Hotărârea nr. 2/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea aderării Municipiului Iași la Platforma SDG Cities Leadership (Orașe care respectă Țintele de Dezvoltare Durabilă)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării Municipiului Iași la Platforma SDG Cities Leadership (Orașe care respectă Țintele de Dezvoltare Durabilă)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința Extraordinară în data de 14.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 2929/11.01.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Iași la Platforma SDG Cities Leadership (unde SDG = Sustainable Development Goals = Obiective/Ținte de Dezvoltare Durabilă) și semnarea Acordului de participare la Platformă.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 2 din 14 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0