Hotărârea nr. 181/2019

HOTĂRÂRE privind încetarea efectelor H.C.L. nr.19/2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încetarea efectelor H.C.L. nr.19/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 437 /17.04.2019;

Având în vedere Dispozițiile art.11 din Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 311/2017;

Având în vedere prevederile HCL nr.19/2018;

Având în vedere Nota unilaterală nr.1375/21.05.2018 a Curții de Conturi Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data de 01.04.2019, HCL nr.19/2018 încetează a-și mai produce efectele.

Art.2. În conformitate cu prevederile art.11 din Legea-cadru nr.153/2017, începând cu data de 01.04.2019, se aplică procedura de stabilire a salariilor de bază precum și coeficienții corespunzători gradației 0 pentru fiecare funcție publică și contractuală din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Directia Crese, reglementate prin HCL nr. 311/2017.

Art.3. Pentru perioada 01.04.2019 - 31.12.2019, cuantumul brut al salariului de bază corespunzător gradației 0 de vechime în muncă pentru fiecare funcție publică și contractuală din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Directia Crese, rezultat în urma aplicării prevederilor HCL nr. 311/2017, se ajustează cu o corecție negativă de 8,42% care este echivalentă cu o creștere a salariilor de bază de 9,47% față de nivelul aflat în plată la data de 31.03.2019.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Resurse Umane; Directiei Crese și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Crese.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 181 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0