Hotărârea nr. 180/2019

HOTĂRÂRE privind repartizarea excedentului Municipiului Iaşi inregistrat la 31 decembrie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind repartizarea excedentului Municipiului Iași înregistrat la 31 decembrie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 44271/20.04.2019 întocmit de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere OMFP nr. 3809/2018 prin care s-au aprobat Normele Metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea sumei de 27.988,80 mii lei din excedentul anul 2018, dupa cum urmeaza:

Cap. 66.02.58 Sanatate - 425,84 mii lei pentru:

„Eficientizare energetica la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi“

Cap. 67.02.58 Cultura , recreere si religie - 792,26 mii lei pentru :

„Reabilitarea si valorificarea potentialului turistic si cultural al Ansamblului Manastirii Frumoasa din Municipiul Iasi“

„Consolidare si reabilitare Muzeul de Istorie Naturala, Corp A“

Cap. 70.02.58 Locuinte, servicii, dezvoltare publica - 100,00 mii lei pentru:

„Reabilitarea/modernizarea/ extindere, eficientizare retea iluminat public in Municipiul Iasi“

Cap. 81.02.58 Combustibil si energie - 200,00 mii lei pentru:

„Reabilitare sistem de termoficare din Municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana- etapa a ll - a“ „Reabilitare retele termice, sistem termoficare in Municipiul Iasi pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana POIM II“

Cap. 84.02.58 Transporturi - 1.281,90 mii lei pentru:

„Reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi - Dancu“

„Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi. Reorganizarea circulatiei pe bulevardul Tudor Vladimirescu“ „Reabilitarea infrastructurii de tramvai in Municipiul Iasi“

Cap. 51.02.71 Autoritati publice si actiuni externe - 1.330,00 mii lei pentru:

„R.K. acoperiș P.M.I.“

„Reabilitare acces Primăria Municipiului Iași“

Cap. 67.02.71 Cultura , recreere si religie - 2.493,91 mii lei pentru:

„Proiectare Stadion Municipal“

„Modernizare spații de joacă“

Municipiului Iasi pe

425,84 mii lei

742,26 mii lei

50,00 mii lei

100,00 mii lei

100,00 mii lei

100,00 mii lei

500,00 mii lei

500,00 mii lei

281,90 mii lei

400,00 mii lei

930,00 mii lei

1.493,91 mii lei

1.000,00 mii lei


Cap. 70.02.71 Locuințe, servicii, dezvoltare publica - 4.328,20 mii lei pentru:

„Construire locuințe pentru tineri zona Grădinari“ „Proiectare și execuție lucrări Folosință Generală Locuințe

3.328,20 mii lei


1.000,00 mii lei


600,00 mii lei


Colective în zona Grădinari“

Cap. 74.02.71 Protecția mediului - 600,00 mii lei pentru: „Canal evacuare ape pluviale zona Cicoarei“

Cap. 81.02.71 Combustibil și energie - 3.879,40 mii lei pentru:

„Cofinanțare obiective de investiții prin Programul de Termoficare 2006-2020 caldură și confort: Refacere a izolației magistralei de legătură 2xDN1100;

Extindere rețele termice primare în vederea racordării de noi

consumatori la SACET din Municipiul Iași“                                3.879,40 mii lei

Cap. 84.02.71 Transporturi - 12.557,29 mii lei pentru:

„Construire pod peste râul Bahlui în zona Cicoarei (str Sarmizegetusa str-la Sofia Nădejde)-lucrări de supratraversare rau Bahlui în zona Cicoarei-Dacia -pod cu 4 benzi carosabile)

5.000,00 mii lei


3.557,29 mii lei


3.000,00 mii lei

1.000,00 mii lei


„Modernizare străzi șos Bîrnova,str. Smîrdan, bd. Primăverii,

str. I.C Constantinescu, str.P.Vancea, str. Moșu, str. Ogorului,

al.T. Neculai, al. și str. Strugurilor, șos Iași-Voinești,

str. Transilvaniei, str. Olteniei, str. Bucovinei, str. Semănătorului“ „Reabilitarea infrastructurii rutiere în zona industrială a Municipiului Iași“

„Modernizare trotuare, alei pietonale în cartiere“

Art.2. Copie după prezenta hotarare va fi comunicata:Primarului Municipiului Iasi, Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi, Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale Iasi, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către din cadrul Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale, Directia Generala Tehnica si Dezvoltare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 180 din 24 aprilie 2019