Hotărârea nr. 190/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al ,SC Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2020 - 2021

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC Ecopiata S.A. si estimarile pentru anii 2020 - 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere H.C.L. nr. 261/2010 de infiintare a S.C. ECOPIATA S.A. ;

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;

Având în vedere prevederile O.G. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Avand in vedere prevederile Legii 329/05.11.2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3145/20.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către D.G.E.F.P.L;

Având în vedere Hotararea Generala a Actionarilor SC. Ecopiata S.A. nr. 52 din 17.04.2019 ;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, inaintata de catre S.C. Ecopiata S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIATA S.A. pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 - 2021.

(2) Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. In cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SC Ecopiata S.A. și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de S.C. Ecopiata S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 190 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

7

Abțineri

0