Hotărârea nr. 18/2019

HOTĂRÂRE privind darea in administrare,cu titlu gratuit,catre Muzeul Municipal Iasi a unor bunuri mobile si imobile,in vederea desfasurarii activitiatii


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind darea in administrare, cu titlu gratuit, catre Muzeul Municipal Iasi a unor bunuri mobile si imobile, in vederea desfasurarii activitiatii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 8854/28.01.2019 formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 5572/17.01.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat si Directia Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 191/30.05.2018 privind infiintarea Muzeului Municipal Iasi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a organigramei si a statului de functii aferente;

Având în vedere adresa nr. 5497/17.01.2019 a Muzeului Municipal Iasi;

Având în vedere Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicata;

Având în vedere Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colecti publice, case memoriale, centre de cultura si alte institutii de profil;

Având în vedere Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 pentru aprobarea criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si colectiilor publice, modificat prin Ordinul 3968/2016;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 212/2018 privind însusirea

inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 211/2018 privind însusirea

inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 368/2017 privind acceptarea de

către Municipiul Iași a ofertei de donație a unui set de 44 lucrări de artă decorativă

(tapiserii) realizate de artista Gabriela Moga Lazăr, proprietatea moștenitorilor acesteia, în vederea introducerii acestora în patrimoniul muzeal al Muzeului Municipal Iași și a expunerii lor în cadrul unor evenimente specific;

Având în vedere Contractul de donatie nr. 3090/12.09.2018;

Având în vedere Procesul verbal de predare primire nr. 2456/10.01.2019;

Având în vedere Legea nr. 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se transmite in administrare, cu titlu gratuit, Muzeului Municipal lasi bunurile mobile si imobile (de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar) cuprinse in Anexa 1, in vederea desfasurarii activitatii acestuia.

Art.2. (1) Bunurile mentionate la art. 1, vor fi administrate de Muzeul Municipal Iasi in baza unui Contract de administrare, conform Anexei 2.

(2) Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi sa semneze Contractul de administrare.

Art.3. Bunurile cuprinse in Anexa 1 vor fi predate Muzeului Municipal Iași pe baza de proces verbal, de catre Directia Exploatare Patrimoniu, ce are in gestiune aceste bunuri.

Art. 4. Incepand cu data prezentei, poziția 3 din Anexa 2 a Hotararii Consiliului Local nr. 58/2013 si orice document incheiat in baza acesteia isi inceteaza efectele.

Art. 5. Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu;Muzeului Municipal Iași, str. Zmeu nr. 3 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Directia Exploatare Patrimoniu; Muzeul Municipal Iasi, str. Zmeu nr. 3.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 18 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 2 la H.C.L. nr. 18 din 31 ianuarie 2019

MUNICIPIUL IASI


MUZEUL MUNICIPAL IASI

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. TEMEIUL LEGAL AL CONTRACTULUI

Art.1 Contractul se încheie în baza următoarelor prevederi legale:

Art. 136 alin 1,2 și 4 din Constituția României;

Art. 120 și art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 867-870 și art. 1273 din Codul Civil;

 • - Legea muzeelor si colectiilor publice nr. 311/2003, republicata;

 • - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenta, gestiunea si inventarierea bunurilor culturale detinute de muzee, colecti publice, case memoriale, centre de cultura si alte institutii de profil;

 • - Ordinul Ministrului Culturii nr. 2057/2007 pentru aprobarea criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si colectiilor publice, modificat prin Ordinul 3968/2016;

 • - OUG 189/2008 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • - HCL 191/30.05.2018 privind infiintarea Muzeului Municipal Iasi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a organigramei si a statului de

  functii aferente;

  - HCL .........../2019 privind darea in administrare, cu titlu gratuit, catre Muzeul Municipal

  Iasi a unor bunuri mobile si imobile, in vederea desfasurarii activitiatii.

  II. PARTILE CONTRACTANTE


Intre MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, in calitate de proprietar, reprezentat de Primar - Mihai Chirica, pe de o parte, si

MUZEUL MUNICIPAL IASI, cu sediul in Iași, str. Zmeu nr. 3, in calitate de titular al dreptului        de        administrare,        reprezentat        prin        Director

_______________________________, ce se legitimeaza cu B.I/C.I., eliberat de _________________________________, la data de _____________, cod numeric personal          ______________________,          cu          domiciliul          in

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2 Obiectul contractului îl constituie darea in administrare, cu titlu gratuit, către Muzeul Municipal Iasi a bunurilor mobile si imobile identificate in Anexa 1, ce face parte integranta din prezentul contract, in vederea desfasurarii activitatii.

Art. 3. Predarea - primirea bunurilor mobile si imobile se va consemna in procesul verbal, încheiat odata cu semnarea contractului.

IV.  DURATA CONTRACTULUI

Art. 4 Prezentul contract se încheie pe o perioada nedeterminata, începând cu data semnarii lui de către părți, atat timp cat bunurile vor fi utilizate de Muzeul Municipal lasi.

Art. 5 Administratorul are obligatia sa-l notifice pe proprietar, cu 30 de zile înainte, în situația în care nu-și mai continuă activitatea în imobilul dat spre administrare si nu mai utilizeaza bunurile.

 • V.   DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 6 Drepturile proprietarului:

 • - Să verifice ori de câte ori consideră dacă utilizarea bunurilor este efectuată în conformitate cu prevederile contractului de administrare;

 • - Să urmărească modul în care administratorul își îndeplinește obligațiile stabilite prin contract;

 • - Să revoce dreptul de administrare în situația în care administratorul execută necorespunzător sau nu își execută obligațiile asumate prin contract.

Art. 7 Drepturile titularului dreptului de administrare:

 • - Să administreze și să conserve bunurile ca un bun proprietar;

 • - Să nu aducă prejudicii proprietarului;

 • - Să folosească bunurile mobile si imobile pe toată durata contractului de administrare, conform destinației stabilite;

 • - Să exploateze în mod direct bunurile mobile si imobile în condițiile prezentului contract.

Art.8 Obligațiile proprietarului:

 • - Să predea, în vederea administrarii bunurile mobile si imobile ce fac obiectul prezentului contract, în baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - Să analizeze solicitările administratorului, privind schimbarea destinației, aprobându-le după caz;

 • - Să controleze periodic modul cum este utilizate bunurile mobile si imobile, cu respectarea destinației stabilite;

 • - Să preia bunurile mobile si imobile, la încetarea contractului, libere de sarcini, cu îmbunatatirile aduse;

Art. 9 Obligațiile administratorului:

 • - Să preia in administrare bunurile mobile si imobile ce fac obiectul prezentului contract de administrare pe baza de proces verbal de predare-primire;

 • - Să întrebuințeze bunurile date in administrare, cu diligenta pe care un bun proprietar o depune in administrarea bunurilor sale, în conformitate cu destinația acestora si cu prevederile legale în vigoare.

 • - Să nu execute modificări sau transformări ale structurii de rezistentă ale construcțiilor sau ale instalațiilor.

 • - Să efectueze lucrări de administrare și conservare a bunurilor, de amenajare, igienizare, întreținere, reparații sau înlocuire a elementelor de construcții și instalații în folosință exclusivă, dacă este cazul

 • - Să obțină toate autorizațiile sau avizele prevăzute de lege în vederea bunei funcționări, să păstreze în bune condiții bunurile încredințate precum și accesoriile acestora, să nu le degradeze sau deterioreze, pe toată durata administrării, în caz contrar obligându-se să răspundă de distrugerea totală sau parțială a acestora, dacă sar datora culpei sale.

 • - Să incheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligatiile asumate prin contracte. Repararea oricarui prejudiciu pe care administratorul îl va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;

 • - Să înregistreze si să urmareasca consumurile privind utilitatile si să sesizeze furnizorul în cazul înregistrării unor nereguli;

 • - Sa execute lucrari de reparatii/inlocuire ale elementelor instalatiilor interioare sau dotarilor daca acestea s-au propus din vina sa.

 • - Sa elibereze si sa predea bunurie date in administrare, cu dotarile initiale, la incetarea contractului.

 • - Să permită examinarea bunurilor date in administrare de catre reprezentantii Municipiului Iasi.

 • - Sa isi asume si sa raspunda pentru incidente produse in incinta bunurilor date in administrare care au ca urmare avarierea acestora.

 • - Să asigure paza bunurilor ca un bun proprietar, conform normelor legale

 • - Să foloseasca, să posede și să dispună de bunurile transmise în administrare, în condițiile prezentului contract;

 • - Să respecte normele igienico-sanitare, normele tehnice, metodologice de protecție a muncii, PSI, protecția mediului înconjurător precum și a alte norme tehnice specifice activității desfășurate;

 • - Să aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana;

 • - Să intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea bunurilor, precum si a tuturor modificarilor aduse în conditiile stabilite conform legii;

 • - Să nu constituie garanții asupra bunurilor ce face obiectul prezentului contract prin gajare, ipotecare, angajarea de credite sau orice alt tip de convenție;

 • - Să nu cesioneze contractul unei terțe persoane;

 • - Să achite impozitele si taxele prevazute de lege, daca este cazul;

 • - Să solicite acordul proprietarului în situația în care dorește schimbarea destinației bunurilor imobile; acordul proprietarului este exprimat prin hotărâre de consiliu local;

 • - Să transmită proprietarului inventarul bunurilor date în administrare anual sau de câte ori intervine o modificare a datelor tehnice și contabile (modificări ale valorii de inventar prin executări lucrări de amenajare, reevaluări etc; modificări ale datelor de identificare cum ar fi adresa / numarul etc);

 • - Să raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 • - Să arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate, in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate, in caz contrar purtand raspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii.

VI. INCETAREA ADMINISTRARII

Art. 10 Părțile convin ca efectele prezentului contract să înceteze în una sau mai multe din următoarele situații:

- bunurile imobile înceteaza sa mai existe,

 • - schimbarea destinației bunurilor imobile fără acordul scris al proprietarului;

 • - acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante;

 • - desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al bunurilor imobile ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar;

 • - prin revocare, ca sancțiune în cazul în care administratorul nu si-a exercitat drepturile si obligatiile ce deriva din prezentul contract.

VII . RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 11 Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in functie de pejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 12 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 13 Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei române, cu acordul partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract.

Art.14 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementarilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile, cum ar fi hotararile Consiliului Local al Municipiului Iași sau alte acte normative - legi, hotarari de guvern, ordonanțe ale caror prevederi sunt imperative.

VIII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente.

IX. DISPOZITII FINALE

Art. 17 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

Art. 18 Prezentul contract de administrare contine 4 pagini și s-a încheiat in 2 (două) exemplare, din care unul pentru administrator și unul pentru proprietar, astazi

PROPRIETAR,

MUNICIPIUL IAȘI

Primar

Mihai CHIRICA


ADMINISTRATOR,

MUZEUL MUNICIPAL IASI

Director,

Director D.G.E.F.P.L.,

Maria APETROAEI

Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea

și legalitatea acestui inscris oficial

Director executiv D.E.P.P.P.,

Gabriel TEODORESCU

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului.

Sef-Serviciu Legislatie, Monitorizare si Avize Legalitate Mihaela PINTILIE

Am luat la cunostinta de acest inscris oficial si imi asum responsabilitatea asupra legalitatii

Sef-Serviciu D.E.P.P.P.,

Letitia PALAGA

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului.

Cons. D.G.E.F.P.L.,

Catalin VELESCU

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului

Cons. D.E.P.P.P,

Cristina NECULAI

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,legalitatea intocmirii acestui inscris

MUNICIPIUL IAȘI                                MUZEUL MUNICIPAL IASI

Nr.            /       2019                              Nr.           /

2019

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE

Incheiat intre,

MUNICIPIUL IASI, cu sediul in B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11, in calitate de proprietar, reprezentat de Primar - Mihai Chirica, pe de o parte, si

MUZEUL MUNICIPAL IASI, cu sediul in Iași, str. Zmeu nr. 3, in calitate de titular al dreptului de administrare, reprezentat prin Director ____________________________,

pe de alta parte,

Având în vedere:

 • - HCL 191/30.05.2018 privind infiintarea Muzeului Municipal Iasi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a organigramei si a statului de functii aferente.

 • - HCL........./2019 privind darea in administrare, cu titlu gratuit, catre Muzeul Municipal

Iasi a unor bunuri mobile si imobile, in vederea desfasurarii activitiatii;

 • - Contractul de administrare nr.................................., incheiat intre Municipiul lasi si

Muzeul Municipal Iasi,

se procedează:

• primii, la predarea bunurilor mobile si imobile, cuprinse in Anexa 1, parte integranta a contractului de administrare,

• secunzii, la primirea acestuia.

Prezentul proces-verbal face parte integranta din Contractul de administrare

nr.....................................si s-a încheiat în 3 exemplare.

PROPRIETAR, ADMINISTRATOR,

MUNICIPIUL IAȘI                                MUZEUL MUNICIPAL IASI

Primar,                                                          Director,

Mihai CHIRICA


Director D.G.E.F.P.L.,

Maria APETROAEI

Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea

și legalitatea acestui inscris oficial

Director executiv D.E.P.P.P.,

Gabriel TEODORESCU

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității

în solidar cu întocmitorul înscrisului.

Sef-Serviciu Legislatie, Monitorizare si Avize Legalitate

Mihaela PINTILIE

Am luat la cunostinta de acest inscris oficial si

imi asum responsabilitatea asupra legalitatii

Sef-Serviciu D.E.P.P.P.,

Letitia PALAGA

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului.

Cons. D.G.E.F.P.L.,

Catalin VELESCU

Imi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității,

în solidar cu întocmitorul înscrisului

Cons. D.E.P.P.P,

Cristina NECULAI

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,legalitatea intocmirii acestui inscris

Presedinte de Sedinta

Consilier local,

Manuel Ciprian Bostan

ANEXA 1

la HCL 18/31.01.2019

Bunuri proprietatea Municipiului Iasi - domeniul public, in administrarea Muzeului Municipal Iasi

Nr. crt.

Număr inventar

Cod clasificare

Descriere mijloc fix

Data PIF

Valoare inventar

Situatia juridica

1

13881

1.6.2.

Cladire Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3, suprafata construita la sol 495 mp, sector cadastral 20, CF 137200, nr. cadastral 137200 , (S+D+ P+1E+ Pod): subsol-beci cu suprafața construita la sol 58 mp si suprafata utila 27,87 mp; demisol - hol acces cu suprafata construita 28 mp, suprafata utila 9,16 mp; parter suprafata construita 495 mp, suprafata utila 283,41 mp; etaj suprafata construita 491 mp, suprafata utila 316,04 mp; pod suprafata construita 459 mp, suprafata utila 185 mp, inscrisa in CF 137200 cu nr. cadastral 137200-C1.

Data construirii 11/09/1960, Data modernizarii 09.03.2016

8 063 431.81

HCL 339/2008 , PV 25163/09.03.2016, HCL 273/28.07.2017

2

89193

0.1.

Teren Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3, suprafata 966 mp, CF 137200, nr. cadastral 137200

1960

60 465.14

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

3

15907

1.3.7.2.

Teren - Amenajare cale acces imobil Muzeu Municipal, str. Zmeu nr. 3, suprafata 175 mp, inscris in CF 137167 cu nr. cadastral 137167

09/03/2016

271 956.96

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

4

15908

1.3.24.

CABINA PAZA Muzeul Municipal, str. Zmeu nr. 3, sector cadastral 20, suprafata construita la sol 7 mp, suprafata utila 4.51 mp, inscrisa in CF 137200 cu nr. cadastral 137200-C2.

09/03/2016

26 169.04

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

5

15909

1.8.6.

RETEA APA RECE SI CANALIZARE IMOB. MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

92 486.97

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

6

15910

1.7.1.3.

LEGATURA IN PCT TRAFO+BRANSAMENT ELECTRIC MUZEU

09/03/2016

220 999.27

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

7

15911

1.3.20.

SISTEM ILUMINAT INTERIOR - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

368 966.25

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

8

15912

1.7.1.1.

SISTEM ILUMINAT EXTERIOR MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

70 764.64

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

9

15913

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

10

15914

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

11

15915

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

12

15916

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

13

15917

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

14

15918

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

15

15919

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

16

15920

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

17

15921

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

18

15922

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

19

15923

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

20

15924

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

21

15925

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

22

15926

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

23

15927

1.7.1.2.

STALPI ILUMINAT MUZEU MINICIPAL

09/03/2016

8 039.16

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

24

2964

2.1.17.3.1.

CHILLER 75KW DOTARI IMOBIL MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

81 492.95

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

25

2965

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW DOTARI IMOBIL MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

9 844.22

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

26

2966

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW DOTARI IMOBIL MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

9 844.23

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

27

2967

2.1.17.3.1.

CAZANE 50 KW DOTARI IMOBIL MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

9 844.23

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

28

2968

2.1.16.5.

TABLOU CT

09/03/2016

4 282.96

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

29

2969

2.1.17.3.1.

TABLOU ETAJ - SIST ILUMIN INTERIOR MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

21 031.36

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

30

2970

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 141.14

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

31

2971

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

32

2972

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

33

2973

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

34

2974

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

35

2975

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

36

2976

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

37

2977

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

38

2978

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

39

2979

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

40

2980

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

41

2981

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

42

2982

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

43

2983

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

44

2984

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

45

2985

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

46

2986

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

47

2987

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

48

2988

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

49

2989

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

50

2990

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

51

2991

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

52

2992

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

53

2993

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

54

2994

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

55

2995

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

56

2996

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

57

2997

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

58

2998

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

59

2999

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

60

21000

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

61

21001

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

62

21002

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

63

21003

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

64

21004

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

65

21005

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

66

21006

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

67

21007

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

68

21008

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

69

21009

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

70

21010

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

71

21011

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

72

21012

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

73

21013

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

74

21014

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

75

21015

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

76

21016

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

77

21017

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

78

21018

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

79

21019

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

80

21020

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

81

21021

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

82

21022

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

83

21023

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

84

21024

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

85

21025

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

86

21026

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

87

21027

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

88

21028

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

89

21029

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

90

21030

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

91

21031

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

92

21032

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

93

21033

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

94

21034

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

95

21035

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

96

21036

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

97

21037

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

98

21038

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

99

21039

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

100

21040

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

101

21041

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

102

21042

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

103

21043

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

104

21044

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

105

21045

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

106

21046

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

107

21047

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

108

21048

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

109

21049

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

110

21050

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

111

21051

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

112

21052

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

113

21053

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

114

21054

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

115

21055

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

116

21056

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

117

21057

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

118

21058

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

119

21059

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

120

21060

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

121

21061

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

122

21062

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

123

21063

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

124

21064

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

125

21065

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

126

21066

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

127

21067

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

128

21068

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

129

21069

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

130

21070

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

131

21071

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

132

21072

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

133

21073

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

134

21074

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

135

21075

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

136

21076

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

137

21077

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

138

21078

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

139

21079

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

140

21080

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

141

21081

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

142

21082

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

143

21083

2.1.16.5.

REFLECTOARE MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

3 140.61

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

144

21084

2.1.16.5.

TABLOU ELECTRIC GENERAL MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

38 475.33

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

145

4087

2.3.6.3.2.

SIST. ASIG. ACCES ETAJ PERSOANE CU DIZABILIT.MUZEU

09/03/2016

77 666.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

146

61749

3.1.2.

TOUCH SCREEN MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

38 624.57

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

147

61750

3.1.2.

TOUCH SCREEN MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

38 624.57

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

148

61751

3.1.2.

TOUCH SCREEN MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

38 624.57

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

149

61752

3.1.2.

TOUCH SCREEN MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

38 624.57

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

150

61753

3.1.2.

TOUCH SCREEN MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

38 624.58

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

151

61754

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

152

61755

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

153

61756

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

154

61757

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

155

61758

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

156

61759

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

157

61760

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

158

61762

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

159

61763

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

160

61764

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

92 542.34

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

161

61765

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

162

61766

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

163

61767

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

164

61768

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

165

61769

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

166

61770

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

167

61771

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

168

61772

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

169

61773

2.1.16.5.

VITRINE TIP 1 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

46 271.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

170

61774

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.19

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

171

61775

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.19

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

172

61776

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.19

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

173

61777

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

174

61778

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

175

61779

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

176

61780

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

177

61781

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

178

61782

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

179

61783

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

180

61784

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

181

61785

2.1.16.5.

VITRINE TIP 2 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

182

61786

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.19

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

183

61787

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

184

61788

2.1.16.5.

VITRINE TIP 3 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

35 797.18

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

185

61789

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.01

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

186

61790

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.01

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

187

61791

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.01

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

188

61792

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.01

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

189

61793

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.00

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

190

61794

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.00

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

191

61795

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.00

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

192

61796

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.00

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

193

61797

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.00

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

194

61798

2.1.16.5.

VITRINE TIP 4 - MUZEU MUNICIPAL

09/03/2016

37 123.00

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

Total 11 933 073.13

Bunuri proprietatea Municipiului Iasi - domeniul privat, in administrarea Muzeului Municipal Iasi

1

14116

1.5.2.

Spatiu (nr. 3), Pasaj Sf. Vineri, suprafata 190.18 mp

28.09.2012

559 152.17

HCL 211/2018

2

14117

1.5.2.

Spatiu (nr. 4), Pasaj Sf. Vineri, suprafata 53.05 mp

28.09.2012

155 973.41

HCL 211/2018

Total 715 125.58

Bunuri proprietatea privata a Statului, in administrarea Muzeului Municipal Iasi

1

1818

1.5.2.

Spatiu, str. Lapusneanu nr. 24, sc A, suprafata construita 118.22 mp, suprafata utila 103.51 mp

01.12.1961

203 481.00

PV nr. 2456/10.01.2019

2

87988

0.1.

Teren aferent spatiu, str. Lapusneanu nr. 24, suprafata 23.64 mp, reprezentand cota indiviza de 6.32% din suprafata totala de treren inscrisa in CF 2307

13.10.2006

2 533.38

PV nr. 2456/10.01.2019

Total 206 014.38

Obiecte de inventar

1

93001856

CANDELABRE

13 buc

30 758.60

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

2

93001854

PANOU INFORMARE

20 buc

48 690.80

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

4

93001855

TABLOU CURENTI SLABI

1 buc

1 320.17

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

93001857

TABLOU ELECTRIC POD

1 buc

2 426.67

HCL 339/2008 , PV

25163/09.03.2016

Total

83 196.24

Tapiserii - domeniul public al Municipiului Iasi

1

61954

3.1.3.

TAPISERIE "DIN HAOS" PORTR LUI EMINESCU 1,90*1,26 M

25/09/2018

37 060.00

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

2

61955

3.1.3.

TAPISERIE "POMUL VIETII DIN MOLDOVA"

25/09/2018

13 897.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

3

61956

3.1.3.

TAPISERIE "FLOARE DE FEREASTRA"

25/09/2018

9 265.00

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

4

61957

3.1.3.

TAPISERIE "PE-UN PICIOR DE PLAI I"

25/09/2018

5 790.62

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

5

61958

3.1.3.

TAPISERIE "PE-UN PICIOR DE PLAI II"

25/09/2018

1 853.00

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

6

61959

3.1.3.

TAPISERIE "SPICUL"

25/09/2018

6 948.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

7

61960

3.1.3.

TAPISERIE "DIN TRECUT IN PREZENT"

25/09/2018

13 897.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

8

61961

3.1.3.

TAPISERIE "INCERCARI"

25/09/2018

13 897.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

9

61962

3.1.3.

TAPISERIE "DIN INDEPARTATE VREMI"

25/09/2018

15 055.63

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

10

61963

3.1.3.

TAPISERIE "PASAREA ALBA"

25/09/2018

2 316.25

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

11

61964

3.1.3.

TAPISERIE "TRANDAFIR DE LA MOLDOVA"

25/09/2018

13 897.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

12

61965

3.1.3.

TAPISERIE "ROCHITA RANDUNICII"

25/09/2018

926.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

13

61966

3.1.3.

TAPISERIE "PADUREA DE BRAZI"

25/09/2018

6 948.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

14

61967

3.1.3.

TAPISERIE "BUCURIA FLORILOR"

25/09/2018

2 084.63

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

15

61968

3.1.3.

TAPISERIE "MONUMENT PENTRU CUCUTENI"

25/09/2018

6 948.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

16

61969

3.1.3.

TAPISERIE "FLOARE BRUMARIE"

25/09/2018

8 801.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

17

61970

3.1.3.

TAPISERIE "TREPTE SPRE VIITOR"

25/09/2018

6 485.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

18

61971

3.1.3.

TAPISERIE "GHINDA CODRILOR"

25/09/2018

5 559.00

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

19

61972

3.1.3.

TAPISERIE "CLOPOTEII ALBI"

25/09/2018

3 011.12

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

20

61973

3.1.3.

TAPISERIE "LA RASCRUCEA FLORILOR"

25/09/2018

6 485.52

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

21

61974

3.1.3.

TAPISERIE "GRINDARASUL"

25/09/2018

12 971.00

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

22

61975

3.1.3.

TAPISERIE "BRADUTUL"

25/09/2018

6 948.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

23

61976

3.1.3.

TAPISERIE "STALACTITE"

25/09/2018

7 180.37

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

24

61977

3.1.3.

TAPISERIE "SNOPUL II"

25/09/2018

2 316.25

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

25

61978

3.1.3.

TAPISERIE "ROATA VIETII"

25/09/2018

6 485.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

26

61979

3.1.3.

TAPISERIE "ALEEA FLORILOR I"

25/09/2018

4 632.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

27

61980

3.1.3.

TAPISERIE "ALEEA FLORILOR II"

25/09/2018

4 632.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

28

61981

3.1.3.

TAPISERIE "SARBATOARE(PASTI)"

25/09/2018

5 559.00

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

29

61982

3.1.3.

TAPISERIE "NUFERI"

25/09/2018

3 474.37

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

30

61983

3.1.3.

TAPISERIE "CUPA BELSUGULUI"

25/09/2018

2 779.50

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

31

61984

3.1.3.

TAPISERIE "INALTARE I"

25/09/2018

1 389.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

32

61985

3.1.3.

TAPISERIE "FLORI DE CAMP LA MONTIGNY"

25/09/2018

1 389.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

33

61986

3.1.3.

TAPISERIE "JOCUL FLORILOR"

25/09/2018

2 316.25

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

34

61987

3.1.3.

TAPISERIE "TRIFOI"

25/09/2018

5 095.75

HCL 368/2017, Contract de donatie nr. 3090/12.09.2018

35

61988

3.1.3.

TAPISERIE "ZORELE (BUNA DIMINEAȚA)"

25/09/2018

3 242.75

HCL 368/2017, Contract de donație nr. 3090/12.09.2018

36

61989

3.1.3.

TAPISERIE "SINGURATATE"

25/09/2018

5 790.62

HCL 368/2017, Contract de donație nr. 3090/12.09.2018

37

61990

3.1.3.

TAPISERIE "DRUMURI, DRUMURI"

25/09/2018

6 948.75

HCL 368/2017, Contract de donație nr. 3090/12.09.2018

38

61991

3.1.3.

TAPISERIE "ALTERNANTA"

25/09/2018

6 948.75

HCL 368/2017, Contract de donație nr. 3090/12.09.2018

39

61992

3.1.3.

TAPISERIE "DECEBAL, REGELE DACILOR"

25/09/2018

4 632.50

HCL 368/2017, Contract de donație nr. 3090/12.09.2018

40

61993

3.1.3.

TAPISERIE "SIMBOLUL UNIRII ROMANESTI"

25/09/2018

10 423.12

HCL 368/2017, Conțracț de donație nr. 3090/12.09.2018

41

61994

3.1.3.

TAPISERIE "TROITA"

25/09/2018

1 389.75

HCL 368/2017, Conțracț de donație nr. 3090/12.09.2018

42

61995

3.1.3.

TAPISERIE "FLORI DE GHEATA"

25/09/2018

1 389.75

HCL 368/2017, Conțracț de donație nr. 3090/12.09.2018

43

61996

3.1.3.

TAPISERIE "CAMPURI"

25/09/2018

2 779.50

HCL 368/2017, Conțracț de donație nr. 3090/12.09.2018

44

61997

3.1.3.

TAPISERIE "FLOARE ALBASTRA"

25/09/2018

2 316.25

HCL 368/2017, Conțracț de donație nr. 3090/12.09.2018

Total                                                                                                                                   294 163.75

Total valoare inventar bunuri                                                                                               13 231 573.08

Președinte de Sedinta Consilier local, Manuel Ciprian Bostan