Hotărârea nr. 193/2019

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI,PE ANUL 2019 AL S.C. CITADIN S.A.IASI


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2019 AL S.C. CITADIN S.A.IASI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 52853/15.05.2019 întocmit de catre Directia Economică si Finante Publice Locale;

Având în vedere Bugetul activitatii SC. CITADIN SA pe anul 2019 ;

Având în vedere Fundamentarea BUGETULUI de VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019 al S.C. CITADIN S.A. IASI ;

Având în vedere Hotărarea Adunarii Generale a Actionarilor al SC CITADIN SA IASI nr. 126 din 10 mai 2019 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii contabilitătii nr.82/1991 republicată, modificată si completată în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2007;

Având în vedere prevederile ORDINULUI Nr. 3145/2017 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 1009 din 20 decembrie 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 47 din 11 martie 2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 11 martie 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50 din 15 martie 2019, a bugetului de stat pe anul 2019 publicata în Monitorul Oficial cu numărul 209 din data de 15 martie 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 pentru S.C. CITADIN S.A. IASI.

(2) In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 2. Anexele 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Copie dupa prezenta Hotarare va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Consiliului Judetean Iasi; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi ; S.C. CITADIN S.A. IASI si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. CITADIN S.A. IASI.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 193 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7