Hotărârea nr. 192/2019

HOTĂRÂRE privind reintregirea/repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2018 si rectificarea bugetara aferenta


Municipiul Iași Consiliul Local


HOTĂRÂRE privind reintregirea/repartizarea excedentului Municipiului Iasi pe anul 2018 si rectificarea bugetara aferenta

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 55074/20.05.2019 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reintregirea excedentului pe anul 2018, cu suma de 15.000,00 mii lei, repartizata prin HCL 535/2018 pentru acoperirea temporara a golurilor de casa din excedentul anilor anteriori.

Art. 2. Se aprobă repartizarea sumei de 15.000,00 mii lei din excedentul Municipiului Iasi pe anul 2018, dupa cum urmeaza:

Cap. 67.02.71 Cultura , recreere si religie : 1.000,00 mii lei pentru:

„Modernizare spații de joacă“                                     +1.000,00 mii lei

Cap. 84.02.71 Transporturi : 14.000,00 mii lei pentru:

„Modernizare străzi șos Bîrnova, str. Smîrdan, bd. Primăverii, str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului, al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos Iași-Voinești, str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului“                                                +12.000,00 mii lei

„Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere“                    +2.000,00 mii lei

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2019, conform Anexei nr. 1 (Bugetul local), Anexei nr. 1.1 (Sectiunea de functionare), Anexei nr. 1.2 (Secțiunea de dezvoltare) si Anexei nr. 1.2.1 a (Lista obiectivelor de investitii in continuare pe anul 2019 - activitatea proprie), după cum urmează:

3.1 Se aprobă virări de credite in cadrul aceluiasi capitol al clasificației bugetare, astfel: 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea + 15.000,00 mii lei secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 67.02.71 Cultură, recreere și religie - cheltuieli de capital

- 15.000,00 mii lei


- 1.000,00 mii lei + 1.000,00 mii lei - 14.000,00 mii lei + 6.000,00 mii lei


67.02.20 Cultură, recreere și religie - bunuri si servicii 84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

84.02.20 Transporturi - bunuri si servicii

84.02.40 Transporturi - subventii

+ 8.000,00 mii lei


Art. 4. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 (Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2019), Anexei nr. 4 (Sinteza finantării programelor) si Anexei nr. 4.1 (Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare).

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică a Finanțelor Publice Locale și Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 192 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0