Hotărârea nr. 183/2019

HOTĂRÂRE privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului general,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului ”Reabilitare şi modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr 87 din 21 martie 2019 privind aprobarea proiectului, a Studiului de fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, a Devizului general, a Proiectului tehnic de execuție, precum și a bugetului aferent proiectului

"Reabilitare și modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 44713./22.04.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri public;

Având în vedere Aviz favorabil CTE nr. 127405/13.03.2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 555 din 20 Decembrie 2018;

Având în vedere Certificate de urbanism: nr 3389 /15.10.2018 și 1077/19.03.2018;

Având în vedere Ordonanța de urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în articolul 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019, articolul se va citi corect după cum urmează:

”ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 278.562,65 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare și modernizare zonă de agrement C.A. ROSETTI” conform surselor de finanțare ale proiectului (Anexa nr. 6)”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 87 din 21 martie 2019 rămân neschimbate.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții;Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 183 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0