parcela 1,tarlaua 107,Trup Moara de Vant si includerea acestuia in fondul forestier

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbarii categoriei de folosinta a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, in suprafata de 3.995 mp, avand numar cadastral 135327, parcela 1, tarlaua 107, Trup Moara de Vant si includerea acestuia in fondul forestier

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6012/18.01.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Nr. 766/2018 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I;

Având în vedere Titlul de proprietate nr. 186318/20.02.2003 - proprietar Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile H.C.L. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinta a terenului proprietate publica a Municipiului Iasi, in suprafata de 3.995 mp, avand numar cadastral 135327, parcela 1, tarlaua 107, Trup Moara de Vant din „faneata” in „padure” si includerea acestuia in fondul forestier .

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Serviciului GIS-Cadastru și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat; Serviciul GIS- Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 20 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0