Hotărârea nr. 182/2019

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri,conform art. 456 alin. (2),lit. a),c),d) și j) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare şi scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren,conform art. 464,alin. (2) lit. d),e) și h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, conform art. 456 alin. (2), lit. a); c); d) și j) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, conform art. 464, alin. (2)

lit. d); e) și h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 76194/12.04.2019 întocmit de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Juridice/ Serviciul Constatare Impunere și Executare Persoane Fizice, la care sunt atașate ANEXA 1; ANEXA 2; ANEXA 3; ANEXA 4; ANEXA 5; ANEXA 6; ANEXA 7; ANEXA 8 privind contribuabilii - persoane juridice/persoane fizice care au solicitat acordarea facilităților fiscale. S-au depus un număr de 13 cereri;

Având în vedere Documentele justificative anexă la cereri - conform precizărilor de acordare a scutirilor de la plata impozitelor/taxelor pe clădiri aprobate pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x), clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, pentru terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ, pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare stabilite prin H.C.L. nr. 184/2018 modificată și completată prin H.C.L. nr. 98/2019, respectiv: cerere prin care se solicită acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren, actul de înființare al persoanei juridice, actul de proprietate/administrare a clădirii, documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, declarația pe propria răspundere că nu desfășoară activitate economică în clădiria pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, statutul organizației neguvernamentale non-profit sau a întreprinderii sociale, acreditare pentru furnizarea de servicii sociale, declarație pe propria răspundere că imobilul este utilizat pentru furnizarea de servicii sociale sau este folosit exclusiv pentru activități fără scop patrimonial, documentul care atestă calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și care dețin în proprietate sau coproprietate clădiri, certificatul de căsătorie, actul de proprietate al clădirii pentru care se acordă scutirea, documente contabile etc.;

  • - art. 456, alin. (2), lit. a); c); d) și j), art. 464, alin. (2), lit. d); e) și h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - pct. 24, alin (1); alin (3)/Titlul IX/Anexa din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, potrivit cărora:

„(1)Pentru aplicarea prevederilor art. 456 alin(2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe clădiri și a taxei pe clădiri pe bază de criterii și proceduri proprii.La nivelul municipiului București, această atribuție este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului București.

(3) În aplicarea art. 456 alin. (2) din Codul fiscal Consiliile locale pot avea în vedere obiectivele din Lista Patrimoniului Mondial, obiective din Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial a României, obiective din anexa nr. III la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IlI-a - zone protejate, zonele de interes arheologic prioritar, monumente istorice de valoare națională și universală definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, categorii de obiective rare la nivel național sau vulnerabile, monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

  • - art 487A1 din Legea nr. 227/2015 privind Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia:

“Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv”

  • - pct. 77, alin (1)-(2)/Titlul IX/Anexa din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal, potrivit căruia:

“(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 464 alin. (2) din Codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impozitului pe teren și a taxei pe teren pe bază de criterii și proceduri proprii. La nivelul municipiului București, această atribuție este îndeplinită de consiliile locale ale sectoarelor, pe baza unei proceduri-cadru aprobate de către Consiliul General al Municipiului București.

(2) În aplicarea art. 464 alin. (2) lit. i), l), n), p) și q) din Codul fiscal, consiliile locale pot avea în vedere obiectivele din Lista patrimoniului mondial, terenuri aferente obiectivelor din Lista tentativă a patrimoniului mondial a României, terenuri din zonele de interes arheologic prioritar, terenuri aferente obiectivelor din anexa III la Legea nr. 5/2000, terenuri ale obiectivelor de valoare națională și universală definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, terenuri ale unor categorii de obiective rare la nivel național sau vulnerabile, terenuri ale obiectivelor reprezentative pentru patrimoniul cultural local definite în baza art. 8 al Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare.”

- H.C.L. nr. 184/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentu anul 2019 modificată și completată prin H.C.L. nr. 98/2019 - Anexa 1, pct. X.1. lit. a); c); d) și j), Anexa 1, pct. X.2. lit. d); e) și h), Anexa 16, lit. A, pct. 1); 3); 4) și 8), Anexa 16, lit. B, pct. 4); 5) și 7).

În temeiul art. 36 și art. 115 alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 actualizată, a administrației publice locale;

H O T ĂR Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile/terenurile deținute/aflate în administrarea contribuabililor -persoane juridice/persoane fizice prevăzuți în ANEXA 1; ANEXA 2; ANEXA 3; ANEXA 4, ANEXA 5; ANEXA 6; ANEXA 7; ANEXA 8, parte integrantă a hotărârii, conform art. 456, alin. (2), lit. a); c); d) și j) art. 464, alin. (2), lit. d); e) și h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, incepând cu data de 01.01.2019.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri va fi asigurată de D.G.E.F.P.L. Iași, Activitatea de impozite și taxe locale - Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Juridice; Serviciul Constatare, Impunere și Executare Persoane Fizice

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurară de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 182 din 24 aprilie 2019