Hotărârea nr. 186/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iaşi şi a estimărilor pentru anii 2020 - 2021


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2020 - 2021

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Societatea Compania de Transport Public Iași ;

Având în vedere Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea Acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Hotararea Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public catre Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A. si atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi,

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune in municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

1 / 2 la H.C.L. nr. 186 din 24 aprilie 2019

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 20202021.

Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finantelor Publice Locale Iași, Societății Compania de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 186 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

2 / 2 la H.C.L. nr. 186 din 24 aprilie 2019

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public

ANEXA 1


Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 32175213

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

Estimări an 2020 (102.60%)

Estimări an 2021 (102,50%)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

118 968

153 103

1.29

157 084

161 011

1.03

1.03

1

Venituri totale din exploare, din care:

2

118 866

152 997

1.29

156 975

160 899

1.03

1.03

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

22 494

43 998

1.96

45 142

46 270

1.03

1.03

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

2

Venituri financiare

5

102

106

1.04

109

111

1.03

1.03

3

Venituri extraordinare

6

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

115 753

152 321

1.32

156 281

160 188

1.03

1.03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

115 742

152 118

1.31

156 073

159 975

1.03

1.03

A.

Cheltuieli cu bunuri și servicii

9

37 944

49 553

1.31

50 841

52 112

1.03

1.03

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

7 777

23 426

3.01

24 035

24 636

1.03

1.03

C.

Cheltuieli cu personalul, din care:

11

68 826

77 801

1.13

79 824

81 819

1.03

1.03

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

66 450

74 313

1.12

76 245

78 151

1.03

1.03

C1

ch. cu salariile

13

61 301

68 056

1.11

69 825

71 571

1.03

1.03

C2

bonusuri

14

5 149

6 257

1.22

6 420

6 580

1.03

1.03

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

969

1 899

1.96

1 948

1 997

1.03

1.03

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

1 407

1 589

1.13

1 630

1 671

1.03

1.03

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1 195

1 338

1.12

1 373

1 407

1.03

1.03

2

Cheltuieli financiare

20

11

203

18.45

208

213

1.03

1.03

3

Cheltuieli extraordinare

21

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

3 215

782

0.24

802

822

1.03

1.03

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

506

166

0.33

170

175

1.03

1.03

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

2 709

616

0.23

632

648

1.03

1.03

1

Rezerve legale

25

174

31

0.18

32

33

1.03

1.03

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

241

100

0.41

103

105

1.03

1.03

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,

26, 27, 28, 29

30

2 549

485

0.19

498

510

1.03

1.03

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

255

54

0.21

55

57

1.03

1.03

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

Estimări an 2020 (102.60%)

Estimări an 2021 (102,50%)

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1 275

270

0.21

277

284

1.03

1.03

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

1 275

270

0.21

277

284

1.03

1.03

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

1 020

215

0.21

221

226

1.03

1.03

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VI

I

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

a)

cheltuieli materiale

38

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

e)

alte cheltuieli

42

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

VI

II

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2 737

3 552

1.30

833

833

0.23

1.00

1

Alocații de la buget

44

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0

0

0.00

0

0

0.00

0.00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

2 737

3 552

1.30

833

833

0.23

1.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1 367

1 420

1.04

1 457

1 493

1.03

1.03

2

Nr. mediu de salariați total

49

1 308

1 360

1.04

1 395

1 430

1.03

1.03

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4 167.88

4 454.47

1.07

4 570

4 685

1.03

1.03

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

4 144.43

4 435.11

1.07

4 550

4 664

1.03

1.03

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

90.88

112.50

1.24

115

118

1.03

1.03

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

73.68

80.15

1.09

82

84

1.03

1.03

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)

54

0.00

0.00

0.00

0

0

0.00

0.00

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000

55

972.98

994.89

1.02

1 021

1 046

1.03

1.03

9

Plăți restante

56

7 590

5 313

0.70

3 719

2 603

0.70

0.70

10

Creanțe restante

57

591

4 110

6.95

2 877

2 014

0.70

0.70

*) Rd.50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca,

Consilier local

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MUNICIPIUL IASI

Anexa 2


Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public

Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 32175213

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL 461/31.10.2 018

conform

Hotărârii

A.G.A.

82/16.10.20

18

31.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

I.

VENITURI TOTALE

1

106 447

121 029

121 029

118 968

37 674

76 749

114 839

153 103

1.29

1.12

(Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:

2

106 330

120 947

120 947

118 866

37 648

76 696

114 760

152 997

1.29

1.12

a)

din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:

3

91 178

96 154

96 154

95 778

26 588

55 576

81 525

108 574

1.13

1.05

a1)

din vânzarea produselor

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a2)

din servicii prestate

5

89 154

94 534

94 534

94 144

26 239

54 878

80 478

107 178

1.14

1.06

a3)

din redevențe și chirii

6

1 210

920

920

1 240

249

498

747

996

0.80

1.02

a4)

alte venituri

7

814

700

700

394

100

200

300

400

1.02

0.48

b)

din vânzarea mărfurilor

8

26

10

10

20

5

10

15

20

1.00

0.77

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care:

9

14 727

24 568

24 568

22 494

11 000

21 000

33 000

43 998

1.96

1.53

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

14 727

24 568

24 568

22 494

11 000

21 000

33 000

43 998

1.96

1.53

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

din producția de imobilizări

12

21

0

0

140

0

0

15

30

0.21

6.67

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

102

10

10

95

0

0

40

80

0.84

0.93

f)

alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:

14

276

205

205

339

55

110

165

295

0.87

1.23

f1)

din amenzi și penalități

15

19

5

5

40

0

0

0

0

0.00

2.11

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18 + Rd.19), din care:

16

0

0

0

0

0

0

0

50

0.00

0.00

- active corporale

17

0

0

0

0

0

0

0

50

0.00

0.00

- active necorporale

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f3)

din subvenții pentru investiții

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f5)

alte venituri

21

257

200

200

299

55

110

165

245

0.82

1.16

2

Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 +

Rd.27), din care:

22

117

82

82

102

26

53

79

106

1.04

0.87

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

din investiții financiare

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

din diferențe de curs

25

2

2

2

2

0

1

1

2

1.00

1.00

d)

din dobânzi

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

alte venituri financiare

27

115

80

80

100

26

52

78

104

1.04

0.87

3

Venituri extraordinare

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

II

CHELTUIELI TOTALE

29

103 568

120 680

120 680

115 753

37 530

76 446

114 175

152 321

1.32

1.12

(Rd.30 + Rd.136 + Rd.144)

1

Cheltuieli de exploatare

30

103 561

120 440

120 440

115 742

37 530

76 397

114 048

152 118

1.31

1.12

(Rd.31 + Rd.79 + Rd.86 + Rd.120), din care:

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:

31

37 886

38 157

38 157

37 944

12 262

24 664

37 026

49 553

1.31

1.00

A1

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:

32

31 072

31 228

31 228

32 543

10 457

20 914

31 371

41 991

1.29

1.05

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

INDICATORI

Nr.

Realizat an 2017

Prevederi an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL 461/31.10.2 018

conform

Hotărârii

A.G.A.

82/16.10.20

18

31.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

22 692

24 052

24 052

25 363

7 824

15 648

23 472

31 520

1.24

1.12

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

1 798

2 120

2 120

2 385

2 247

4 494

6 741

8 476

3.55

1.33

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

15 120

18 238

18 238

17 742

5 412

10 824

16 236

21 648

1.22

1.17

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

1 647

500

500

389

274

548

822

1 096

2.82

0.24

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

6 717

6 672

6 672

6 771

2 354

4 708

7 062

9 355

1.38

1.01

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

16

4

4

20

5

10

15

20

1.00

1.25

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 +

Rd.42 + Rd.45), din care:

40

3 645

2 543

2 543

1 375

575

1 150

1 725

2 300

1.67

0.38

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

920

963

963

253

168

336

504

672

2.66

0.28

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care:

42

1 981

404

404

260

6

12

18

24

0.09

0.13

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

825

31

31

13

6

12

18

24

1.85

0.02

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1 156

373

373

247

0

0

0

0.00

0.21

c)

prime de asigurare

45

744

1 176

1 176

862

401

802

1 203

1 604

1.86

1.16

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

46

3 169

4 386

4 386

4 026

1 230

2 600

3 930

5 262

1.31

1.27

(Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67

+ Rd.68 + Rd.69 + Rd.78), din care:

0.00

0.00

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

93

104

104

73

26

52

78

103

1.41

0.78

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

93

96

96

73

24

48

72

97

1.33

0.78

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 +

Rd.53), din care:

50

53

146

146

137

45

90

135

180

1.31

2.58

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

7

70

70

43

19

38

57

76

1.77

6.14

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

46

76

76

94

26

52

78

104

1.11

2.04

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- ch. de promovare a produselor

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58 +

Rd.59 + Rd.61), din care:

57

1

2

2

2

0

0

0

3

1.50

2.00

d1)

ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate

58

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d2)

ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:

59

1

2

2

2

0

0

0

3

1.50

2.00

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități

61

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

23

76

76

40

10

20

30

40

1.00

1.74

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

78

200

200

146

72

144

216

287

1.97

1.87

- cheltuieli cu diurna

64

19

58

58

40

21

42

62

82

2.05

2.11

(Rd.65 + Rd.66), din care:

0.00

0.00

- internă

65

10

33

33

21

10

20

30

40

1.90

2.10

- externă

66

9

25

25

19

11

22

32

42

2.21

2.11

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

378

532

532

415

188

376

564

752

1.81

1.10

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

28

44

44

22

5

50

55

61

2.77

0.79

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

2 515

3 282

3 282

3 191

884

1 868

2 852

3 836

1.20

1.27

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

0

32

32

96

0

0

0

0

0.00

0.00

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

0

6

6

155

50

100

150

200

1.29

0.00

INDICATORI

Nr.

Realizat

an 2017

Prevederi an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL 461/31.10.2 018

conform

Hotărârii

A.G.A.

82/16.10.20

18

31.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

47

72

72

46

18

36

53

70

1.52

0.98

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

6

6

7

8

8

8

8

1.14

0.00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

0

0

0

0

0

0

1

2

0.00

0.00

j)

alte cheltuieli

78

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

79

1 982

8 061

8 061

7 777

5 855

11 713

17 569

23 426

3.01

3.92

(Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:

0.00

0.00

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

902

6 000

6 000

5 855

5 341

10 682

16 022

21 362

3.65

6.49

c)

ch. cu taxa de licență

82

40

45

45

46

13

26

38

50

1.09

1.15

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

2

2

0

0

3

6

10

0.00

0.00

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

1 039

2 014

2 014

1 876

501

1 002

1 503

2 004

1.07

1.81

C. Cheltuieli cu personalul

86

62 932

72 971

72 971

68 826

19 023

39 240

58 505

77 801

1.13

1.09

(Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:

0.00

0.00

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92)

87

51 263

70 021

70 021

66 450

18 372

37 120

55 700

74 313

1.12

1.30

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:

88

46 689

64 281

64 281

61 301

17 014

34 028

51 042

68 056

1.11

1.31

a) salarii de bază

89

29 013

39 944

39 944

38 428

10 568

21 136

31 704

42 272

1.10

1.32

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

17 676

24 337

24 337

22 873

6 446

12 892

19 338

25 784

1.13

1.29

c) alte bonificații (conform CCM)

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C2

Bonusuri

92

4 574

5 740

5 740

5 149

1 358

3 092

4 658

6 257

1.22

1.13

(Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

627

939

939

803

198

772

923

1 361

1.69

1.28

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) tichete de masă;

96

3 947

4 568

4 568

4 118

1 160

2 320

3 480

4 641

1.13

1.04

c) vouchere de vacanță;

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

0

233

233

228

0

0

255

255

1.12

0.00

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 +

Rd.103), din care:

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,

103

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

104

526

1 471

1 471

969

258

1 317

1 609

1 899

1.96

1.84

(Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care:

0.00

0.00

a) pentru directori/directorat

105

258

729

729

502

151

772

957

1 142

2.27

1.95

- componenta fixă

106

258

426

426

331

151

336

521

706

2.13

1.28

- componenta variabilă

107

0

303

303

171

436

436

436

2.55

0.00

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

242

682

682

443

98

527

625

721

1.63

1.83

- componenta fixă

109

242

390

390

359

98

196

294

390

1.09

1.48

INDICATORI

Nr.

Realizat

an 2017

Prevederi an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL 461/31.10.2 018

conform

Hotărârii

A.G.A.

82/16.10.20

18

31.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- componenta variabilă

110

0

292

292

84

0

331

331

331

3.94

0.00

c) pentru AGA și cenzori

111

26

60

60

24

9

18

27

36

1.50

0.92

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

11 143

1 479

1 479

1 407

393

803

1 196

1 589

1.13

0.13

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 +

Rd.120 + Rd.121 + Rd.122), din care:

114

761

1 251

1 251

1 195

390

780

948

1 338

1.12

1.57

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122 + Rd.123), din care:

115

106

290

290

230

70

140

210

280

1.22

2.17

- către bugetul general consolidat

116

57

190

190

176

50

100

150

200

1.14

3.09

- către alți creditori

117

49

100

100

54

20

40

60

80

1.48

1.10

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

118

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

d)

alte cheltuieli

120

3

8

8

3

0

0

0

0

0.00

1.00

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

121

350

1 162

1 162

937

320

640

960

1 280

1.37

2.68

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care:

122

302

-209

-209

25

0

0

-222

-222

-8.88

0.08

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

123

302

24

24

258

0

0

33

33

0.13

0.85

f1.1)

- provizioane privind participarea la profit a salariaților

124

0

24

24

255

0

0

33

33

0.13

0.00

f1.2)

- provizioane în legătură cu contractul de mandat

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

0

233

233

233

0

0

255

255

1.09

0.00

f2.1)

din anularea provizioanelor

127

0

233

233

233

0

0

255

255

1.09

0.00

(Rd.128 + Rd.129 + Rd.130), din care:

- din participarea salariaților la profit

128

0

233

233

233

0

0

255

255

1.09

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

129

0

0

0

0

0

0

0

0

- venituri din alte provizioane

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

2

Cheltuieli financiare

131

7

240

240

11

0

49

127

203

18.45

1.57

(Rd.132 + Rd.135 + Rd.138), din care:

0.00

0.00

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

132

0

220

220

0

0

47

117

187

0.00

0.00

a1)

aferente creditelor pentru investiții

133

0

0

0

0

0

47

117

187

0.00

0.00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

134

0

220

220

0

0

0

0

0

0.00

0.00

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

135

7

20

20

11

0

2

10

16

1.45

1.57

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

0

0

0

0

0

0

2

4

0.00

0.00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

137

7

20

20

11

0

2

8

12

1.09

1.57

c)

alte cheltuieli financiare

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)

140

2 879

349

349

3 215

144

303

664

782

0.24

1.12

venituri neimpozabile

141

0

233

233

233

0

0

255

255

1.09

0.00

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

389

24

24

435

0

0

0

0

0.00

1.12

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

503

22

22

506

23

48

147

166

0.33

1.01

DATE DE FUNDAMENTARE

0.00

0.00

1

Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)

144

106 330

120 947

120 947

118 866

37 648

76 696

114 760

152 997

1.29

1.12

a)

- venituri din subvenții și transferuri

145

14 727

24 568

24 568

22 494

11 000

21 000

33 000

43 998

1.96

1.53

b)

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

0

0.00

0.00

INDICATORI

Nr.

Realizat

an 2017

Prevederi an precedent (2018)

Propuneri an curent (2019)

%

%

rd.

Aprobat

Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform

HCL 461/31.10.2 018

conform

Hotărârii

A.G.A.

82/16.10.20

18

31.12.2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

V

2

Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: 1)

147

51 263

70 021

70 021

66 450

18 372

37 120

55 700

74 313

1.12

1.30

a)

Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări

148

0

0

0

368

0

0

0

316

0.86

0.00

b)

149

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

c)

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

3

Cheltuieli cu salariile

151

46 689

64 281

64 281

61 301

17 014

34 028

51 042

68 056

1.11

1.31

(Rd.88)

0.00

0.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

1 390

1 400

1 400

1 367

1 420

1.04

0.98

5

Nr. mediu de salariați

153

1 327

1 315

1 315

1 308

1 360

1.04

0.99

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.932 - rd.98)/ Rd.153]/1221000

154

3 179.85

4 363.05

4 363.05

4 167.88

x

x

x

4 454.47

1.07

1.31

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147 -rd.932 - rd.98 - rd. 148)/ Rd.153]/1221000

155

3 179.85

4 363.05

4 363.05

4 144.43

x

x

x

4 435.11

1.07

1.30

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156

80.13

91.97

91.97

90.88

x

x

x

112.50

1.24

1.13

b)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

157

80.13

73.29

73.29

73.68

x

x

x

80.15

0.00

0.00

c)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

W=QPF/Rd. 153

158

0

0

0

0

x

x

x

0

0.00

0.00

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care

159

0

0

0

0

x

x

x

0

0.00

0.00

- cantitatea de produse finite (QPF)

160

0

0

0

0

x

x

x

0

0.00

0.00

- preț mediu (p)

161

0

0

0

0

x

x

x

0

0.00

0.00

- valoare=QPF x p

162

0

0

0

0

x

x

x

0

0.00

0.00

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2

163

0

0

0

0

x

x

x

0

0.00

0.00

8

Plăți restante

164

0

5 000

5 000

7 590

2 800

3 640

4 480

5 313

0.70

0.00

9

Creanțe restante, din care:

165

132

4 000

4 000

591

3 700

3 850

4 000

4 110

6.95

4.48

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

0

0

0

0

0

0.00

0.00

- de la operatori cu capital privat

167

33

100

100

176

50

100

150

160

0.91

5.33

- de la bugetul de stat

168

99

0

0

415

350

450

550

650

1.57

4.19

- de la bugetul local

169

0

3 900

3 900

0

3 300

3 300

3 300

3 300

0.00

0.00

- de la alte entități

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

10

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2017

%

Prevederi an precedent (2018)

%

Aprobat

Realizat

4 = 3/2

Aprobat

Realizat

7 = 6 / 5

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

112 459

106 447

94.65

121 029

118 968

98.30

1

Venituri din exploatare

112 417

106 330

94.59

120 947

118 866

98.28

2

Venituri financiare

42

117

278.57

82

102

124.39

3

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0

0

0.00

PRESEDINTE DE SEDINTA

ADRIAN FLORIN BOCA,

CONSILIER LOCAL

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent

2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2 798

2 737

3 552

833

833

1

Surse proprii, din care:

1 438

2 198

1 573

0

0

a) - amortizare

1 312

937

1 280

b) - profit

126

1 261

293

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

417

833

833

a) - interne

0

0

417

833

833

b) - externe

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

1 360

539

1 562

0

0

- rezerve

0

0

- fonduri proprii

1 360

539

1 562

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2 798

2 737

3 552

833

833

1

Investiții în curs, din care:

0

2

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

2

0

0

0

-Sistem automatizat de comanda si control

0

2

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

329

555

1 013

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

329

329

650

Validatoare bilete

76

bransamente electrice

8

450

bransamente apa

237

retea distributie gaze

8

refacere sistem drenare macazuri

200

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

119

0

0

' documentație tehnica amenajare 5 statii DN

0

0

119

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

226

244

0

0

amenajari interioare si exterioare cladiri

223

module , copertine statii

3

244

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat

An curent 2019

An 2020

An 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

0

0

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)

2 469

2 180

2 539

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

0

0

0

833

833

a) - interne

833

833

b) - externe

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Consilier local

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.

MĂSURI

Termen de realizare

An precedent 2018

An curent 2019

An 2020

An 2021

Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

(+/-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

1

Esalonare sume cu furnizorii de energie electrica

30.06.2019

X

X

X

-903

X

X

X

X

2

Plata la termen a contributiilor catre Bugetul de stat

31.12.2019

X

X

X

-1 374

X

-1 594

X

-1 116

4

Vanzare piese materiale depasite si necorespunzatoare din punct de vedere tehnic + deseuri

31.12.2019

X

X

20

X

224

X

224

X

TOTAL Pct. I

X

X

20

-2 277

224

-1 594

224

-1 116

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I

1

Majorarea salariului minim la 2080 lei : 193 salariati * (2.080 lei-1.995 lei)*1.5952 sporuri *12 luni +2 salariati *(1040lei -998 lei) * 12 luni * 1.5952 sporuri

01.01.2019

X

X

-316

X

X

X

X

X

2

Majorare cheltuieli cu asigurarile prin politele CASCO incheiate

31.12.2019

X

X

-1 000

x

x

x

x

x

3

Majorarea tarifului la combustibil (motorină) (4.639.130 litri *4,4 * 5.57 % = 1.136.958 lei)

31.12.2019

X

X

-1 137

x

-204

x

-204

x

TOTAL Pct. II

X

X

-2 453

0

-204

0

-204

0

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II

3 215

7 590

-2 433

-2 277

20

-1 594

20

-1 116

PRESEDINTE DE SEDINTA ADRIAN FLORIN BOCA CONSILIER LOCAL

1

se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Consilier local

2

în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare