Hotărârea nr. 187/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iaşi pentru anul 2019,a listei de investiţii pentru anul 2019,precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2020 - 2021,impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2020 -2021


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii Salubris S.A. Iași pentru anul 2019, a listei de investiții pentru anul 2019, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2020 - 2021, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2020 -2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societatii Salubris S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2019, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2020 - 2021, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2020 - 2021;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administratie a Societatii Salubris S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2019, precum si aprobarea bugetelor estimative pentru anii 2020 - 2021, impreuna cu listele de investitii estimative pentru anii 2020 - 2021;

Având în vedere bugetul de venituri și cheltuieli si lista de investiții pe anul 2019, precum si bugetul estimativ pentru anii 2020 -2021, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2020 -2021;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile O.U.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;

Având în vedere Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale -republicată;

Având în vedere Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Având în vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciile de salubrizare a localităților;

Având în vedere H.C.L. 239/2002, privind înființarea Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere H.C.L. 491/2007, privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, Societății Comerciale Salubris S.A, prin contract de concesiune;

Având în vedere faptul că Societatii Salubris S.A. are ca unic acționar Consiliul Local Iași;

Având în vedere nota de fundamentare a Societatii Salubris S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba bugetul de venituri și de cheltuieli și lista de investiții a Societatii Salubris S.A., pentru anul 2019, precum si bugetulul estimativ pentru anii 2020 -2021, impreuna cu liste de investitii estimative pentru anii 2020 -2021.

(2) Anexele nr. 1-5 la bugetul de venituri și de cheltuieli pentru anul 2019 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; SOCIETATII Salubris S.A. Iași; și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Salubris S.A. Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 187 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0