Hotărârea nr. 199/2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI IAȘI ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN CADRUL PROIECTULUI - „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 m”,DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI,A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,PRECUM ŞI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE


Municipiul Iași Consiliul Local


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI IAȘI ÎN CALITATE DE PARTENER ÎN

CADRUL PROIECTULUI - ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 m, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN CU MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere PROIECTUL: Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice cu lungimea de 12m”;

Având în vedere Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ;

Având în vedere Prioritatea de Investitii 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare;

Având în vedere Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Având în vedere Apelul de proiecte dedicat cererilor de finanțare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca lider de parteneriat;

Având în vedere Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 22413/12.02.2019 catre Unitatile Administrativ Teritoriale partenere in cadrul proiectului ,,Achizitie de mijloace de transport in comun tramvaie/troleibuze/autobuze electrice,, prin care se solicita reintocmirea documentelor care fac referire la sumele ce contin TVA si care conform Ghidului solicitantului, sunt sau nu incadrate in categoria cheltuielilor eligibile;

Având în vedere Ordinul Viceprim - ministrului, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 6113/01.11.2018 de aprobare a Ghidului solicitantului Ghidul solicitantului, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 care prevede ca “taxa pe valoarea adaugata (TVA) aferenta cheltuielilor eligibile pentru achizitionarea mijloacelor de transport, este neeligibila, iar taxa pe valoarea adaugata aferenta cheltuielilor eligibile altele decat cele pentru achizitionarea mijloacelor de transport, este eligibila”;

Având în vedere OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, referitor la recuperarea TVA pentru mijloace de transport;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 290/2018, privind privind Aprobarea Participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice cu lungimea de 12 m, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, după cum urmează:

 • 1.1. Se anuleaza Anexa nr. 2 (Protocolul de Asociere privind realizarea in comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achizitii publice ocazionale) al HCL 290/2018 si se inlocuieste conform anexei 1 care face parte din prezenta hotarare in cadrul art. 3 din HCL 290/2018.

 • 1.2. Se modifică art. 5 și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. Alin (1) Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public, stațiilor de reîncărcare, a echipamentelor /sistemelor de transport inteligente, solicitate la finanțare, și a altor activități eligibile proprii din proiect ale UAT Municipiul IAȘI, în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m, în cuantum de 66.753.064,00 lei.

Alin. (2) Anexa 3 la HCL nr 290/2018 se modifica conform Anexei 2 care face parte integranta la prezenta hotarare.

 • 1.3. Se modifică art. 6 și va avea următorul cuprins:

„Art. 6. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul IAȘI, reprezentând contribuția de minimum 2 % din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 1.145.061,28 lei reprezentând cofinanțarea proiectului Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m

 • 1.4. Se modifică art. 7 și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile în cuantum de 9.500.00,00 lei și achitarea eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare investițiiilor aferente UAT Municipiul Iași în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 290/2018 de aprobare a participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, raman neschimbate.

Art. 3. HCL nr. 290/2018 de aprobare a participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre se va republica.

Art. 4. Se aprobă modificarea Alin (4) al art. 3 din Acordul de parteneriat nr. 77520 din data de 30.07.2018 încheiat în baza HCL nr. 290/2018 de aprobare a participării Municipiului Iași în calitate de partener în cadrul proiectului - Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a unei achiziții publice ocazionale, după cum urmează:

“(4) Contributia la finantarea cheltuielilor totale ale Proiectului“

 • (1) Se modifică art. 3 alin. (4) privind Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului după cum urmează:

Lider de parteneriat :

 • -    Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 720.000,00 lei

 • -    Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):0

 • -    Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 720.000,00 lei

 • -    Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) : 108.000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă a proiectului

Partener :

 • -      Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 66.753.064,00 lei

 • -     Valoare TVA: 10.595.464,00 lei

 • -      Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): -

 • -      Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 9.500.000,00 lei

 • -      Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 1.095.464,00 lei

 • -      Valoarea eligibilă totală a activităților proprii incluse în proiect: 57.253.064,00 lei

 • -      Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 1.145.061,28 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. ”

 • (2) Se aprobă introducerea Anexei 3 - ”Detalierea cheltuielilor proiectului” ca anexa la Acordul de parteneriat nr. 77520 din data de 30.07.2018.

 • (3) Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 77520 din data de 30.07.2018 potrivit prevederilor prezentei hotarari se vor efectua prin Act aditional (Anexa 4).

Art. 5. Se împuternicește CHIRICA MIHAI - în calitate de Primar al UAT Municipiul Iași să semneze Protocolul de Asociere si Actul Aditional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 77520/30.07.2018 privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice -lider de proiect și UAT Municipiul Iași, cât și toate documentele care decurg din acestea în limita sumelor aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice; Directiei Proiecte Europene, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Juridica, Direcția Proiecte Europene.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 199 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Prezenta Hotarare este redactata in 3 (trei) exemplare in original.

ANEXA 1 la HCL 199/24.05.2019

PROTOCOL DE ASOCIERE

Privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale

Nr. __________ /MDRAP/ _______________

Nr. _________ /UAT/_______________

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL IASI

pentru realizarea în comun a achiziției de mijloace de transport public - autobuze electrice, în cadrul proiectului “Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12m”

ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


PREAMBUL

În temeiul:

 • -   Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Ordonanței de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

 • -   Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/protocolului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -   Acordului de parteneriat nr. ................/................. încheiat  între Ministerul

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ-Teritorială MUNICIPIUL IAȘI, pentru realizarea proiectului “Achiziție de mijloace de transport public -autobuze electrice 12 m”

Și având în vedere:

 • - Volumul, complexitatea activităților și capacitatea profesională presupuse de realizarea achiziției de mijloace de transport si echipamente a 20 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 12,00 m, 6 stații de încărcare rapida precum si 20 stații de încărcare lentă pentru a căror atribuire se încheie prezentul protocol de asociere, depășește resursele existente la nivelul UAT MUNICIPIUL IAȘI pentru asigurarea derulării în condiții optime a procesului de achiziție publică necesare în vederea atribuirii respectivului contract și obținerea beneficiilor anticipate;

 • - Aplicarea în mod unitar va avea ca efect asigurarea premiselor necesare pentru realizarea respectivelor achiziții în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate, în sensul că: pe de o parte, se va reduce efortul presupus de realizarea activităților procedurale specifice, ceea ce va conduce la eficientizarea resurselor umane și materiale alocate derulării proceselor de achiziție publică vizate; iar pe de altă parte, se va spori capacitatea autorităților contractante asociate de a maximiza rezultatele obținute în urma aplicării procedurilor de atribuire care fac obiectul prezentului protocol de asociere printr-o poziționare competitivă a acestora prin posibilitatea de a obține prețuri mai avantajoase prin volume mai mari,

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin Vasile - Daniel SUCIU, viceprim - ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate contractantă care derulează achiziția în numele altei autorități

și

Unitatea administrativ-teritorială MUNICIPIUL IASI, cu sediul în BULEVARDUL STEFAN CEL MARE SI SFANT, nr. 11, localitatea IASI, județul IASI, România, cod poștal 700064, telefon: 0232267-828, fax: 0232-211 200, poștă electronică: cabinet.primar@primaria-iasi.ro, cod fiscal: 4541580, reprezentat legal MIHAI CHIRICA, PRIMAR MUNICIPIUL IASI, in calitate de autoritate contractanta in numele careia actioneaza MDRAP,

au convenit să încheie prezentul Protocol de asociere care reprezintă voința expresă a părților.

PRECIZĂRI PREALABILE

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA

 • 1. În prezentul Protocol, cu excepția situațiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:

 • (a) cuvintele care indică singularul includ și pluralul, iar cuvintele care indică pluralul includ și singularul;

 • (b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

 • (c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel;

 • 2.  Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente.

 • 3.  Prezentul Protocol se bazează pe buna-credință în executarea obligațiilor ce decurg din prezentul Protocol, precum și pe necesitatea asigurării exploatării și durabilității investițiilor finanțate prin POR 2014-2020.

Termeni și Abrevieri

Jaspers - JASPERS (Asistență Comună pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene) este un parteneriat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). Unul din obiectivele JASPERS este reprezentat de îmbunătățirea pregătirii proiectelor care urmează să fie cofinanțate din Fondul de Coeziune (FC) și Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în noile State Membre.

Proiect - O serie de activități economice indivizibile, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată și având obiective clar stabilite, pentru a cărui realizare Beneficiarul primește fonduri nerambursabile, în cazul de față, în cadrul Programului Operațional Regional.

Art. 1 SCOPUL PROTOCOLULUI DE ASOCIERE

Prezentul protocol de asociere este încheiat în scopul efectuării în comun, de către părți, a achiziției de mijloace de transport public - autobuze electrice în cadrul proiectului Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice.

Art. 2 OBIECTUL PROTOCOLULUI

 • (1) Obiectul protocolului îl reprezintă stabilirea de către părți a modalității de organizare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de mijloace de transport public -autobuze electrice, în numele și pe seama UAT, de către MDRAP, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 98/2016.

 • (2) În sensul prevederilor alin. (1), UAT MUNICIPIUL IAȘI deleagă MDRAP în vederea realizării tuturor formalităților necesare pentru inițierea, aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire aferente respectivului contract.

 • (3) În aplicarea prevederilor prezentului articol UAT MUNICIPIUL IAȘI sprijină activitățile derulate de MDRAP, prin îndeplinirea obligației de punere la dispoziția acestuia a oricăror date/informații/documente necesare pentru îndeplinirea obligațiilor care derivă din aplicarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice.

 • (4) Prezentul Protocol se referă la achiziționarea a:

- 20 autobuze electrice, cu lungimea de aproximativ 12,00 m, cu o valoare totală estimată de 50.000.000,00 Lei fara TVA;

- 6 stații de încărcare rapida, cu o valoare totală estimată 3.000.000,00 Lei fara TVA

- 20 stații de încărcare lentă, cu o valoare totală estimată de 2.500.000,00 Lei fara TVA.

Art. 3 DURATA PROTOCOLULUI

Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și încetează să producă efecte la data la care, s-au îndeplinit toate obligațiile aferente contractului economic rezultat în urma derulării procedurii de achiziție publică.

Art. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR (1) Drepturile și obligațiile MDRAP

 • a) Are dreptul de organiza achiziția de mijloace de transport public - autobuze electrice, în numele și pe seama UAT MUNICIPIUL IAȘI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • b) Organizează și derulează procedura de atribuire în numele și pe seama UAT MUNICIPIUL IAȘI conform prevederilor legale incidente și documentației de atribuire însușite de UAT, contractul de achiziție publică a mijloacelor de transport public - autobuze electice, urmând a fi semnat de către UAT cu operatorul economic desemnat câștigător;

 • c)  Întreprinde, în numele și pe seama UAT MUNICIPIUL IAȘI, orice demers necesar derulării și finalizării procedurii de atribuire.

 • d)  Întocmește și păstrează dosarul achiziției publice.

 • e)  Transmite UAT MUNICIPIUL IAȘI o copie a dosarului achiziției și modelul de contract pentru încheierea și derularea acestuia, după comunicarea rezultatului procedurii si expirarea termenului prevazut la art. 8 din Legea 101/2016 actualizată,

(2)Drepturile și obligațiile UAT MUNICIPIUL IAȘI

 • a) Stabilește și aprobă conform legislației naționale în vigoare, necesarul de mijloace de transport public, inclusiv clasa de vehicule și capacitatea acestora, pentru care solicită participarea în cadrul Proiectului derulat în parteneriat cu M.D.R.A.P, cu precizarea fermă a numărului de vehicule solicitate și a caracteristicilor acestora, conform hotărârilor emise de organele deliberative ale UAT și a Chestionarelor nr. 2 și 3, completate.

 • b) Stabilește necesarul de stații/puncte de reîncărcare și de alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de călători, dacă este cazul. Partenerul are obligația să transmită înainte de demararea procedurilor de achiziție informații cu privire la locul și condițiile de livrare a mijloacelor de transport public/echipamentelor ce urmează a fi achiziționate.

 • c) Asigură infrastructura necesară pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport și a echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice, până la data recepționării acestora, conform prevederii art. 1 alin. (4) lit.a) din OUG 47/2018.

 • d) Obține toate avizele și acordurilor necesare și execută lucrările aferente pentru deservirea autobuzelor electrice achiziționate corespunzător municipiului, în cazul opțiunii de achiziție prin Proiect a echipamentelor pentru alimentarea autobuzelor electrice.

 • e) Răspunde, MDRAP, în termen de 2 zile lucrătoare la solicitarile de clarificări ale pontențialilor ofertanți, depuse în cadrul procedurii de achiziție publică și comunicate de către MDRAP.

ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA

 • f) Încheie contractul de achiziție publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, recepționează mijloacele de transport public și achită contravaloarea acestora.

 • g) Derulează contractul de achiziție publică conform prevederilor documentației de atribuire și a clauzelor acestuia.

 • h) Transmite în cel mai scurt timp, MDRAP, dar nu mai târziu de 15 zile, copia contractului semnat în vederea transmiterii/publicării anunțului de atribuire.

 • i) Informează MDRAP cu privire la finalizarea livrării produselor, în termen de 10 zile de la acest eveniment, respectiv cu privire la data expirării perioadei de garanție tehnică produselor, în termen de 10 zile de la data expirării acestei perioadei, în vederea respectării obligației privind întocmirea și publicarea documentului constatator.

Art. 5 MODIFICAREA PROTOCOLULUI

 • (1) Părțile pot decide modificarea prezentului Protocol, oricând pe durata de valabilitate a acestuia, prin act adițional consemnat în scris.

Art. 6 NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI

 • (1)    Orice solicitare, notificare sau informare, ce va fi trimisă de către o Parte celeilalte Părți, va avea formă scrisă și va fi considerată ca primită de către cealaltă parte dacă:

 • a) a fost înmânată persoanei destinatare și aceasta a semnat de primire, în cazul expedierii prin utilizarea unui serviciu poștal cu confirmare de primire;

 • b) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți (în sensul că toate paginile constituind comunicarea au fost transmise către destinatar), în cazul în care comunicarea a fost trimisă prin fax;

 • c) s-a primit confirmarea de primire din partea celeilalte părți a mesajului electronic trimis prin poșta electronică persoanelor desemnate.

 • (2)    În cazul în care solicitarea/notificarea/informarea implică luarea unor decizii a căror fundamentare trebuie să aibă la bază și documente semnate în original de către cealaltă parte, acestea vor fi formalizate prin înscrisuri în acest sens, în situația în care respectivele decizii au avut la bază comunicarea prin mijloace electronice.

Art. 7 CONFIDENȚIALITATE

 • (1) Partea care transmite informațiile va preciza documentele sau părțile din documente care au caracter confidențial.

 • (2)  Partea care primește informațiile are obligația de a respecta caracterul confidențial al informațiilor primite.

 • (3) Părțile semnatare se angajează să păstreze același nivel de confidențialitate a informațiilor ca și partea care a transmis respectivele informații.

Art. 8 LEGEA APLICABILĂ

 • (1)     Prezentului Protocol i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română.

 • (2)     Pe durata prezentului Protocol, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional. Orice modificare a prezentului Protocol va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părțile.

Art. 9 DISPOZIȚII FINALE

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care (2) Protocolul este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente.


Art. 10 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • (1)    Prezentul protocol încetează prin ajungerea le termen.

 • (2)    În situații justificate, MDRAP poate denunța unilateral prezentul protocol fiind ținut însă de îndeplinirea obligațiilor scadente.

 • (3)     Neîndeplinirea de către una din părțile protocolului a obligațiilor menționate la art. 4, poate conduce la rezilierea prezentului protocol, partea responsabilă de neîndeplinirea obiectului acestuia fiind obligată să își asume sancțiunile prevăzute de legislația incidentă în materia achizițiilor publice.

Art. 11 DOCUMENTELE PROTOCOLULUI

(1) Chestionare 2-3, sunt anexate prezentului Protocol și fac parte integrantă din acesta.

Semnături

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al organizației/instituției

Semnătura Data și locul semnării

MDRAP

Vasile - Daniel SUCIU

VICEPRIM-MINISTRU

MUNICIPIUL

MIHAI CHIRICA

IASI

PRIMAR MUNICIPIUL IASI

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

ANEXA 2

HCL 199/24.05.2019

Indicatori tehnico -economici ai proiectului ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 m” - AbE12D

Oraș

Rută/UM

AbE12D

AbE12D

SiR

SiL

Iași

1/buc

Iași

13/buc

Iași

3/buc

Iași

28/buc

10

6

10

Iași

36/buc

10

10

Iași

42/buc

Iași

52/buc

Iași

7/buc

Iași

8/buc

Total nr. mijloace de transport/nr. total stații

buc

20

6

20

Preț estimativ/buc. vehicul (lei)/Preț estimativ/buc. stație (lei)

lei

2.500.000,00

500.000,00

125.000,00

Preț estimativ total vehicul (lei)/Preț estimativ total stație (lei) - fara TVA

lei

50.000.000,00

3.000.000,00

2.500.000,00

cheltuieli de informare si publicitate*

lei

115.600,00

cheltuieli cu salariile *

lei

392.000,00

cheltuieli cu avize si acorduri necesare pentru instalarea statiilor de incarcare *

lei

150.000,00

Total (lei)* fara TVA

lei

56.157.600,00

Total (lei) cu TVA

lei

66.753.064,00

Notă: AbE12D - autobuze electrice cu lungimea de 12,0 m, în regim de deal SiR - Stație încărcare rapidă;

SiL - Stație încărcare normală.

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL IAȘI

Nr. __________/______________

Nr. ____________/______________

ANEXA 4 la HCL 199/24.05.2019

ACT ADIȚIONAL nr. 1 LA

ACORDUL DE PARTENERIAT

Nr. 96269 /MDRAP/ 24.08.2019

Nr. 77520/UAT/30.07.2018

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Și

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL IAȘI

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public -

autobuze electrice - 12 m

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


TEMEIUL LEGAL

Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT ADIȚIONAL”, are în vedere următoarea legislație națională:

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, cu modificările ulterioare;

 • ■  Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare;

 • ■   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • ■   Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■   Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 • ■  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

 • ■  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 • ■  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PĂRȚILE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat legal prin domnul VICEPRIM - MINISTRU

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


VASILE - DANIEL SUCIU, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN):

 • -   RO14TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent;

 • -   RO58TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului București

Și

Unitatea administrativ-teritorială MUNICIPIUL IASI, în calitate de Partener, cu sediul în BULEVARDUL STEFAN CEL MARE SI SFANT, nr. 11, localitatea IASI, județul IASI, România, cod poștal 700064, telefon: 0232-267-828, fax: 0232-211 200, poștă electronică: cabinet.primar@primaria-iasi.ro, cod fiscal: 4541580, reprezentat legal MIHAI CHIRICA, PRIMAR MUNICIPIUL IASI, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO40TREZ406504102X023283

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO20TREZ40621A480101XXXX - FEDR- Sume primite in contul platilor in anul curent;

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO64TREZ40621A480102XXXX - FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori;

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO77TREZ40621A426900XXXX - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Iasi

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile HCL nr 290/2018, au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 77.520/30.07.2018 după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3 alin.(4) din Acordul de parteneriat nr.77.520/30.17.2018 și va avea următorul cuprins:

”(4) Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate de către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

În ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener


Partener

Contribuția (valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016)

Lider de parteriat

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect 720.000,00 LEI

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %)

0

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect

720.000,00 LEI

Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %)

108.000,00 LEI reprezentând 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: -66.753.064,00 lei

ROMANIA


1918 20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNA


activităților proprii incluse în proiect (în lei și %):1.145.061,28 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 77.520/30.07.2018:

- Anexa ”Detalierea cheltuielilor proiectului”

Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

La prezentul Act adițional este anexat următoarul document:

Hotărârea de aprobare a modifcărilor aduse Acordului de parteneriat nr. 77.520/30.07.2018 încheiat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE și UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ MUNICIPIUL IAȘI

Semnături

Lider de parteneriat

Numele, prenumele și funcția           Semnătura Data și locul

reprezentantului legal al                              semnării

organizației/instituției

Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice

VASILE - DANIEL SUCIU

VICEPRIM - MINISTRU

Partener

Numele, prenumele și funcția           Semnătura Data și locul

reprezentantului legal al                              semnării

organizației/instituției

MUNICIPIUL IAȘI

MIHAI CHIRICA

PRIMAR

Presedinte de Sedinta Adrian Florin Boca

1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;

Valoare TVA: 10.595.464,00 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):

0

Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 9.500.000 lei

Valoarea TVA eligibilă aferentă cheltuielilor eligibile:

1.095.464,00 lei

Valoarea eligibilă totală aferentă activităților proprii incluse

din proiect: 57.253.064,00 lei

Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă