Hotărârea nr. 197/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ,RK Podu Ros Vechi”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ,,RK Podu Ros Vechi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 50543/10.05.2019, întocmit de Biroul Versanți ;

Având în vedere prevederile documentației tehnico-economice elaborată de SC POD PROIECT SRL ;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu rectificările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul ,,RK Podu Ros Vechi” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale și Direcția Tehnică și Servicii Comunitare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 197 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA NR. 1 la HCL 197/24 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “RK Podu Ros Vechi”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul “RK Podu Ros Vechi”

Estimarea costurilor investitiei, conform documentației tehnico -economice elaborată de S.C. POD PROIECT SRL.

 • A. Indicatori economici:

Valoarea estimata a investitiei este:

Total General = 4.550.679 lei , inclusiv TVA

Din care:

Valoare C+M= 3.842.401 lei, inclusiv TVA

 • B. Indicatori tehnici:

  Caracteristici

  Lungime totală pod

  44,85 m

  Lațimea pod

  15,90 m

Durata totala executie: 6 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,