Hotărârea nr. 185/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al Municipiului Iaşi la data de 31.03.2019


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului general al Municipiului Iași

la data de 31.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul privind execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2019, înregistrat sub nr. 41.321/15.04.2019, întocmit de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă execuția bugetului general al Municipiului Iași la data de 31.03.2019, pe cele două secțiuni, de funcționare și dezvoltare.

(2) Anexele nr. 1 - 2 sunt parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 185 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

1