Hotărârea nr. 195/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iunie - iulie 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile iunie - iulie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 55020/20.05.2019 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor pentru lunile iunie - iulie 2019, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunile iunie - iulie 2019 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 43.500 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art. 3. Copie dupa prezenta Hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Biroului Evenimente Publice, Direcției Juridice si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 195 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L Nr. 195 din 24 mai 2019

Calendarului evenimentelor pentru lunile iunie - iulie 2019

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Expoziția Internațională de Invenții „Inventica 2019” și Conferința de Inventică „Inventica 2019”

Iunie-iulie 2019

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

23.500

2.

Școala de vară „The City as the Living Space of Christians”/ „Orașul -spațiul vital al creștinilor”

8 - 15 iulie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”

5.500

3.

Bienala Internațională de

Pictură Chișinău

28 iunie - 21 iulie

Complexul Național Muzeal Moldova Iași

4.500

4.

Tradiție și multiculturalitate: ceramica raku

10 Iunie-10 iulie

Complexul Național Muzeal Moldova Iași

10.000

Total

43.500

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,