Hotărârea nr. 194/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.53684/16.05.2019, întocmit de către Directia Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Servicii Publice Iasi S.A. nr. 133/10.05.2019;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli a S.C. Servicii Publice Iasi S.A. pe anul 2019, anexele 1, 2, 3, 4 și 5;

Având în vedere Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a S.C. Servicii Publice Iasi S.A;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019, privind Bugetul de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr.7/16.02.2017, privind Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 3145/05.12.2017, privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, modificat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a S.C. Servicii Publice Iasi S.A., cuprins în anexele 1, 2, 3, 4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale, prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului Local, la propunerea S.C. Servicii Publice Iasi S.A.;

(2) In cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. Copie dupa prezenta Hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale Iași; S.C. Servicii Publice Iași S.A. si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Servicii Publice Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 194 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0