Hotărârea nr. 19/2019

HOTĂRÂRE privind transmiterea in administrare,cu titlu gratuit,Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi,a unor bunuri imobile,in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Normal nr. 26,unitate ce face parte din structura organizatorica a scolii


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea in administrare, cu titlu gratuit, Scolii Gimnaziale “N. Iorga” Iasi, a unor bunuri imobile, in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Normal nr. 26, unitate ce face parte

din structura organizatorica a scolii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6004/18.01.2019, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat si Directia Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere referatul nr. 4896/16.01.2019 al Directiei Implementare SIDU;

Având în vedere adresa nr. 5359/17.01.2019 a Directiei Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere H.C.L. nr. 290/15.11.2011 privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta catre institutia publica de învatamânt prescolar Gradinita cu Program Normal nr. 26 Iasi;

Având în vedere Contractul de comodat nr. 85596/2011 incheiat intre Municipiul Iasi si Gradinita cui Program Normal nr. 26;

Având în vedere CF 124937-C1-U18 si CF 124937-C1-U18 a spatiilor situate in sos. Nicolina nr. 54, bl. 977A, parter;

Având în vedere Contractul de administrare nr. 116485/2012, incheiat intre Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala “N. Iorga” Iasi;

Având în vedere H.C.L. nr. 20/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2018-2019;

Având în vedere H.C.L. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba transmiterea in administrare, cu titlu gratuit, Scolii Gimnaziale “Nicolae Iorga” Iasi, a bunurilor imobile, identificate in Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Normal nr. 26, unitate ce face parte din structura organizatorica a scolii.

Art. 2. Se aproba completarea Contractului de administrare nr. 116485/2012, incheiat intre Municipiul Iasi si Scoala Gimnaziala “Nicolae Iorga” Iasi, cu bunurile imobile cuprinse in Anexa 1.

Art. 3. Inventarul domeniului privat al Municipiului Iași, precum si contractul de administrare încheiat cu Scoala Gimnaziala “N. Iorga” Iasi, se modifică si se completeaza în mod corespunzător.

Art. 4. Incepand cu data prezentei H.C.L. nr. 290/15.11.2011 si orice document incheiat in baza acestea isi inceteaza efectele.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Școlii Gimnaziale „N. Iorga" și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat; Direcția Exploatare Patrimoniu; Școala Gimnaziala „N. Iorga".

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 19 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA 1

la HCL 19/31.01.2019

Bunuri proprietatea Municipiului Iasi - administrare Scoala Gimnaziala "N. Iorga" Iasi

Nr. crt.

Cod clasificar e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Data PIF

Valoarea de inventar

Numar de inventar

1

1.5.2.

Spațiu

Șos. Nicolina nr. 54, bl. 977 A, parter, suprafață utilă 264,00 mp , suprafata construită 305 mp -CF 124937-C1-U19

1998

1 092 544.34

11993

2

0.1

Teren cotă indiviză

Șos. Nicolina nr .54, bl. 977A, p, suprafață 305 mp (cota de 32,94 % din terenul cu nr. cadastral 872) -CF 124937-C1-U19

1998

31 963.29

88038

3

1.5.2.

Spațiu

Șos.Nicolina nr. 54, bloc 977A, parter, suprafață utilă 93,33 mp, suprafata construită 109 mp -CF 124937-C1-U18

1999

332 711.88

11994

4

0.1

Teren cotă indiviză

Șos.Nicolina nr. 54, bloc 977A, parter suprafață 19,59 mp (cota de 2,11% din terenul cu nr. cadastral 872)-CF 124937-C1-U18

1999

1 211.61

88039

1 458 431.12

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, MANUEL CIPRIAN BOSTAN