Hotărârea nr. 191/2019

HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iași,domnului Florin Piersic


Municipiul Iași Consiliul Local


HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Florin Piersic

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.05.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte ;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 51450/ 13.05.2019;

Având în vedere Laudatio anexat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași domnului Florin Piersic.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Relații Internaționale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul Relații Internaționale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 191 din 24 mai 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0