Hotărârea nr. 184/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iaşi pe anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 44.270/20.04.2019 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 ;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere Hotararea de Guvern nr. 168/2019 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din invatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din invatamantul profesional si liceal acreditat, particular si confesional;

Având în vedere Hotararea de Guvern nr. 169/2019 pentru modificarea si completarea hotararii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/ prescolar ;

Având în vedere Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

Având în vedere Raportul primarului nr. 44273/20.04.2019 privind fundamentarea proiectului bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2019 ;

Având în vedere amendamentul formulat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, ca urmare a dezbaterilor publice asupra Bugetului General al Municipiului Iasi pe anul 2019, prin care se propune alocarea din Fondul de Rezerva a sumei de 625,00 mii lei, astfel:

 • I. La Sectiunea de dezvoltare:

 • 1.    Capitolul 65.02.71 Invatamant = 100,00 mii lei pentru elaborare Studiu de fezabilitate Sala festivitati Colegiul ”M. Eminescu”;

 • 2.    Capitolul 65.02.71 Invatamant = 15,00 mii lei pentru Proiectare Teren sport (suprafata sintetica si iluminat) Scoala ”I Teodoreanu”;

 • 3.    Capitolul 67.02.71 Cultura, recreere, religie, art. 71.01.01 = 300,00 mii lei pentru Servicii de proiectare pentru reabilitarea Esplanadei Palatului Culturii Iasi;

 • 4. Capitolul 67.02.71 Cultura, recreere, religie, art. 71.01.30 = 100,00 mii lei pentru proiectarea unui Parc pentru persoane cu dizabilitati;

 • 5. Capitolul 68.02.71 Asigurari si Asistenta sociala - Crese = 110,00 mii lei pentru Sistem supraveghere video 11 crese, cu posibilitatea vizionarii in timp real si la distanta de catre parinti.

Având în vedere amendamentul formulat de Grupul de consilieri locali locali ai Partidului Social Democrat, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, care cuprinde o serie de propuneri, dupa cum urmeaza : alocarea din Fondul de Rezerva a sumei de 2.830,00 mii lei si diminuarea de la Capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale - Vizita Sanctitatii Sale Papa Francisc cu suma de 160,00 mii lei (pentru propunerile de la punctele 8, 9, 10 si 11 suplimentare), la urmatoarele capitole:

 • 1.    Capitolul 67.02.05.01 Sport- Asociații si Fundații - completarea actiunilor sportive cu urmatoarele evenimente sportive: Super Cupa Romaniei la Minifotbal si Cupa Magic la Minifotbal = 58,65 mii lei, cu incadrarea in proiectul de buget;

 • 2.    Capitolul 65.02.71 Invatamant = suplimentarea cu 100,00 mii lei a sumei alocate la Colegiul ”Octav Bancila” pentru lucrari specifice de ignifugare la Sala de festivitati;

 • 3.    Capitolul 65.02.71 Invatamant = 100,00 mii lei pentru Reparatii capitale la Corpul C de la Scoala Gimnaziala ”B.P. Hasdeu”;

 • 4.    Capitolul 54.02.50 Alte servicii publice generale = 500,00 mii lei pentru Prevenirea abandonului scolar;

 • 5.     Capitolul 54.20 = 100,00 mii lei pentru achizitia de uniforme pentru ”Garda Civica” la Palatul Culturii, Palatul Metropolitan, Primarie, Teatrul National si Muzeul Unirii, infiintata prin H.C.L. nr.284/31.08.2015.

 • 6.    Capitolul 54.02.20 = 500,00 mii lei pentru Programul de Cooperare cu Republica Moldova (pregatirea cadrelor didactice care predau limba romana; teatru, colaborari in cadrul Academiei de Arte Frumoase);

 • 7.    Capitolul 54.50.00 Bunuri si servicii - completarea Calendarului evenimentelor publice pentru anul 2019 (Anexa 6) cu urmatoarele evenimente:

 • ■       Forumul National Nutritie si Sanatate - ISJ/Colegiul National C. Negruzzi = 25,00 mii lei;

 • ■      Festivalul Transfrontalier Dans pe Malul Prutului (in cadrul Festivalului International al Educatiei) = 7,00 mii lei;

 • 8.     Capitolul 54.50.00 Bunuri si Servicii - suplimentarea cu 10,00 mii lei a sumei alocate la Festivalul International de Folclor Catalina;

 • 9.     Capitolul 84.02.71 Transporturi, art. 71.01.30 = 50,00 mii lei pentru elaborare Studiu de fezabilitate privind accesul catre oras din zona Bucium in vederea construirii unui pasaj subteran sau pod;

 • 10.   Capitolul 84.02.71 Transporturi, art. 71.01.30 = 50,00 mii lei pentru elaborare Studiu de fezabilitate solutii alternative transport public aerian/subteran;

11. Capitolul 84.02.71 Transporturi art.71.01.01 = 50,00 mii lei pentru proiectare si executie pasarela zona Popas Pacurari (ciclo pietonala, cu lift pentru persoane cu dizabilitati);

12. Capitolul 84.02.71 Transporturi art.71.01.30 = Proiectare Modernizare strazi in Municipiul Iasi - propunem includerea in lista strazilor propuse pentru proiectare a urmatoarelor strazi: strada Fermei, strada Eugen Statescu, strada Ion Roata, strada Stefan Dimitrescu, strada Prof. Nicolae Bucur, strada Sipotel, sos. Bucium, stradela Sofia Nadejde;

13. Capitolul 84.02.71 Transporturi art.71.01.03 = suplimentarea cu 1.500,00 mii lei la Modernizare strazi in Municipiul Iasi: strada Viticultori, strada I.I. Mironescu, strada Luca Arbore, strada Dochia, strada Roscani, strada Ticaul de Jos, alte strazi cu indicatori tehnico-economici aprobati si echipate complet cu retele tehnico-edilitare;

14. Capitolul 84.02.71 Transporturi = finalizarea caii de acces catre Aeroport pe segmentul Unitatea Militara - Platou Aviația Utilitara;

 • 15.   Capitolul 70.02.71 Locuinte, servicii, dezvoltare publica, art. 71.01.02 - suplimentarea cu 500,00 mii lei pentru Achizitia parcometre.

 • 16.   Capitolul 67.02.06 Servicii religioase - includerea in Lista unitatilor de cult din Municipiul Iasi care pot primi sprijin financiar pentru anul 2019 (Anexa 7) a urmatoarelor unitati de cult: Biserica Atanasie si Chiril - reabilitare, Biserica Talpalari -reabilitare, Biserica Arhidiacon Stefan (Piata Doi Baieti);

Având în vedere amendamentul formulat de consilierul local independent Andrei Postolache, inregistrat sub nr. 38398/08.04.2019, aprobat și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, dupa cum urmeaza :

1. Capitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement = 200,00 mii lei, din care

 • •  100,00 mii lei pentru proiectul 1000 de copaci noi in 2019;

 • •  100,00 mii lei pentru proiectul Micro parcuri in cartiere,

2. Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranța naționala -Infiintare Politia Animalelor.

Având în vedere amendamentele formulate de doamna Gaburici Violeta Adriana, consilier local din partea Partidului Miscarea Populara, inregistrate sub nr. 45399/23.04.2019, 45402/23.04.2019 si 45397/23.04.2019 aprobae și consemnat în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, astfel : se aloca din Fondul de Rezerva suma de 300,00 mii lei la urmatoarele capitole:

 • 1.    Capitolul 65.02.71 Invatamant = 100,00 mii lei - pentru Proiectare Sala Sport Scoala Gimnaziala ”Titu Maiorescu”;

2.     Capitolul 66.02.06.01 Sanatate, art. 51.02.28 Spitalul ”Sf. Spiridon” -suplimentarea cu 200,00 mii lei a sumei alocate;

 • 3.    Capitolul 54.50.00.20 Bunuri si servicii - Completarea Calendarului evenimentelor publice pentru anul 2019 (Anexa 6) cu urmatoarele evenimente: Festivalul Concurs Angelli (in cadrul Festivalului International al Educatiei); Noaptea Cercetatorilor (in cadrul Festivalului International al Educatiei).

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba bugetul local al Municipiului Iași pe anul 2019 în următoarea componență, conform anexelor nr. 1 - 1.4, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 1: Buget local total din care:

Venituri 728.072,81 mii lei

Cheltuieli 763.894,81 mii lei

Deficit 35.822,00 mii lei - finantat din excedentul anilor precedenti

Anexa nr. 1.1: Buget local Secțiunea de funcționare

Venituri 462.570,82 mii lei

Cheltuieli 462.677,29 mii lei

Deficit 106,47 mii lei

Anexa nr. 1.2: Buget local Secțiunea de dezvoltare

Venituri 265.501,99 mii lei

Cheltuieli 301.217,52 mii lei

Deficit 35.715,53 mii lei - finantat din excedentul anilor precedenti Anexa nr. 1.2.1.a Lista obiectivelor de investitii in continuare- activitate proprie. Anexa nr. 1.2.1.b Lista obiectivelor de investitii noi- activitate proprie.

Anexa nr. 1.2.2: Lista obiectivelor de investiții - invatamant.

Anexa nr. 1.2.3: Lista obiectivelor de investitii - spitale.

Anexa nr. 1.3: Detalierea cheltuielilor bugetului local pe ordonatori de credite.

Anexa nr.1.4: Detalierea veniturilor si cheltuielilor bugetului local

Art. 2. Se aproba bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Iași pe anul 2019 în următoarea componență, conform anexelor nr. 2 - 2.5, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Anexa nr. 2: Venituri 284.729,69 mii lei

Cheltuieli 300.122,91 mii lei

Deficit 15.393,22 mii lei

Anexa nr. 2.1: Secțiunea de funcționare

Venituri 276.231,98 mii lei

Cheltuieli 289.052,50 mii lei

Deficit       12.820,52 mii

Anexa nr. 2.2: Secțiunea de dezvoltare

Venituri        8.497,71 mii

Cheltuieli     11.070,41 mii

Deficit:         2.572,70 mii

Anexa nr. 2.3: Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe ordonatori de credite

Anexa nr. 2. 4: Detalierea bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Anexa nr. 2.5:


Detalierea finantarii invatamantului particular si

confesional acreditat

Art. 3. Se aprobă următoarele anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

Anexa nr. 3: Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare

Anexa nr. 4: Sinteza finanțării programelor

Anexa nr. 4.1 Sinteza proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare.

Anexa nr. 5.1 - 5.11: Numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2019.

Anexa nr. 6: Calendarul evenimentelor publice care pot fi desfasurate in Municipiul

Iasi cu respectarea prevederilor legale;

Anexa nr. 6.1: Calendarul evenimentelor publice care pot fi desfasurate in Municipiul Iasi cu respectarea prevederilor legale in parteneriat cu Casa de Cultura a Studentilor Iasi (CCS);

Anexa nr. 7: Posibilitatea acordarii sprijinului financiar pentru unitatile de cult din Municipiul Iasi pentru anul 2019, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 4. Ordonatorii de credite vor dispune masuri incepand cu data aprobarii prezentei hotarari in vederea incadrarii in bugetele pentru anul 2019. Creditele bugetare reprezinta limita maxima privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata acestora efectuandu-se in conformitate cu prevederile legale.

Art. 5. Responsabilitatea pentru gestionarea eficienta si in conformitate cu prevederile legale a creditelor bugetare aprobate apartine conducatorilor institutiilor de sub autoritatea Municipiului Iasi in calitate de ordonator de credite.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iasi; Direcției Generale Economica și Finanțe Publice Locale; Directiei Generale Tehnica si Dezvoltare; Directiei Relatii Publice si Transparenta Decizionala și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare; Direcției Generale Economica și Finanțe Publice Locale; Direcția Juridică; Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public și Privat, Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala, celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Iasi și ordonatorii de credite subordonați.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 184 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

19

Împotrivă

7

Abțineri

0