Hotărârea nr. 179/2019

HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate intocmit de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale - Activitatea de Impozite si Taxe Locale inregistrat sub nr. 48102/11.03.2019;

Având în vedere referatele de specialitate/notele de fundamentare intocmite de directiile si serviciile din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

Având în vedere respectarea principiului transparentei si publicitatii drept pentru care prezentul proiect de hotarare a fost publicat pe pagina de internet a Primariei si afisat la sediul autoritatii publice locale;

Având în vedere Constitutia Romaniei;

Având în vedere prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

Având în vedere Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

Având în vedere Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat ;

Având în vedere Legea nr. 38 / 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Legea nr. 50 / 1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2020 indexate cu rata inflatiei de 4,6% comunicata pe site-urile M.D.R.A.P. si M.F.P.. Indexarea priveste impozitele, taxele si alte sume care constau intr-o suma sau au la baza stabilirii lor o anumita suma, astfel:

Anexa nr. 1

 • I.      Impozitul si taxa pe cladiri - persoane fizice.

 • II.     Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice.

 • III.    1.1.1. Impozitul  si taxa pe terenurile amplasate in  intravilan,

categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane juridice.

III.    1.1.2. Impozitul  si taxa pe terenurile amplasate in  intravilan,

categoria de folosinta terenuri cu constructii - persoane fizice.

III. 1.2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -persoane juridice/persoane fizice.

 • III.    2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice.

 • IV.    Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice.

 • V.    Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice.

 • VI.    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate -persoane juridice/persoane fizice.

 • VII.   Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane juridice/persoane fizice.

 • VIII.  Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice.

 • IX.    Sancțiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice.

 • X.     Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • XI.    Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • XII.   Criterii de incadrare a cladirilor situate in intravilan in categoria cladirilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 • XIII.   Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Anexa nr. 2 - Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala

Anexa nr. 3 - Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren pentru chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, organizari de santier, teren agricol, concesionari etc.

Anexa nr. 4

 • 4.1.1.  Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice: tonete capsulate, activitati agrement, activitati economice

 • 4.1.2. Taxe pentru eliberarea/vizarea autorizatiilor privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si a celor sanitare de functionare.

 • 4.2. Taxe speciale: Serviciul Avize Mici Intreprinzatori

Anexa nr. 5

 • 5.1. Taxe speciale - Direcția Locala de Evidenta a Persoanelor.

 • 5.2. Taxe locale - Directia Locala de Evidenta a Persoanelor.

Anexa nr. 6

Taxe speciale - Serviciul Asociatii Proprietari

Anexa nr. 7

Taxe locale - Directia Tehnica.

Anexa nr. 8

Taxe locale - Birou Registru Agricol.

Anexa nr. 9, 10, 11

Taxe locale - Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu, Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat

Anexa nr. 12

Taxe locale - Directia de Dezvoltare Urbana, Birou Organizare Evenimente Speciale, Centru de Informare pentru Cetateni - Secretariat Tehnic

Anexa nr. 13

Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice.

Anexa nr. 14

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor pentru persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatia de somaj/ajutor social sau in cazul unei calamitati naturale.

Anexa nr. 15

Regulament privind criteriile si procedurile de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe cladiri conform prevederilor art. 456, alin. (2), lit. m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarilre ulterioare, si in Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa nr. 16

Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului Iași, conform art. 456 alin.

 • (2) si art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Anexa nr. 17

Taxe speciale de salubrizare

Anexa nr. 18 Taxe speciale pentru autorizarea amplasarii mijloacelor publicitare in Municipiului Iasi

Anexa nr. 19 Taxe speciala pentru promovarea turismului in Municipiul Iasi

Art. 2. (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020.

 • (2)  Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol.

 • (3) Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, Anexa nr. 1/hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020.

 • (4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.

Art. 3. (1) Impozitul pe clădiri pentru clădirile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaza,astfel:

 • - cu 300%, pentru punctăjul finăl intre 30,00 si 59,99;

 • - cu 400%, pentru punctăjul finăl intre 60,00 si 79,99;

 • - cu 500%, pentru punctăjul finăl intre 80,00 si 100,00,

punctăj stăbilit conform pct. XII, Anexă nr. 1/hotărăreă de ăprobăre ă impozitelor

si tăxelor locăle si ă ăltor sume căre se făc venit ăl bugetului locăl pentru ănul 2020, căre contine si criteriile de incădrăre ă clădirii in cătegoriă clădirilor neingrijite.

 • (2) Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, ăltele decăt cele ăgricole, situăte in intrăvilăn, se măjoreăză, ăstfel: -cu 250%, pentru punctăjul finăl de 50,00; -cu 500%, pentru punctăjul finăl de 100,00,punctăj stăbilit conform pct. XIII, Anexă nr. 1/hotărăreă de ăprobăre ă impozitelor si tăxelor locăle si ă ăltor sume căre se făc venit ăl bugetului locăl pentru ănul 2020, căre contine si criteriile de incădrăre ă terenului in cătegoriă terenurilor neingrijite.

 • (3) Clădirile si terenurile căre intră sub incidentă ălin. 1 si ălin. 2, se stăbilesc prin hotărăre ă consiliului locăl, in băză documentătiei intocmite de persoănele imputernicite prin Dispozitiă Primărului Municipiului Iăsi.

 • (4) Hotărăreă prevăzută lă ălin. 3 ăre cărăcter individuăl si cuprinde măteriă impozăbilă si dătele de identificăre ăle contribuăbilului persoănă fizică său juridică, conform pct. XII si/său XIII din Anexă nr. 1/hotărăreă de ăprobăre ă impozitelor si tăxelor locăle si ă ăltor sume căre se făc venit ăl bugetului locăl pentru ănul 2020, după căz.

 • (5) Orgănul fiscăl locăl opereăză măjorăreă in evidentele fiscăle, emite si comunică ăctul ădministrătiv fiscăl in băză hotărării prevăzută lă ălin.4.

Art. 4. Anexele 1 - 19 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5. (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege.

(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi modificat prin acte normative.

Art. 6. Creanțele fiscale restante - pe tipuri de creanțe principale si accesorii - aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2019, pana la limita maxima de 40 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitor.

Art. 7. (1) Organul fiscal renunța la stabilirea creanței fiscale și nu emite decizie de impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice și nu exista succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere in situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Art. 8. Organul fiscal are obligatia sa publice pe pagina de internet a Municipiului Iasi, lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local Iasi (art. 162 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare si cuprinde obligatiile fiscale restante la sfarsitul trimestrului si neachitate la data publicarii listei, al caror plafon este de 10 000 lei.

Inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica debitorilor conform procedurilor de comunicare a actelor administrative fiscale.

In termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul fiscal opereaza modificarile pentru fiecare debitor care si-a achitat aceste obligatii.

Art. 9. Prezenta hotarare intra in vigoare cu data de 01.01.2020.

Art. 10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Serviciilor interesate și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 179 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

7

CONSILIUL LOCAL IAȘI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ Șl FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI

ANEXA 1

I ANwâ/?,i0TAsÂR6ANR

IMPOZITE Șl TAXE - PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURI

I. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE

TIPUL CLĂDIRII

Nivel Lege nr. 227/2015

%

Nivel an

2019

%

Nivel an 2020 %

Temei de drept

0

1

2

3

4

a) clădiri rezidențiale și clădiri - anexă

0,08 - 0,2

0,08*

0,08*

Legea nr.

227/2015

b) clădiri nerezidențiale reevaluate/ construite/ dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, respectiv începând cu 01.01.2015

0,2-1,3

0,2*

0,2*

c) clădiri nerezidențiale reevaluate/ construite/ dobândite înainte de ultimii 5 ani anteriori anului de referința, respectiv inainte de 01.01.2015

2

2**

2**

d) clădiri nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agriculturii

0,4

0,4***

0,4***

e) clădiri cu destinație mixtă

Impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențialANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

1.1. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE ||S/£Ql9


Tipul clădirii

1

Valori impozabile an 2019 pe mp de suprafață construită desfășurată lei/mp

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015

%

Valori impozabile an 2020 pe mp de suprafață construită desfășurată lei/mp

Temei de drept

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0

1

2

3

4

5

6

7

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

1013

608

4,6

4,6

1060

636

Legea nr, 227/2015

8. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

304

203

4,6

4,6

318

212

Legea nr.

227/2015

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

203

177

4,6

4,6

212

185

Legea nr. 227/2015

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesu^seUnui-——____ _ tratament terrryc

/oYx

4,6

4,6

133

79

Legea nr. 227/2015

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

-

-

75% din -suma care s-ar aplica clădirii

—?5%"dffw^ suma care s-ar aplica clădirii

Legea nr. 227/2015

F. In cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

-

-

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Legea nr. 227/2015


NOTA: Valoarea impozabila pentru anul 2020 rezultata din indexare este rotunjită in minus in sensul ca fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos.


Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/ mp. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40.

Valoarea impozabilă se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficienții de corecție următori: 2,50 pentru zona A; 2,40 pentru zona B; 2,30 pentru zona C si 2,20 pentru zona D. Suprafața construită desfășurată se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.

în cazul unui apartament amplasat într-un bloc ci^mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție se reduce cu 0,10. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcț

100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de ani inclusiv, ia data de 1 ianuarie a anului fiscai de referi ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de refl în cazul clădirii la care au fost executate lucrări dfcr că acesta se consideră ca fiind cel în care a efectuata care cuprinde obligatoriu lucja^e~irrten/jențieJâ mecanică și stabilitate, prii^ acțiunf'‘^*aî<>rM*",i“ intervenție pentru menținerje^p^/de anul terminării acesteia, cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste pntru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ntru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de


i^ră\din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel t£țmi|iarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență _____, r...1        _______, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de menținer^c^4^^^$urataae exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabil construcțiilor,conjorm
•o            «o

legii, vizând, în principal, creșterea performantei energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu acesteia la data începerii executării lucrărilor.

-eel-mițin 50% față de valoarea

A"EXA EA hotărârea Nr 143 a©(9


1.2. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință ;

 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri șe calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b) și c) de la prezentul punct, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinata conform punctului 1.1.

1.3. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul pe clădiri se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențiale, conform punctului 1.1.

Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul/taxa pe clădiri se calculează în condiții similare celui stabilit pentru clădirile rezidențial^


 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat ur-4qt utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoar similare celui stabilit pentru clădirile nerezidențiale.

  că® se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu onoriiică, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează în condiții

  'acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal J de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe .clădiri


în cazul dobândirii sau construirii unei clâdirijn’B&Fsu^ local în a cărui rază teritorială de competență saaflăcî^dm începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.'

o             o

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:                           __

 • a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire), data întodmirii procesul ui-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 • b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

 • c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnăndu-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

în cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

în cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în acestor documente.

  osesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie aîn cazul persoanelor fizice care încheie^ patrimoniale fiduciare transferatejncadrul teritoriale unde sunt înregistrată:bunufî1e-eare'T&cdbibc încheiat contractul de fiducie.

cie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-e fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost
•o


Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.                                                        —------— ____


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


1.4. TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE


Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închinate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosința asupra clădirii, taxa se datoreaza de persoana care are relația contractuala cu persoana de drept public, cu excepția contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de către persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune închiriere, administrare sau folosința asupra clădirii.

în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de luni prevăzute în contract; pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile, iar titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a


contractului.


în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile sau de ore, după caz, prevăzute în contract; fracțiunile de oră se rotunjesc la oră, iar persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori


folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a


contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.


A                                                                                                                                    ■*

In cazul contractelor                                            i lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de

siune, închiriere, admir                                               idiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau

isință și o varsă lunar,                                                 e fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.


de folosință și o varsă lunar,Taxa pe clădiri se stabilește în funcție de                     clădirii, care poate fi rezidențială, nerezidențială sau mixtă, pe baza


Taxa pe clădiri se stabilește în funcție de < declarației pe propria răspurydgrea contribuabilului, persoanei de drept public care/^islnHe-dreptul de <


;iei pe propria răspunderea contribuabilului,yăîoâț^ca     calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în contabilitatea


irș^se calculează taxa pe clădiri este valoare l^mre, administrare sau folosință, după caz.


O             o

Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile d Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau a taxei pe clădiri.


ANEXĂ LAHOTZ cadastrul și publ


HOTĂRÂREA nr. ț J

șTpublicitate imobil i de la plata impozitului


ară. sau


Impozitul pe clădiri este anual si se plătește în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 5%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. în cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza municipiului lași, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

Nivelul majorării de intarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege și poate fi modificat prin acte normative.

Director General,

ec. Maria APETROAEI

Imi asum respo ilitatea corectitudinii

Director Executiv,

ec. Aurora PINTILIE

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalității in solid cu întocmitorul inscrisului

Șef Serviciu-Persosme Fizice, eyinîtenJEU^CĂ

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea legalitatea iritocmirii acestui inscris

anexă la hotărârea nr

II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICETIPUL CLĂDIRII

Nivel Lege nr. 227/2015

%

Nivel an 2019

%

Indexare an 2020 fata de an 2019 %

Nivel an 2020 %

0

1

2

3

4

a)    clădiri    rezidențiale

reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința, respectiv    incepand    cu

01.01.2017

0,08 - 0,2

0,08

-

0,08

b) clădiri nerezidentiale reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința, respectiv    incepand    cu

01.01.2017

0,2-1,3

0,95

-

0,95

c) clădiri rezidențiale / nerezidentiale nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referința, respectiv înainte de 01.01.2017

5

5

-

d) clădiri nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol

0,4

0,4

-

o^o

e) clădiri cu destinație mixta

Impozitu impozitului c scop rezide suprafate

se determina prin însumarea alculat pentru suprafața folosita in ntial, cu impozitul calculat pentru folosita in scop nerezidential.     /

5

Legea nr.

227/2015Impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul local asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe clădiri este anual si se plătește în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Plata cu întârziere a impozitului/taxei pe clădiri, atrage după sine majorări de intarziere.

Nivelul majorării de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


de luna, începând cu ziua imediat urmotoafe termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, conform alin.II, lit. a)/lit. c)/tabel, cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin.II, lit. b)/lit.

 • c)/lit. d)/tabel.

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă s clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

 • a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

 • b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite îi. cursul anului fiscal anterior;

 • d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 • e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 • f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referința.

In cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului valoarea impozabila a clădirii nu se actualizeaza o data la 3 ani.

Pentru clădirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele juridice trebuie sa depună la organul fiscal, ca anexa la declarația de impunere: declarație pe proprie răspundere ca aceste clădiri sunt utilizate numai pentru activitati din domeniul agricol, fisa bunului imobil eliberata de Biroul de carte funciara si statutul societății din care sa reiasa ca au prevăzut ca obiect de activitate, agricultura.

Impozitul pe clădiri este datorat p<care are în proprietate clădirea la date

anterior.


în cazul dobândirii sau construirii u acesteia are obligația să depună o declarați teritorială de competență se află clădirea, anexă la hotărârea nr

H-Sj Ap 19      J

dobândirii și datorează impozit pe clădiri incepafid CtrtSate-de-h ianuarie a


anului următor.

în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

în cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în

folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. In


cazul transmiterii ulterioare altor entitati a drept administrare sau folosința asupra clădirii, taxa s relația contractuala cu persoana de drept publi refera la perioade mai mici de o luna, caz i persoana juridica de drept public care transmțtg-administrare sau folosința asupra clădirii.

în cazul clădirilor care fac obiectul unor c administrare sau folosință ce se referă la periipncesiune, închiriere, persoana care are ^contractelor care se oreaza de către siune închiriere,


__ i închiriere, taxa pe


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.

în cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin.II, lit. a)/lit. b)/tabel, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare orfolosință, la care anexează o copie a acestui contract.

în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

în cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declarațiilor fiscale, constituie contravenții si se sancționează cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri datorat pentru intregul an de către contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificație de 5%. Impozitul anual pe clădiri datorat aceluiași buget local de către contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plătește integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul deține in proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe clădiri cumulat.

Director General, . Marfa APETROAE


ec. Maris

Imi asum responsal si legalității in solidare

w 'taj-șp corecțitudi cu ,rpî®E?w4sful inseSef Serviciu, ec. Virginia STOIAN


Imi asum responsabilitateafaentru fundamen corectitudinea, legalitateaoptocmirii acestui ii


III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PERSOANE JURIUICE/PERSOANE FIZICE

111.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )

III.1.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan, înregistrate in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții - persoane juridice

Zona în cadrul locafîtâții

Nivel an 2019 conform Legii nr. 227/2015 lei/ha

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel Lege nr. 227/2015 indexat an 2020 conform art. 491 lei/ha

Nivel an 2020 indexat conform art. 491 lei/ha

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

A

6967-17418

4,6

7287-18219

18219

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

B

5267-13167

4,6

5509-13773

13773

C

3604-9010

4,6

3770-9424

9424

D

1712-4281

4,6

1791-4478

4478

II 1.1.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan, înregistrate in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții - persoane fizice

Zona în cadrul localității

Nivel an 2019 conform Legii nr. 227/2015 lei/ha

Indexare conform art.

491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel Lege nr. 227/2015 indexat an 2020 conform art. 491 lei/ha

Nivel an

2019

lei/ha

Nivel an 2020 indexat conform art.

491 lei/ha

Temei de drept

0

1

2

3

4

5=4*104,6/100

6

A

6967-17418

4,6

7287-18219

9400

9832

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

B

5267-13167

4,6

550>-r377T

"\7000

7322

C

3604-9010

4,6

’^OO

5021

D

1712-4281

4,6

2406

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

—■, rriii -                               , ■ țț,M_—, - - T .


III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan ta alta categorie de folosința decât cea de terenuri cu construcții - persoane juridice/persoane fizice
ț-r.


Nr. Crt.

Categoria de folosința teren Intravilan

Nivel an 2019 lel/ha

In dea a re conform art 491 din Legea nr. 227/2015 7.

Nivel an 2020 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lel/ha

Temei de drept

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Teren arabil

28

21

19

15

4,6

4.6

4,6

4.6

29

22

20

16

2

Pășune

21

19

15

13

4,6

4.6

4,6

4,6

22

20

16

14

3

Faneata

21

19

15

13

4.6

4,6

4,6

4,6

22

20

16

14

Legea nr.

227/2015

4

Vie

47

35

28

19

4,6

4.6

4.6

4,6

49

37

29

20

5

Livada

54

47

35

28

4.6

4.6

4,6

4,6

56

49

37

29

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestiera

28

21

19

15

4,6

4,6

4,6

4,6

29

22

20

16

7

Teren cu ape

15

13

8

0

4.6

4,6

4,6

0

16

14

8

0

8

Drumuri si cai ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

“TfSCQn neproductivANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.111.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice

Nr. Cft.

Categoria de folosința

Nivel an 2019 conform Legii nr. 227/2015 lel/ha

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel Lege nr. 227/2015 Indexat an 2020 conform art. 491 lel/ha

Nivel an 2019 lel/ha

Nivel an 2020 indexat conform art. 491 lei/ha

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

6=5*104,6/100

7

1

Teren cu construcții

22-31

4.6

23-32

31

32

Legea nr.

227/2015

2

Teren arabil

43-51

4.6

45-53

51

53

3

Pășune

20-26

4,6

21-29

28

29

4

Faneata

20-28

4,6

21-29

28

29

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. cri. 5.1.

49-56

4,6

51-59

56

59

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

4,6

0

0

0

6

Livada pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.

49-57

4,6

49-60

57

60

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

4,6

0

0

0

z îs

7

Pădure sau

sjilt teren cu vegetație forestiera, cu rt$6Mtia celui prevăzut la nr. crt. 7.1.

8- 16

4,6

8-17

16

17

< / * /

\ fn       \    1 ci \

sggj*ur\in varsta de pana la 20 ani si țEMțlțajftj rol de protecție

0

4,6

0

0

0

Twen cuppa, altul decât cei cu arneăajaia piscicole

JZ /

1-6

4,6

1 -6

6

6

\t

amenajați piscicole

V

26-34

4,6

27-36

34

36

ramuri si cai ferate

0

4,6

0

0

0

-Teren neproductiv

0

4,6

0

0

0

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

143 j ^P(9_________

II 1.1.1.1. si II 1.1.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan înregistrate in registrul agricol la categoria de folosința terenuri cu construcții este anual si se stabilește prin inmultirea: suprafeței terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe zone de impozitare.

In cazul in care in intravilan, in urma delimitării zonelor, sunt terenuri care nu au fost cuprinse in nicio zona, acestea se considera a fi in zona A potrivit prevederilor pct. 9. (1) /Titlul IX din HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015.

 • 111.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan alte categorii de folosința decât cea de terenuri cu construcții este anual si se stabilește prin inmultirea: suprafeței terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe zone de impozitare si categorii de folosința, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității (I), respectiv 5.

 • 111.2. Impozitul/taxa pe terenurile situate in extravilan este anual si se stabilește prin inmultirea: suprafeței terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe categorii de folosința, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.

Având in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, coeficientul de corecție corespunzător rangului localitati este cel aferent zonei A de impozitare, respectiv 2,50.

In situația in care, prin hotarare adoptata de către consiliul local se Stabilește zonarea terenurilor amplasate in extravilan, impozitul datorat de contribuabili se calculează anual prin inmultirea: suprafeței terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe categorii de folosința, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corecție corespunzător rangului localității, respectiv pentru zona A = 2,50; zona B = 2,40; zona C = 2,30; zona D = 2,20.

Impozitul pe teren se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.

Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage după sine majorări de întârziere.

Nivelul majorării de întârziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative

Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

în cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul pe intregul an este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.


Mă \jși zonă se modifică în cursul e la modificarea impozitului data de 1 ianuarie a


Dacă încadrarea terenului în funcție unui an sau în cursul anului intervine un ev^hi pe teren, impozitul se calculează conforn^o "

anului următor.


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

©în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, prnprifitaniiJmasfnin are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 • a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 • b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

 • c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entitati, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosința asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are relația contractuala cu persoana de drept public, cu excepția contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de către persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune închiriere, administrare sau folosința asupra terenurilor.

Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosință.

în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ort folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.

în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

înregistrarea in registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosința se pot face numai pe baza de documente, anexate la declarația făcută.

Ca excepție, in cazul contribuabililor ----------x-----------------

intravilan, înregistrat in registrul agricol la alt construcții, impozitul/taxa pe teren se calcul îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:/^ -are prevăzut in statut, ca obiect de activita -are înregistrate in evidenta contabila ven activitate agricultura (facturi de venituri^ notele contabile si balanțele de verificare di

r&oarțș juridice pentru terenul amplasat in ' %/ăsxita decât cea de terenuri cu din prezenta numai daca(iftV/iesfasurarea obiectului de surarea activitatii agricole, P^^nregistrat in evidenta


\v't

1


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

14-9 ' &>|3

contabila, facturile privind veniturile si nhaiti tiPiilR din desfășurarea obiectulu


de activitate


agricultura),

în cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declarațiilor fiscale, constituie contravenții si se sancționează cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de către contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificație de 5%. Impozitul anual pe teren datorat aceluiași buget local de către contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plătește integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul deține in proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.


Director General, ec. Maria APETROAEI Imi asum responsabili si legalității in solidar curectitudinii înscrisuluiSef Serviciu,

ec. Virginia SȚOIAN

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui inscris

6


Director Executiv, ec. Aurora PINTILIE


anexă la HOTĂRÂREA nr

- 1^-3 j Iq( g

IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

a) Mijloace de transport cu tracțiune mecanica

Nr. Crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanica

Nivel an 2019 lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm’ sau fracțiune din aceasta)

1.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv

8

4,6

8

Legea nr.

227/2015

2.

Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3

9

4,6

9

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

18

4,6

19

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv

73

4,6

76

5 /

/ *

<Aqt$țijffiiîrescu capacitatea cilindrica intre 2601 inclusiv

146

4,6

153

^^^^ri^hgZuyapacitatea cilindrica de peste

294

4,6

308

tl7 ’ l \\o-i

4®wse,‘ăyî&qare, microbuze /

24

4,6

25

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

#9 | âS(SANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

#9 I <aof3

8.

Alte vehicule cu tracțiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv

30

4,6

31

9.

Tractoare inmatriculate

18

4,6

19

II. Vehicule inregistrate

Nivel an 2019 conform

Legii nr. 227/2015

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel Lege nr. 227/2015 indexat an 2020 conform art. 491

Nivel an 2019

Nivel an 2020 indexat conform art.491

Legea nr.

227/2015

1.Ve

hicule cu capacitate cilindrica - lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1.1.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cm3

2-4

4,6

2-4

4

4

1.2.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm3

4-6

4,6

4-6

6

6

2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidențiata -lei/an/bucata

51 -152

4,6

53-159

51

53

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

Pentru atașe taxa anuală se stabilește la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone - persoane juridic js/persoane fiziceNumărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Nivel an 2019 lei/an

Indexare conform art, 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/an

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

doua axe

1

Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de13 tone

0

142

4,6

4,6

0

149

2

Masa de cel puțin de 13 tone, dar mai mica del4 tone

142

395

4,6

4,6

149

413

3

Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de15 tone

395

555

4,6

4,6

413

581

4

Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de18 tone

555

1 257

4,6

4,6

581

1315

5

Masa de cel puțin de 18 tone

555

1 257

4,6

4,6

581

1315

II

tre

axe

1

Masa de cel puțin de 15 tone, dar mai mica de 17 tone

142

248

4,6

4,6

149

259

2

Masa de cel puțin de 17 tone, dar mai mica de19 tone

248

509

4,6

4,6

259

532

3^

Jvtee&jcle cel puțin de 19 tone, dar ■yMrMcv^21 tone

509

661

4,6

4,6

532

691

□Șftra»<$fe!aMjtuțin de 21 tone, dar

3 tone

661

1019

4,6

4.6

691

1066

■\l s n

ffâtâgtâe oelsptren de 23 tone, dar jOOSWa de 25 tone

1019

1 583

4,6

4,6

1066

1656

r \o]

1 s ț, X.

'^S^meae^puim de 25 tone, dar

2p tone

1019

1 583

4,6

4,6

1066

1656

■<' vA

''h^^ui^ce'Jpuțin de 26 tone

1019

1 583

4.6

4,6

1066

1656

\'f> w

X \

35 \

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone

661

670

4,6

4,6

691

701

ăl'

iTl-U

2

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 27 tone

670

1046

4,6

4,6

701

1094

3

Masa de cel puțin de 27 tone, dar

1046

1661

4,6

4.6

1094

17370 0

zftSI &>l‘

mai mica de 29 tone

4

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

1661

2464

4,6

4,6

1737

2577

5

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 32 tone

1661

2464

4,6

4,6

1737

2577

6

Masa de cel puțin de 32 tone

1 661

2464

4,6

4,6

1737

2577


c) Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egală sau mai mare de 12 tone - persoane juridice/persoane fiziceNumărul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Nivel an 2019 lei/an

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 indexat conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 lei/an

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

1

Masa de cel puțin de 12 tone, dar mai mica de 14 tone

0

0

4,6

4,6

0

0

2

Masa de cel puțin de 14 tone, dar mai mica de16 tone

0

0

4,6

4,6

0

0

3

Masa de cel puțin de 16 tone, dar mai mica de18 tone

0

64

4.6

4,6

0

67

4

Masa de cel puțin de 18 tone, dar j»ei-ffiiGa de 20 tone

64

147

4,6

4,6

67

154

e. 'l

tJ^Ma'fețațpuțin de 20 tone, dar

v tone

147

344

4,6

4,6

154

360

' ■ x

344

445

4,6

4,6

360

465

ggflsșn,zie^cef puțin ae zz tone, aar fe^»«s-fe2âltone

țT m

—c i °

l \

de 23 tone-dar

'■'^Ug^jcaja^25/tone

445

803

4,6

4,6

465

840

DBțin de 25 tone, dar /ippMțWSă.     tone

803

1408

4.6

4,6

840

1473

(Măs44fe*del puțin de 28 tone

803

1408

4,6

4,6

840

1473

-44-

>r<axe7

s i

1

Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de25 tone

138

321

4,6

4,6

144

336

2

Masa de cel puțin de 25 tone, dar mal mica de26 tone

321

_

528

4,6

4,6

336

552


3

Masa de cel puțin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone

528

775

4.6

4,6

_

OII

4

Masa de cel pijțin de 28 tcne, dar mai mica de 29 tone

775

936

4,6

4,6

811

979

5

Masa de cel puțin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone

936

1537

4,6

4,6

979

1608

6

Masa de cel puțin de 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1537

2133

4,6

4.6

1608

2231

7

Masa de cei puțin de 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2133

3239

4,6

4.6

2231

3388

8

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2133

3239

4,6

4,6

2231

3388

9

Masa de cel puțin de 38 tone

2133

3239

4,6

4,6

2231

3388

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1698

2363

4,6

4,6

1776

2472

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2363

3211

4,6

4.6

2472

3359

3

Masa de cel puțin de 40 tone

23631

3211

4.6

4,6

2472

3359

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

1500

2083

4,6

4.6

1569

2179

2

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

2083

2881

4,6

4,6

2179

3014

3

Masa de cel puțin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone

2881

4262

4,6

4.6

3014

4458

4

Masa de cel puțin de 44 tone

2881

4262

4,6

4,6

3014

4458

V

3+3 axe

1

Masa de ce! puțin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone

853

1032

4,6

4,6

892

1079

Masa de cel puțin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone

1032

1542

4,6

4.6

1079

1613

\MeSa cel pubn de 40 tone, dar

Zfttabmtga CB'44/iajie

1542

2454

4,6

4,6

1613

2567

4MȘs?fste4ăSbputo (ie 44 tone

1542

2454

4,6

4,6

1613

256720 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce a un leu, prin adaos.d) Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la lit. c) - masa totala maxiiity auluiizata——


Nr. Crt.

Masa totala maxima autorizata

Nivel an 2019 lei/bucata

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 indexat conform art.

491 din Legea nr. 227/2015 lei/bucata

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Pana la 1 tona, inclusiv

9

4,6

9

Legea nr. 227/2015

2.

Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone

34

4,6

36

3.

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

53

4,6

55

4.

Peste 5 tone

65

4,6

68Nr. Crt.

Nivel an 2019 lei/bucata

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 indexat conform art.

491 din Legea nr. 227/2015 lei/bucata

0

1

2

3

4

1.

Luntre, barei fara motor, scutere de apa folosite pentru pescuit si uz personal

21

4,6

22

2.

Barei fara motor, folosite in alte scopuri

57

4,6

60

3.

Batpijaj-motQL

213

4,6

223

.4.

^£&grement

Intre 0 si 1134

4,6

Intre 0 si 1186

punte

169

4,6

177

/e /

cabina de locuit

254

4,6

266

o \ I

s • II

de I >cuit pana la 6 locuri inclusiv

305

4,6

319

\

V      fii

\9lW

$®$$pinfMe tjbeuit intre 7-13 locuri inclusiv

423

4,6

442

XS^S^'<^d^4ocuit intre 14-41 locuri inclusiv

677

4,6

708

j^QaW>&âe locuit peste 41 de locuri

1 134

4,6

1 186

o

X ’

1 134

4,6

1 186

Scutere dcb&paJ

213

4,6

223

Legea nr. 227/2015• 0

♦ O

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

R3j^(9

6.

Remorchere si impingatoare:

o pana la 500 CP, inclusiv

® peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv

• peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv peste 4000 CP

X

566

921

 • 1 416

 • 2 266

4,6

X

592

963

 • 1 481

 • 2 370

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

184

4,6

192

8.

Ceamuri, șlepuri si barje fluviale:

 • •   cu capacitate de incarcare pana la 1500 tone inclusiv

» cu capacitate de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv

 • •   cu capacitate de incarcare de peste 3000 tone

X

184

284

496

4,6

X

192

297

519

NOTA: Nivelul pentru anul 2020 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0.5 lei se întregește la un leu, prin adaos .
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează in funcție de tipul mijlocului de transport.

In cazul mijloacelor de transport cu tracțiune mecanica mai mici de 12 tone impozitul se calculează in funcție de capacitatea cilindrica a acestora, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu nivelurile prevăzute de lege.

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a unei combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabilește in suma fixa in lei/an in funcție de numărul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevăzute de lege.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabilește in funcție de masa totala maxima autorizata, prin înmulțirea nivelurilor prevăzute de lege.

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabilește pe bucata conform nivelurilor prevăzute de lege.

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plătește anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv. Plata cu întârziere a impozitului pe mijloacele de transport atrage după sine majorări de întârziere.

Nivelul majorării de întârziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

în cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de ia data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

în cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele                                               irie a anului

următor înmatriculării sau înregist


în cazul radierii din ci                                                  >rietarul

obligația să depună o declarați'                                           > compet

își are domiciliul, sediul sau pune                                                 le de la

radierii, și încetează să datore                                             rie a ar

următor.


în cazul oricărei situații c                                                    nijloacele de

transport, inclusiv schimbarea do                                               ribuabilul are

obligația depunerii declarației fisc                                                    j| fiscal local

pe a cărei rază teritorială își are                                                  e 30 de zile,

inclusiv, de la modificarea surven                                                  isport stabilit

în noile condiții începând cu data                                                          /


 • a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 • b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

 • c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de ia data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

în cazul persoanelor juridice si fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operațiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declarațiilor fiscale, constituie contravenții si se sancționează cu amenda conform legii.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificație de 5%. Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiași buget local de către contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plătește integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul deține in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.

Director Generai, ec. Maria A Imi asum responsa si legalității in solidar cu


T.ROAEI

corectiitoruWfiscrisulut


Director Executiv, ec. Aurora PINTILIESef Serviciu^,

ec. Virginia STOiAN

Imi asum responsabilita/ea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitateaintocmirii acestui inscris anexă la hotărârea nr


_____

 • V. IMPOZITUL PE SPECTACOLTpeRSUWWURIDICE/PERSOANE FIZICE

Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă are obligația de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează:

 • a) o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • b) o cotă de impozit egală cu 0,1% în cazul oricărei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligația de:

 • - a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate ale autorități administrației publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul, și de a afișa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum și la locul de desfășurare a spectacolelor, interzicându-li-se să încaseze sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • - a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

 • - a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

 • - a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator, a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

 • - a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului.

Plata cu intarziere a impozitului pe spectacole atrage după sine majorări de intarziere.

Nivelul majorării de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Taxa astfel calculata se stabilește la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

ec. Maria A

Imi asum responsabila si legalității in solidar cu i


Director General, TROAEI corectitudinii

_&S I

'                                    1 11 111 1 IU < > II                                                                          __i

VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE

t.Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivel an 2019 conform Legii nr. 227/2015

Lei/m.p. sau fracțiune de m.p.

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015

%

Nivel an 2020 indexat conform art. 491

Lei/m.p. sau fracțiune de m.p.

1

2

3

4

a)în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

de pana la 32 lei inclusiv

4,6

33

b)în cazul oricărui alt panou, afișaj sau oricărei alte structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate

de pana la 23 lei inclusiv

4,6

24

NOTA: Nivelul pentru anul 2020 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracțiunile sub

0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0.5 lei se întregește la un leu , prin adaos .


Taxa se stabilește prin înmulțirea numărului de metri patrati sau a fracțiunii de metru patrat a suprafeței afîsajului cu suma aprobata de consiliul local.

Taxa astfel calculata se stabilește la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.

Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plătește integral pana la primul termen de plata.

Plata cu întârziere a taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate atrage după sine majorări de întârziere.

Nivelul majorării de întârziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, rii sumei

incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat priri^a|»t^ Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclam obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autor publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afiș2. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate - persoane juridice (cotă aplicată ia valoarea serviciilor de reclamă și publicitate)

Nivel Lege nr. 227/2015

Indexare an 2020 fațade an 2019

%

1

2

3

~4 /

între 1%-3%

-

. 2,34


anexă la hotărârea NR. I


oiq,


Taxa astfel calculata se stabilește la nivel de leu lată subdiviztHRi-Gonform legii.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se declară și se plătește de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate. Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage după sine majorări de intarziere.

Nivelul majorării de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Director General,

ec. Maria APETROAEI

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalității in soiidarcuțhtdcmitoryl inscrisi

iticmitorul inscrisu I ui


Director Executiv, ec. Aurora PINTILIE

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalității in solidaAcu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu,


ec. Virginia STOIZytf

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris Imi asum responsabilitatea pf®fij fundamentarea, corectitudinea, legafitațeajpfaKmirii acestui inscristmerea-setr-utifeare i echipamentelor si utilajelor destina obținerii de venit care foldgeae-infrostruotura publica locala, pe raza localității unde acestea su


VII. Alte taxe


perrtnrxfewrerea-î


utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului înconjurător este în sumă de * lei/an/buc., conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 Persoane Juridice/Persoane FiziceNr. Crt.

Echipamente si utilaje

Nivel an 2019 lei/echipam ent sau utilaj

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivel an 2020 indexat conform Legii nr. 227/2015 lei/echipament sau utilaj

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

1.

Autocositoare

41

4,6

43

Legea nr.

227/2015

——\

2.

Autoexcavator (excavator pe autoșasiu)

41

4,6

43

3.

Autogreder sau autogreper

41

4,6

43

4.

Buldozer pe pneuri

41

4,6

43

5.

Compactor autopropulsat

41

4,6

43

6.

Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri, excavator cu rotor pentru săpat șanțuri sau excavator pe pneuri, săpător șantier

41

4,6

43

7.

Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat

41

4,6

43

2.

Freză rutieră

41

4,6

43

3.

Încărcător cu 0 cupă pe pneuri (ifron I.F. 80, TIH)

41

4,6

43

4.

Instalație autopropulsată de sortare - concasare

41

4,6

43

5.

Macara cu greifer

41

4,6

43

6.

Macara mobilă pe pneuri

41

4,6

43

7.

Macara tun autopropulsată

41

4,6

43

8.

Mașină autopropulsată pentru oricare din următoarele:

X

4,6

X

8.1.

Lucrări de terasamente

41

4,6

43

8.2.

Construcția și întreținerea drumurilor

41

4,6

43

8.3.

Decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri

41

4,6

u /*/  /l\

8.4.

Finisarea drumurilor

41

4,6

8.5.

Forat

41

4.6

8.6.

Turnarea asfaltului

41

4,6

/ /ps&ț \

8.7.

înlăturarea zăpezii

41

4.6

9.

Șasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne

41

4,6

10.

Tractor pe pneuri

41

4,6

11.

Troliu autopropulsat

41

4,6

12.

Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor

41

4'6 ,

1

13.

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă

41

4,6

14.

Vehicul pentru măcinat și compactat deșeuri

41

4,6

4315.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

41----

-—

43

16.

Vehicul pentru tăiat și compactat deșeuri

41

4,6

43

17.

Motosti vuitor

41

4,6

43

18.

Autocastor

41

4,6

43

19.

Minibagher

41

4,6

43

20.

Motoferestrau, circular sau gater, moara sau urluitoare

41

4,6

43

21.

Instalații pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului, Alambic sau cazan

41

4,6

43

22.

Moara sau urluitoare

41

4,6

43

23.

Instalații pentru obținere vopsele

41

4,6

43

24.

Vehicul cu tracțiune animala

41

4,6

43

NOTA: Nivelul pentru anul 2020 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos.Taxa instituita este anuala, se calculează pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de contribuabili - persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de referință.

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage după sine majorări de intarziere.

Nivelul majorării de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative.


Director General, ec. Maria AP Imi asum responsabila si legalității in solidar cuitoruUfiscrisului


Sef Serviciu,

ec. Virginia ST^IAN

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris


Director Executiv, ec. Aurora PINTILIE
Procedura

privind modul de calcul si plata a taxei pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obținerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 486 alin. (2), alin.

(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Prezenta procedura stabilește modul de calcul si plata a taxei pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obținerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza Municipiului lași unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Consiliul local poate institui taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obținerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice, conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Taxa se aplica echipamentelor si utilajelor precizate in anexa la hotararea de consiliu local.

Taxa instituita este anuala, se calculează pentru fiecare echipament aflat in patrimoniul contribuabililor -persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referință. Pentru dobândirile după data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii următoare celei in care s-a dobândit vehiculul, proporțional cu perioada ramasa pana la sfârșitul anului fiscal respectiv.

Pentru cele dobândite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data dobândirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scădere pe baza actului de instrainare cu începere de la intai a lunii următoare celei in care s-a făcut înstrăinarea. Contribuabilii au obligația depunerii documentelor justificative in vederea radierii din e>i


Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor si a altor sume dat atrage după sine majorări de întârziere.

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR 1API9

fracțiune de luna, incppand cu


Nivelul majorării de întârziere este de 1 % pentru fiecare luna sau

ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare proprietar declara pe proprie răspundere ca deține in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform ITL- 016.

Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declarațiilor de impunere, constituie contravenții si se sancționează cu amenda conform legii.

Director General, ec. Maria APETROAEI

Director Executiv, ec. Aurora PINTILIE

Imi asum responsabilitat si legalității in solidar cu irectitudinii rul inscrisuluiSef Serviciu,

ec. Virginia STO1AN

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitateafintocmirii acestui inscris h

Sef Serviciu PF, ec. Iulian BITUCA

Imi asum responsabilitatea pentWfundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmlrii acestui inscris


VIII.SANCȚIUNI


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

-------


LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Niveluri an 2019

Indexare conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 %

Nivelurile pentru anul 2020

Art. 493 din Legea nr. 227/2015

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 283 lei la 705 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 329 lei la 1599 lei.

4,6

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 296 lei la 737 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 344 lei îa 1673 lei.


NOTA: Nivelul pentru anul 2020 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos.


Conform articolul 28, alineatul (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale „ (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.’


Director General,

ec. Maria APETROAEI

Imi asum responsabilitatea corectitudinii mitorUI inscrisului


si legalității in solidar^puDirector Executiv,

ec. Aurora PINTILIE

Imi asum responsabilitatea corecti si legalității in soliSef Serviciu, ec. Iulian

Imi asum responsabilita corectitudin alitat
ituca

pentru fundamentarea, v{ZAț SPRE NESCtflMBARE întocmirii acestui inscris


SECRETARI ^.iMCiPIULUl IAȘI

Niveluri an 2019

Indexare conform art. 491 din

Legea nr.

227/2015 %

Nivelurile pentru anul 2020

Art. 493 din Legea nr.

227/2015

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 284 lei la 1131 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1131 lei la 2820 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1317 lei la 6394 lei.

4,6

Contravenția prevăzută la alin. (2), lit.a) se sancționează cu amendă de la 297 lei la 1183 lei, iar cele de la lit. b) cu amendă de la 1183 lei la 2950 lei.

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1378 lei la 6688 lei.


NOTA: Nivelul pentru anul 2020 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0.5 lei se întregește la un leu , prin adaos.


Conform articolul 28, alineatul (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale „ (1) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făc J mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal."


Director General, ec. Maria APET

Imi asum responsabi si legalității in solidar cu inSef Serviciu,

ec. Virginia ST

Imi asum responsabilitatea pentru f/ndamentarea,  corectitudinea, legalitatea intocqjirii acestui înscris

= VWSPRFMES fIMBARE iSECRFU-Trif rWWiLullAȘl!


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

X. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXES PE CLĂDIRI, A IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, A IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT, A TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZAȚIILOR, A TAXELOR SPECIALE SI A ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 456, ALIN. (2); ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN. (2) ART. 476 ALIN. (2); ART. 485 ALIN. (1); ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

X.1. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE

CLĂDIRI CONFORM ART. 456, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x), conform procedurii din anexa nr. 16;

 • b) scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • c) scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • d) scutiri pentru clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • e) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • f) scutiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • g) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenii republicată, pentru perioada interes public, conform proceddîj

  |parțiriâ^l minorităților naționale din România, pprietarul menține afectațiunea de

  I6;

  stinație de locuință, realizată în fcîrclită, cu modificările și completările >/te locuință, realizată pe bază de HTrjtatȚîf. 19/1994 privind stimularea • h) scutire pentru ci " condițiile Legii locuinței nr. ulterioare, precum și clădi rd credite, în conformitate c

  rea *ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

..investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • i) scutiri pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, conform procedurii din anexa nr. 14;

j) scutire pentru clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

k)  scutire/reducere pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • l) scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, îr condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

m) scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 15;

n) scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 15;

p) scutiri pentru clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile cooperative agricole, în condițiile elaborării unoi scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

r)  scutiri pentru clădirile deținute de asociațiile intercomunitară, conform procedurii din anexa nr. 16;

s) scutiri pentru clădirile folosite pentru desfasuraț inclusiv clădirile care asigura funcționarea bazelor sporii anexa nr. 16.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitu prevăzute la lit. s) se aplica pentru toate clădirile de p teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

Scutirea sau reducerea de la plata impozituIui/taxeiadirile

BsțHistrativ-


iri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dșfin documente  justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal interior si care sunt depuse la organurfî


e 31 martie incli/siv, cu excepția

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

4H3 \ xoig ___

care s-a produs


scutirii de la lit. i) care se acorda ciTT^Îanuafie a-anutat~fn evenimentul.

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.2. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM ART. 464, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectați unea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • b) scutire pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • c) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public± conform procedurii din anexa nr. 16;

 • d) scutiri pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • e) scutiri pentru terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • f) scutiri pentru terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • g) scutiri pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurii din anexa nr. 14;

 • h) scutiri pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, conform procedurii din anexa nr. 16;

 • i) scutiri pentru terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de heologice, muzee ori

  clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitecturi case memoriale, altele decât cele prevăzute la a terenurilor care sunt folosite pentru activități e anexa nr. 16;

  j) scutiri/reduceri pentru terenurile aflat căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul^ exclusivitate din indemnizație de șomaj sau aju anexa nr. 14;

  k) scutiri pentru terenurile aflate în proprie condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/ prevăzut de legislația

  SECRETARUL «UNIlit. x), cu excepția procedurii din ersoanelor ale ă ori/constau în procedurii din a operatorilor/economici, în e minimis având un obiectiv anexă la hotărârea nr
1451

 • l) scutiri pentru terenurile din e^aMUaa^&Uuate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național folosite pentru pășunat;

m) scutiri pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de utilizare;

o) scutire pentru terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;

p) scutiri pentru terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice, conform procedurii din anexa nr. 16;

q) scutiri pentru suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor, conform procedurii din anexa nr. 16;

Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, cu excepția scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

X.3. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 46S, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe baza de documente justificative (cerere privind acordarea scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul entitatii din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate agricultura, declarație pe proprie răspundere ca mijlocul de transport este utilizat in domeniul agricol).

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se or care detir cal anterior

aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, documente justificative emise pana la data de 31 decembri si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31^rii

Scutirile la plata impozitului asupra mijloacelor individual prin hotarare de consiliu local.X.4. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXE CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOI ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

W76


 • a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau


anexă la hotărârea nr

_

parțial, aceste lucrări pe cheltuială propriei

 • b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii;

 • c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în care se desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada derulării operațiunilor respective.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

X.5. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE CONFORM ART. 485 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele ne recăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;


 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și rein copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

 • f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minorii accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate;

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplic ianuarie a anului următor celui în care persoana de justificative,


ișlă pentru tpăfttru alteta de 1 mentele


Scutirile si reducerile de la plata taxelacsDeciale se acorda individual prin hotarare de consiliu local. ț v12At s^"' v’‘eAUt*^ĂRE j


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


1431 apte


X.6. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:

 • a) veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

 • b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) instituțiile sau unitățile care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice;

 • d) fundațiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

 • e) organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii.

Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative,

Scutirile si reducerile de la plata altor taxe locale se acorda individual prin hotarare de consiliu local

Director General,

ec. Maria APETROAEI fmi asum responsabilitateeVurectitudinii


Director Executiv,


si legalității in solidar cu inwBiTK )rul>


iscrisului


ec. Aurora PINTILIE

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalîtatii in solidar cu intocmitorul înscrisuluiSef Serviciu, ec. Virginia STlOIAN


Imi asum responsabilitatea pentru fundam corectitudinea, legalitate i intocmirii aceștiSef Serviciu PF, fel\lulian BITUCA


| responsabilF^es pentru fundamentarea, idinea, legalitatea întocmirii acestui inscrisVIZAT SPRE MESCHIMBARE SECRETARUL MUNICIPIULUI IAȘI


REGISTRUL AGRICOL


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR | a-oi9


XI. CONDIȚII PRIVIND MAJORAREA IMPfbZITm Iii RFNTRLJ TFRENUlRII F AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE DOI ANI CONSECUTIV ART. 489, ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500 %, începând cu al treilea an, in condițiile stabilite prin prezenta.

In categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de folosință: arabil, pășuni, fânețe, vii, livezi.

Terenurile agricole nelucrate reprezintă orice suprafață de teren arabil, pajiști permanente, culturi permanente cu destinație agricolă, care a fost utilizată anterior ca suprafață agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu mai sunt lucrate sau nu participă la sistemul de rotație a culturilor.

Terenurile necultivate sunt acele terenuri agricole care sunt lăsate necultivate în mod voit, dar trebuie să fie întreținute, adică fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiții de agromediu.

Ogoarele reprezintă suprafețele de teren arabil care au fost lucrate in toamna anului anterior sau in primavara anului curent si nu au fost insamantate, in scopul refacerii solului.

Toți proprietarii de terenuri agricole de pe raza Municipiului lași sunt obligați sa asigure cultivarea acestora si protecția solului.

Fac excepție de la evaluarea terenurilor agricole nelucrate, terenurile apartinand siturilor arheologice.

Proprietarii de terenuri care nu își îndeplinesc obligațiile vor fi somați anual, în scris, să execute aceste obligații.

Constatarea stării de fapt a terenului agricol nelucrat se face prin proces-verbal întocmit de către persoanele împuternicite prin dispoziție de către Primarul Municipiului lași.


Identificarea amplasamentelor terenurilor indicate prin informațiile primite de la instituțiile abilitate, respectiv: A.P.I.A. lași, D.J.A. lași, Politia Locala lași sau la sesizarea cetățenilor, se va face de către serviciul GIS-CadastruD^^ nelucrate si a proprietarilor acestora se face în urma teren de către compartimentul de specialitate - Registrul registrul agricol.

le!WMla9ricole

rilor pe elor din


Procesul-verbal privind starea de fapt a terenului agri contribuabil ori de împuternicitul acestuia sau, in lipsa ori persoana din cadrul compartimentului de specialitate, alta semnează acest proces-verbal, se înmânează sau se transmite contribuabilului, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. In acest proces-verbal se prezintă elementele de fapt și de drept ale situației ce conduce la majorarea impozitului pe teren.

asemnat de

aceștia, de cea car^ întocmește/și


Daca se constata ca terenul agricol nu a fost lucrat timp de doi ani consecutiv, conform proceselor verbale de constatare a situației existente, compartimentul de specialitate - Registrul Agricol intocmeste un referat si il inainteaza organului fiscal pana la data de 30 noiembrie a anului fiscal in curs, care sta la baza emiterii hotărârii de consiliu local privind majorarea impozitului pe terenul respectiv.

La propunerea primarului, prin hotărâre a consiliului local, cu caracter individual, se majorează impozitul pe teren pentru contribuabilii cărora pe parcursul a doi ani consecutivi li s-au transmis procesele-verbale privind starea de fapt a terenului agricol nelucrat, (art.


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

I următor celui in care se adepta LZ&3ȚW3--,


2, alin. 2/3 din hotararea de aprobare a impozitelor si tax&kmJnnale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019).

Majorarea impozitului se aplica pentru anul fișez hotararea de consiliu local.

Majorarea impozitului pe teren se aplică numai pentru terenurile agricole nelucrate, identificate, după cum urmează:

nomenclaturii stradale;


a)pentru cele amplasate în intravilan, prin stradă și număr administrativ, potrivit b)pentru cele din extravilan, conform titlului de proprietate și procesului-verbal de punere în posesie sau oricărui alt document, în baza cărora a fost deschis rolul fiscal.

Organul fiscal va opera majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul administrativ fiscal in baza hotărârii de consiliu.

In situația în care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, persoanele împuternicite prin dispoziție, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, verifica realitatea susținerilor contribuabilului, întocmește în acest sens o Notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se

comunică Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale lași.

te Publice Locale—propune VIZAT SPRE spre adoptare consiliului local, proiectul de hotărâre de încetai e a aplicat SECRETARUL majorare a impozitului pentru terenul respectiv, începând cu-4 ianu^ri^ următor.


In acest sens Direcția Generala Economica si FinanInspector,

Matei Paul-Catalin

Imi asum responsabilitatea pen fundamentarea, igi acestui inscriscorectitudinea, legalitatea intgANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

445 |.W

XII. CRITERII DE ÎNCADRARE A CLĂDIRILOR SITUATE IN INTRAVILAN IN

CATEGORIA CLĂDIRILOR NEÎNGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL IAȘI

Adresa%

Prin clădire neîngrijita situata in intravilanul Municipiului lași pentru care va fi aplicata majorarea de impozit se intelege: clădire aflata in stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fața de nereparate /necurățate/ netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură.

1 .Acoperiș


Invelitoare

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

0

□ degradați minore

Invelitoarea lipsește si/sau este degradata parțial (maxim 10% din suprafața totala). Suficienta reașezarea materialului invelitorii si remedieri locale.

2

□ degradări medii

Invelitoarea lipsește si/sau este degradata in proporție mare (10-30% din suprafața totala), coamele sunt neetanse. Necesita inlocuire si fixare.

7

O degradări majore

Invelitoarea lipsește si/sau este degradata peste 30% din suprafața totala, coamele sunt neetanse. Curburi, rupturi majore. Necesita inlocuire totala.

12

• Indiferent de materialul din care este alcatuita: țigla, tabla, șindrila etc.
□ degradări minore

Elementele de închidere sunt desprinse si degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Suficienta reparația punctuala.

2

□ degradări medii

Elementele de inchidere sunt desprinse degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibila pe alocuri. Necesita in si refacere parțiala.

SI

ANE> ocuire

Ă LA|tOTÂF

tÂREA NR.

□ degradări majore

Elementele de inchidere sunt desprinse degradate peste 30% din lungime. Umid vizibila. Necesita înlocuire totala. Risc pe trecători.

si_______

itate întru

(

12

• Indiferent daca este streasina orizontala, înclinată sau înfundată


Jgheaburi, burlane si elemente de tinichigerie

Punctaj

LJ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

0

D degradări minore

Sunt necesare reparații punctuale si/sau curățirea jgheaburilor

2

□ degradări medii

Jgheaburi si burlane deteriorate parțial (neetanse si deformate) si/sau înfundate (de exemplu cu elemente vegetale). Necesita inlocuire parțiala.

7

□ degradări majore

Jgheaburi si burlane deteriorate in totalitate sau lipsa (chiar si parțial). Lipsa tubului de racord la rețeaua de canalizare. Necesita inlocuire totala.

12


• Indiferent din materialul din care sunt alcătuite, împreuna cu decorația specifica (daca exista) etc.


2.Fațade


Tencuiala

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

_

□ degradări minore

Degradări punctuale si incidentale ale tencuielii. Fara igrasie. Posibila remedierea punctuala.               ---

2 y

—--A

O degradări medii

Degradări locale ale tencuielii( 10-30%       SI

din suprafața fațadelor). Igrasie usoaras^c^^ Suprafețele se retencuiesc si            ------

rezugravesc.

W- MuMcityu

EZI degradări majore

Porțiuni de tencuiala ce cad, se desprind si/sau sunt puternic umede, tencuiala degradata peste 30% din suprafața. Suprafețele se refac total.

12

.//

• Se vor lua in considerare balcoanele, soclul-si alte elemente component fațadelor,daca acestea exista.
Zugraveaia

Punctaj

!R.

O nu exista (nu este cazul)

ANEXĂ LA H(

3TĂRÂREA f

□ fara degradări

41 j o

i

0

□ degradări minore

Zugraveaia exfoliata incidental. Posibila remediere punctuala.

2

□ degradări medii

Zugraveaia exfoliata parțial (10-30% din suprafața fațadelor). Suprafețele se rezugravesc.

3

O degradări majore

Zugraveaia exfoliata si/sau decolorata peste 30%din suprafața. Suprafețele se refac si se rezugravesc in totalitate

4

• Se vor lua in considerare si ornamentele balcoanele, soclul, etc. componente ale fațadelor spre strada,daca acestea exista.

Tamplarie

Punctaj

□ nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

0

□ degradări minore

Vopsire defectuoasa (scorojită), ușoara uzura a materialului. Nu lipsesc elemente de tamplarie. Tamplaria se revopseste si se remediază punctual.

2

□ degradări medii

Materiale componente deteriorate, deformate, nefolosibile si/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații si înlocuire.

3

□ degradări majore

Materiale componente puternic deteriorate si deformate. Elemente de tamplarie lipsa (cel puțin un element). Necesita inlocuire completa.

4

Elemente de tamplarie: ferestre (impreuna cu obloane si jaluze, daca es (impreuna cu vitrine), porii de acces.


Elemente decorative


□ nu exista (nu este cazul)□ fara degradări


O degradări minoreElemente decorative incomplete si/s^u afectate in timp de factori atmosferici/ &CRE biologici si/sau neconforme cu carac zonei.


mul Pipiului iași


O degradări medii


□ degradări majore


Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele indepartate in mod abuziv. _______________________________

Elemente decorative desprinse, care prezhta risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc majorpentru trecători.

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

• Indiferent din materialul din care sunt alcătuite : stuc, piatra, fier, tahla, pnlistiren etc.

Șarpanta

-Punctaj

O nu exista (nu este cazul)

□ fara degradări

0

□ degradări medii

Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă rise de cădere. Coșuri de fum care prezintă elemente de decorație lipsa.

7

□ degradări majore

Elemente din lemn rupte si/sau lipsa,deformări majore ale structurii șarpantei. Cosuride fum si/sau lucarne lipsa parțial sau total.

12

• Se vor lua in considerare si coșurile de fum, lucarnele, etc. Componente ale șarpantei.

Pereți

Punctaj

D nu exista (nu este cazul)

O fara degradări

0

□ degradări medii

Elemente lipsa pe suprafețe mai mari (colturi de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente in baza unui proiect tehnic autorizat.

7

□ degradări majore

Crăpături de dimensiuni mari, structura slăbită si/sau deformata, elemente componente ale structurii verticale lipsa parțial sau total. Clădire ruina.

24

Indiferent de materialul din care este compusa structura verticala: zidărie din cărămidă, zidărie din piatra, lemn, beton, etc.

3.Deficiente structurale vizibile din exterior


449 I 3®(94.lmprejmuîre


VIZAT SPRENESCH(sa


□ nu exista (nu este cazul)

D fara degradări


O degradări minore


O degradări medii


Zugrăveala si/sau vopsi toria împrejmuirii sunt exfoliate incidentaJ Posibila remedierea punctuala.______

Elemente decorative componente lipsa, iar zugrăveala si/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate in proporție de peste 10% din suprafața.

□ degradări majore

împrejmuirea prezintă deformarari , degradări,incli nari structurale vizibile. Imprejmurea lipsește parțial.

4

• Indiferent de materialul din care este alcatuita împrejmuirea si de elementele sale decorative.

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.


Observații imobilCauzele degradărilor

A--3 WS

C degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de ap timpului, etc.

—      1—   J

a, igrasie, trecerea

□ degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare in întreținerea unei clădiri.

□ degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației in vigoare, a R.L.U. etc.

• In evaluarea imobilelor se vor identifica si cauzele probabile ale degradărilor (una sau mai multe variante)

Definiția generala a categoriilor de degradări

Degradări minore.

Exista degradări la care nu trebuie intervenit imediat, sunt suficient diferite elemente sau locuri. Degradările sunt in cea mai mare pa suprafața, in spatele degradărilor minore nu se ascund degrad probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se păstra

Degradări medii.

Degradările trebuiesc îndepărtate cat mai curând, cuprinde pana la 50% din suprafața sau corp C_ degradărilor medii nu r             _

de construcție. In se ascund degradări majore sau profe^j^'OH^


Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

Degradări majora.

Aceste degradări sunt grave si trebuiesc remediate imediat, pentru a se evita degradarea continua. Volumul degradărilor cuprinde mai mult de 50%, respectiv aproapeintregul corp de construcție; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Corpurile de construcție trebuiesc reabilitate sau refăcute. Caracterul arhitectural al clădirii este in pericol de a se pierde si/sau este distrus in mod Intenționat.


Calculul punctajului in urma evaluării


Punctajul total

După completarea fisei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare nivelului de degradare).

Punctajul de referința

In cazul in care imobilul evaluat nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu construcțiile cu acoperiș tip terasa nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al invelitorii si a șarpantei sau construcțiile care nu sunt imprejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivelor categorii neevaluate se va scadea din punctajul maxim de 100 puncte al fisei de evaluare. Rezultatul obtinut astfel reprezintă punctajul de referința.

Punctajul final

Punctajul final reprezintă valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma împărțirii punctajului total la punctajul de referința inmultumit cu 100. Punctajul se calculează pentru fiecare imobil evaluat in parte.

Categoria de impozitare a ciadirii

EU supra impozite re cu 300% pentru punctajul final cuprins intre 30,00 si 59,99.

□ supraimpozitare cu 400% pentru punctajul final cuprins intre 60,00 si 79,99.

□ supraimpozitare cu 500% pentru punctajul final cuprins intre 80,00 si 100,00.

PUNCTAJ TOTAL

PUNCTAJ REFERINȚA

PUNCTAJ FINAL

CATEGORIE IMPOZITARE

împuternicite prin dispoziția ii; admițiistrativ-teritoriale și conformitate. No


In vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele Primarului Municipiului lași efectuează verificări pe raza uni întocmesc fișa de evaluare, nota de constatare, soi de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de s< inspecției.ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

Persoanele împuternicite prin dispoziția Primarului Municipiului lași: identifica clădirile neîngrijite, executa fotografii, identifica proprietarii clădirilor și întocmesc notă de constatare, fișa de evaluare, somația ca trebuie sa efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv șl să mențină clădirea în starea de întreținere.

După identificarea și evaluarea clădirii neîngrijite, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal, să efectueze lucrările de intretinere/ingrijire necesare până la 30 noiembrie a anului fiscal in curs și să mențină în continuare clădirea în stare de întreținere/îngrijire.

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate. In cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri din zonele de


protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii.

In cazul în care, după expirarea termenului acordat, care nu poate depăși data de 30 noiembrie a anului fiscal în curs, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, persoanele imputernicite prin dispoziția Primarului Municipiului lași întocmesc o notă de constatare în care se consemnează menținerea clădirii în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijita. Nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de schițe foto care să ateste starea clădirii la data inspecției.

Notele de constatare și documentația aferentă acesteia, în care se consemnează menținerea clădirilor în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri ca fiind neîngrijite,


se transmit, Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locaie pana pe 5 decembrie, inclusiv, a anului in curs, care propune spre adoptare Consiliului Local al Municipiului lași proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru clădirile respective.

Hotărârea de majorare a impozitului pentru clădirile respective au caracter individual, va

cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului.

Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale lași întocmește proiectul hotărâre prin care se stabilesc, cu caracter individual, majoreaza impozitul pe clădiri (ari. 3, alin. 3/4 din hotar locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local

Pe baza Hotărârii Consiliului Local organul fisca fiscale, emite și comunica actul administrativ fiscal.de


irite neîhgrijite pentru care

& impozitelor si taxelor


seIn situația în care proprietarii clădirilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, persoanele imputernicite prin dispoziția Primarului Municipiului lași au obligația, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, să verifice realitatea susținerilor contribuabilului, întocmește în acest sens o Notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se comunică Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale.

In acest sens. Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale propune spre adoptare consiliului local, proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru clădirile respective, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.Arh.                USTIATA


iajarentru fundamentarea, Fintocmirii acestui inscris
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

^43 j £q| 3

Xlli. CRITERII DE ÎNCADRARE A TERENURILOR SITUATE IN INTRAVILAN, ALTELE DECÂT CELE AGRICOLE, IN CATEGORIA TERENURILOR NEÎNGRIJITE CONFORM ART. 489, ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

Potrivit prezentului punct, terenul est e o întindere de pamant delimitată (considerata după relieful sau după situarea sa in spațiu).

Prin terenuri neingrijite situate in intravilanul Municipiului lași pentru care va fi aplicata majorarea de impozit se intelege: teren aflat in stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubru, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură.

Terenul neîngrijit este terenul care deși se afla in cartier construit si locuit, este fara clădiri si de obicei neîngrădit pe care nu s-au efectuat lucrări de poluare a solului, nu a fost cultivat sau amenajat peisagistic si pe care de regula exista abandonate deșeuri

Fisa de evaluare la vedere a aspectului terenului situat in intravilanul Municipiului lași

1. Invelitoare

Punctaj

□ intretinut (cosit)

0

□ neintretinut (necosit)

---

50 /2. Depozitari de deșeuri

Punctaj

□ fara depozitari de deșeuri

0

O cu depozitari de deșeuri

50


Total punctaj..........................................................


Calculul punctajului in urma evaluării

Punctajul total

După completarea fisei de evaluare se va calcula puntajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoare).

Punctajul de referința

Punctajul de referința este 100 puncte.

Punctajul final

Punctajul final reprezintă valoarea exprimata in puncte (cu doua zecimale) in urma împărțirii punctajului total la punctajul de referința, inmultit cu 100. Punctajul final se calculează pentru fiecare imobil evaluat in parte.


Punctajul final


Categoria de impozitare a terenului

□ supraimpozitare cu 250% pentru punctajul final d

D supraimpozitare cu 500% pentru punctajul fi|


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NrH

_

Fac excepție de la evaluare terenurile neingrijite pentru care proprietarii dețin autorizație de construire valabila, in vederea construirii/amenajarii terenului si care au anuntat inceperea lucrărilor la Inspectoratul de Stat in Construcții si la Primăria Municipiului lași, cat si terenurile neingrijite apartinand siturilor arheologice.

In vederea identificării terenurilor neîngrijite si a proprietarilor acestora, persoanele împuternicite prin dispoziția Primarului Municipiului lași efectuează verificări pe raza unitatii administrativ teritoriale, intocmesc note de constatare, fișe de evaluare, somația si procesul verbal de conformitate. Notele de constatare vor fi insotite in mod obligatoriu de schite foto, care sa ateste starea terenurilor la data inspecției.


După identificarea si evaluarea terenului, proprietarul acestuia va fi somat ca pe parcursul anului fiscal in care s-a constatat starea terenul neîngrijit, sa efectueze lucrările de intretinere/ingrijire (cosire, igienizare, colectare a deșeurilor, etc) necesare pana la sfârșitul anului respectiv si sa mențină in continuare terenul in stare de intretinere/ingrijire

Dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul terenului s-a conformat somației, în urma notificării făcute de proprietar, se încheie un proces-verbal de conformitate.

Dacă se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/ingrijire necesare, pana cel târziu la data de 30 noiembrie a anului fiscal in curs, persoanele imputernicite prin dispoziția Primarului Municipiului lași încheie o notă de constatare în care se consemnează menținerea terenului în categoria celor considerate, ca fiind neîngrijite și inainteaza dosarul întocmit la Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale lași pana la data de 15 decembrie inclusiv, a anului fiscal in curs.


In cazul in care proprietarul unui teren neîngrijit instraineaza terenul respectiv înaintea termenului la care trebuia sa efectueze lucrările de intretinere/ingrijire necesare se reia procedura pe numele noului proprietar.

Pentru terenurile la care s-a aplicat majorarea de impozit si proprietarii s-au conformat ulterior somatiilor/notificarilor si isi intretin in mod constant terenurile, nu se mai aplica majorarea incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Nota de constatare și documentația aferentă acesteia, în care se consemnează Kproceduri, ca fiind

menținerea terenului în categoria celor considerate, conform neîngrijite, se transmit Direcției Generale Economice si Fin de 15 decembrie, inclusiv, a anului fiscal in curs, care propi/fref al Municipiului lași proiectul de hotărâre de majorare a impovizat sp^e neschimbate


Hotărârea de majorare a impozitului pentru terenul respectiv are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului.

Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale lași întocmește proiectul de hotărâre prin care se stabilesc, cu caracter individual, terenurile neîngrijite pentru care se majoreaza impozitul pe teren (art. 3, alin. 3/4 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020).

Pe baza Hotărârii Consiliului Local, organul fiscal local operează majorarea in evidențele fiscale, emite și comunica actul administrativ fiscal.


In situația în care proprietarii terenurilor neîngrijite comunică luarea măsurilor de remediere, persoanele imputernicite prin dispoziția Primarului Municipiului lași au obligația, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, să verifice realitatea susținerilor contribuabilului. întocmește în acest sens o Notă de constatare însoțită de fotografii doveditoare, care se comunică Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale lași.

In acest sens, Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale propune spre adoptare consiliului local, proiectul de hotărâre de încetare a aplicabilității hotărârii de majorare a impozitului pentru terenul respectiv, începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor.ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

ANEXA 2


CONSILIUL LOCAL IAȘI DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA SI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI

TAXE SPECIALE - art. 484 din Codul fiscal

Taxa pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala Persoane Juridice/Persoane Fizice

Toți contribuabilii persoane juridice și fizice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgență a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează:

1. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 27 lei;

8;     2. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în termen de 24 de ore

e la data depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în limă de 14 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale lași - Activitatea de Impozite si Taxe Locale pentru creșterea calitatii serviciului public specific prin achiziția de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier, soft, etc.), materiale (birotica, consumabile, etc.), obiecte de inventar.

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.


Director General, ec. Maria APETROAEI Imi asum responsabilita si legalității in solidar


orectitudinii.-itorul înscrisului
Sef Serviciu,

ec. Virginia STOIAN

Imi asum responsabilitatea/ pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea/întocmirii acestui înscris r)entru fundamentarea, ocmirii acestui inscris


SECRETARUL


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

Regulament

privind stabilirea taxei speciale din ANEXA 2 conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Pentru funcționarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor juridice/persoanelor fizice, consiliile locale, pot adopta taxe speciale.

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Hotărârile luate de autoritățile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoanele fizice plătitoare, vor fi afișate la sediul acestora și publicate pe pagina de internet sau în presă.

împotriva acestor hotărâri persoanele interesate pot face contestație în termen de 15 zile de la afișarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptat hotărârea se întrunește și deliberează asupra contestațiilor primite.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele juridice/persoanele fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizează pentru acoDerirea cheltuielilor de infiintare, întreținere si funcționare a acestor servicii conform destin: calitatii serviciului.


tarte urmărindu-se in principal creștereaToți contribuabilii persoanele juridice/pe regim de urgență a certificatului de atestare fisc

AT3 | ap 13

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeași zi cu cea a depunerii cererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 27 lei;

Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii cerererii, în cazul în care documentația necesară depusă este completă și corectă, taxa este în sumă de 14 lei.

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale pentru creșterea calitatii serviciului public specific prin achiziția de active fixe corporale si necorporale (tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotica, consumabile), obiecte de inventar.

Certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.

Director Generai,

ec. Maria APETROAEI

Imi asum responsabilitetaacprectitudinii


si legalității in solidar cu intMrrrorul/(scrisului

Director Executiv, ec. Aurora PINTILIE

responsabilitatea corectitudinii


Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalității in solidar cu intocmitorul înscrisului

Sef Serviciu, ec. Virginia ST©IAN


IAN


imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui inscris


Îmi asum responsabilitatea penti corectitudinea, legalitaîeajntgefr


PF, (ICA mdamentarea.


drjf acestui inscrisCONSILIUL LOCAL          O

DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA SI FINANȚE PUBLICE LOCALE SERVICIUL VENITURI DIN CONTRACTE


ALTE TAXE LOCALE


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR


TAXELE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICENr.

cri.

Denumire taxa

Nivel taxa an 2019

Indexare conform ari. 491 din Legea nr.

227/2015 %

Nivel taxa an 2020

Temei de drept

1.

Taxa folosința teren pentru totem , steag/panou publicitar, săgeți indicatoare

22 lei/mp/luna

4,6

23 lei/mp/luna

L227/2015

( art.486 , alin. 1) L215/2001 republ.

Taxa folosința teren pentru ^antpacces:

L227/2015

( art.486 , alin. 1)

L2I5/2001 republ.

1 / e f V 1

Mw/ 1 * ț

8 lei/mp/luna

4,6

8 lei/mp/luna

0-4 \

^șgStmtate ecdnomica /

11 lei/mp/luna

4,6

12 lei/mp/luna

>    ---- tLv

r^NJCțjZ • '

C' / -i—n ’

3.

taxa folosința teren destinat pentru organizări de șantier

6 lei/mp/luna

4,6

6 lei/mp/luna

L227/2015 ( art.486 , alin. 1) L215/2001 republ.

_


•oHOTĂRÂREA NR.

Â.OIS

4.

Taxe de concesionare pentru contractele a căror obligații de plata sunt stabilite in lei (redeventa)

Nivel an 2018 indexat cu 1,3%

4,6

Nivel an 2019 indexat cu 4,6 %

OUG54/2006

(art. 4, alin.2) L215/2001 republ.

5.

1

1

Taxa folosința teren agricol

3 lei/mp/an

4,6

3 lei/mp/an

L227/2015

( art.486 , alin. 1)

L215/2001 republ.

6.

1

Taxa folosința teren pentru aparate de autoservire instalate pe terenul municipiului Iași

Nivel an 2018 indexat cu 1,3%

4,6

Nivel an 2019 indexat cu 4,6 %

L227/2015

( art.486 , alin. 1) L215/2001 republ.


NOTA: Valoarea pentru anul 2020 rezultata din indexare este rotunjită in minus in sensul ca fracțiunile sub 0.5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos .DIRECTOR EXECUTIV, Ec.Aurora Pintilie  îmi asum responsabilitatea corectidunii si legalității in solidar cu int'sef serviciu;

Ec.Catalina Onofrei


îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris----------- - ___

PROCEDURA

Conform art. 486 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal

 • 1. Contracte de folosința teren cai de acces , panouri publicitare, totemuri , aparate de autoservire băuturi calde , săgeți indicatoare, steaguri , organizări de șantier

• Taxa folosința teren cai de acces - contracte întocmite de către Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de urbanism.

Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora (in baza certificatului de urbanism inițial valabil sau autorizației de construire) prin intocmirea actelor adiționale ce sunt incheiate pentru o perioada de maxim 1 an (pana la

 • 31.12.2020). Taxa datorata pentru anul 2020 se achita in patru transe egale, respectiv pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv. Neplata taxei de folosința teren la scadenta atrage majorări de întârziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislația in domeniu.

In situația in care un apartament transformat in spațiu comercial este vândut de un lichidator Zexecutor/proprietar , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi contract de folosința teren cale de acces pentru noul proprietar in baza contractului de vanzare cumpărare autentificat la notariat sau a procesului verbal de adjudecare.

In cazul in care suprafața de teren pentru care s-a incheiat un contract de folosința teren, calea de acces se micșorează, Serviciul GIS Cadastru va instiinta in scris Serviciul Venituri din Contracte noua suprafața de teren ocupata, la care anexeaza schita/planul de situație. Serviciul Venituri din Contracte va proceda la modificarea contractului de folosința teren ( incepand cu data cererii contribuabilului ) prin intocmirea unui act adițional cu menționarea noii suprafețe de teren ocupata de calea de acces.

• Taxa folosința teren destinat pentru organizări de șantier, amplasare de panouri luminoase, totemuri, steaguri, săgeți indicatoare, amplasare aparate de autoservire - contracte intocmite de Serviciul GIS Cadastru in baza certificatelor de

urbanism.

Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora actelor adiționale ce sunt incheiate pentru o perioada de maxi

 • 31.12.2020), cu posibilitatea prelungirii acestora prin acte aditiotfâ^ pentru anul 2020 se achita in patru transe egale , respectiv pana la dhtgf iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie, inclusiv. Neplata taxei de folosiți^ atrage majorări de intarziere de 1 % din cuantumul taxei neachitate ' pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. C modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislația


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR 1^ I w

In situația în care contractul de folosința teren a incetat , iar beneficiarul nu solicita in scris prelungirea acestuia, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la verificarea situației in teren. In cazul in care terenul este ocupat acesta va intocmi o nota de constatare prin care stabilește obligația de plata datorata de beneficiar către bugetul local pentru perioada de la care a expirat contractul si pana in momentul constatării situației. La stabilirea obligațiilor de plata se aplica taxa/majorarile de intarziere prevăzute in contractul de folosința teren ce a incetat.

După achitarea sumelor din nota de constatare , inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va intocmi un nou contract de folosința teren. In situația in care debitorul refuza sa plateasca obligația stabilita prin nota de constatare, se va proceda la intocmirea unui referat aprobat de ordonatorul principal de credite, referat ce se va inainta Serviciului Juridic, in vederea promovării unei acțiuni in instanța avand ca obiect lipsa folosința teren .

In cazul schimbării situației juridice a terenului, contractul de folosința teren inceteaza fara nicio alta formalitate.

In situația in care beneficiarul contractului solicita incetarea contractului de folosința teren, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte solicita Serviciului GIS Cadastru verificarea in teren a situației acestuia . Ca urmare a răspunsului primit se va proceda la incetarea contractului sau după caz intocmirea unei note de constatare pentru lipsa folosința teren (in funcție de situație).

 • 2. Contracte de folosința teren agricol/vatra de stupina

Taxa folosința teren agricol/vatra de stupina - contracte intocmite de către Serviciul GIS Cadastru.

Serviciul Venituri din Contracte asigura prelungirea acestora prin întocmirea actelor adiționale ce sunt încheiate pentru o perioada de maxim 1 an (pana Ia

 • 31.12.2020). Taxa datorata pentru anul 2020 se achita in doua transe egale , respectiv pana la data de 30 iunie si 31 decembrie, inclusiv. Neplata taxei de folosința teren la scadenta atrage majorări de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislația in domeniu.

  In situația in care suprafața de teren pentru care s-a încheiat un contract de folosința teren agricol se micșorează , Serviciul GIS Cadastru va înștiința Serviciului Venituri din Contracte de noua suprafața de teren ocupata, anexand schita/planul de situație . Serviciul Venituri din Contracte va proceda Ia modificarea contractului de folosința teren (incepand cu data cererii contribuabilului) prin intocmirea unui act adițional cu menționarea noii suprafețe de teren .In situația in care contractul de folosința teren agricol/vatra de stupin iar beneficiarul nu solicita prelungirea acestuia , inspectorul din cadrj Venituri din Contracte va proceda îa verificarea situației in teren . în caz este folosit in continuare de către beneficiar , inspectorul din cadrul Ser fi^u din Contracte va intocmi o nota de constatare prin care stabilește olțl^ja datorata de beneficiar către bugetul local pentru perioada de la care a exp pana in momentul constatării situației. La stabilirea obligațiilor de p taxa/majorarile de intarziere prevăzute in contractul de folosința teren incet


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

_

După achitarea sumelor din nota de constatare , Serviciul GIS Cadastru va intocmi un nou contract de folosința teren agricol.

In situația in care debitorul refuza sa plateasca obligația stabilita prin nota de constatare , inspectorul din cadrul Serv. Venituri din Contracte va proceda la intocmirea unui referat aprobat de ordonatorul principal de credite, referat pe care-1 va înainta Serviciului Juridic, in vederea promovării unei acțiuni in instanța avand ca obiect lipsa folosința teren.

In cazul schimbării situației juridice a terenului contractul de folosința teren inceteaza fara nicio alta formalitate.

încetarea contractelor de folosința teren agricol/vatra de stupina se poate realiza fara a se mai intocmi dispoziția de incetare a contractului in baza cererii beneficiarului incepand cu data inregistrarii acesteia insa după efectuarea in prealabil a unei verificări in teren pentru a se constata daca terenul a fost adus la starea inițiala.

In situația in care beneficiarul contractului solicita Încetarea contractului de folosința teren, inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte solicita Serviciului GIS Cadastru verificarea in teren a situației acestuia . Ca urmare a răspunsului primit se va proceda la incetarea contractului sau după caz intocmirea unei note de constatare pentru lipsa folosința teren (in funcție de situație) .

 • 3. Contracte de concesionare


Contractele de concesiune sunt întocmite de către Direcția Exploatare Patrimoniu si transmise către Serviciul Venituri din Contracte.

Anual, in cazul contractelor ce au redeventa stabilita in lei, se transmit concesionarilor adrese de instiintare cu privire la contravaloarea redeventei pentru anul in curs.

Pentru plata cu intazicre se datoreaza majorări de intarziere calculate conform prevederilor contractuale sau legislației in domeniu.

încetarea contractelor de concesiune se poate realiza fara a se mai intocmi dispoziția de incetare a contractului, după efectuarea de verificări de către Direcția Exploatare Patrimoniu in vederea constatării stării terenurilor.

In cazul in care exista titlul de proprietate pe terenul concesionat contractul de concesionare isi va pierde valabilitatea cu data emiterii titlului de proprietate si inspectorul din cadrul Serviciului Venituri din Contracte va proceda la instiintarea concesionarului despre incetarea contractului.

DIRECTOR GENERAL, Ec.Maria îmi asum res

corectitudinea,


DIRECTOR EXECUTIV, Ec.Aurora Pintilie îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea  corectitudinea, legalitatea acestui inscris oficialSEP SE ICIU, Ec.Catalina Onofrei îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,  corectitudinea, legalitateafitocmirii acestui inscris

VIZAT SPR^MF«:rwiț»R^pg

SECRETARUi'MUNiCiPitfLiti ^șiMUHmtFKUl.


Către: DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA SI FINANȚE PUBLICE LOCALE în atenția: D-nei Dir. Ex. Ec. Maria APETROAEI - Director general

Ref : Propuneri impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2020

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

1 io (F

Prin prezenta va înaintam propunerile Biroului Avize Mici întreprinzători privind taxele locale pentru anul fiscal 2020, cuprinzând:

 • •   Anexele 4.1.1, 4.1.2 si 4.2;

 • •   Referat de specialitate;

 • •  Regulament;

 • •   Proceduri.


  DIRECTOR EXECUTIV-

  DIRECTIA EXPLOATARE PATRIMONIU

  Radu Mihai GRIGORAȘ  imi asum responsabilitatea corecții legalității in solid întocmitorul ifiscris  întocmit Set Birou C riști na
  imi asu sponsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii/âT  ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. Ut <3 | Jo {Q

  --Biroul Avize Mici întreprinzători

REFERAT DE SPECIALITATE

Ref: propuneri privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2020

Având in vedere prevederile :

 • •   Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.- 227/2015 ;

 • •   Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale;

 • •   O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața, republicata;

 • •  O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si întreprinderile familiale si O.U.G. nr. 38 / 22.04.2009;

 • •  Legii nr.182/2016 pentru aprobarea prevederile O.U.G. nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

 • •   Ordinului nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia naționala -CAEN;

 • •   H.G. nr. 843 / 1999 privind incadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publica neincluse in structurile de primire turistice;

 • •   H.C.L. 184 / 2018 cu modificările ulterioare, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019;

 • •   Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea in Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea funcționarii persoanelor juridice

In conformitate cu prevederile H.C.L. 25 / 2003, H.C.L. 209 / 1997, H.C.L. 120 / 2007, H.C.L. 366 / 2006, H.C.L. 281 / 2008-art.3,4, H.C.L. 72 / 2009, H.C.L. 73 / 2010, H.C.L. 480 / 2007, H.C.L. 481 / 2007, HG 309/2005 cu modificările si completările ulterioare;

In baza celor prezentate mai sus propunem anexele 4.1.1, 4.1.2 si 4.2 cu taxele locale ce urmeaza a fi practicate de către biroul nostru in anul 2020.

Pentru taxele stabilite conform ari. 486 din Legea 227 / 2015 s-au întocmit proceduri (anexa 4.1.1). Pentru taxele stabilite conform art. 484 din Legea 227 / 2015 s-au întocmit regulamente privind procedurile de întocmire a actelor administrative respective (anexa 4.2).


am luat cunoștința de acest însene oficial si imi asum responsabilitatea asJpra legalității

DIRECTOR EXECUTIV-DIRECT1A EXPLOATARE PATRIMONIU,

ș
u intocmitorul inscrisulvtW


imi asum respon^abjlitatea corectitudinii si legalității in solid întocmit Sef Birou Cristina Adri;

imi asum responsabilitatea pentru f corectitudinea, legalitatea întocmirii aces

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 4.1.1


ALTE TAXE LOCALE OIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI ÎNTREPRINZĂTORI PENTRU ANUL 2020


Taxa pentru utilizarea temporara locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Municipiului lași) pe care sunt amplasate module, chioșcuri, porticuri, rulote, terase sezoniere, comercianti flori naturale, automate, atte structuri de vanzare, târguri comerciale, frigete/frigidere/lazi frigorifice sezoniere :

Zona A: Zona B:

Zona C: Zona O :


Taxa pentru utilizarea temporara locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Municipiului lași) pentru desfasurarea altor activitati (parcuri de agrement, circuri, spectacole in aer liber, anticariat, alte evenimente si activitati cu caratertemporar, etc.):


58 iei/mp/luna

28 iei/mp/luna

21 lei/mp/luna

15 lei/mp/luna


32 lei/mp/luna


4,6%


4,6%


61 lei/mp/luna

29 lei/mp/luna

22 lei/mp/luna

16 lei/mp/luna


33 lei/mp/luna


art.486 din Legea 227/2015

Legea 273/2006

H.C.L. 72/2009

H.C.L. 73/2010

H.C.L. 25/2003


ari.486 din Legea 227/2015

Legea 273/2006


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. A43
A. Procedura de întocmire a contractului de folosința teren/actului adiționai pentru utilizarea temporara a locurilor publice de pe raza Municipiului lași

1.Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de întocmire a contractului de folosința teren / actului adițional pentru utilizarea temporara a locurilor publice (pentru amplasare module, terase sezoniere, chioșcuri,rulote, porticuri,comerț fiori naturale, amplasare frigidere / lăzi frigorifice / frigete sezoniere, amplasari automate, alte structuri de vanzare, târguri comerciale, spectacole in aer liber, parcuri de agrement, desfasurarea altor activitati, etc.).

Prezenta procedură se aplică pe raza Municipiului lași.


2.Reglementarl


H.C.L. nr. 184 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal omQyji mnrtifirjriie ulterioare:


H.C.L. nr. 25 / 2003 cu modificările ulterioare;

H.C.L. nr. 72/26.02.2009;

H.C.L. nr. 73/25.02.2010;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea 273/2006.


3.Responsabilități


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR


Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului lași de către personalul Biroului Avize Mici întreprinzători si Stabilește pașii care se urmează in vederea organizării activitatilor specifice pentru emiterea contractelor de folosința / actelor adiționale pentru utilizarea temporara a locurilor publice pe raza Municipiului lași.


4.Descrierea activităților


Prezenta procedură se aplică tuturor solicitărilor de utilizare temporara a locurilor publice;.

Documentele necesare obținerii contractului de folosința teren / actului adițional sunt:

 • •    cerere tip;

 • •    copie după certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.;

 • •    copie după contractul de folosința anterior/actul adițional anterior(in cazul preluarllor/prelungirilor de contracte);

 • •    cererea de reziliere din partea fostului titular de contract (in cazul preluărilor de contracte);

 • •   copie după actul de deținere al structurii de vanzare;

 • •    copie după autorizația de funcționare vizata pe anul in cursfin cazul teraselor sezoniere, frigfdere/frigete/lazi frigorifice/automate);

 • •    certificat de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite restante la bugetul local(eliberat de către DGEFPL lași)',

• fotografie structura de vanzare (daca este cazul).

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Biroul Avize Mici întreprinzători asigura intocmirea/prefungirea contractelor de folosința teren pentru structuri de vanzare prin întocmirea contracte/acte adiționale conform prezentei proceduri. Taxa datorata pentru folosința terenului se achita trimestrial pana la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie inclusiv. Ne plata taxei de folosința teren la scadenta atrage majorări de intarziere de 1% din cuantumul taxei neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Cuantumul acestora se modifica ori de cate ori , pe parcursul contractului, se modifica legislația in domeniu.

Toate cererile de prelungire/intocmire a contractelor de folosința teren pentru structuri de vanzare amplasate pe domeniul public al Municipiului lași vor fi inaintate Comisiei privind analiza situației amplasamentelor temporare pe locuri publice si a funcționarii agentilor economici pe raza municipiului lași si după aprobarea acestora inspectorii din cadrul biroului Biroul Avize Mici întreprinzători vor intocmi contracte/acte adiționale conform procedurii aprobate prin hotararea consiliului local.

Comisia analizeaza solicitări privind amplasarea de rnodule/rulote/chioscuri/amplasamente flori naturale/ terase sezoniere/frigidere si frigete/structuri de vanzare pentru comerț ambulant, automate, preluarea/prelungirea contractelor de folosința teren inclusiv pentru porticuri si chioșcuri, relocarea / dezafectarea structurilor de vanzare amplasate pe domeniul public al Municipiului lași. Comisia soluționează fiecare cerere in parte, după specificul acesteia, iar soluțiile propuse se avizeaza pe baza de referat de către Primarul Municipiului lași.

In situația in care un chioșc amplasat in baza autorizației de construcție/ modul/alta structura de vanzare este vândut de un lichidator / executor/ proprietar, persoana care a cumpărat respectiva construcție va prezenta procesul verbal de adjudecare /contractul de vanzare - compararea autentificat la un birou notarial/factura fiscala/chitanta, după caz. Preluarea contractului de folosința trebuie sa aiba la baza aprobarea Comisiei de specialitate. In cazul in care contractul de folosința teren a incetat si nu a mai fost prelungit de către beneficiar, teren ce a fost ocupat, inspectorul din cadrul biroului procedează la verificarea situației in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de constatare de către inspectori din cadrul Serviciului Venituri din Contracte si Biroului Avize Mici întreprinzători si se vor calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatării situației. In cazul in care contractul de folosința teren a incetat si nu a mai fost prelungit de către beneficiar, inspectorii de zona din cadrul celor 2 servicii procedează la verificarea situației in teren si in cazul in care terenul este ocupat se va intocmi nota de calcul (Serviciul Venituri din Contracte va calcula taxa/majorari de intarziere aferente perioadei de la care a expirat contractul pana in momentul constatării situației). După achitarea sumelor din nota de constatare, BAMI va intocmi contract de folosința teren pentru terenul pe care este amplasata construcția autorizata/moduiul/alta structura de vanzare, numai după aprobarea de către Comisia de specialitate. Taxa de folosința teren va fi calculata in conformitate cu prevederile hotărârile consiliului local privind taxele pentru folosirea temporara a locurilor publice din acea zona, la care se vor aplica majorările anuale stabilite prin hotarare.

In cazul suprafețelor constatate ca fiind mai mari decât suprafețele dln_ai de către inspectorii de zona din cadrul Biroul Avize Mici întreprinzători si teren din acea zona pana la luarea unei decizii cu privire la Intrarea in legi

Eliberarea contractelor/actelor adiționale se face de către sarcina de a urmări incasarea taxelor corespunzătoare si de a lua mai obligațiilor privind plata taxelor de folosința teren de către beneficiarii ci.


Sului Vei desfnpt

|egate~ce_seij lfelo//a^ăfi


Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplic de folosința / actelor adiționale pentru utilizarea temporara a locurilor pi leg a lit at i i s i val a bi I i t a t i i ace s t or a ;                                                  j

După studierea documentației depuse de către solicitant, inspeai pentru constatarea indeplinirii / neindeplinirii condițiilor legale de fun« permite amplasarea unor structuri de vanzare sau daca terenul estete


it)


iția de construire se pot intocmi note de constatare Ituri din Contracte la valoarea taxei de folosința ireși suprafețelor neautorizate.

tynituri din Contracte , serviciu caruia ii revine toft^rAcazul in care se constata nerespectarea

. \ I z.


't


leduri tn domeniul emiterii contractelor puse din punct de vedere al existentei,


itioni iu331


il biroului se deplasează la amplasament ii sensul in care este liber de sarcini si


VIZAT SPRE NESCHiMflARE i


Pentru dosarele complete , avand si aprobarea Comisiei, contractul de folosinta/actul adițional redactat se inaînteaza, de către Biroul Avize Mici întreprinzători către compartimentele cu atribuții de verificare si avizare și către conducerea Municipiului lași, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de răspuns in vederea completării dosarului care se expediază prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetateni. Termenul de solicitare a completărilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completările la dosar, se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni, de către solicitant!, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data înregistrării completărilor ia dosar, la registratura municipalității.

Contractele de folosința/ actele adiționale se retumeaza împreuna cu dosarul la DGEFPL ■ Serviciul Venituri din Contracte, in vederea eliberării acestora către solicitanti. Pentru amplasarea parcurilor de agrement, circuri, spectacole in aer liber, amplasamente structuri de vanzare de tip sezonier si alte activitati in zone publice se intocmesc avize conform procedurii de la pct.B, după obținerea aprobării de către Comisia de specialitate.

Eliberarea documentelor se face numai după achitarea tuturor taxelor legale de către Centrul de informații pentru Cetateni in cazul avizelor de principiu respectiv DGEFPL - Serviciul Venituri din Contracte pentru contracte /acte adiționale , serviciu caruia ii revine sarcina de a urmări încasarea taxelor corespunzătoare si de a lua masurile legale ce se impun in cazul in care se constata nerespectarea obligațiilor privind plata taxelor de folosința teren de către beneficiarii contractelor/actelor adiționale.

Termenul maxim pentru eliberarea contractelor de folosinta/actului adițional este de maxim 30 zile calendaristice de ia data depunerii si înregistrării dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data înregistrării completărilor solicitate si a aprobării referatului Comisiei.


DIRECTOR EXECUTTV-DIRECTIA EXPLOATARE PATRIMONIU, Radu Mihai GRIG


îmi asum responsabili legalității in solidar

SEF SERVICIU LEGISLAȚIE, METODOLOGIE SI AVIZE LEGALITATE

Cons. Jr. Mihaela PINTILIE

am luat cunoștința de acest m scris oficial si îmi asum responsabilitatea asupra legalitățiiimi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris


anexă la hotărârea nr.

Hs i -31 ~i———


ANEXA NR. 4.1.2

TAXA PENTRU ELIBERAREA I VIZAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU ANUL 2020

'Pentru suprafețe mai mari de 500 mp asa cum legiuitorul a reglementat, s-au propus niveluri diferite pe categorii proporționale cu cele de pana la 500 mp, intre limitele prevăzute de lege ;

Taxa pentru eliberarea l vizarea anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica se achita integral, anticipat obținerii autorizației de funcționare.


*• tipurile de unitati de alimentație publica sunt următoarele :

 • 1.   restaurant clasic;

 • 2.   restaurant cu specific ;

 • 3.   restaurant specializat;

 • 4.   braserie:

 • 5.   pizzerie,

 • 6.   berărie;

 • 7.   bar;

 • 8.   fast-food;

 • 9.   unitati tip bufet, bodega, birt, rotiserie ;

 • 10.  unitati tip pub si bistro ;

 • 11.  cabaret;

 • 12.  unitati tip cofetărie, patiserie ;

 • 13.  ceainărie ;

 • 14.  restaurante cu caracter social;

 • 15.  terasa / gradina de vara.


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

I4-5)DIRECTOR EXECUTIV-

DIRECTIA EXPLOATARE PATRIMONIU/^ Radu Mihai GRIGORAȘimi asum responsabilitatea corectitudinii 4iQ legalității in solidp    ’**— ■întocmitorul inscrisdlui


SEF SERVICIU LEGISLAȚIE, METODOLOGIE

SI AVIZE LEGALITATE

Cons. Jr. Mihaela PINTILIE 1

am luat cunoștința de acesMns/ris oficial si imi asum responsabilitatea dsupra legalității


întocmit Sef Birou Cristina Adri
_         vizat      ——-

imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,nnr-corectitudinea, legalitatea întocmirii


j

.

ir

«Sa- . Â Â

' L .. -t;:                1        | O-..-.-: ‘i J

1.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

20 lei

0-20 lei

4,6%

21

art.475 alin.1 din Legea nr.227/2015

2.

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica pe raza municipiului lași (grupele CAEN 561-restaurante, 563 - baruri si alte activitati de servire a băuturilor si 932-alte activitati recreative si distractive) pentru o suprafața de pana la 500 mp, inclusiv

tip 1-3: tip 4-13,15:

tip 14**

4052 tei/an

3545 lei/an

1416 lei/an

0-4000 iei

4,6%

4238 lel/an

3709 lei/an

1481 lel/an

art.475 alin.3 din Legea nr.227/2015 H.C.L 120/ 19.03.2007 cu modificările si completările ulterioare, H.C.L. 481 / 2007 H.C.L. 480 / 2007 H G. 843/1999 O G. 99/2000 R

3.

Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica pe raza municipiului lași (grupele CAEN 561-restaurante, 563 - baruri si alte activitati de servire a băuturilor si 932-alte activitati recreative si distractive) pentru o suprafața mai mare de 500 mp*

tip 1-3:

tip 4-13,15:

tip 14**

8104 lel/an

5065 lei/an

2124 tel tari

0-8000 lei

4.6%

8477 lei/an

5298 lei/an

2222 lei/an

art.475 alin.3 din Legea nr.227/2015 H.C.L. 120/ 19.03.2007 cu modificările si completările ulterioare, H.C.L. 481 / 2007 H.C.L. 480 / 2007 H.G. 843/1999 O.G.99/2000R

ANEXA NR. 4.2

TAXELE SPECIALE DIN CADRUL BIROULUI AVIZE MICI ÎNTREPRINZĂTORI PENTRU ANUL 2020

1.

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu

10

4,6%

10

Legea 227/2015

Legea 273/2006 H.G. 348/2004

H.C.L. 209/1997

2.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare si viza anuala a acestora pentru agenții economici ce funcționează pe raza municipiului lași (cu excepția grupelor CAEN Rev.2 : 561, 563, 932)

142

4.6%

149

OG 99 / 2000 R

Legea 273/2006 Legea 227/2015

H.C.L. 120/2007 cu modificările si completările ulterioare

H.C.L. 481 /2007

H.C.L. 480/2007.

3.

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in municipiul lași

532 iei/10 minute sau subdiviziuni

4,6%

556 lei/10 minute sau Subdiviziuni

Legea 478/2003

H.G. 954/2001

O.U.G. 195/2005

H.C.L. 366/2006

Legea 273/2006

Legea 227/2015

4.

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in cadrul procedurilor de obținere a autorizației si înregistrării in Registrul Comerțului

0 lei

0 lei

O.U.G. 44/2008

H.C.L. 172/2008

Legea 273/2006

H.C.L. 281/2008-art.3,4

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

B. Regulament privind procedura de intocmire a avizului de principiu

 • 1.Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabilește modul de emitere al avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, amplasare parcuri de distracții si pentru comercializare produse si servicii de piața si alte activitati in zone publice pe raza Municipiului lași.

 • 2. Reglementari

H.C.L. nr. 104/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 cu modificările ulterioare;

Legea 650 / 2002 privind aprobarea OG. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de Diata:_______

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale;

H.G. nr.348/2004.

 • 3. Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului lași de către personalul Biroului Avize Mici întreprinzători si stabilește pașii care se urmeaza in vederea organizării activităților specifice emiterii avizelor de principiu pentru amplasare parcuri de distracții , pentru evenimente speciale, alte manifestări si pentru comercializare produse si servicii de piața in zone publice pe raza Municipiului lași.

 • 4.Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitărilor de comercializare produse si servicii de piața In zone publice, evenimente speciale, alte manifestări si amplasați parcuri de distracții pe raza Municipiului Ieși;

Documentele necesare obținerii contractului de folosința teren / avizului de principiu sunt:

 • •    cerere tip;

® copie după certificatul de înregistrare eliberat de O.R.C.;

In funcție de solicitare cererea tip va fi insotita de următoarele acte:

 • •   copie după certificatul constatator eliberat de O.R.C., daca este cazul;

» planul de incadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

 • •   copie după autorizația ISCIR de funcționare (daca este cazul);

 • •   copie după contractul de inchiriere/aprobarea SC ECOPIATA SA, daca este cazul;

 • •   copie după actul de deținere a spațiului (daca este cazul);

 • •    certificat de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de către DGEFPL lași);

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in domeniul emiterii avizelor de principiu pentru deschiderea punctelor de lucru, pentru evenimente speciale, alte manifestări, amplasare parcuri de distracții si pentru comercializare produse si servicii de piața in zone publice pe raza Municipiului lași, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalității si valabilitatii acestora, inclusiv al existentei si valabilității aprobărilor necesare (din partea SC ECOPIATA SA sau a Comisiei de analiza a situației amplasamentelor temporare pe locuri publice si a funcționarii agentilor economici pe raza Municipiului lași, după caz);

După studierea documentației depuse de către solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplasează la amplasament pentru constatarea indeplinirii / neindeptinirii condițiilor legale de funcționare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete, inspectorul de specialitate cu atribuții in acest domeniu, conform fisei postului, redactează avizul de principiu si il inainteaza conducerii Municipiului lași, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se întocmesc adrese de răspuns in vederea completării dosarului, care se expediază prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetateni; Termenul de solicitare a completărilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completările ia dosar, se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni, de către solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completărilor la dosar, la registratura municipalității.

Eliberarea documentelor se face numai după achitarea tuturor taxelor legale de către personalul Centrului de Informații pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea avizelor de principiu este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data inregistrarii completărilor solicitate la registratura municipalității.

C. Regulament privind procedura de eliberare a autorizației de funcționare si viza anuala a acesteia pentru agenții economici ce funcționează pe raza municipiului lași                                                       / K *

oJ /


funcționează pe raza municipiului lași


1.Domeniu de activitate


Prezentul regulament stabilește modul de emitere al autorizațiilor de funcționare si vizii'gruafr i n* fynctinnftaza ne raza Municioiului lași.                                                     I I I

(o U

H.C.L nr. 184 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 cu m^fii^a

H.C.L. nr. 120 /19.03.2007 cu modificările si completările ulterioare;

H.C.L. nr. 480 / 2007;

O.G. nr. 99 / 2000 republicata;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale.


economici ce funcționează pe raza Municipiului lași.


2. Reglementări


3.Responsabilități


irjtru/ agenții


C«tSPWNESCWMBA^?


Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului lași de către personalul Biroului Avize Mici IntreprinzâlBfT'srsiabiesțk pașii care se urmeaza in vederea organizării activitatilor specifice pentru autorizarea comerțului de produse si servicii de piața pe raza Municipiului lași.


4.Descrierea activităților

Prezenta procedură se aplică tuturor solicitărilor de autorizare a comerțului deAWftXĂ                                 >entru

desfasurarea activitatii de alimentație publica pe raza Municipiului lași.

Documentele necesare obținerii autorizației de functionare/vizei anuale sunt:                1 v Q   1   ) Q | Q

cerere tip ;                                                          ________iTiU |      ‘  ____________

copie după certificatul de inregistrare eliberat de O.R.C.recodificat cod C AEN Rev.2;

copie după certificatul constatator (activitati recodfficate cod CAEN Rev.2) sau anexa la certificatul de înregistrare - pentru punctul de lucru, eliberat in baza Legii 359/2004;

copie după actul de deținere ai spațiului (act de proprietate spațiu /act de proprietate teren + autorizație de construire spațiu si schitele anexe, contract cale de acces incheiat cu Municipiul lași valabil pe anul in curs, contract de închiriere valabil pe anul in curs, contract de comodat, copie după autorizația de construire privind schimbarea destinației spațiului (după caz); cartea funciara a imobilului cu schitele anexe din care sa rezulte anul construirii, suprafața, destinația solicitata (spațiu comercial, alimentație publica) si copie după extrasul de carte funciara, pentru informare, actualizat la zi(daca este cazul); copie după notificarea (referat) eliberata de DSP lași si document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranța alimentelor eliberata de DSVSA lași (pentru activitatea de alimentație publica);

copie după autorizația de securitate la incendiu eliberata de ISUJ lași, daca este cazul; declarația tip cf. anexei nr.2 din H.G. 843/1999 (pentru unitățile de alimentație publica);

acordul locatarilor cu viza asociației de proprietari pentru unitățile de alimentație publica aflate la parterul blocurilor de locuințe;

autorizația de funcționare in original (in cazul vizării anuale);

certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista debite restante la bugetul local (eliberat de către DGEFPL iasr);

copie contract prestări servicii cu SC SALUBRIS SA.


«

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii autorizațiilor de funcționare si vizei anuale a acestora, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalității si valabilitatii acestora.

Documentația depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este comerciant autorizat in condițiile legii si are aprobările necesara (daca e cazul) pentru a desfasura exerciții comerciale pe raza Municipiului lași, respectiv are acte doveditoare pentru a funcționa la punctul de lucru in Municipiul lași.

După studierea documentației depuse de către solicitant, inspectorul de specialitate din cadrul biroului se deplasează la punctul de lucru ce urmeaza a fi autorizat pentru constatarea indeplinlrii / ne îndeplinirii condițiilor legale de funcționare (daca este cazul).

Pentru dosarele complete se intocmeste autorizația de funcționare/ se operează viza anuala, se Inainteaza actul redactat de către Biroul Avize Mici întreprinzători, către compartimentele cu atribuții de verificare si avizare și către conducerea Municipiului lași', pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de răspuns in vederea completării dosarului, care se expediază prin intermediul Centrului de Informații pentru Cetateni; Termenul de solicitare a completărilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completările la dosar, se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni, de către solicitanti, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 30 zile de la data inregistrarii completărilor la dosar, la registratura municipalității.

Eliberarea documentelor se face numai după achitarea tuturor taxelor legale de către personalul Serviciului Centrul de Informații pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare /vizelor anuale este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 30 de zile de la data înregistrării completărilor solicitate la registratura municipalității.

Pentru încasarea corectă a taxelor datorate la bugetul local a persoanelor juridice (agenți economici) care desfășoară la sediul social și/sau la punctele de lucru deschise pe raza Municipiului lași activitatea de alimentație publică (grupa CAEN 561, 563 si 932 cf. Ordinului nr. 337/2007 privind actualizarea CAEN), In conformitate cu prevederile art. 473, alin.3 din Legea nr. 227 / 201 privind Codul fiscal, se vor parcurge următorii pași:

-In luna ianuarie a fiecărui an se va solicita de la ORC situația actualizată cu toți egenții economici care desfășoară activitatea de alimentație publică pe raza Municipiului lași;

-Pe baza situației primite de la ORC, In perioada februarie-martie a fiecărui an se trimit notificări tuturor agentilor economici în cauză.

-Din baza de date a BAMI se va scoate un raport privind situația autorizațiilor de funcționare emise pentru activitatea de alimentație publică și vizele anuale ale acestora care se va trimite în format electronic împreună cu lista agenților economici în aceeași perioadă și celor implicați în activitatea de control, respectiv Serviciul Corp Control Primar, Poliția Locala lași și DGEFPL - Serviciul Control Fiscal.

D. Regulament privind procedurile de întocmire a acordului privind organizarea si desfasurarea Jocurilor de artificii In municipiul lași

 • 1.Domeniu de activitate

Prezentul regulament stabilește modul de emitere al acordului privind organizarea si desfasurarea jocurilor de artificii in Municipiului lași.

 • 2.Reglementari


H.C.L. nr. 184 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 H.C.L. nr. 366 / 2006;

Legea nr. 478 / 2003;

H.G. nr. 954 / 2004;

O.U.G. nr. 195 /2005;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale.

 • 3.Responsabilități

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului lași de către personalul Biroultf care se urmeaza in vederea organizării activitatilor specifice pentru emiterea acordului pri/i artificii in Municipiului lași.

ie Mici Intreprinzatofi si stabilește pașii rea si desfasurarea jocurilor de


 • 4.Descrferea activităților

  Prezenta procedură se aplică tuturor solicitărilor de autorizare a desfășurării si organizării jocurilor de a


Documentele necesare obținerii acordului pentru organizarea si desfasurarea joc jrilor de artificii sunt: „   .

. cerere lip                                    Ț ANEXA LA HOTARAREA NR,

copie după certificatul de înregistrare eliberat de O.R.C.; copie după actul de identitate (buletin/carte de identitate); planul de încadrare in zona scara 1:1000 (daca este cazul);

certificatul de atestare fiscala prin care se atesta faptul ca nu exista 'tafiir» ia hiigatui i™-aL(eiiherat de către DGEFPtl lași);


ga |

Oocumentele solicitate se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier cu minim 30 de zile inaintea desfășurării evenimentului;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul emiterii acordurilor pentru desfasurarea si organizarea jocurilor de artificii, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalității si valabilitate acestora.

Documentația depusa de solicitant trebuie sa ateste faptul ca acesta este autorizat in condițiile legii si are aprobările necesara (daca e cazul) pentru a organiza si desfasura jocuri de arificii pe raza Municipiului lași;

Pentru dosarele complete se intocmeste acordul de funcționare, se inainteaza actul redactat de către Biroul Avize Mici Intreprinzaton către compartimentele cu atribuții de verificare si avizare și către conducerea Municipiului lași, pentru aprobare.

Pentru dosarele incomplete se intocmesc adrese de răspuns in vederea completării dosarului. Termenul de solicitare a completărilor este de maxim 3 de zile lucratoare.

Completările la dosar, se depun fa Centrul de Informații pentru Cetateni, de către solicitanti, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii adresei.

Termenul de rezolvare este de maxim 3 zile de la data înregistrării completărilor la dosar, la registratura municipalității.

Eliberarea documentelor se face numai după achitarea tuturor taxelor legale de către personalul Serviciului Centrul de Informații pentru Cetateni.

Termenul maxim pentru eliberarea acordurilor de funcționare este de maxim 30 zile calendaristice de la data depunerii si inregistrarii dosarului complet, respectiv 3 de zile de la data inregistrarii completărilor solicitate la registratura municipalității.

E. Regulament privind procedurile de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice pentru obținerea Înregistrării in Registrul Comerțului si autorizării persoanelor fizice autorizate/ întreprinderilor Individuale/ Întreprinderilor familiale


 • 1.Domeniu de activitate

Prezenta procedură stabilește modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obținerii inregistrarii si autorizării funcționarii in Registrul Comerțului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului lași.

 • 2.Reglementărl

H.C.L. nr. 184 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 cu modificările ulterioare;

H.C.L. nr. 281 / 2008(art.3,4);

O.U.G. nr. 44 I 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si întreprinderile familiale;

O.U.G. nr. 38/22.04.2009;

Legea nr.182/2016 pentru aprobarea prevederile O.U.G, nr. 44 / 16.04.2008 privind desfasurarea activitatilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale;

Ordinul nr. 337 / 20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia naționala - CAEN;

Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale.

 • 3.Responsabilltăți

Prezenta procedură se aplica in cadrul Municipiului lași de către personalul Biroului Avize Mici întreprinzători si Stabilește modul de asistenta si reprezentare a persoanelor fizice in vederea obținerii inregistrarii si autorizării funcționarii in Registrul Comerțului conform prevederilor O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G. nr. 38 / 2009 pe raza Municipiului lași.


4,Descrierea activităților


Prezenta procedură se aplică tuturor solicitărilor persoanelor fizice de a se înregistra in Registrul Comerțului si de obținere a autorizării funcționarii lor sub una din cele 3 forme de organizare prevăzute de OUG nr.44/2008 si anume: PFAIII / IF;

Documentele necesare inregistrarii ia ORC sunt:

 • •    cerere tip;

 • •    cerere de inregistare in registrul comerțului si de autorizare a funcționarii;

 • •    documentația de susținere a cererii de inregistrare in registrul comerțului si de autorizare a funcționarii PFA / II / IF, conform anexei din O.U.G. nr. 44 / 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009.

Documentele solicitate se depun la Centrul de Informații pentru Cetateni sau la unul din cele cinci Centre de Cartier;

Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri în domeniul asistentei si reprezentării persoanelor fizice la ORC, verifica documentele depuse din punct de vedere al existentei, legalității si valabilitatii acestora ;primesc si ordonează documentația pentru înregistrare si autorizare; remit cererea autorizare a funcționarii. Insolita de documentația de susținere, la registrul comerțului co scopul obținerii înregistrării si autorizării, precum si pentru primirea certificatului solicitantului actele în original primite de la registrul comerțului, prin scrisoare rect lucratoare de la data primirii din partea acestuia. Actele se socotesc comunicate destinatarului pe suport hârtie; acorda solicltantilor asistenta privind operațiunea d funcționarii.

Cererea de reprezentare, cererea de înregistrare In registrul comerțul susținere pot fi remise la registrul comerțului competent în format electronic, utilizân suport hârtie, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu conțin

In scopul liberului acces al cetățenilor la servicii publice administrative de presta servicii de asistenta, indiferent de sediul profesional al solicitantului si de registru

Cererea de inregistrare in registrul comerțului si de autorizare a funcționarii t acordului de constituire in cazul intreprinderilor familiale, iar in cazul persoanelor fizl titulari ai unei intreprinderi individuale, solicitarea se va face inainte de ince

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si după c respectiv 5 zile lucratoare calculat de fa data inregistrarii cererii sau, după t^z, de la


istrare In registrul comerțului si de corespondenta cu acesta în re si a.rpelorlalte acte, în original; remit confirmar'e-'țle primire, în termen de 5 zile bpre acestea devin disponibile I Comerțului si de autorizare ant^efectue


ionaril si documentația de înregistrare online si/sau pe trul comerțului.

i de reprezentare si se pot ' asreseaza acesta.

de 15 zile de la incheierea


terme

torizate, respectiv întreprinzători persoane fizice


ig£e mentiuri este de 3 zile lucratoare, riTcu-documentele solicitate.


Personalul biroului, conform fisei postului, care răspunde de aplicarea întocmai a prezentei proceduri in vederea obținerii autorizației si înregistrării in Registrul Comerțului conform O.U.G. nr. 44 / 2008 va acorda asistenta si reprezentare si pentru cazurile % «prevăzute de art.14: schimbarea sediului profesional si a obiectului principal de activitate, se înregistrează in registrul comerțului, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor O.U.G. nr.44 / 2006 si a prezentei proceduri; punctele de lucru se înregistrează în registrul comerțului, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor O.U.G nr.44 ! 2008 si O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri;

pentru desfasurarea unei activitati pentru care nu s-a cerut înregistrarea in registrul comerțului si autorizarea funcționarii este necesara obținerea acestora potrivit dispozițiilor O.U.G nr.44 / 2008, O.U.G.nr.38 / 2009 si a prezentei proceduri; modificarea acordului de constituire a întreprinderii familiale se declara, in termen de 15 zile de la încheierea actului adițional, la registrul comerțului la care este inregistrata întreprinderea familiala.

Pentru dosarele incomplete, declarate amanate de către ORC, se întocmesc adrese de răspuns in vederea completării dosarului; Termenul de solicitare a completărilor este de maxim 15 de zile lucratoare.

Completările la dosar, se depun ia Centrul de Informații pentru Cetateni, de către solicitante, in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data trimiterii adresei.

Termenul de rezolvare in aceste cazuri este de maxim 5 zile lucratoare calculat de la data înregistrării la ORC a completărilor cerute de aceasta.

Eliberarea documentelor se face numai după achitarea tuturor taxelor legale.

Termenul maxim pentru comunicarea documentelor obținute de la ORC este de 2 zile de la primirea acestora ; acestea se pot trimite solicitantului si prin posta , cu confirmare de primire - in termen de maxim 2 zile de la obținerea lor de la ORC lași.


Taxele se achita la eliberarea actelor administrative corespunzătoare. Veniturile realizate din taxele din anexa 4.2 vor fi utilizate pentru investiții si dotări (obiecte de inventar, materiale, furnituri de birou, tehnica de calcul - imprimante multifuncționale si calculatoare, echipament de climatizare, consumabile, etc) in cadrul Direcției Exploatare Patrimoniu, pentru achiziții active fixe corporale si necorporafe, pregătire profesionala a salariatilor, achiziții de servicii (reparații I service, arhivare, amplasate pe domeniul public.


vânzare
DIRECTOR EXECUTIV-DIRECTIA EXPLOATARE PATRIMONIU,

Radu Mihai GRIGO^AȘrml asum responsabilitatea corectitudinii si intocmitonjl înscrisului


legalității in solidarSEF SERVICIU LEGISLAȚIE, METODOLOGIE SI AVIZE LEGALITATE

Cons. Jr. Mihaela PINTILIE L

am luat cunoștința de acest insgns oficial si îmi asum responsabilitatea >supra legalității

întocmit

Sef Birou


Cristina Adriana imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmîrii acestui înscris


Anexa 5 - Taxe speciale

5.1.Taxe propuse ia nivelul Direcției Locale de.Evidenta a Persoanelor lași


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

R31 aoi9-lei-

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2019

Nivel cont. Legii nr. 227/2015

Indexare pentru anul 2020 %

Nivelul taxei pentru anul 2020

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

Taxă pentru oficierea căsătoriei sâmbăta

98

4,60

103

Legea 227/2015 -art.484

2

Taxă pentru oficierea căsătoriei duminica

258

4,60

270

3

Taxă pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de Stare Civilă lași

1.013

4,60

1.060

Legea 227/2015 -art.484

4

Taxă pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de Stare Civilă lași pentru persoanele de până în 30 ani și care sunt la prima căsătorie

507

4,60

530

Legea 227/2015 -art.484

5

Taxă procesare dosar (altele decât cele de naștere, căsătorie .deces)

12

4,60

13

Legea 273/2006 -art.30


REGULAMENT TAXE SPECIALE


în cadrul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor lași sunt percepute 5 taxe speciale, după cum urmează :

 • - Taxa pentru oficierea căsătoriei sâmbăta ;

 • - Taxa pentru oficierea căsătoriei duminica ;

 • - Taxa pentru procesare dosar (altele decât cele de naștere,căsăț

 • - Taxa pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciujțfi lași;

 • - Taxa pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciulu pentru persoanele de până în 30 ani și care sunt la prima căsătorie\*


  ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. Tisâ .la sediul Direcției Loc


Aceste taxe se încasează la casieria dese

Evidență a Persoanelor lași, din strada Vasile Alecsărtdn"nlr.’8 și_sunt gestionate de Compartimentul Financiar, Contabil și Buget.

Taxele pentru oficierea căsătoriilor civile în zilele de sâmbătă și duminică, zile considerate de repaus săptămânal conform legislației muncii sunt utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare.

Sumele încasate pentru oficierea căsătoriei sunt depuse în contul Primăriei

Municipiului lași, deschis la Direcția Generală a Finanțelor Publice - Trezoreria Municipiului lași (IBAN : R016TREZ40621360206XXXXX).

Sumele încasate reprezentând taxa procesare dosar - altele decât cele de naștere, căsătorie, și deces sunt depuse în contul Primăriei Municipiului lași, deschis la Direcția Generală a Finanțelor Publice-Trezoreria Municipiului lași (IBAN:R016TREZ40621360202XXXX).

Taxa pentru procesarea oricărui dosar de stare civilă, mai puțin cele de naștere, căsătorie și decese, este destinată a acoperi cneltuielile materiale de stare civilă necesare pentru a procesa și răspunde cererilor, taxa este menținută la o valoare minimă pentru ca serviciile să fie accesibile tuturor cetățenilor.

5.2. Ai te taxe propuse la nivelul Direcției Locale de Evidență a Persoanelor lași

-lei-

Nr. crt.

Denumire taxă

Nivelul taxei pentru anul 2019

Nivel conf.

Legii nr. 227/2015

Indexare pentru anul 2020 %

Nivelul taxei pentru anul 2020

Baza legală

0

1

2

3

4

5

6

1

Taxă divorț pe cale administrativă

507

500

4,60

530

Legea 227/2015-art. 486

Pentru îndeplinirea procedurii de desfacere a căsătoriei, cetă prezinte următoarele documente :

 • - Actele de identitate ale celor doi soți (copii și origi

 • - Certificatele de naștere (copie și original)

 • - Certificatul de căsătorie (copie și original)

în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru depunerea doseti a căsătoriei pe cale administrativă soților li se acordă un ter gândire.

După expirarea termenului, ofițerul de stare civilă verifică dacă soții

ce privește desfacerea ^căsătoriei, solicitându-se în acest sens o declarație scrisă.

am    wY


SfCftr


După primirea numărului certificatului de divorț, ofițerul de stare civilă eliberează fiecăruia dintre cei doi soți un certificat de divorț.

Conform Legii nr. 227/2015 art.486, alin(4) sumele încasate pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă sunt depuse în contul Primăriei Municipiului lași, deschis la Trezoreria Municipiului lași (R057TREZ40621180250XXXXX).

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR


Anexa nr. 6


Anexa privind taxele speciale pentru anul 2020


Serviciul Asociații ProprietariNr. crt.

Denumirea taxei

Nivelul Taxei in anul 2019

-lei-

Nivel an 2020 indexat conform art.491 din

Legea nr .227/2015 cu 4,6%

Temeiul De drept

Destinația pe cheltuieli

Taxa a fost precizată în:

Taxă       specială

pentru    atestarea

administratorilor de imobile

101

106

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art 484

Veniturile obținute din taxa    specială    se

utilizează      integral

pentru      finanțarea

cheltuielilor curente efectuate (materiale consumabile, etc.) necesare       pentru

susținerea examenelor de atestare.

Regulament de atestare        și

evaluare periodică       a

administratorilor de imobile persoane fizice (HCL         nr.

298/2015)

2.

Taxă       specială

pentru evaluarea periodică          a

administratorilor de imobile persoane fizice

20

21

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art 484

Veniturile obținute din taxa    specială     se

utilizează      integral

pentru      finanțarea

cheltuielilor curente efectuate    (materiale

consumabile.etc.) necesare       pentru

susținerea examenelor de atestare.

Regulament de atestare        și

evaluare periodică       a

administratorilor de imobile persoane fizice (HCL         nr.

298/2015)

r

Taxă       speciala

pentru autorizarea operatorului economic

1013

1060

Taxa specială constituită conform > Legii nr. 227/20LT7 art 484

\O

Veniturile obținute din taxa    specială    se

utilizează      integral

pentru      finanțarea

cheltuielilor curente efecaratr-^rinateriale ^o^ffimiabi^,eîb>) ^^sate^xj>^e«iru

£ s// __

J—_

Jk        r- O     /

Regulamentul privind autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor (HCL         nr.

299/2015)
telefon: 02

fax: 0232 276


facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiIasi www.primaria-iasi.ro


REGULAMENT

PRIVIND PRIVIND TAXELE SPECIALE

SERVICIUL ASOCIAȚII PROPRIETARI

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

CAPITOLUL I

PREVEDERI LEGALE


_

Legea Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

ART. 484

Taxe speciale

 • (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiulu' București, după caz, pot adopta taxe speciale.

 • (2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Legea Nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

ART. 491

Indexarea Impozitelor și taxelor locale

 • (1) în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până ia data de 30 aprilie, de

Qtătre consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

 • (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului

  București.Legea Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organiz asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, public NR. 660 din 30 iulie 2018

CAPITOLUL I

Dispoziții generale, definiții

SECȚIUNEA 1

Definiții

Sos. Naționala nr. 43

Iași, RO-7Q0064

IQNet


Cod Fiscal: 4541580

facebook; https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluiIasi www.primaria-iasLro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI


DIRECȚIA FOND LOCAT

IV     "        "

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR. .

ART. 2


în sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • d) asociație de proprietari - formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii;

 • e) atestat - actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local;

 • f) certificat de calificare profesională - actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților;

i) contract de administrare - acordul scris încheiat între o asociație de proprietari și un administrator de condominii, care poate fi persoană fizică, persoană fizică autorizată sau o persoană juridică cu obiect de activitate administrarea condominiilor, în vederea prestării unor activități și îndeplinirii unor obiective stabilite de asociația de proprietari, conform legii. Contractul de administrare este un contract cu titlu oneros și se încheie în formă scrisă;


ART. 10

(1) Autoritățile administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari.


(5) La propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.


(6) Atestatul prevăzut la alin. (5) se emite în baza următoarelor documente:

a) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, conform (^prevederilor art. 2 lit. f);                                                     / (X *

" b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, pri/HWtpâi

rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natura economico-financiară;

c) cazierul fiscal.ART. 64

 • (1) Administrarea condominiului poate fi realizată de către persoa autorizate, sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii.

 • (2) Activitatea de administrare include activități de administrare proprietății comune, de contabilitate și de casierie.

 • (3) Orice alte activități de administrare care nu sunt reglementate p asociației sunt condiționate de hotărârea adunării generale a asociației de propriefalT

 • (4) Administratorii sunt angajați pe bază de contract individual de muncă sau contract de prestări

servicii, cu respectarea prevederilor                                     legale în vigoare.


oane fizice
telefon: 0232 264 246

fax: 0232 27


facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluilasi www.primaria4asi.ro

asociației


(5) Candidații pentru funcția de administrator trebuie să prczint&comitetuluiexecutiv al de proprietari documentele prevăzute de lege, precum și alte documente solicitate printre care, obligatoriu:


 • a) atestatul prevăzut la art. 2 lit. e);

 • b) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico-financiară.

 • (6) Persoanele juridice specializate sunt operatori economici înființați și înregistrați conform legii, care au ca obiect de activitate administrarea condominiilor.

 • (7) în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate, persoanele juridice prevăzute la alin. (6) au obligația obținerii atestatului în condițiile legii pentru toți angajații acestora care prestează activitatea de administrare a condominiilor.


(8) Atestatul se afișează, prin grija administratorului, la avizier, la data intrării în vigoare a contractului de administrare.


0(9) Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator.

(10) Atestatul este valabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.


(11) Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.


ART. 105

în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, președinții asociațiilor de proprietari sunt obligați să transmită autorităților administrației publice locale numele și datele de contact actualizate privind președintele comitetul executiv, comisia de cenzori/cenzorul și administratorul.


ART. 106

Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr, odificările luni de avedese ^cezenta


O230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de propri și completările ulterioare, pot îndeplini funcția de administrator numai dacă la intrarea în vigoare a prezentei legi, obțin certificate de calificare pr calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în^eg lege.


CAPITOLUL II


PLĂTITORII DE TAXE SPECIALE


Art. 2. Plătitorii de taxe speciale sunt: • > persoanele fizice care solicita prin cerere să obțină calitatea de administi

 • > persoanele fizice care solicita prin cerere sa fie evaluate periodic în vederea dreptului de practică a profesiei de administrator.


telefon: 0232 264 246

fax: 0232 27


facebook: https://www.facebook.com/PriniariaMunicipiuluiIasi www.p rimari a -ia si.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

DIRECȚIA FOND LOCATIV
> persoanele juridice care solicita prin cerere, dreptul legal de desfășurare a activității de administrare a imobilelor;

CAPITOLUL III

ÎNCASARE, CONSTITUIREA, COLECTAREA ȘI UTILIZAREA TAXELOR SPECIALE


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR


Art. 3. Taxele speciale se încasează de la persoanele prevăzute la ART. 2

Art. 4. Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale.

Art. 5. încasare, constituirea, colectarea și utilizarea taxelor speciale se face potrivit prevederilor legale în vigoare.


u stimă,

Cristina ALBIȘTEANU Director Executiv

îmi asum respon și legalității în siUtatea corectitudinii


r cu întocmitorul înscrisului


Ioan CIOBANUȘef Serviciu Asociații de Proprietari

/ml onrm responsabl/ftatec pcrriru /tmrtomentarefl, corecCtaj'd'fni’a, întocmiri uceitu/ fnscrts'
Sos. Naționala nr. 43                                      telefon: 0232 264 246

lași, RO-700064                                              fax: 0232 276131

Cod Fiscal: 4541580

facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluilasi www.primaria-iasi.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘIDIRECȚIA FOND LOCA’

0XnEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. I

cx

5

| ăoig          8n

REGULAMENT


privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către Serviciul Administrare Spatii cu Destinația de Locuințe pentru care se încasează taxe speciale și utilizarea veniturilor realizate


O:


 • 1. Prin serviciile și compartimentele sale prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și

juridice, la solicitarea acestora.

 • 2. Serviciile publice locale prestate sunt

emiterea și eliberarea de duplicate, copii după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare, la termen sau în regim de urgență;

activități privind gestionarea înscrierilor la licitații de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

activități privind organizarea și desfășurarea licitațiilor de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

eliberare de adeverințe privind stadiul achitării ratelor, inclusiv comunicarea acestora, pe tot parcursul derulării raporturilor juridice stipulate în contracte, la termen sau în regim de urgență;

eliberare de adeverințe privind acordul de revânzare imobile, Ia termen;

eliberare copii după documentații din arhivă, schițe imobile, la termen sau în regim de urgență;

eliberarea acordului de principiu pentru efectuarea de lucrări de construcții, instalații, modificări în spații cu altă destinație decât locuință și spații locative de către locatari. Eliberare diverse avize și acorduri în legătură cu gestionarea patrimoniului.

 • 3.


4.


5.


6.


 • 7.

 • 8.


9.


10.


11.


Organizarea și funcționarea compartimentelor care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Iași.

Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizează la solicitarea persoanelor fizice și juridice. Cererea ce conține solicitarea serviciului public special se depune la registratura Primărie.

Prestarea serviciilor se realizează la termen conform legii (30 zile) sau în regim de urgență considerat a fi 3 zile lucrătoare începând cu ziua următoare celei în care s-a depus și înregistrat cererea.

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxelor speciale (utilizate) încasate de D.F.L sunt stabilite prin HCL nr.462/28.12.2006 (anexa nr.ll).

Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului J acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materj conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității s Pentru anul 2019 taxele speciale s-au stabilit conform art.486 din Legea 2 justă a acestora conform scopului pentru care s-au instituit

Prezentul regulament se modifică și se completează prin hotărâre de că fi necesar.Gabriel Vasile Harabâdiu Viceprimar


Cristina Petronela ALB! Director executiv îmi asum responsabili în solidar cu întocmitorii] înscrisului


irizează pentru câpitafogi de personal;


SPRE ^SCHIMBARE


SECRETARUL MUNICIPIULUI IAȘI


Sos. Nationa

lași, RO-700

Cod Fiscal: 4S41580

facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluilasi

www.primaria-iasi.ro


telefon: 0232 264 246

fax: 0232 276 13114/14

f qd


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL


ANEXA 7.1.1


Avizat,

Primar,

MIHAI CHIRICA
Propunere Birou Versanți, taxe locale anul fiscal 2020


Nr. crt.

Denumire impozit, taxă

Nivel an 2019 lei

Propunere procent de Indexare

Valoare propusă 2020 lei

Temei de drept

0

1

2

3

5

6

1.

Taxe speciale:

- verificare condiții tehnice și avizare construcții în zonă de versant

145

4,6%

152

Legea nr. 227/2015 ari. 5,38. 39, Legea nr.

- verificare condiții tehnice și avizare construire în zona podului

145

4,6%

152

273/2006


Șef Serv. Legalitate Metologi^și Avize Legalitate Mihaela Pintilie

Am luat la cunoștință dc acest înscris oficial

și inii asum responsabilitatea asupra legalității


Director Executiv, D.T.S.C. Viorica Bostan îmi asum responsabilitatea corectitipi legalitâțiiîn solidar cu întocmitorul pn
Sef Birou Versanți,

\ Dorel Porumb

' înii asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea , Icgalilitatca întocmirii acestui înscris J-ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

REGULAMENT DE APUCARE A TAXEI DE VERIFICARE A CONDIȚIILOR TEHNICE Șl AVIZARE CONSTRUIRE ÎN ZONA PODULUI

 • 1. Verificarea documentației prezentate.

 • 2. Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

 • 3. Identificarea amplasamentului.

 • 4. Documentarea pentru identificarea utilităților existente pe pod sau pasaj.

 • 5. Deplasarea la lucrarea de artă vizată.

 • 6. Verificarea stării tehnice a lucrării de artă și a disponibilității de instalare a noii rețele pe pod sau în zona podului.

 • 7. Redactarea avizului cu impunerea condițiilor tehnice.

 • 8. Transmiterea avizului la registratura generală.

  ing. Viorica Bostan Director Executiv,


  îmi asum responsabilitate legalității în solidar cu îati
anexă la hotărârea nr

ixa ^o(s

REGULAMENT DE APLICARE A TAXEI DE VERIFICAREA A CONDIȚIILOR TEHNICE Șl AVIZARE CONSTRUCȚII ÎN ZONĂ DE VERSANT

 • 1. Verificarea documentației prezentate.

 • 2. Editarea corespondenței în cazul dosarului incomplet.

 • 3. Identificarea amplasamentului folosind hărți, trapeze.

 • 4. Documentarea pentru identificarea lucrărilor de consolidare existente, a soluției constructive folosite și a modului de funcționare.

 • 5. Deplasarea pe amplasamentul viitoarei construcții.

 • 6. Identificarea lucrărilor de consolidare existente și corelarea amplasamentului viitoarei construcții cu acestea.

 • 7. Anexarea planului de situație al zonei de construcție, figurarea lucrărilor de consolidare existente și impunerea condițiilor necesare protejării funcționării în condiții optime.

 • 8. Redactarea avizului.

 • 9. Supunerea avizului verificării de către membrii Comisiei municipale pentru urmărirea stabilității versanților alunecători:

 • -  contactare,

 • -  informare și prezentare materiale,

 • -  concluzii, inclusiv proces verbal.

 • 10. Transmiterea avizului la registratura generală.

  ing. Viorica Bostan

  Director Executiv, îmi asum responsabijita legalității în solidar
ing. Dorel Porumb \ Șef Birou Versanți îmi asum responsabilitatea pe corectitudinea, legalitatea inANEXA 7.2


ALTE TAXE LOCALE SERVICIUL STRĂZI MUNICIPALE PENTRU ANUL 2020


Procent de indexare 4,6%Nr crt.

Denumirea

Taxei

Valoare Taxă / zi

Valoare Taxă/ săptămână (exclusiv duminica)

Valoare Taxă/lună (exclusiv duminicile)

Temei de drept

1

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă până în 3,5 tone.

16 lei / vehicul

97 lei / vehicul

387 lei / vehicul

L227/2015 HCL198/2000 modificată și completată

2

b

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă între 3,51 și 12 t inclusiv

30 lei / vehicul

180 lei / vehicul

720 lei / vehicul

L 227 / 2015 HCL198/2000 modificată și completată

3

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă între 121 și 20 t inclusiv.

50 lei / vehicul

300 lei / vehicul

1200 lei / vehicul

L227/2015 HCL198/2000 modificată și completată

4

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă în ambele sensuri cu masa tehnic admisibilă între 20 t și 351 inclusiv.

100 lei / vehicul

600 lei / vehicul

2400 lei / vehicul

L227/2015 HCL198/2000 modificată și completată

5

Taxă acces autovehicule cu masa tehnic admisibilă între 3,5 t și 12 t inclusiv, care circulă în interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului

32 lei / vehicul

192 lei/vehicul

768 lei / vehicul

L227/2015 HCL198/2000 modificată și completată

6

Taxă acces autovehicule cu masa tehnic admisibilă între 12 t și 35 t inclusiv, care circulă în interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului

106 lei / vehicul

636 lei / vehicul

2119 lei / vehicul

L227/2015 HCL198/2000 modificată și completată

cu

Taxă acces autovehicule cu masa tehnic admisibilă peste 35 t, care circulă în interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului (vehicul TIR).

212lei/— vehicul

1272 lei / vehicul

5088 lei / vehicul

L 227/2015 HCL198/2000 modificată și completată

8

Taxă AST (Autorizație Specială de Transport) - transport agabaritic

1537 lei / transport (convoi)

-

L227/2015 HCL198/2000

-modificată și cgm>ată

9

Taxă aviz Comisie Municipală de Circulație

116 lei /

aviz

-

L22££țj\15 găâCfîWSOO și

Director executiv

Șef Serviciu Legislație. Meto Cons. Jr. Mihaela PINTILIE j.

Am luat la cunoștință de acest înscris și îmi asum responsabilitatea asupra lega

ing. Viorica BOST

Imi asum responsabila legalității în solidar cu înȘef Serviciu SM ing. Daniela CRIHAN

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar iu întocmitorul înscrisuluiȘef Birou RTD ing. Cătălin BOGHIU

Imi asum responsabilitatea pentru fundarpentafea corectitudinea, legalitatea întocmirii a


ANEXÂ LA HOTĂRÂREA NR.

ANEXA NR. 7.2

ALTE TAXE LOCALE SERVICIUL STRĂZI MUNICIPALE PENTRU ANUL 2019

Nr. cri.

Denumirea taxei

Nivel taxa an 2018

Procent de Indexare

Valoare

2019

Temei de drept

1.

Taxă acces autovehicule pe străzile unde circulația este interzisă in ambele sensuri (greutate cuprinsă Intre 1,5 t și 2,5)

365 teifiuna/vehicul

1,3%

370

lei/luna/vehicul

L 227/2015

HCL 196/2000 modifice;® și completată

2.

Taxă acces autovehicule cu greutate intre 2,4t-7,5t care circulă In interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului

Taxă acces autovehicule cu greutate mal mare de 7,5 t care circulă In interiorul perimetrului format de centura de tranzitare a municipiului

725 lei/luna/vehicul

200lei/zi/vehicul tir

lOOlei/zi/vehicul betoniera

100lel/zi/altele

2000 lelfluna/vehicuî abonament lunar

1,3%

734!eiAuna/vehicu!

203 lei/zi/vehicul tir

101 tei/zi/vehicul betoniera

101 lei/zi/altele

2026 lei/luna/vehicul abonament lunar

L 227/2015 HCL 198/2000 modificată și completată

Taxă transport agabaritic

1.460 leiftransport (convoi)

1,3%

1.469 iei/transport (convoi)

L 227/2015 HCL 198/2000 modificată și compSetetâ

4.

Taxă aviz Comisie municipală de circulație

110 lei/aviz

1,3%

111 lel/aviz

L 227/2015 HCL 198/2000 modificată și completată

TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2020 - BIROUL REGLEMENTARE TRANSPORTURI URBANE

Nr. , crt.

Denumirea taxei

Taxă 2019

Procent indexare

Valoare

2020

Temei Legal

A. Taxe transport persoane/mărfuri/bunur

în regim de taxi, in regim de închiriere, serviciul de închirieri

autoturisme și activitatea de dispecerat taxi pentru transportatorii/operatorii persoane fizice, asociații

familiale sau persoane juridice

66 lei/5 ani2.


Taxa de eliberare a autorizației de transport și de vizare a acesteia (pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere)____

Taxa pentru eliberarea autorizației taxi Taxa pentru vizarea anuală a autorizației taxi______________________________

Taxă pentru accesul în locurile de așteptare ale clienților (în cazul transportului în regim de taxi)___

Taxă pentru eliberarea copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere Taxă pentru vizarea anuală a copiei conforme în cazul transportului în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere


81 lei

41 lei
106

lei/an/autovehicul


0 lei


0 lei


64 lei


2 H S

E

CM xd *o f?”

Ex cn —; o o s

00 00


o <4=

1D


<x> o o CM în


ș

□ c

O

I


Taxă pentru eliberarea autorizației

pentru activitatea de dispecerat taxi

Taxă pentru vizarea anuală a autorizației

pentru activitatea de dispecerat taxi

Taxă pentru eliberarea unui duplicat la orice fel de autorizație sau copie conformă pentru transportul în regim de taxi, în regim de închiriere, serviciul de închiriere și pentru activitatea de ___ dispecerat taxi._______________

B. Acordarea autorizațiilor de transport de către autorftatea de auterizaro pontru următoarele servicii de transport public local: de persoane efectuat cu troleibuze, tramvaie, pe cablu; de mărfuri în regim contractual; cu tractoare cu remorci sau semiremorci; cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare; alte servicii de transport public local, definite conform legii.


101 lei


106 lei


c ro

0)

l

I


51 lei
Eliberare autorizație
C. înregistrare vehicule


Taxă pentru eliberarea certificatului de înregistrare


a>

■4—* G>

Q.

E

o

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

I43/^o(<3


ANEXA NR. 7.4


TAXE LOCALE PROPUSE DE CĂTRE SERVICIUL EFICIENTA ENERGETICA SI DE UTILITATI PUBLICE PENTRU ANUL 2020


Nr. crt.

Denumirea taxei

Nivelul taxei/contraven tiei valabil pentru anul 2019

lei

Indexare cu rata de inflație

%

Nivelul taxei / contravenției propus pentru anul 2020

lei

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1.

H.C.L. 172/2002 Cap. XII ”2. Se instituie taxa de ocupare a domeniului public    pentru    faptele

prevăzute în prezenta hotărâre."

13 lei/mp/zi

4,6 %

14,00 lei/mp/zi

O.G. 21/2002 H.C.L. 172/2002

Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare


DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Viorica BOSTAN

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalității in solidar cu întocmitorul inscrisului


Inspector

Tatiana CĂRBUNE

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris
MUNICIPIUL IAȘI

PRIMAR COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

14-31 Jo(3


B-dul Ștefan cel Mare si Sfanț nr. 11, Iași, telefon: 0232-267582, int 124 www.primaria-iasi.ro; e-mail:registru.agricol@primaria-iasi.ro


Nr. 39645/22031/06.03.2019


Anexa 8


TAXE SPECIALE PENTRU ANUL 2020 - COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

......''

1

Țaxă Atestat de Producător Agricol

1

1

37

4,6%

39

Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484; Legea 273/2006 privind finanțele publice locale (cu completările si modificările ulterioare), art. 30. Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în vigoare de ia 03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

1 -x

/ C l\/

1 O    H

I W//

Taxa pentru carnetul de comercializare a £^$jîu3fektr din sectorul ____'i 4^icol

1*1

f *-    /

37

4,6%

39

Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;,Lg nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484, Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ( cu completările si modificările ulterioare), art. 30.

anexă la hotărârea nr.

H8 ^(9----

8 septembrie 2015 privind Codul tise;
Taxă înregistrare contracte de arendare1, art.484; letarile si


Legea nr. 227/2015 din

Legea 273/2006 privind finănțele~ publice modificările ulterioare), art. 30. Legea nr. 145/2014 - stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, în vigoare de la 03.11.2014; Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, ORDIN nr. 549/4.553/2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;

Lg. nr. 215/2001-republicată -art. 38 alin 1, lit.d.

HG 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; ORDIN nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; Noul Cod Civil-art. 1836-1850;

Lg. nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art. 484;

Lg. nr. 215/2001 republicată -art. 38 alin 1, lit.d; HG 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019; ORDIN nr. 289/147/7.325/437/1.136/1.588/3/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; Noul Cod Civil-art. 1836-1850; Ordonanța 28/2008 privind Registrul Agricol; Legea nr. 54/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol; Lg. nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, art.484.

elor din prezenta anexa, au ca destinație acoperirea cheltuielilor materiale și de investiții necesare activității curente.ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

Regulament conform Legii nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fisc^-4wt_4Ă4T «lin (3)

 • - înregistrarea contractelor de arendare: - depunerea la C.I.C. a trei exemplare de contracte de arendare și a celorlalte acte doveditoare care fac obiectul contractelor de arendare, verificarea datelor din contracte, înregistrarea contractelor în registrul special al contractelor de arendare, deschiderea rolului agricol pentru arendaș și notarea actului în registrul agricol, verificarea rolului arendatorului, transmiterea la semnat la Secretarul Municipiului, eliberarea a două, exemplare din contractele dc arendare;

 • - Eliberare adeverința de rol agricol - primirea cererii pentru întocmirea adeverinței de rol agricol, verificarea datelor declarate în registrul agricol, tehnoredactarea adeverinței de rol agricol, transmiterea adeverinței de rol agricol la semnat la Secretarul Municipiului Iași și Primar, transmiterea adeverinței de rol agricol la Centrul de Informații pentru Cetățeni a Primăriei în vederea ștampilării, eliberarea dispoziției de plată către solicitant și eliberarea adeverinței de rol către solicitant;

 • - Eliberarea atestatului de producător - primirea cererii pentru atestatul de producător. Verificarea în registrul agricol a rolului agricol al solicitantului și în teren prin vizitarea gospodăriei și întocmirea unui proces verbal de constatare a existentei suprafețelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producător agricol, pentru care se solicită atestatul de producător, avizarea cererii la Direcția de Agricultură Iași. Completarea datelor pe formularul cu regim special de atestat de producător, transmiterea atestatului la semnat la Primarul Municipiului Iași, ștampilarea atestatului, înregistrarea după verificarea existentei suprafețelor de teren si/sau a efectivelor de animale necesare activitatii de producător agricol., eliberarea dispoziției de plată către solicitant și eliberarea atestatului pe bază de semnătură;

 • - Eliberarea carnetului de comercializare aproduselor agricole- primirea cererii pentru carnetul de comercializare. Verificarea existenței atestatului de producător și în teren prin întocmirea unui proces verbal de constatare a existenței, a produselor vegetale sau animale după caz, pentru care se solicită carnetul, avizarea cererii la Direcția de Agricultură Iași., completarea datelor pe formularul cu regim special de carnet de comercializare, transmiterea carnetului la semnat la Primarul Municipiului Iași, ștampilarea carnetului, completarea datelor în registrul de evidență a carnetelor de comercializare a produselor agricole eliberarea dispoziției de plată a taxei către solicitant și eliberarea carnetului pe bază de semnătură;

 • - Vizarea carnetului de comercializare - primirea cererii pentru viză, verificarea în registrul agricol a existenței atestatului de producător, a rolului agricol al solicitantului, vizitarea gospodăriei în teren și întocmirea procesului verbal de constatare a existenței suprafețelor de teren, a efectivelor de animale și a produselor pentru care se solicită carnetul de comercializare, estimarea cantităților destinate vânzării și consemnarea lor în procesul verbal. Transmiterea carnetului completat cu produsele solicitate pentru a fi semnat la Primarul Municipiului lași, ștampilarea, înregistrarea în registrul special de evidență a carnetelor de comercializare, eliberarea dispoziției de plată către solicitant și eliberarea carnetului avizat pe anul în curs pe bază de semnă  1 1 / \ i ° i                   i / i

  \ r. \ w W/ \/ eInspector, MariaBULBAȘA îmi asum responsabilitatea pentru  fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii ac


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

IH-3

TARIFE PENTRU ȘTRANDUL MUNICIPAL

fir. crt

V-              r/7 vi •                                         5

HWsh S

feg 7^^^.

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif intrare

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001   modif., HG

955/2004,OG

71/2002, Legea 3/2003,

Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani si pensionarii

3 lei

4,6

3 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG

955/2004,OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

Tarif intrare pentru luptătorii in revoluție/ veteranii si văduvele in război/ deținuți politici/pers.gr.l invaliditate

gratuit

4,6

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1

Legea 44/1994, art.16, lit.e

Legea 341/2004, modif. prin Legea 347/2006

Legea 448/2006. republicată.

4.

Tarif inchiriere umbrela

5lei/zi

4,6

5 lei/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5.

Tarif inchiriere șezlong

5 lei /zi

4,6

5 lei/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Cursuri inot / gimnastica acvatica organizate cu instructor angajat-durata 1h

17 lei/pers

4,6

18 lei/pers

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.

Abonament pt. adutti

76 lei/10 intrări

4,6

79lei/l 0 intrări

Legea nr 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

p

Abonament pt. copii sub 7 ani și pensionari

20 lei/10 intrări

4,6

21 lei/10 intrări

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

--------/--------------------

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

TAXE PENTRU ȘTRANDUL MUNICIPAL

i Nr.

cri

;                   .    *             X -     '                 :

..

.      "     ' A '

\ ■. ■ ■

[W'i.'l „ling

A’/’.”- 'T' <

We/a« 2020

> -

. -■>. <■ - ■ > ■„ • . ■■ . - . •:

1

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din Ștrandul municipal pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, materiale promotionale etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

101 lel/mp/luna

4,6

107lei/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor din Ștrandul municipal pentru frigidere, mese pliante, corturi, materiale promotionale etc. (consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

10 lei/mp/zi

4,6

10 lei/mp/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

Tarif de pornire la licitație pentru utilizarea temporară ( in sezon) a unor terenuri din incinta Ștrandului municipal amplasate în zona centrala a ștrandului, pentru activitate alimentație publica si terasa(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

101 lei/mp/luna

4,6

107 lel/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif.,

HG 955/2004, OG 71/200’

Legea 3/2003, Legea 51/2006


Sef Serviciu ASC Monica Boca


Anexa 9.2


Direcția Exploatare Patrimoniu

Serviciul Administrare Spatii Comerciale Terenuri si alte Bunuri


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

K3 13,0(9Nr. ort.

• ■ ‘

gSg

■> ■

.■< ■ % ‘

1

2

3

4

5

Tarif intrare

8lei

4,6

8 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif intrare copii sub 7 ani

gratuit

4,6

gratuit

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3.

Abonament pentru pensionari cu 10 intrări, care au o pensie sub 1500 lei

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, \

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif intrare pentru luptătorii in revolutie/veteranii si văduvele in război/ deținuți politici/pers.gr.l invaliditate

gratuit

gratuit

Decret/Lege 118/1990, republicat, art. 6, alin. 1; Legea 44/1994, art.16, lit.e;Legea 341/2004, modif.

prin Legea 347/2006, \ Legea 448/2006, republicată,

>

Tarif nămol

2 lei

4,6

2 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif închiriere umbrela

5 lei /zi

4,6

5 lei /zi

Legea nr. 215/2001 mgriiUtiG 955/2004, /COG 71/2002, Legea /.xaraTo.a. L^wa,5i/2oo6

7.

Tarif inchiriere șezlong

5 lei /zi

4,6

5 lei/zi

//txsea nrSy$/2001 \ rT /^feHG^^/2004,

IT. \ J/WSW^5'1/2006ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

|43

aois

TAXE PENTRU PLAJA NICOLINA

Nr. ort. -

•- . ■: ■

.... ■

Denumim taxi

• ■ ■ ■ ■ ?

f ART.4S1/LEG. 227f2Q15

%          ir

> ... ■ ■>

'■ . - . ■

Ntvalan 2020

TerMi tie Gropi

>              '2'             j.

1

Taxa pentru utilizarea temporară a terenurilor pentru tonete omologate, rulote, frigidere, mese pliante, corturi, terase sezoniere,      materiale

promotionale

etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor) / tarif pentru pornirea la licitație in vederea închirierii spatiilor comerciale din incinta Plajei Nicolina si a Pârtiei de schi

86 lei/mp/luna

4,6

90 lei/mp/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2

Taxa    pentru    utilizarea

temporară a terenurilor din incinta plajei pentru frigidere, mese     pliante,     corturi,

materiale       promotionale

etc.(consumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

10lei/mp/zi

4,6

10 lei/mp/zi

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006


Director Radu Mieteutiv DEP rigorasSef Serviciu ASC Monica Boca
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR j4 a i a»(9TARIFE PENTRU PARCARI

A

■■ . ■ -

'   ®«-*>**  7.

?-1    ■! -     71 % ț       < ,

'                   i                          ‘    lt !

M*-*».....

■W

p:..                                            ’ ..

0

1

2

3

4

5

1

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcările cu plata

2 leu/ora

4,6

2 lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

Q

Tarif parcare ocazionala a microbuzelor in parcările cu plata

5 lei /ora

4,6

5 lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

3

Tarif parcare ocazionala a autobuzelor si autocarelor in parcările cu plata

10 lei/ora

4,6

10 lei/ora

Legea nr, 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4

Tarif parcare ocazionala a camioanelor in parcările cu plata

15 lei/ora

4,6

16 lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif.. HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism pentru parcari longitudinale pe artere de circulație, pt persoane fizice ***

51 lei

4,6

53 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6

Tarif lunar parcare (abonament) autoturism in parcariie cu plata

81 lei /luna

4,6

85 lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

O

Tarif lunar parcare (abonament) microbuze in parcările cu plata

152 lei /luna

4,6

159 lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

8

Tarif lunar parcare (abonament) autobuze, autocare in parcările cu plata

304 lei /luna

4,6

318 lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

9

Tarif lunar de pornire la licitație .pentru parcare autoturisme in parcările de reședința pt.pers.fizice/juridice cu sediul la adresa *

30 lei /luna

4,6

31 ZlS lei/iuna / x > rx // I 1 h

X®gea"nr?3d 5/2001 7rnădif^țXG^55/2004, W^flZZq^^egea

F 3ă^bLfeiS!^waoo6

10

Tarif inchiriere parcare cu plata sau de reședința pt. :veterani si văduve de război,foști deținuți politici/ pers.gr.I invaliditate

gratuit

\O

gratuit      yfsJ

!                       990,

(ȘiK'Ș, adin. 1 '"tegea'WîSM a*. 16, / '■LegeaL841/2004? modif. prin Legea 347/2006

11

51 lei/luna

i 4,6

53 lei/iuna /
Tarif folosința teren pentru parcari acoperite si garaje (supraf. de 18 mp); ce depășește aceasta suprafața se taxeaza suplimentar cu 1 leu/mp/luna"

Nivel an 2016, dar nu mai puțin de 51 lei/luna

Nivel an 2016, dar nu mai puțin de 53 lei/luna

Legea 51/2006

12

Tarif folosința teren pentru parcari neacoperite, amenajate de persoane fizice/juridice, pentru care exista autorizații de construire

25 lei/luna

4,6

26 lei/luna

Legea 51/2006

13

Tarif lunar parcare (abonament) camioane in parcările cu plata

405 lei/luna

4,6

424 lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

14

’n

Tarif lunar parcare(abonament/avize temporarejautoturisme in parcari de reședința sau alte parcari amenajate, pt. personae juridice deținătoare de spatii comerciale in vecinătatea acestorafmax. 1 loc pt. fiecare persoana juridical, exceptând parcările din fata centrelor comerciale, instituții publice sau alte asemenea care necesita parcari pt. clienti)

253 lei/luna

4,6

265lei/luna

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

* licitațiile /calculul chiriei/evidenta contractelor/urmarirea veniturilor se realizează in cadrul D.E.P.

** urmărirea contractelor se realizează de DEP sau DEFPL - Serviciul Venituri din Contracte, după caz

*** parcari longitudinale pe artere de circulație, amenajate sau unde exista avizul Comisiei de circulație Valoarea contractelor de inchiriere pentru parcările de reședința nu se majoreaza, raman la nivelul stabilit in urma licitațiilor publice.


Director ex Radu Mihafitiv DEP igorasSef Serviciu ASC Monica Boca

IT31 Apta

i              III IBiiifl ^,',11,11,

TARIFE PENTRU PARTIA DE SCHI

X

* ■ .                     - I .          .

■■ \ ’

><■ ■ ’î-                             ■ ’•          i

P* ■' W

£./, ' : • -‘* i ii ’ • ■*.                    t j ■*

0

1

2

3

4

5

1.

Tarif urcare cu schi lift

2

lei/urcare

4,6

2 lei/urcare

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

2.

Tarif (abonament) pentru

12 urcări cu schi lift pentru adulti

20 lei

4,6

21 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

»<

Tarif (abonament) pentru 12 urcări cu schi lift pentru copii cu virsta pina la 14 ani

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif. , HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

4.

Tarif închiriere echipament schi complet

10 lei/ ora

4,6

10 lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

5.

Tarif inchiriere schiuri

5

lei/ora

4,6

5 lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

6.

Tarif inchiriere ciapari

5 lei /ora

4,6

5 lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

7.

Tarif inchiriere bete schi

5 lei /ora

4,6

5 lei/ora

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006Sef Serviciu ASC Monica Boca
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. m | w

TARIFE PENTRU WC-URI PUBLICESef Serviciu ASC Monica Boca
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare .gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestări cultural - artistice, expoziții etc fara nocturna Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare .gazonat .din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru manifestări cultural - artistice, expoziții etc cu nocturna Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare .gazonat, din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru antrenament fara nocturna Taxa pentru utilizarea temporară a terenului de sport mare .gazonat ,din incinta Stadionului Emil Alexandrescu, pentru antrenament cu nocturna Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare .gazonat ,din incinta Stad. Emil Alexandrescu pentru desfasura-rea meciurilor oficiale /competițiilor sportive/meciurilor amicale fara nocturna______________

Taxa pentru utilizarea a terenului de sport mare .gazonat ,din incinta Stad. Emil Alexandrescu pentru desfasura-rea meciurilor oficiale /competițiilor sportive/meciurilor amicale cu nocturna__________________

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /iniertoat din complexul Stadionului Emil Alexandrescu pentru desfasurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale fara nocturna______________

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil


5065 lei/h


7091 lei/h


101 lei/h


7417 lei/h


530 lei/h
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.I4SIM

Alexandrescu pentru desfășurarea meciurilor oficiale/com petițiilor sportive/meciurilor amicale cu nocturna

9

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil

Alexandrescu pentru desfasurarea antrenamentelor fara nocturna

61 lei/h

4,6

64 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

10

Taxa pentru utilizarea temporara a terenului de sport sintetic /inierbat din complexul Stadionului Emil

Alexandrescu pentru desfasurarea antrenamentelor cu nocturna

91 lei/h

4,6

95 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

11

O

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competiție fara nocturna

30 lei/h

4,6

31 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

12

Taxa pentru utilizarea pistei de atletism de la Stadionului Emil Alexandrescu pt. antrenament sau competiție cu nocturna

233 lei/h

4,6

244 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

13

Taxa     pentru     utilizarea

temporară a terenurilor de sport din    incinta    Stadionului

Tineretului și Stadionului Teoro pentru    manifestări

cultural - artistice, expoziții etc

507 lei/h

4,6

530 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

14

Taxa pentru utilizarea teporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului      Tineretului

pentru antrenament

30 lei/h

4,6

31 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

d5

Taxa     pentru     utilizarea

temporara a terenurilor de sport din    incinta    Stadionului

Tineretului             pentru

desfasurarea meciurilor oficiale /competițiilor sportive/meciurilor amicale

51 lei/h

4,6

53 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

16

Taxa     pentru     utilizarea

temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tepro pentru antrenament

20 lei/h

4,6

20 lei/h

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

17

Taxa pentru utilizarea temporara a terenurilor de sport din incinta Stadionului Tepro pentru desfășurarea meciurilor oficiale/competitiilor sportive/meciurilor amicale

30 lei/h

4,6

31 lei/h

18

Utilizarea temporara a stadioanelor de către structurile sportive de performanta care sunt finanțate prin Fundația Sportului Ieșean

gratuit

gratuit

illgf

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

___1^3 | ^(3__


Director e Radu Mihâi


utiv DEP rigoras
19

Utilizarea temporara a pistelor de atletism din incinta stadioanelor,de către cetățenii municipiului iași, în vederea desfășurării unor activitati sportive de intretinere/relaxare

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afișat de administrator)

2h/zi, gratuit (funcție de graficul afișat de administrator)

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004,

OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

Sef Serviciu ASC l\4onica Boca
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

1431 Aol3Tarife pentru activitățile desfășurate ta Baza de agrement Ciric

Nr. crt

Denumire tarif

durata

Nivel an 2020

Nivel an

2019

INDEXARE CONFORM ART.491/LEG.

227/2015

%

Tarif cu T.V.A

Temei de drept

1.

închiriere barca/hidrobicicleta

1 h

20 lei

4,6

21 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2O04,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea5172006

2.

închiriere barca/hidrobicicleta

30 min

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Leqea3/2003, Legea51/2006

3.

3

Intrare piscine -

1 persoana (+sezlong)

1 zi, conform programului de funcționare

15 lei

4,6

16 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG95572004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, LegeaS 1/200''

4.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

8 h, conform programului de funcționare

51 lei

4,6

53 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

5.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

4h

25 lei

4,6

26 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea5172006

6.

Intrare teren minigolf - 1 persoana

2 h

13 lei

4,6

14 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea5172006

7.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

1 h

40 lei

4,6

41 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

8.

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

30 min

20 lei

4,6

21 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

r 9

intrare structuri gonflabile - 1 copil

15 min

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

10

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

10 min

7 lei

4,6

7 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, LegeaS 1/2006

11

Intrare structuri gonflabile - 1 copil

5 min

3,5 lei

4,6

A lei

>®ge8rfw^15/2001

Kjaaif.,HG.9§S<2004,

1 /2006

12

0 călătorie teiescaun - 1 adult

8lei

4,6

//

v Leâ®S2fJpVL9bea51 /2006

13

0 călătorie teiescaun - 1 copil până în 14 ani

5 lei

I

VÎZATSPRENJ

IO»

KiJ

t»geaJ»r<2MifflpD1

TpddiWflW5«004,

/

Legea3/2003, /_egea51 /2006


anexă la hotărârea nr.14

Teren paintball /1 adult/250 bile

1 ora

40 lei

4,6

42

lei

Legea nr. 215/2001

~mudif.,l 10055/20041,

OG 71/2002,

Legea3/2003, LegeaS 1/2006

15

Teren paintball /1 pers, cu varsta intre 12-18 ani, 1 adult din categoria: studenți, revoluționari/100 bile

1 ora

15 lei

4,6

16 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

16

Teren paintball /1 adult/ 300 bile

2 ore

51 lei

4,6

53 iei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2OO4,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

17

Teren paintball /1 pers, cu varsta intre 12-18 ani, 1 adult din categoria: studenți, revoluționari/ 200 bile

2 ore

25 lei

4,6

26 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, LegeaS 1/2006

Q 18

Zona catarare in copaci /1 adult

1 ora trasee

20 lei

4,6

21 lei

Legea nr. 215/2001 modrf.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, LegeaS 1/2006

19

Zona catarare in copaci /1 adult

2 ore trasee

30 lei

4,6

31 lei

Legea nr. 215/2001 mod if.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

20

Zona catarare in copaci /1 pers, cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari

1 ora trasee

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

21

Zona catarare in copaci /1 pers, cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari

2 ore trasee

15 lei

4,6

16 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002.

Legea3/2003, LegeaS 1/2006

22

Echipament de simulare/ persoana

5 min

4 lei

4,6

4 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955Z2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Leqea51/2006

23

Zona escaladare ziduri/ 1 adult

1 ora

20 lei

4,6

21

lei

J-ege<nr. 215/2001

^odif.fll3955/2004,

pț.egeCk20O8, Lbgea51/2006

2 ore

30 lei

4,6

erl

^^0^5^001

ajg®||te95Hfe0O4,

-LegeaS 1 /2006

24

Zona escaladare ziduri /1 pers, cu varsta intre 5-18 ani , 1 adult din categoria: studenți, revoluționari -

1 ora

10 lei

4,6

[le's

4șggM^^^ooi

,1^9^^0055/2004,

OGCW02,

Teg^3/2003, LegeaS 1/2006

2 ore

SEC

’ municipiu

4BARE

LUI lASlI

lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003. Leqea51/2006

—____

25

Teren sport multifuncțional

1 ora

61 lei

4,6

'   64 fel-

-±egeo nr. 215/2001

modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

81 lei

4,6

85 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/20O3, Legea51/2006

26

Teren tenis de câmp

1 ora

20 lei

4,6

21 lei

Legea nr. 215/2001

modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

2 ore

30 lei

4,6

31 lei

Legea nr. 215/2001

modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

27

Masa de tenis

1 ora

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG955/2004,

OG 71/2002,

Leqea3/2003, Legea51/2006

2 ore

15 lei

4,6

16 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/200p

28

Joc paintball - set suplimentar 100 bile

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

29

Intrare piscine - pentru

1 copil până 10 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

1 zi, conform programului de funcționare

8 lei

4,6

8 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

30

Intrare teren minigotf- 1 copil până 14 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

2h

10 lei

4,6

10 lei

Legea nr. 215/2001

modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

31

Urcare/coborâre telescaun -

1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

5 lei

4,6

5 lei

Legea nr. 215/2001 modif. .HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/200P

32

Abonament 10 intrări piscine -1 adult (+sezlong)

122 lei

4,6

128lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG955/2004,

OG 71/2002,

Leaea3/2003, Leqea51/2006

33

Intrare piscine adult, fara a beneficia de șezlong

1 zi, conform programului de funcționare

12

4,6

12

* «/

"Legea nr>2J5/2001

Snodif.,HG9&(2004,

ĂȘ&®3£ew£aflea51/2006

34

Abonament 10 intrări piscine - pentru

1 copil până 10 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

61 lei

4,6

UE»

Ifei

4egeă3^2u&Â4gea51/2006

35

Abonament 10 calatorii cu telescaunul -1 adult

61 lei

4,6

64 lei

Legea nr. 215/2001 modif./HG955/2004,

VIZAT SPRE NESCHIMBAREANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

1431 a°(g

-OG 7V26O2~

Legea3/2003, Legea51/2006

36

Abonament 10 calatorii cu telescaunul /1 copil pana in 14 ani, 1 adult din categoria: pensionari, studenți, veterani de război, deținuți politici, revoluționari, persoane cu handicap I (grav)

45 lei

4,6

47 lei

Legea nr. 215/2001 modif.,HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

37

Tarif de pornire la licitație pentru utilizarea temporară ( în sezon) a unor terenuri din incinta bazei de agrement Ciric,     pentru     activitate

alimentație     publica     si

terasafconsumul de utilități se va achita separat funcție de consumul utilizatorilor)

-

152 lei/mp /luna

4,6

159 lei/mp/lun a

Legea nr. 215/2001 modrf., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006

38

Joc paintball - Amenda pentru lovirea intenționată a persoanelor sau obiectelor care nu se află în incinta terenului de joc sau in cazul în care jucătorul face modificări la reglajele de presiune ale armei,

203 lei

4,6

212 lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

39

Amenda pentru persoanele care se scalda in lacul Ciric

507lei

4,6

530lei

Legea nr. 215/2001 modif., HG955/2004,

OG 71/2002,

Legea3/2003, Legea51/2006

40

Tarif parcare ocazionala a autoturismului in parcările cu plata din incinta Bazei de agrement Ciric

1 zi

3

4,6

3

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006 HCL 130/2013

41

Tarif parcare ocazionala a microbuzelor, autobuzelor, autocarelor, in parcările cu plata din incinta Bazei de agrement Ciric

1 zi

10

4,6

10

Legea nr. 215/2001 modif., HG 955/2004, OG 71/2002, Legea 3/2003, Legea 51/2006 HCL 130/2013

Contravențiile se aplică de personalul DEP împuternicit în acest sens, funcționari din cadrul Primăriei Municipiului lași sau polițiști comunitari împuterniciți.Sef Serviciu ASC Monica Boca

ANEXA NR. 10TAXE SPECIALE DEP

Conf. Legea 273/2006 si Legea 227/20 Anul 2020


ANEXĂ LA HOTĂRÂREANR l


Nr. Ort

Denumire taxa, impozit

Nivel an 2019 lei

Indexare conform

art 491/Legea 227/2015 Procent %

Nivel an

2020

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de închiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte.

30

4,6

31

Legea 227/2015

Legea 273/2006

2

Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucrătoare

42

4,6

44

Legea 227/2015

Legea 273/2006

3

Taxă înscriere licitație de inchiriere/vanzare spatii cu altă destinație decât locuința si spatii locative

36

4,6

38

Legea 227/2015

Legea 273/2006

4

Taxă înscriere licitație de inchiriere pentru parcări autoturisme

10

4,6

10

Legea 227/2015

Legea 273/2006 HCL 144/2007

5

Taxă participare la licitație de inchiriere, licitații de concesionare, licitații vanzare spatii cu altă destinație decât locuința si spatii locative si alte categorii de licitații

0,5% la val. de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 5 lei

4,6

0,5% la val. de pornire a licitației, dar nu mai puțin de 5 lei

Legea 227/2015

Legea 273/2006

HCL 145/2003

6

Taxă eliberare adeverința privind stadiul achitării ratelor in regim de urgenta (3 zile lucrătoare)

32

4,6

33

Legea 227/2015

Legea 273/2006

7

Taxă eliberare adeverința privind acordul de revanzare imobil

15

4,6

16

Legea 227/201r

Legea 273/2006

8

Taxa eliberare copii după documentații din arhivă, schite imobile, etc.

25

4,6

>Xigea 227/2015 r#Leî&a 273/2006

9

Taxa eliberare copii după documentații din arhivă, schite imobile, etc., in regim de urgenta (3 zile lucrătoare)

42

4,6

\Vo\

JgdJagȘaJ327/2015

O&®ăj273/2006

*>/

10

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrările de construcții, instalații, modificări in spatii cu altă destinație decât locuința; alte avize

29

4,6

•TAT 'UDEI

<

// 30

Legea 227/2015

Legea 273/2006

11

Taxa depozitare obiecte

1leu/luna/m.p.

4,6

1leu/luna/m.p.

Legea 227/2015

I VIZAT SPRE NESCHIIWPF '


SECRETARUL MUNICIPIU... f-
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

(produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului lași * (la această taxă se adaugă cheltuielile generate de transportul obiectelor evacuate).

143 ia? îs

Legea 273/2006

ț

 • A. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu excepția taxei nr.12 care se calculează ulterior), iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Exploatare Patrimoniu conform cu Regulamentului privind organizarea si funcționarea serviciilor publice prestate de către DEP pentru care se incasează taxele speciale.

 • B. Taxele speciale se incasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către DEP si pentru care s-au instituit aceste taxe.

REGULAMENT


privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către DEP pentru care se încasează taxe speciale și utilizarea veniturilor realizate

 • 1.    DEP prin serviciile și compartimentele sale prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și juridice, la solicitarea acestora.

 • 2.     Serviciile publice locale prestate sunt:

emiterea și eliberarea de duplicate, copii după contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare, la termen sau în regim de urgență;

activități privind gestionarea înscrierilor la licitații de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

activități privind organizarea și desfășurarea licitațiilor de închiriere, vânzare spații cu altă destinație decât locuință și spații locative;

eliberare de adeverințe privind stadiul achitării ratelor, inclusiv comunicarea acestora, pe tot parcursul derulării raporturilor juridice stipulate în contracte, la termen sau în regim de urgență;

eliberare de adeverințe privind acordul de revânzare imobile, la termen;

eliberare copii după documentații din arhivă, schițe imobile, la termen sau în regim de urgență;

eliberarea acordului de principiu pentru efectuarea de lucrări de construcții, instalații, modificări în spații cu altă destinație decât locuință și spații locative de către locatari. Eliberare diverse avize și acorduri în legătură cu gestionarea patrimoniului;

depozitarea obiectelor și produselor evacuate din spațiile proprietate a municipiului lași.

 • 3.    Organizarea și funcționarea compartimentelor din cadrul DEP care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local lași

  • 4.  ~ Prestarea serviciilor persoanelor fizice și juridice. Cer depune la registratura Primăriei

  • 5.    Prestarea serv/cS regim de urgență considerat a fj<-i£ a depus și înregistrat cererea,


  publice locale speciale se realizează la solicitarea ine solicitarea serviciului public special sela termen conform legii (30 zile) sau în pând cu ziua următoare celei în care s-

VIZAT SP

SECRETARUL MUNICIPIULUI IAȘI |


 • 6.    Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

 • 7.    Taxele speciale (utilizate) încasate de DEP sunt instituite prin HCL nr.462/28.12.2006 (anexa nr.11).

 • 8.    Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.

 • 9.    Prin excepție, față de cele precizate, la punctul 8 din prezentul Regulament, taxa pentru depozitare obiecte (produse) evacuate din spațiile proprietatea Municipiului lași se calculează și se încasează ulterior prestării serviciului. La cuantumul acestei taxe se vor adauga cheltuielile generate de transportul obiectelor evacuate și se vor plăti de către proprietarul bunurilor evacuate.

 • 10.   Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital și de personal) conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității serviciului prestat.

Pentru anul 2020 taxele speciale s-au stabilit conform ari. 491 din Legea 227/201 urmărindu-se așezarea justă a acestora conform scopului pentru care s-au instituit.

 • 11.   Prezenta procedura se modifică și se completează prin hotărâre de către Consiliul Local ori de câte ori va fi necesar.


efcutiv DEP,


ijGrigoraș


Sef Serviciu AS Boca Monica
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI


DIRECȚIA FOND LOCATIVanexă la hotărârea nr.

1T91 >19

1

Anexa nr. 10.1


Anexa privind taxele speciale pentru anul 2020 Direcția Fond Locativ


Denumirea taxei


Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte        de

inchiriere, contracte de        vanzare-

cumparare, contracte concesionare si alte tipuri de contracte Taxă eliberare copii sau duplicate după contracte        de

inchiriere, contracte de        vanzare-

cumparare, contracte        de

concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgent (termen 3 zile lucratoare)_________

Taxă înscriere licitație            de

inchiriere/vanzare spatii cu destinație locuința si teren cu destinația curti-gradini


Taxă      eliberare

adeverința privind stadiul     achitării

ratelor in regim de urgent (3 lucratoare)Nivelul Taxei in anul 2019


Nivel an 2020 indexat conform art.491 din Legea nr.227/2015 cu 4,6%


Temeiul De drept


Destinația pe cheltuieli


Taxa a fost precizată în:Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art 484


Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art. 484


Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art 484

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art 484


Veniturile obținute din taxa specială utilizează pentru cheltuielilor efectuate


se integral finanțarea curente (materiale


consumabile,etc.).


Veniturile obținute din taxa specială utilizează pentru cheltuielilor efectuate


se integral finanțarea curente (materiale


consumabile,etc.).


HCL

184/2018


HCL

184/2018


nr.


nr.Veniturile obținute din taxa specială utilizează pentru cheltuielilor efectuate


consumabile,etc.). Veniturile obținute din taxa specială utilizează pentru cheltuielilor efectuate consumabile,etc. f.SECRE


se integral fina

c

(ma


telefon: 0232 264 246


facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiulifiIasi www.primaria-iasi.ro


neschimbaffPRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI

DIRECȚIA FOND LOCATIV


5.

Taxă eliberare copii după documentații din arhiva, schite imobile, etc

25

26

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art 484

Veniturile obținute din taxa    specială    se

utilizează      integral

pentru      finanțarea

cheltuielilor   curente

efectuate    (materiale

consumabile,etc.).

HCL          nr.

184/2018

6.

Taxa eliberare copii după documentații din arhiva, schite imobile, etc, in regim de urgent (3 zile lucratoare)

43

45

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art. 484

Veniturile obținute din taxa    specială    se

utilizează      integral

pentru      finanțarea

cheltuielilor    curente

efectuate    (materiale

consumabile,etc.).

HCL          nr.

184/2018

7,

)

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrările          de

construcții, instalații, modificări în spații cu altă destinație     decât

locuință și spații locative; alte avize

29

30

Legea

227/2015

Legea

273/2006

Veniturile obținute din taxa    specială    se

utilizează      integral

pentru      finanțarea

cheltuielilor    curente

efectuate    (materiale

consumabile,etc.).

HCL          nr.

184/2018

 • A. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către Direcția Fond Locativ conform cu Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către direcție pentru care se încasează taxele speciale.

 • B. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către D.F.L și pentru care s-au instituit aceste taxe.

facebook: https://www.facebook.com/PnmariaMunicipiuluilssi www.primaria-iasi.ro•i

DEPPP
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

lo(9


TAXE SPECIALE

Conf. Legea 273/2006 si Legea 227/2015

Anul 2020


ANEXA NR. 10.2


Nr. Cri

Denumire taxa, impozit

Nivel an 2019 lei

Propunere procent de majorare fața de an 2019

Valoare obtinuta in urma indexării

Valoare Absoluta (rotunjită in plus sau minus) propusa lei an 2020

Temei de drept

1

2

3

4

5

6

1

Taxă eliberare adeverința privind apartenența unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului lași

8

4,6%

8,37

8

Legea 227/2015

Legea 273/2006

2

Taxă eliberare adeverința privind apartenența unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului lași in regim de urgenta (termen 5 zile lucrătoare

32

4,6%

33,47

33

Legea 227/2015

Legea 273/2006

3

Taxă eliberare copii după documentații din arhiva DEPPP

25

4,6%

26,15

26

Legea 227/2015

Legea 273/2006

4

Taxă eliberare copii după documentații din arhiva DEPPP in regim de urgenta (termen 5 zile lucrătoare

42

4,6%

43,93

44

Legea 227/2015

Legea 273/2006 HCL 144/2007


A. Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor, iar veniturile realizate vor fi utilizate de către direcție conform cu Regulamentului privind organizarea si funcționarea serviciilor publice prestate de către direcții, pentru care se incasează taxele speciale.


B. Taxele speciale se incasează numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către direcții, si pentru care s-au instituit aceste taxe.


Director executiv D.E.E?' Gabriel Teodorescu


SefSEPPP

Letitia Palaga
>//f / s/(A o/w<s


■x'A

g> A \ 2 La i

CșU l I

- ^Z/   /14-3 [


REGULAMENT ——™-—----

privind organizarea și funcționarea serviciilor publice prestate de către direcțiile care au astfel de atribuții si pentru care se încasează taxe speciale, precum și modul de utilizare a veniturilor realizate

 • 1.    Prin serviciile și compartimente se prestează servicii publice speciale, în interesul persoanelor fizice și juridice, la solicitarea acestora.

 • 2.    Serviciile publice locale prestate de DEPPP sunt:

 • -  eliberare adeverințe privind apartenența unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului lași, la termen sau in regim de urgenta

 • -  eliberare copii după documentații din arhiva DEPPP, la termen sau in regim de urgenta.

 • 3.    Organizarea și funcționarea compartimentelor care prestează serviciile publice locale de natura celor menționate la pct.2 este reglementată prin Regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului lași


4. Prestarea serviciilor publice locale speciale se realizează la solicitarea


persoanelor fizice și juridice. Cererea ce conține solicitarea serviciului public special se depune la registratura Primăriei Municipiului lași, din B-dul ștefan cel mare si Sfanț nr. 11, sau direct la Registratura DEPPP, din sos. Naționala nr.43.


5. Prestarea serviciilor se realizează la termen conform legii (30 zile) sau în


regim de urgență considerat a fi 5 zile lucrătoare începând cu ziua următoare celei în care s-a depus și înregistrat cererea.


6. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care


solicită în scris prestarea serviciilor publice sau se folosesc de serviciile publice locale speciale pentru care s-au instituit taxele respective.

 • 7.    Taxele speciale (utilizate) încasate sunt instituite prin HCL nr.462/28.12.2006 (anexa nr.11).

 • 8.    Taxele speciale se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor iar veniturile realizate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a prestatorilor, prin finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), obiecte de inventar.


9. Taxele speciale se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului


local, și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a acestor servicii (cheltuieli materiale, de capital și de personal) conform destinațiilor aprobate urmărindu-se permanent creșterea calității serviciului prestat.


10. Prezenta procedura se modifică și se co Consiliul Local ori de câte ori va fi necesar.


Direcția Exploatare Patrimoniu


Anexa 11.1.


Serviciul Administrare Spații Comerciale Terenuri si alte Bunuri


 • I.Tarife pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite (Tabel nr. 1)


  Grupa de activitate

  Zona 1

  Zona II

  Zona III

  ei/mp/luna

  Lei/mp/luna

  Lei/mp/luna

  2019

  Indexare conf. art 491 din Legea 227/2015 Procent %

  2020

  2019

  Indexare conf. art 491 din Legea 227/2015 Procent %

  2020

  2019

  Indexare conf. art 491 din Legea 227/2015 Procent %

  2020

  1.

  20

  4,6

  21

  17

  4,6

  18

  8

  4,6

  8

  2.

  12

  4,6

  13

  9

  4,6

  9

  6

  4,6

  6

  3.

  1

  1

  1

  -

  1

  1

  -

  1


 • II. Zonarea amplasării spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului lași

ZONAI

Zona centrală a Municipiului lași delimitată de arterele:

B-dul Independenței, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Basotă, B-dul Tudor Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N. lorga, Podul de Piatră, str.Silvestru, Străpungere Silvestru, str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Scoalei, str.T.Cozma, str.Lascăr Catargi, str.General Berthelot, B-dul Independenței.


ZONA II

Zona de la limita zonei I până la periferia Municipiului lași.

ZONA III

Localitățile Dancu, Tomesti și Lunca Cetățuii.


 • III. Anexa cuprinzând grupele de activitate (orientative)

GRUPAI

-alimentație publică (restaurante, baruri, catering, fast-food, etc); -instituții financiare (bănci);

-agenții de turism intern si internațional, case de pariuri, jocuri de noroc; -case de amanet și schimb valutar ;-dezvoltare imobiliară (promovare, tranzacții), agenții de publicitate, intermediere și consultanță;

 • - birouri de notariat și avocatură;

-comerț cu ridicata al produselor alimentare și nealimentare (desfacere en-gross);

-sedii de firme;

-servicii (foto, frizerie, coafură, cosmetică, transporturi, poștă, telecomunicații, școli de șoferi, proiecta re,etc).

-servicii și asistență medicală (cabinete medicale specializate, policlinici, etc), farmacii;

 • - alte asemenea

GRUPA 2

-comerț cu amănuntul al produselor alimentare (legume-fructe, carne, pește, lapte, pâine, etc);

-comerț cu amănuntul al produselor nealimentare ( obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, electrice și electronice, papetărie, cărți, produse de curățenie, etc);

 • - ateliere întreținere și reparații;

-tehnică medicală ( ortopedie, optică medicală, stomatologie și alte instrumentare medicale);

-producție ( prelucrare, fabricare, depozitare);

 • - alte asemenea

GRUPA 3

-case de cultură, edituri și mass-media;

-instituții de învățământ din sistemul public de stat și particular, recunoscute conform legislației în vigoare ca făcând parte din sistemul național de înăvațământ, instituții de cercetare;

 • - asociații de proprietari, asociații cultural artistice, cluburi sportive, ateliere de pictură și sculptură ;

-fundații și asociații apolitice care nu practică activități cu scop comercial sau lucrativ;

-sedii de uniuni, asociații sau alte organizații sindicale;

-cămine de copii sau de bătrâni;

-muzee, biblioteci, săli de expoziție;

-centre zonale si birouri pentru instituții publice și regii autonome;

-garaje aflate în administrarea DEP.

 • - alte asemenea

IV. Procedura privind determinarea chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite 1.Prezenta procedură stabilește modul de calcul al chiriei pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri consfrjjite neconstruite ce fac obiectul unor contracte de închiriere aflate în derulaj^WÎbui hotărâri ale Consiliului Local în temeiul OG nr.26/2000, Legea $ 334/2006, precum și pentru cele adjudecate în urma unor licitații publicVIZĂ!' SPffTNESCHIN BARE SECRETARUL MUNICIPIU .Ul IAȘI


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

H3 ) &°|9

 • 2. Chiriile lunare pentru toate spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile

  aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite ce fac obiectul unor contracte de închiriere/folosință aflate în derulare se vor indexa cu 4,6% începând cu 01.01.2020, conform ratei inflației comunicată pe site-urile M.F.P. și M.D.R.A.P..


3-Tarifele de pornire la licitațiile pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință ( comerț, prestări servicii, producție, etc.), terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite, vor fi stabilite de comisia de organizare a licitației funcție de zona de amplasament și grupa activitate, raportul cerere/ofertă și starea tehnică a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, fără a putea fi mai mici decât cele stabilite prin tabelul nr.1.

 • 4. Persoanele fizice și juridice care utilizează spații cu altă destinație decât aceea de locuință fără contract de închiriere (în urma expirării termenului de valabilitate contractul nu poate fi prelungit, nu îndeplinesc condițiile pentru perfectarea unui contract de închiriere, etc.) vor plăti contravaloarea lipsei de folosință a spațiului până la predarea acestuia prin proces verbal de predare-primire și reintroducerea în circuitul comercial. Suma lunară reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și/sau a terenurilor aferente acestora, utilizate temporar fără contract de închiriere, se va determina având ca bază de calcul tariful corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1, ținându-se cont de zona de amplasament și grupa de activitate, dar fără a putea fi mai mică decât valoarea consemnată în contractul de închiriere anterior, și va fi menționată în acte administrative denumite Note de Calcul, ce reprezintă titluri de creanță și va sta la baza debitării obligației de plată în sistemul informatic. Titlul de creanță constituie înștiințare de plată și va cuprinde elementele constitutive ale actului administrativ prevăzut de Codul de procedură fiscală. Pentru plata cu întârziere a obligațiilor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință debitorul datorează majorări de întârziere calculate conform legislației specifice în vigoare.

 • 5. în cazul în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul îsi schimbă activitatea, iar tariful pe mp/lună pe care îl plătește este mai mic decât cel stabilit în tabelul nr.1, chiria se va calcula conform valorilor din tabelul nr 1, funcție de grupa de activitate si zona de amplasament. în situația în care persoana juridică/fizică care deține în mod legal spațiul își schimbă activitatea, de la grupa 1 la grupa 2, tariful pe mp/lună nu se va micșora. Grupele de încadrare ale activităților de bază desfășurate în spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, precum și zonarea amplasăjji-'ttfT^Seritoriul Municipiului lași, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetățuii și Tom anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.            /

  IC 6. în situațiile în care spațiile se atribuie direct prin hotărâri ale Municipiului lași (ex. asociații, fundații, instituții de învățămârv reprezentând contravaloare folosință se va determina având cad corespunzător pe mp/lună din tabelul nr.1 .                      /VIZAT SPRE NESCHI^BARE SE ‘JARUL MUNICIPIULUI IAȘI

 • 7. La determinarea chiriei se vor avea în~vedere”ijrmaiorii coeficienți:

7.1..Pentru terenuri amenajate se aplică un coeficient de 0,6 la tariful pentru activitatea desfășurată în spațiu;

 • 7.2. Pentru terenurile neamenajate, aferente imobilelor închiriate, se aplică un coeficient de 0,5 la tariful pentru activitatea desfășurată în spațiu.

 • 7.3. Chiria pentru terenurile amenajate (porticuri amenajate), aferente spațiilor construite de către actualii deținători în baza unor autorizații de construcție, se stabilește având în vedere tarifele din tabelul nr.1, funcție de zona de amplasament și grupa de activitate desfășurată în spațiu, la care se aplica corecția de 0,8.

 • 7.4. Corecțiile de mai sus se aplică și la determinarea chiriei de pornire a licitației publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • 8. în situațiile în care spațiile se atribuie direct prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului lași (ex. partide politice, birouri parlamentare) suma lunară reprezentând contravaloarea chiriei se va determina în conformitate cu prevederile legii în vigoare privind finanțarea partidelor politice .

 • 9. Contractele de închiriere vor fi emise de Direcția Exploatare Patrimoniu care va efectua, prin serviciile specializate, atât încasarea chiriei cât și urmărirea respectării clauzelor contractuale .

 • 9.1. Durata contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite este de regula 1 (un) an calendaristic cu posibilitatea prelungiri cu acordul scris și expres al ambelor părți. Fac excepție de la această prevedere contractele de închiriere a căror durată de valabilitate este stabilită prin reglementări speciale sau in situațiile in care exista solicitarea chiriașului si acordul proprietarului de a se incheia contracte pe o perioada mai mare de timp, respectiv 3-5 ani.

 • 9.2. Termenul contractelor de închiriere încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, terenurile aferente acestora și alte terenuri construite sau neconstruite unde se solicită desfășurarea unor activități sezoniere se încheie, după caz, pe durata aferentă sezonului respectiv.

Viceprimar, Harabagiu Gabii


itiv DEP, flgorașȘef Serviciu ASG. Monica Boca


Anexa nr. 11.2


Regulament privind taxele pentru utilizarea temporară a terenurilor proprietatea Municipiului lași (curți, grădini), pentru anul 2020

1. Taxe pentru utilizarea temporară a terenurilor proprietatea Municipiului lași (curți, grădini).

Taxa se calculează și se gestionează de către direcția de specialitate.

Procedura privind stabilirea taxei pentru utilizarea temporară a terenurilor proprietatea Municipiului lași (curți, grădini), conform Legii 227/ 2015 art. 486:

Contractele de închiriere pentru locuințe sunt întocmite în baza Legiii 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Terenurile cu destinația de curți/grădini sunt prinse în contractele de închiriere ale făcătorului (chiriaș/proprietar), iar pentru folosința lor se achită o sumă calculată conform ^egislației în materie, respectiv OUG 40-1999, HG310/2007 etc. în verificările în teren efectuate "de către inspectori, s-a constatat că există foarte multe construcții provizorii amplasate pe aceste terenuri - domeniul privat al Municipiului lași, cu diverse destinații. Având în vedere schimbarea destinației (curțe, grădină), se impune ca locatarii să achite taxă folosință amplasarea construcțiilor provizorii cu orice destinație. în vederea încasării întocmesc note de constatare prin care se stabilește momentul amplasării co calculează contravaloarea taxei aferente și majorări de întârziere corespunzăt actualizate până la momentul plății. în baza borderoului de debitare se înregi programul informatic. Pentru viitor se întocmește ,,notă de calcul", anexă închiriere și parte integrantă a acestuia, conform cu noua destinație a terenuluj Scadența taxei este ultima zi lucrătoare a lunii pentru luna în curs.

în cazul imobilelor retrocedate, în baza legilor proprietarii sau prin sentinț există cazuri în care nu se retrocedează și întreg trerenul aferent acestora. Astfe suprafețe de terenuri cu destinația de curte/grădină se impune perceperea unei taxe, care să fie1

}i

7
Sos. Naționala nr. 43

Iași, RO-700064

Cod Fiscal: 4541580

facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiuluilasi www.pri mari a-i a s i. ro


secretarul

iNr. crt

î

Denumirea taxei

Nivelul Taxei in anul 2019

-lei-

Nivel an 2020 indexat conform art.491 din Legea nr.227/2015 cu 4,6%

Temeiul De drept

Destinația pe cheltuieli

Taxa a fost precizată în:

1.

Taxa       privind

utilizarea temporarara     a

terenurilor proprietatea Municipiului lași cu destinația        de

curti/gradini

lleu/luna/mp

1

Taxa specială constituită conform Legii nr. 227/2015 art. 484

Veniturile obținute din taxa    specială    se

utilizează      integral

pentru      finanțarea

cheltuielilor   curente

efectuate    (materiale

consumabile,etc.].

HCL 184/2018MO-,


achitată de proprietarul contrucției de la adresă.

în vederea încasării creanțelor se întocmesc contracte de închiriere, în care se stabilesc condițiie de utilizare, taxă ce se impune a fi achitată și majorările de întârziere. Scadența taxei este ultima zi lucrătoare a luniii pentru luna în curs.Director executivDFL, Cristina Petrontfla îmlasu
Sef Serviciu Anca Fo

05-1/177

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.telefon: 0232 264 246

fax: 0232 276 131


facebook: https://www.facebook.com/PrimariaMunicipiulitilasi www.primaria-iasi.roMunicipiul lași

Direcția Arhitectură și Urbanism


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. IH-3 3


Anexa nr. 12.1


TAXE LOCALE

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor.Nr

Denumirea taxei

Nivel taxă conf. Lege 227/2015

Nivel taxă 2019

Indexare conf. art.491 Legea 227/2015

Nivel taxă 2020

Temei de drept

0

1

2

3

4

5

6

lei

lei

%

lei

1

Eliberare certificate de urbanism.

Suprafața terenului pentru care se solicită certificatul de urbanism:

 • - până la 150 mp.;

 • - între 151- 250 mp.;

 • - între 251- 500 mp.;

 • - între 501- 750 mp.;

 • - între 751-1.000 mp

 • - peste 1.000 mp.

 • 5- 6

 • 6- 7

 • 7- 9 9-12 14-14

14 + 0,01 lei / mp. pentru fiecare mp. ce depășește 1.000 mp.

6

7

9

12

14

14 + 0,01 lei / mp. pentru fiecare mp. ce depășește 1.000 mp.

4,6

6

7

9

13

15

15 + 0,01 lei 1 mp pentru fiecare mp. ce depășește 1.000 mp.

Legea 227/2015, art. 474,(1)

2

Avizare certificat de urbanism de către Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primar sau structurile de specialitate.

0-15 lei

15 lei

4,6

16 lei

Legea 227/2015, art. 474, (4)

3

Eliberare autorizație de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă la aceasta.

0,50% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

0,50% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

-

0,50% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții

Legea 50/1991 ;Legea 227/2015, art.

474, (5)

4

Eliberare autorizație de construire pentru orice alte construcții decât cele rezidențiale.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente

Legea 50/91; Legea 227/2015, art. 474, (6)

5

Prelungirea valabilității certificatului de urbanism sau a autorizației de construire.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale

-

30% din cuantumul taxei pentru elipertfrra— certificaMIui sau.

<’T*’ malex?^

Legea 50/91; Legea 227/2015, art. 474, (3), (8).

/

02.. /

6

Eliberare autorizație de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

0,1 % din valoarea impozabilă construcției; stabilită pentru determinarea impozitului pe clădire

0,1 % din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădire

— L

Z^pKțităpeilțf^

Ampozitu/uitpel'c ' ^«ladire

,\-c J

| \ tfegșfe 50/91; Mde§ea 227/2015, 7 *£474,(9).-

7

Eliberare autorizație de foraje sau exoavări necesare studiilor de cercetare și prospectare a terenurilor pentru studii geotehnice, ridicări topografice, sondelor de qaze și petrol și alte exploatări

0-15 lei pentru fiecare mp. afectat

7 lei pentru fiecare mp. afectat

4,6

____710?' J

MBtflj.fieoare

jsecretarul

Legea 227/2015,

SCHIMBARE I

8

Eliberare autorizație necesară pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții - lucrări neincluse în altă autorizație de construire.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier     /

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier

-    V

I----'

dm floarea ..Ăutr/rizată a AX (urărilor de XWganizare de VJT șantier

LegdâBtre^ȘI /

"TegăB

art. 474, (12)

0

1

2

3

4

r--5

6

9

Eliberare autorizație pentru amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

-

2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție

Legea 50/91;

Legea 227/2015, art. 474, (13).

10

Eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, containere, tonele, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice.

0-8 tel pentru fiecare mp. de suprafață ocupată de construcție

7 lei pentru fiecare mp. de suprafață ocupată de construcție

4,6

7 lei pentru fiecare mp. de suprafață ocupată de construcție

Legea 227/2015, art. 474, (14)

11

Eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu, alta decit autorizația de construire eliberata conform Legii nr. 50/1991.

0-13 lei

11 lei pentru fiecare racord

4,6

12 lei pentru fiecare racord

Legea 227/2015, art. 474, (15)

12

Eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

0-9 lei,

inclusiv

9 lei

4,6

9 lei

Legea 227/2015, art. 474 (16)

13

Eliberare extrase din documentații de urbanism : Plan Urbanistic General, Plan Urbanistic de Zona sau Plan Urbanistic de Detaliu.

0-32 lei pentru fiecare mp. plan sau fracțiune de mp. de plan

30 lei pentru fiecare mp. plan sau fracțiune de mp.

de plan

4.6

31 lei pentru fiecare mp. plan sau fracțiune de mp. de plan

Legea 227/2015, art, 4B6.

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor documentul solicitat.

si autorizațiilor se plătesc inainte de a se elibera


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

W/.M3 __

Gabri


Direcția juridică

Serviciul legislație, metodologie și avize legalitate, X-Cons.jr.Mihaela DanîTrîntilie


Șef serviciuANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR


ANEXA 12.2


TAXE LOCALE SPECIALE CONFORM LEGII NR. 227/ 2015, art.484 PENTRU ANUL 2020Nr. Crt

DENUMIRE TAXE

NIVEL TAXE an 2019

NIVEL

CREȘTERE

NIVEL TAXE anul 2020

TEMEI DE DREPT

1.

Copie xerox documente arhivistice(Autorizații de Construire -documentație anexă, Hotărâri aleConsiliului Local-documentație anexă, Decizii,Dispoziții emise de Primarul Municipiului Iași ,Petiții,Roluri Agricole,Roluri Financiare)

2 lei / pagină A4

-

2 lei / pagină A4

Legea.nr.227/2015

Art.484

2.

Eliberare documente legalizate”conform cu originalul”

20 lei/ exemplar

-

20 lei/ exemplar

Legea.nr. 227/2015 Art.484

3.

Eliberări planuri de situații, planșe de reglementări urbanistice e.t.c.

6 lei / pagină A3

-

6 lei / pagină A3

Legea.nr.227/2015

Art. 484


SECRETAR MUNICIPIUL IAȘI,ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

REGULAMENT

IH3 |Abis

Privind procedurile de eliberare a dncumlantelnr arhivistică

1.    SCOP

Prezenta procedură reglementează modul de eliberare a unităților arhivistice, atât pentru solicitările externe, cât si pentru solicitările interne.

2.   DOMENIU

Prezenta procedură stabilește modul de eliberare a documentelor arhivistice, conform Legii 16/1996, art. 21: „creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, certificate, copii și extrase de pe documentele pe care le creează și le dețin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant” și a Legii nr. 227/2015, art. 484: „pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale”.

3 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Prezenta procedură se aplică solicitărilor în vederea eliberării de documente arhivistice.

Arhiva instituției are și rolul de a elibera documente, fie prin consultare, multiplicare, aplicare apostila "conform cu originalul", confruntare sau expertizare.

întrucât aceste solicitări sunt în număr din ce în ce mai mare, fapt pentru care se consumă materiale (hârtie, tuș), costisitoare în momentul de față pentru bugetul primăriei, Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții, propune unele taxe locale conform anexei.

 • A. Taxele speciale se achită numai de persoanele fizice și juridice, care beneficiază de serviciile publice locale prestate de către Primăria Municipiului Iași și pentru care s-au instituit aceste taxe.

 • B. Solicitantul va intra în posesia documentelor în momentul în care face dovada că este proprietarul actului solicitat sau este împuternicit să facă acest lucru.

 • C. Sumele colectate se vor cheltui conform articolului bugetar nr. 20.01.01 - furnituri de birou sau articolului bugetar nr. 20.30.30 - servicii de legatorie - arhivare.

4. PROCEDURĂ ELIBERARE COPII ACTE DIN ARHIVA PRIMĂRIEI

MUNICIPIULUI IAȘI

Eliberarea unităților arhivistice din arhiva Primăriei Municipiului Iași se face numai prin Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții, solicitările putând fi:

 • a. Externe (persoane fizice și juridice);

 • b. Interne (din cadrul instituției);


Eliberarea documentelor din arhiva municipalității pentru solicitările externe: Persoanele fizice și juridice care solicită eliberarea de docume și depun cererea la Centrul de Informații pentru Cetățeni - Primări


Cererea trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • - numele, prenumele și adresa solicitantului;

 • - numărul de telefon;

 • - obiectul solicitării;

  is actul,


 • - date privind identificarea actului solicitat (persoana pe n data emiterii, numărului actului, etc.)

 • - scopul în care se solicită actul;

  VIZAT SPRF NESCHIMRARE


 • - calitatea în care se solicită actul:

 • •       Calitatea se va dovedi prin înscrisuri (acte de                         IfiȘI

moștenitor, act de proprietate);

 • •      în situația în care solicitarea se face prin mandatar, în cerere se va specifica acest lucru și se va anexa procura notarială sau împuternicirea avocațială.

Cererile se înregisrează și se transmit către Biroul Secretariat Consiliul Local; Arhivă și Evidență Dispoziții. Toate cererile primite sunt înregistrate în “registrul do primire și rezolvare a petițiilor” care se află în spațiul de arhivă. Personalul biroului, conform fișei postului, verifică dacă documentele solicitate se află în cadrul arhivei, dacă actele există/nu există, întocmește răspunsul, care după semnare, se transmite Centrului de Informații pentru Cetățeni în vederea înștiințării de plată. Transmiterea înștiințării se face prin poștă, cu confirmare de primire.

Răspunsul la solicitările primite se face în maxim 30 de zile calendaristice.

Actele solicitate se eliberează personal solicitantului (pe baza buletinului/ cărții de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocațiale) Ia Centrul de Informații pentru Cetățeni, după achitarea taxei aferente la caseria DEFPL (corp B, etaj 1, cam. 3).

Taxele pentru eliberarea actelor solicitate se calculează conform Anexei 13.2 din Hotărârea de Consiliul Local, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pe anul în curs.

Eliberarea copiilor “conform cu originalul”, în funcție de natura actului, se eliberează

astfel:


 • - actele cu caracter normativ - tuturor celor interesați;

 • - actele cu caracter personal - numai titularilor sau împuterniciți lor acestora.

Eliberarea documentelor din arhiva municipalității pentru solicitările interne:

Unitatea ierarhică interesată, solicită în scris, documentele de care are nevoie, cât și motivul și modalitatea în care le solicită (original sau în copie). Solicitarea se transmite către Biroul Secretariat Consiliul Local, Arhivă și Evidență Dispoziții. Personalul biroului, cu avizul Secretarului Municipiului Iași, conform fișei postului, verifică dacă documentele solicitate se află în cadrul arhivei, dacă actele există/nu există, întocmește răspunsul, care după semnare, se transmite biroului/serviciului împreună cu copiile după documentele solicitate. Pentru documentele socilitate în original, personalul biroului, cu avizul Secretarului Municipiului Iași, conform fișei postului, pregătește documentele în vederea eliberării și totodată realizează o copie certificată “conform cu orginalul” după documentele respective care se păstrează în depozitul de arhivă până la retumarea înscrisurilor originale. Persoana care a solicitat actele, semnează în registrul petițiilor, care se află în spațiul de arhivă și preia documentele solicitate, la retumare, documentele vor fi verificate și reintegrate în fondul arhivistic.

în cazul eliberării din arhivă a documentelor în original, unitatea ierarhică care a preluat documentele, le va retuma și va semna de predare în același registru. în cazul depășirii termenelor de consultare (24h), personalul biroului va notifica unitatea ierarhică careia i s-a eliberat documentele în original, să le retumeze sau să solicite o nouă prelungire a termenului de împrumut. în situația în care documentele în original nu se retumează sau se constată pierderea acestora, personalul biroului, anunță în scris șeful ierarhic superior, pentru luarea măsurilor ce se impun.


întocmai a prezentei
FORMULAR

CERERE ELIBERARE DOCUMENTE DE ARHIVĂ

Nr. înregistrare:                /

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.

143IM3

f -— --------

DOMNULE PRIMAR,

S u bsem natu I (a)________________________________________________________,        cu

domiciliul în__________________________________________________________________________________

O telefon


__________________________,vă rog să îmi eliberați o copie/o copie conform cu

originalul, după următoarele acte:

emise sub (nr./an)________________________________

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal cu modificările și completările ulterioare cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că solicit actul în calitate de ____________________________________, fiindu-mi

necesar pentru:____________________________________________________________________

Anexez la prezenta cerere, în copie, următoarele documente, care atestă calitatea O de solicitant:


Menționez că am luat la cunoștiință de taxa aferentă eliberăiți^jțu

Data:


Capitolul 1. TAXE SPECIALE

Denumirea taxei

Uniftafcade măsură

Nivelul taxei pentru anul 2019

indura propusă pt anul 2020

Nivelul taxeljaantau

remel de drept

anul 2020

1.     Taxă de participare la Târgul

a. artizanat

lei/mp/zi

35

4,6 %

37

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/2018

HCLnr. 236/2018

HCL nr. 538/2018

b. alimentație publică

1

lei /mp /zi

40

4,6%

42

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările șl completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/2018


2.        Taxă de participare la manifestările

organizate de către Municipiul lași pe domeniul public, cu ocazia Sărbătorilor lașului:

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/2018

a. produse nealimentare (artizanat blană etc.)

lef/mp/zi

30

4,6%

31

b. alimentație publică

lei/mp/zi

35

4,6 %

37

c. comerț ambulant

lei /pers/zi

101

4,6 %

106

d. parcuri de distracție, circuri etc.

lei /mp /zi

15

4,6 %

16

3.     Taxă de participare la diverse

manifestări organizate de Municipiul lași, altele decât Sărbătorile lașgțjji șl Târgul Meșteșugarilor.

m S /  / rA—

-------------S § / .

lei /mp /zi

-

15

4,6 %

16

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/20189

Legalitate


Director Executiv,

Dlr. Relații Publice șl Transparență Decizlonală,Șef Birou

Biroul Evenimente Publice,


©artâRpmUE

Vaslle TIRON    W

Allna-Alexandrina CEPOI

Atoâlpțâ'ae acest

îmi asum responsabnimf

corectitudinii

îmi asum responsabilitatea pențWi

jffiîșTîmi asum

șl legalității. Tn solid^m

rntiKmitorul

fundamentarea corectitudinea,|ed;

llltatea asupra legalității

înscrisului               f

întocmirii acestui înscris       \ fi
4.     Taxă de participare la diverse

manifestări organizate de Municipiul lași, altele decât Sărbătorile lașului și Târgul Meșteșugarilor, folosind corturile/căsuțele din dotarea Municipiului lași

6

A^feCĂ LA HOTĂRÂREA NR.

a. produse nealimentare-producători

lei/mp/zi

8

4,6%

8

HCL nr. 78 /

2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată HCL nr. 184/2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/2018

b. produse nealimentare-comercianți

lei/mp/zi

16

4,6 %

17

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/ 2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/2018

c. alimentație publică

lei/mp/zi

19

4,6 %

20

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/2018

5.     Taxă pentru organizarea de târguri,

festivaluri, evenimente speciale etc., de către terți, pe domeniul public al municipiului lași.

lei/mp/zi

15

‘suprafața minimă = 20 mp

4,6 %

16

‘suprafața minimă = 20 mp

HCL nr. 78/2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/2018

6.    Taxă pentru organizarea de parcuri

de distracții, circuri etc., d®53fieT9rți, pe v domeniul public al municipSluiftșșl.

l   —*      '  /

I £  '■*>         /—

1 -o      /        /

£ X

i       m /        | c

lei/mp/zi

ggg;

10

‘suprafața minimă = 50 mp

4,6%

10

‘suprafața minimă = 50 mp

HCL nr. 78 / 2000

Legea nr. 273 / 2006 cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 227 / 2015 actualizată

HCL nr. 184/2018

HCL nr. 236/2018

HCL nr. 538/2018

/c   /    rT

1 ~       1

/
Director Executiv,

Dlr. Relații Publicejși Transparență Decizlonală,
îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității, în solidar cu întocmitorul înscrisului


Șef Birou

Biroul Evenimente Publice,


Alina-Alexandrlna CEPOI


-2-Lipsa avizului sau nerespectarea condițiilor impuse în a contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nrează cu amendă cuprinsă între 1.000 iei și 2.^1^onform Ordonanței Guvernului , cu modificările și completările ulterioare.


li nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

Capitolul 3. REGULAMENT


Biroul Evenimente Publice prestează servicii publice, astfel:


I73/

 • - emite și eliberează avize de participare a firmelor la Târgul Meșteșugarilor, Sărbătorile lașului și la alte manifestări expozlționale organizate de Municipiul lași.

 • - emite și eliberează avize de principiu pentru organizarea de târguri, festivaluri, evenimente speciale, parcuri de distracții, circuri etc. de către terți.

Taxele de la pozițiile 5 și 6 se aplică pentru suprafețele utilizate în scop comercial.

Taxa de la pct. 4 Kt a) se aplică pentru producătorii de produse nealimentare ce fac dovada calității de producător, participanți la manifestări organizate de Municipiul lași, altele decât Sărbătorile lașului și Târgul Meșteșugarilor.

Taxele sus-menționate se aplică pentru organizarea evenimentelor pe domeniul public al Municipiului lași.

Prestarea serviciilor publice se realizează pe baza solicitărilor depuse la Registratura Municipiului lași. Solidtanții vor depune următoarele documente: cerere tip, copie după certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului și / sau alte documente necesare, după caz (aviz de la Direcția de Sănătate Publică, aviz de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, certificat de producător, documentații tehnice, planul de amplasare, planul de situație etc.).

Eliberarea avizelor se face de la Biroul Evenimente Publice, după achitarea taxelor speciale.

Termenul de rezolvare a solicitărilor este de 10 zile de la data înregistrării la Registratura Municipiului lași.

încasarea acestor taxe se face la bugetul local, în contul de venituri din taxe speciale - IBAN R016TREZ40621360206XXXXX, deschis ia Trezoreria Municipiului lași.

Veniturile realizate din taxele speciale vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare, investiții, dotări și achiziții, în vederea creșterii calității serviciului public specific, precum și pentru dezvoltarea și realizarea unor evenimente menite să promoveze imaginea și valorile municipiului lași.


VaslleTIRON 'J îmi asum responsa^ șl legalității, In solidar înscrisuluiI Transparență Declzională,

S-


Șef Birou

Biroul Evenimente Publice,


Allna-Alexandrina CEPOI îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea corectitudinea. I întocmirii acestui înscris

DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE SI TRANSPAR

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PENTRU CETATENI

ANEXA NR.12.4

TAXE LOCALE SPECIALE

conform Legii 227/2015, art 484, alin 3 pentru eliberarea copiilor după documente de interes public in cadrul serviciului C.I.C.

Nr.crt.

Denumire taxa

Taxa an

2019

Taxa an 2020

1

Taxa eliberare copii după documente de interes public

1,00 LEI / pagina

1,00 LEI / pagina

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE


Informațiile de interes public sunt solicitate in scris sau prin email, conform Normelor Metodologice 123/2002 - privind punerea in aplicare a legii 544/2001- si a Hotărârii de Guvern nr. 478/2016 din 6 iulie 2016, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

In cerere, solicitantul face precizarea daca este dispus sa suporte cheltuielile aferente serviciilor de prelucrare a datelor (activitati, consumabile).


Taxele se percep la ridicarea documentelor solicitate.

Veniturile obținute din aceasta taxa se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

In conformitate cu prevederile art. 9, alin. 1 din legea 544/2001 "în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii" autoritatea publica locala poate sa impună taxa pe eliberarea copiilor după documentele de interes public solicitate de petenti.

In conformitate cu prevederile HG 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, oct. 13 Serviciul Centrul de Informații pentru Cetateni desfasoara activitati come acțiunilor edilitar-gospodaresti:

 • •       Informarea cetățenilor cu privire la activitatile edilitar-gospodares cetățenilor sau a altor organizații legal constituite

 • •      Transparenta actului decizional privind activitatile edilitar-gospoti


acceșUa-tefocmațiile de

iB


JFsțhf

S li O J


W

X \ r" <-

1 I j

u I 27

--


si


■ea


SPWNEwfiAREI


DIRECȚIA RELAȚII PUBLICE SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

SERVICIUL CENTRUL DE INFORMAȚII PE

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

1


REGULAMENT privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea copiilor după documentele de interes public pentru anul 2020

In temeiul prevederilor art. 25 si art. 38, alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001, republicata, privind administrația publica locala;

Având in vedere prevederile Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, reactualizata, privind finanțele publice locale;

Având in vedere prevederile art. 9, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; "în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condițiile legii”-,

In conformitate cu prevederile HG 478/2016 din 6 iulie 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pct. 13: "Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice centrale sau locale și nu poate depăși 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină”;

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, art. 1; „începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se


stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la su Ținând cont de cheltuielile materiale (suport de haptfe^ aparaturii de xerocopiat, cheltuieli salariale;

80 lei lunar..."

jeli pentru intretinerea


dobumentele de


Propunem aprobarea taxei speciale pentru ețlțigj interes public de 1,00 lei/ pagina, conform Anexei 12.4.


ANEXA 13


CONSILIUL LOCAL IAȘI

DIRECȚIA GENERALA ECONOMICA SI FINANȚE PUBLICE LOCALE IAȘI

REGULAMENT privind stabilirea domeniilor de activitate si condițiile in care se instituie taxele speciale, modul de organizare si funcționare a serviciilor publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual prin hotarare a consiliului local odata cu aprobarea taxelor si impozitelor locale.

Hotărârile luate de autoritatile deliberative, in legătură cu taxele speciale datorate de persoanele fizice si juridice, se afiseaza la sediul acestora si se publica pe pagina de internet sau in presa.

împotriva acestei hotarari persoanele interesante pot face contestație in termen de 15 zile de la publicare iar autoritatea care a adoptat hotararea se intruneste si deliberează asupra contestațiilor primite.

Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care solicita in scris efectuarea serviciilor publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

Taxele speciale se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de înființare, intretinere si funcționare a acestor servicii conform destinațiilor aprobate urmarindu-se in principal creșterea calitatii serviciului.

Contul de execuție se aproba de autoritatile deliberative.

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Modul de organizare si funcționare a serviciilor publice de interes local înființate sau serviciile obligate, potrivit legii, sa efectueze aceste prestații care intra in sfera acestui tip de serviciu, este stabilit prin regulamentul de organizare si funcționare aprobat de autoritatea deliberativa.

Domeniile/sectoarele de activitate la care s-au instituit taxele speciale sunt:

Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala - persoane fizice si persoane juridice.

Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a certificatului.

Serviciul Avize Mici întreprinzători pentru taxele:

Taxa pentru eliberarea avizului de principiu;

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare si viza anu agenții economici ce funcționează pe raza Municipiului lași (cu excepția 561, 563, 932);

Taxa pentru acordul privind organizarea si desfasurarea jocuril lași;

Taxa pentru serviciile de asistenta si reprezentare a pe procedurilor de obținere a autorizației si înregistrării in Registrul Co

Plata se face anticipat la depunerea dosarului si la eliberar
Direcția Locala de Evidenta a Persoanelor pentru taxele:

Taxa pentru oficiere căsătorie sambata;

Taxa pentru oficiere căsătorie duminica;

Taxa procesare dosar (altele decât cele de naștere, căsătorie, decesȚ

Taxa pentru oficierea căsătoriei in afara sediului Serviciului de Stare Civila lași;

|43Uo^

Taxa pentru oficierea căsătoriei in afara sediului 9eivretBtoi"țte--Stare Civila lași pentru persoanele de pana in 30 de ani si care sunt la prima căsătorie.

Plata se va face anticipat.

Serviciul Asociații Proprietari pentru taxele:

Taxa pentru atestarea administratorilor de imobile;

Taxa pentru evaluarea periodica a administratorilor de imobile persoane fizice;

Taxa pentru autorizarea operatorului economic.

Biroul Versanti pentru taxele:

Taxa pentru verificare condiții tehnice si avizare construcții in zona de versant;

Taxa pentru verificare condiții tehnice si avizare construire in zona podului.

Biroul Registrul Agricol pentru taxele:

Taxa atestat de producător agricol;

Taxa pentru carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;

Taxa inregistrari contracte de arendare;

Taxa adeverința rol agricol;

Taxa viza anuala carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Direcția Exploatare Patrimoniu pentru taxele:

Taxa eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte;

Taxa eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 zile lucratoare);

Taxa înscriere licitație de inchiriere/vanzare spatii cu alta destinație decât locuința si spatii locative;

Taxa înscriere licitație de inchiriere pentru parcari autoturisme;

Taxa participare la licitație de inchiriere, licitații de concesionare, licitații vanzare spatii cu alta destinație decât locuința si spatii locative si alte categorii de licitații;

Taxa eliberare adeverința privind stadiul achitării ratelor in regim de urgenta (3 zile lucratoare);

Taxa eliberare adeverința privind acordul de revanzare imobil;

Taxa eliberare copii după documentații din arhiva, schite imobile, etc.;

Taxa eliberare copii după documentații din arhiva, schite imobile, etc., in regim de urgenta (3 zile lucratoare);

Taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrările de construcții, instalații, modificări in spatii cu alta destinație decât locuința, alte avize;

Taxa depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a Municipiul lași "(la aceasta taxa se adauga cheltuieli generate de transportul obiectelor evacuate).

Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor (cu excepția taxei depozitare obiecte (produse) evacuate din spatiile proprietate a municipiului lași care se calculează ulterior).

Direcția Fond Locativ pentru taxele:

Taxa eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte;

Taxa eliberare copii sau duplicate după contracte de inchiriere, contracte de vanzare-cumparare, contracte de concesionare si alte tipuri de contracte, in regim de urgenta (termen 3 su
Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor sau documentelor.

Direcția de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat pentru taxele:

Taxa eliberare adeverința privind apartenența unui bun imobil la domeniul public sau privat al Municipiului lași;

Taxa eliberare adeverința privind apartenența unui bun imobil la domeniul public sau privat ai Municipiului lași in regim de urgenta (termen 5 zile lucratoare);

Taxa eliberare copii după domentatii din arhiva DEPPP;

Taxa eliberare copii după domentatii din arhiva DEPPP in regim de urgenta (termen 5 zile lucratoare).

Plata se face anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a avizelor, adeverințelor sau documentelor.

Secretariat Consiliul Local pentru taxele:

Copie xerox documente arhivistice (Autorizații de construire - documentație anexa, Hotarari ale Consiliului Local - documentație anexa, Decizii, Dispoziții emise de Primarul Municipiului lași, Petitii, Roluri Agricole, Roluri Financiare);

Eliberare documente legalizate “conform cu originalul”;

Eliberări planuri de situații, planșe de reglementari urbanistice, etc..

Biroul Organizare Evenimente Speciale pentru taxele:

Taxa de participare la Târgul Meșteșugarilor:

-artizanat

-alimentație publica;

Taxa de participare la manifestările organizate de către Municipiul lași pe domeniul public, cu ocazia Sărbătorilor lașului:

 • -   produse nealimentare (artizanat, blana, etc.)

alimentație publica

comerț ambulant

 • -   parcuri de distracție, circuri etc.;

Taxa de participare la diverse manifestări organizate de Municipiul lași, altele decât Sărbătorile lașului si Târgul Meșteșugarilor;

Taxa de participare la diverse manifestări organizate de Municipiul lași, altele decât Sărbătorile lașului si Târgul Meșteșugarilor, folosind corturile/casutele din dotarea Municipiul lași:

- produse nealimentare -producători; produse nealimentare -comercianti; alimentație publica;

Taxa pentru organizarea de târguri, festivaluri, evenimente speciale etc., de către terti, pe domeniul public al Municipiului lași;

Taxa pentru organizarea de parcuri de distracții, circuri etc., de către terti, pe domeniul public al Municipiului lași.

Plata se face anticipat.

Serviciul CJ.C. pentru taxele :

Taxa eliberare copii după documente de interes public.

Plata se face la ridicarea documentelor solicitate.

Biroul Spatii Verzi si Salubritate pentru taxele:

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice a

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice $

Taxa speciala de salubrizare pentru utilizatori persoa

autorizate.

Plata se face trimestrial pana la 31 martie (pentru lunile iarWâri iunie (pentru lunile aprilie, mai, iunie), 30 septembrie (pentru lunile ryBe 30 noiembrie (pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie).

Biroul Reglementare Publicitate Exterioara pentru taxele:

Taxa speciala pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe^sfall domeniul public al Municipiului lași;                                          c,


iui puDiic ai Municipiului iași;                                                         CHI^AR£

Taxa speciala pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii                     fa<

parte din domeniul public al Municipiului lași;                                      '—


Taxa speciala pentru colantarea mijloacelor de transport apartinand Municipiului lași;

Taxa speciala pentru colantarea ipFâfWntni uibritri-aig spatiilor comerciale (sau cu alt profil de activitate), cu rol de firma;

Taxa speciala pentru amplasare mesh-uri pe clădiri sau amplasare proiecte speciale si structuri autoportante pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice;

Taxa speciala pentru amplasarea de afișe pe consola băncilor SMART prevăzute cu panouri publicitare.

Plata se face anterior avizării.

Serviciul Dezvoltare a Capacitatii Administrative pentru taxele:

Taxa pentru promovarea turismului in Municipiul lași.

Director General,

ec. Maria APETROAEI Imi asum respons si legalității in solidar cilifStea corectitudinii

I inscrisului


Director Executiv,

ec. Aurora PINTILIE

Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalității in solidp^cu in tocmi torul inscrisului

Sef Serviciu, ec. Virginii STOIAN

Imi asum responsabilitateaIpentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea inticmirii acestui inscris

FANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


HWI9


ANEXA 14

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CĂROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAȚIA DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL SAU IN CAZUL UNEI CALAMITATI NATURALE

In temeiul Legii nr. 227 privind Codul fiscal, art.456, alin.(2), lit.i) si k) si art.464, alin. (2), lit. g) si j) se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor/reducerilor de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren.

Al CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR PENTRU PERSOANELE FIZICE ALE CĂROR VENITURI LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL MINIM BRUT PE TARA, ORI CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN INDEMNIZAȚIE DE SOMAJ/AJUTOR SOCIAL

A.I.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIREA FOLOSITA CA DOMICILIU SI A IMPOZITULUI PE TEREN, AFLATE IN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT SAU CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCIAL SAU INDEMNIZAȚIE DE ȘOMAJ

 • >      Contribuabilul sa nu realizeze nici un venit, sau veniturile sale sa provină in exclusivitate din ajutor social sau indemnizație de șomaj;

 • >      Contribuabilul sa nu dețină in proprietate o alta clădire in afara celei de domiciliu;

 • >      Contribuabilul sa nu dețină in proprietate alte terenuri in afara celui aferent clădirii de domiciliu;

 • >      Contribuabilul sa nu figureze cu debite restante către bugetul local;

 • >      Scutirea de la plata impozitului pe clădiri si teren se aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care deține documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art.487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

  A.I.2. CRITERIILE PENTRU ACC IMPOZITULUI PE CLĂDIRE


  IMPOZITULUI PE CLĂDIRE PROPRIETATEA SAU COPROP VENITURI LUNARE SUNT MAI M


  > Totalul veniturilor I același domiciliu cu  UCERILOR CU 50% DE LA PLATA TULUI PE TEREN, AFLATE IN RȘOANELOR FIZICE ALE CĂROR


  MINIM BRUT PE TARAANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

IY3jiel3

ukx.        e-<r-r- wyi rjgșg-zr.

minim brut pe tara, valabil in anul pentru care se face solicitarea. Prin familie, in sensul prezentei, se înțelege soțul, soția si copii lor necasatoriti;

 • >  Contribuabilul sa nu dețină in proprietate o alta clădire in afara celei de domiciliu;

 • >  Contribuabilul sa nu dețină in proprietate alte terenuri in afara celui aferent clădirii de domiciliu;

> Scutirea de la plata impozitului pe clădiri si teren se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care deține documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art.487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • >  Suprafața utila a locuinței in funcție de numărul de persoane, cum este reglementata in Legea nr.114/1996 privind legea locuinței, sa nu depaseasca suprafața din tabelul de mai jos:


  Nr.crt.

  Număr persoane pe familie

  Suprafața utila

  1

  1 persoana

  37 mp

  2

  2 persoane

  52 mp

  3

  3 persoane

  66 mp

  4

  4 persoane

  74 mp

  5

  5 persoane

  87 mp

  6

  6 persoane

  93 mp

  7

  7 persoane

  107 mp

  8

  8 persoane

  110 mp


A.II. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE, CONFORM ART.456, ALIN.(2), LIT.i) SI ART. 464, ALIN.(2), LIT.g)

> Calamitatile sa fte recunoscute de entitatile in drept.

B.l. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR/REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI SI A IMPOZITU PERSOANELOR FIZICE CARE NU AU NICI UN VENIT/AL LUNARE SUNT MAI MICI DECÂT SALARIUL MINIM CONSTAU IN EXCLUSIVITATE DIN AJUTOR SOCI^IJfl ȘOMAJ


Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea facilității trebuie sa conțină:

> Cererea prin care se solicita scutirea/reducerea de la si a impozitului pe terenul aferent clădirii, întocmită pentru locuința de domiciliu si pentru terenul aferent acesteia;


VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETARUL MUNICIPIULUI lASfi


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

Pt-SlMT

 • >  Documente justificative care sa ateste ca adresa imobilului pentru care se acorda scutirea/reducerea corespunde cu adresa de domiciliu al solicitantului (copii de pe actele de identitate pentru toti membrii familiei care au același domiciliu);

 • >  Copie după documentele care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare - cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor,etc.

 • >  Declarație pe propria răspundere a solicitantului ca nu deține alte proprietăți;

 • >  Dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverința de salariu, cupon de pensie, carnet de șomaj, pensie de asistenta sociala, alocație pentru copii);

 • >  Declarație pe propria răspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din dividende si din alte surse);

 • >  Dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de instituția de invatamint unde frecventează cursurile;


 • >  Dovada privind veniturile solicitantului eliberata de către Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice lași.

B.ll. PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRE SI A IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL UNOR CALAMITATI NATURALE

 • >  Contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate, documente emise de entitatile in drept (proces verbal de constatare, etc,).

 • >  Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplica pe o perioada de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul, conform art.456, alin.(2), lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

 • >  Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor celui in care persoana depune documente justificative, conform art.464, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • >  Scutirea se acorda pe baza cererii;

 • >  Termenul de depunere a cererii este de maxim 30 zile de la data emiterii procesului verbal.

DISPOZIȚII GENERALE

Solicitantul care beneficiază de scutire/reducere la plata impozitului pe clădiri si teren are obligația ca, ulterior acordării scutirii/reducerii, să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii/reducerii.

înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii.  Scutirea/reducereă va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modi


^modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii rie a anului în care au intervenit modificările.


Nean

începând c


VIZAT SPRE NESCHIMBARE /j SECRETARUL MUNICIPIULUI IAȘI

Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile si terenurile pentru care a încetat dreptul la scutire/reducere având în vedere documentele depuse de solicitant și modificările intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

NOTA:

Criteriile si condițiile cuprinse in proceduri vor fi îndeplinite cumulativ.

Director General, ec. Maria APETROAEI

Director Executiv, ec. Aurora PINTILIE


Imi asum responsabili^ si legalității in solidar ct^iitorul înscrisului


Imi asum responsabilitatea corectitudinii iegalitatii in solidar cu întocmitorul inscrisuluSef Serviciu Pers e Fizice, ec. Iulian BITUC

Imi asum responsabilitate tru fu corectitudinea, legalitatea ițitocmientarea, cestui in scris
ANEXA 15

CONSILIUL LOCAL IAȘI

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ SI FINANȚE PUBLICE LOCALE

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI, CONFORM PREVEDERILOR ART. 456 ALIN. (2), LIT.M) SI N) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE ÎN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 18/2009 PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR.158/2011 CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE SI ÎN LEGEA NR.153/2011 PRIVIND MĂSURI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLĂDIRILOR, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

în temeiul Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR

A.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR SI REDUCERILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINȚE SI Q        A IMOBILELOR CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚA LA CARE AU FOST EFECTUATE

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PE CHELTUIALA PROPRIE

a. Scutirile la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică A,B,C,D.

Perioadele de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în funcție de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă D pe o perioadă de 3 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă C pe o perioadă de 4 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă B pe o perioadă de 5 ani;

  - clădirile îngadrateîn clasa de performantă A pe o perioadă de 6 ani;

  b. Reducerile/ la plataJpipo^ttului/taxei pe clădiri se acordă în procent de 50% pentru certificatului

  E.F.G.


in punct de vedere energetic, conform kantă enerc|etică la clasele de performantă energetică


Watsprbneschimbare


'«UWiUi.UI/Ași


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

-RS I Aol9

Perioadele de acordare a reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în funcție de clasa de performantă energetică astfel:

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă G pe o perioadă de 3 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă F pe o perioadă de 4 ani;

 • - clădirile încadrate în clasa de performantă E pe o perioadă de 5 ani;

  C. Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care deține documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art. 487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările si completările ulterioare.

  d. Contribuabilul prezintă documentele de dobândire a imobilului în cauză din care să rezulte destinația de locuință a acestuia (contract de vânzare-


cumpărare, autorizație de construire, etc.);

 • e.  Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011.

 • f. Contribuabilul prezintă certificatul de performantă energetică sau orice alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performantă energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

 • g. Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

 • i. Constituie lucrări de intervenție, acele lucrări asa cum au fost stabilite de art.4 din OUG nr. 18/2009 astfel: izolarea termică a pereților exteriori, înlocuirea ferestrelor și a ușilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie performantă energetic, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, izolarea termică a planșeului peste subsol, în apartamente la echipamentelor precum și ț termică, lui

  cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute parter, lucrări de demontare a instalațiilor și a ite aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, șîcest^ra după efectuarea lucrărilor de izolare nvelopei;
-^9^(9

A.2.PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR Șl REDUCERILOR LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PE CHELTUIALA PROPRIE

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor/reducerilor trebuie să cuprindă:

cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului/taxei pe clădire;

 • - documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinația de locuință a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire etc.);

 • - autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, care necesită emiterea de autorizație, emisă în condițiile legii;

 • - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit conform legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; documentul va fi întocmit de către Serviciul Control Urbanism, din cadrul Poliției Locale lași și va cuprinde în mod obligatoriu următoarea precizare însușită de către auditorul energetic: „Lucrările de reabilitare executate asigură realizarea măsurilor de intervenție recomandate de auditorul energetic”;

 • - certificatul de performantă energetică emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performanță energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

 • - declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea performanței energetice s-au făcut exclusiv pe cheltuiala proprie.

B.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI LA CARE S- AU EFECTUAT LUCRĂRI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011,

1. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei care deține documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv, conform art. 487 1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare;

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

•ÎT31 A.0I9 • 4. Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepție, întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevăzute în Legea nr.153/2011;

 • 5. Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

 • 6.  Lucrările de intervenție privind reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor stabilite prin Legea nr. 153/2001, art.6, sunt: lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pereților exteriori, lucrări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a sistemului de acoperire, lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare și a elementelor exterioare funcționale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticurl, cornișe și altele asemenea, lucrări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitecturală, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri și altele asemenea, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor montate aparent pe fațade/acoperiș, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție.

B.2. PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI PENTRU CLĂDIRILE LA CARE S-Ap EFECTUAT LUCRĂRI DE CREȘTERE A CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A ACESTORA CONFORM LEGII NR.153/2011

Constituirea dosarului

Dosarul pentru acordarea scutirilor trebuie să cuprindă:

 • - cererea prin care se solicită scutirea la plata impozitului/taxei pe clădire;

 • - documentele de dobândire a imobilului în cauză (contract de vânzare-cumpărare, autorizație de construire etc.);

 • -  autorizația de construire pentru lucrările de creștere a calității arhitectural -ambientale care necesită emiterea de autorizație;

 • - procesul verbal de recepție. întocmit în condițiile legii la terminarea lucrărilor de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor asa cum sunt prevăzute in Legea nr.153/2011;

 • - declarație pe propria răspundere că lucrările de intervenție efectuate pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor au fost efectuate pe cheltuiala proprie.

  Director General, ec. Maria

  Imi asum res

  si legalității in solida  titudinii

  ui inscrisului


  Director Executiv,

  ec. Aurora PINTILIE

  Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legaiitatii in solidar cu in


  Sef Serviciu, ec. Virginia ST Imi asum responsabili corectitudinea, legalit
  Sef Servi

  ec. Iulian BIT

  Imi asum res

  corectitudinea, legalitatea irifiScmirfi acestui înscrisANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

443) ĂOIS

Anexa 16


PROCEDURA

cfe acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului lași, conform ari. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) și s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art. 3*1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

A. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru:

 • 1. Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x) din Legea nr. 227/2015

  • 1.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee c case memorial, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - proprietarii clădirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară nerezidențială, reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cu excepția organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și cultelor.

 • - contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului lași;

 • - nu desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; documente contabile privind înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor efectuate pentru lucrările de întreținere, balanța de verificare și lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire).

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de întreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea;

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/adminiștrare a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul:

 • a) actul de înființare a persoanei juridice;

 • b) actul de proprietate/adminiștrare a clădirii; • c) documentul emis de către compartimentul de opccialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

 • d) declarație pe proprie răspundere că nu se desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 1.2 (1) în cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

 • - în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • - contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași;

 • - proprietarul clădirii care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, are obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară rezidențială, reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere.

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de întreținere se depun la organul fiscal pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică. Organul fiscal informează anual Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul la scutire.

(2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie;

 • a) act de identitate a titularului dreptului de proprietate pentru clădirea care, potrivit legii, este clasată ca monument istoric, de arhitectură sau arheologic, muzeu ori casă memorială;

 • b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri.

2. Clădirile pentru care s-a Jnstituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice

 • 2.1 (1) In cazul contribuabililor persoane juridice scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă-țfelarilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile asupra  ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

  Î45

  altele’deeâl

  -iTîorramenteteTstoi

  ice, amplasate încărora s-a instituit un regim de protecție,

zone de protecție ale monumentelor istorice dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - proprietarii clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror contravaloare se situează cel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară nerezidențială, reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cu excepția organizațiilor neguvernamentale, asociațiilor, fundațiilor și cultelor.

 • - contribuabilul persoana juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului lași;

 • - nu desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; documente contabile privind înregistrarea în evidența contabilă a cheltuielilor efectuate pentru lucrările de întreținere, balanța de verificare și lista mijloacelor fixe; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații d° construire).

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de întreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea;

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

 • (2) Pentru a beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate/administrare a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie, conform cu originalul:

 • a) actul de înființare a persoanei juridice;

 • b) actul de proprietate/administrare a clădirii;

 • c) documentul emis de către compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • d) declarație pe proprie răspundere că nu se desfășoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 2.2 (1) în cazul contribuabililor persoane fizice scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă titularilor dreptului de proprietate sau de administrare pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele:

 • - contribuabilul are dreptul la scutire de la plata impozitului pe clădiri doar pentru o clădire la alegerea acestuia;

 • - în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri nu se desfășoară activitate economică și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • - contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași;

vdădiplor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât pjașate în zone de protecție ale monumentelor istorice au obligația de a realiza lucrări de întreținere a căror^OîTtr§^âtti^^e-srttte&ză--eel puțin la valoarea impozitului perceput pentru o clădire similară rezidențială, reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

- proprie monumentele/fst

Acordarea și menținerea scutirii este condiționată de depunerea documentelor justificative - privind realizarea lucrărilor de întreținere emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se menține scutirea, respectiv: procesul verbal de recepție a lucrărilor de întreținere; declarație privind valoarea reală a lucrărilor de întreținere în baza autorizației de construire (în situația în care lucrările au fost executate în baza unei autorizații de construire) sau alte documente care atestă efectuarea acestor lucrări de întreținere.

Documentele justificative privind realizarea lucrărilor de întreținere se depun la organul fiscal până la data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

Scutirea se menține pe întreaga durată a păstrării calității pentru care se scutește, cu realizarea tuturor condițiilor stabilite pentru aceasta și atât timp cât prevederile legale nu se modifică.

(2) Pentru a putea beneficia de scutire titularul dreptului de proprietate a clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice:

 • b) documentul din care rezultă faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice;

 • c) declarație pe proprie răspundere că nu se desfasoară activitate economică în clădirea pentru care se solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri.

3. Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neg uvernarrsn tale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale:

 • 3.1 Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează clădiri în care se desfășoară servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.

 • 3.2 Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentaie și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare servicii sociale:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau. alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave IV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane făr alte persoarie

 • f) sprijin

  y bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și situații de nevoie socială;

  Vinfegrarea, readaptarea și reeducarea profesională;  '^TSP^WSCH C^^UIIAȘI


  g) îngrijire social-medicală pentru persoanele


aflate'îTf^ifTCOtîaterincItrsiv-păleative pentru

persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

 • 3.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) clădirea să fie în proprietate sau să fie utilizată de organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

 • d)  în clădire să se desfășoare exclusiv serviciile sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprindere socială a fost acreditată;


 • e) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;

 • f) contribuabilul persoana juridica nu înregistrează obligații restante la bugetul local ?' Municipiului lași.

 • 3.4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

 • c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea;

 • d) declarație pe proprie răspundere că în clădirea pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități de servicii sociale.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.


4. Clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

 • 4.1. Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează clădirile pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri. • 4.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se •acont’ă'pErbază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației;

 • b) statutul organizației;

 • c) actul de proprietate;

 • d) actul în baza căruia organizația utilizează clădirea.

Scutirea nu se aplică pentru spățiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 5. Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectați unea de interes public


 • 5.1 (1) Persoanele fizice care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public.

 • 5.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie restituită potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii;

 • c) clădirea să se afle în proprietatea persoanelor fizice;

 • d) contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași.

 • 5.3 (1) Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de restituire a clădirii;

 • b) actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a clădirii.

 • c) actul de identitate al titularului dreptului de proprietate a clădirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 6. Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  6.1. (1) Culte


  alin.(10) di

cultelor religioase din România,                               scutire! la plata impozitului pe

clădiri.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • (3) Scutirea se va aplică cultelor religioase recunoscute în România.

 • 6.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie retrocedată potrivit ari. 1 alin. (10) din O.U.G. nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii;

 • c) contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului lași.

 • 6.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) documentul de retrocedare a clădirii;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a clădirii.

 • (2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 7. Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 7.1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (clădirile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).


 • 7.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie restituită potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a clădirii.

 • 7.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul clădirii depune cererea, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele:

 • a) documentul de restituire a clădirii;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a clădirii.

 • c) contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului lași.

  8. ClădireșZlÂ^>^tg €a domiciliu si/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietare  palpr n,,svăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art, 4 alin. (1) din Legea


.J^19____

nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare precum și clădirea folosită ca locuință aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 1, lit.

 • b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare

 • 8.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și care dețin în proprietate sau coproprietate clădiri beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 • (2) Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri doar pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea acestora.

 • (3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 8.1, aîin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași.


 • 8.2. Pentru a beneficia de scutire solicitantul depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) actul de identitate al soțului/soției;

 • b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct. 8.1, alin. (1) și (2);

 • c) certificat de căsătorie;

 • d) actul de proprietate al clădirii pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3*1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adică urmaș de erou - martir (soțul supravețuitor, părinții celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art.456, alin.(2), lit.j) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

9. Clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară

 • 9.1. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care desfășoară activități specifice beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri.


 • 9.2. Scutirea se acordă pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția spațiilor/încăperilor folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 9.3. Pentru a beneficia de scutire deținătorii clădirilor vor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

 • a) actul de proprietate/deținere al clădirii;

 • b) actul de administrare/folosință al clădirii;

 • c) actul de înființare și statutul asociației aprobate prin Hotărâri a Consiliilor Locale.

 • 9.4. Contribuabilul persoană juridică nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului lași.

 • 10. Clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr, 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si clădirea cu destinatieTwe'hacUintă^r^alizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța /


Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru1 realizarea unor lucrări publice si construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările si completările ulterioare

 • 10.1 (1) Persoanele fizice care au dobândit o clădire nouă cu destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau o clădire cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă egală cu perioada de creditare dar nu mai mult de 10 ani. Perioada de acordare a scutirii se calculează de la data contractării.

 • (2) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 10.1, alin.(1) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (3) Scutirea se acordă o singură dată pentru clădirea menționată mai sus, iar în cazul înstrăinării acesteia, scutirea de impozit nu se aplică și noului proprietar.


 • 10.2 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulat' următoarele:

 • a) clădirea pentru care se acordă scutirea are destinația de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau contractată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) adresa de domiciliu a solicitantului corespunde cu adresa clădirii pentru care s-a acordat scutire la plata impozitului pe clădiri;

 • c) în clădirea pentru care se solicită acordarea scutirii nu se desfășoară activități economice și nu se obțin venituri din închirierea acesteia;

 • d) contribuabilii care solicită acordarea scutirii nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași;

 • e) contribuabilii nu au deținut și nu au în proprietate alte clădiri decât cea pentru care se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri.


 • 10.3 Pentru a putea beneficia de scutire contribuabilii vor depune o cerere, model prevăzut îr anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a persoanelor care solicită scutire de la plata impozitului pe clădiri;

 • b) dovada că dețin o clădire cu destinație de locuință realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare;

  11. desfasurarea de activitati sportive;


Clădirile utilizate de către-organizații noqiiv°^nampntale și nonprofit pentru 11.1 Clădirile în care se desfășoară activitati sportive beneficiază de scutire a impozitului/taxei pe clădiri.

 • 11.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) clădirea să fie în proprietate sau să fie utilizată de organizațiile neguvernamentale și nonprofit;

 • b) în clădire să se desfășoare exclusiv activitati sportive pentru care organizația neguvernamentală și nonprofit a fost acreditată;

 • c) contribuabilul nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului lași.

 • 11.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • a) actul de înființare al organizației neguvernamentale sau nonprofit;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau nonprofit;

 • c)  certificatul de acreditare al organizației neguvernamentale și nonprofit emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea;

 • e) declarație pe proprie răspundere că în clădirea pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități sportive.

Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 11.4. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la pct. 11 se aplica pentru toate clădirile de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul acestora.

12. Dispoziții generale

 • 12.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la organul fiscal, până la data de 31 martie, inclusiv.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 12.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal în care se acordă scutirea.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a afloWarmator în care au intervenit modificările.

4H31

 • 12.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (4) Organul fiscal informează Consiliul Local cu privire la contribuabilii/clădirile pentru care a încetat dreptul la scutire având în vedere documentele depuse de solicitant și modificările intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.


B. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe teren pentru: 1, Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectați un ea de interes public

 • 1.1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • (3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași.

 • 1.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirii să fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii;

 • c) terenul se află în proprietatea unei persoane fizice.

 • 1.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) actul de restituire a terenului aferent clădirilor;

 • b) actul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • c) actul de identitate a titularului dreptului de proprietate asupra terenului aferent clădirii restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 2. Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art 1 alin. (10) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe d         tru care proprietarul menține afectațiunea de interes public:


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR W IM

 • 2.1. (1) Cultele religioase din România CTU.....^duTTT~propnotato toreh aferent clădirilor

retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • (3) De scutire beneficiază cultele religioase recunoscute în România.

 • 2.2 Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1 alin. (10) din O.U.G.nr.94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

 • c) contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași.

 • 2.3. (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente în copie:

 • a) documentul de retrocedare a terenului;

 • b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirii.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 3. Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

  • 3.1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate teren aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirii.

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile aferente clădirilor retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale).

 • 3.2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele:

 • a) terenul aferent clădirilor să fie restituit potrivit ari. 1 alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată;

 • b) să se mențină afectațiunea de interes public a terenului aferent clădirilor retrocedate;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului lași.

 • 3.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirilor restituite depune o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație:

  a) actul de restituire aterenului aferent clădirilor retrocedate;

  / *

  /'C


  ’jl

  <


  ^IZAT
anexă la hotărârea nr

|a.oi3

b) documentul din care rezultă că se menține afectațiunea de-intefes public a terenului aferent clădirilor retrocedate.


4. Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale si întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

 • 4.1. Organizațiile neguvernamentale si întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează terenul aferent clădirilor folosite pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 • 4.2. Pentru a beneficia de scutire organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale:

 • a) recuperare și reabilitare;

 • b) suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c) educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d) asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e) asistență și suport pentru copii, persoane cu handicap, persoane dependente d" consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăs.. penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, persoane fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoi sociale;

 • f) sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g) îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h) mediere socială;

 • i) consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială.

 • 4.3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale sa își desfășoare activitatea în condițiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) terenul să fie in proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și întreprinderii sociale acreditate ca furnizor de servicii sociale;

 • c) pe terenul aferent clădirilor se desfășoară exclusiv servicii sociale pentru care organizația neguvernamentală și întreprinderea socială au fost acreditate;

 • d) furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe tot parcursul anului fiscal;

 • e) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligații restante la bugetul Local al Municipiului lași.


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

W I W9

 • a) actul de înființare al organizației neguv^i iianlenlale sau întreprinderii sociale;

 • b) statutul organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale;

cjcertificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale;

 • d) documentul emis de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.

4.5. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

5. Terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

 • 5.1. Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 • 5.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) terenul să fie proprietatea sau în folosința organizației nonprofit;

 • b) organizațiile nonprofit trebuie să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligații restante la bugetul local al Municipiului lași.

 • 5.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele:

 • a) actul de înființare al organizației;

 • b) statutul organizației;

 • c) actul de proprietate sau actul în baza căruia organizația folosește terenul.

 • 5.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

6. Terenurile apartinand asociațiilor si fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

 • 6.1. Asociațiile si fundațiile care dețin în proprietate sau utilizează terenuri exclusiv pentru activități fără scop lucrativ beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren.

 • 6.2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele:

 • a) terenul să fie proprietatea sau în folosința asociației sau fundației;

 • b) asociațiile si fundațiile să faca dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea;

 • c) contribuabilul persoana juridica nu inregistreaza obligații restante la bugetul local alA9 >(9

 • 6.3. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenuri se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente prezentate în copie:

 • a) actul de înființare al asociației sau fundației;

 • b) statutul asociației sau fundației;

 • c) actul de proprietate sau actul în baza căruia asociația sau fundația folosește terenul.

 • 6.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

 • 7. Terenurile aferente clădirii de domiciliu si/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare precum si terenul aferent clădirii folosită ca locuință aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 1, lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare

  • 7.1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și care dețin terenuri aferente clădirii de domiciliu și/sau alte tereni'" aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 • (2) Persoanele care au calitatea de urmaș de erou-martir beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren doar pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea acestora.

 • (3) Scutirea se acordă integral pentru cota-parte din dreptul de proprietate a persoanelor prevăzute la pct. 7.1, alin.(1) și (2) cât și pentru cota-parte aflată în proprietatea soțului/soției acestora.

 • (4) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași.

 • 7.2. Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa A.1. la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate al soțului/soției;

 • b) documentul care atestă calitatea de persoană prevăzută la pct.7.1, alin.(1) și (2);

 • c) certificatul de căsătorie;

 • d) actul de proprietate a terenului pentru care se acordă scutirea.

Arătăm că art. 3*1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare adică urmaș de erou - martir (soțul supravețuitor, părinții celui decedat si copiii acestuia) se aplică în completarea art. 464, alin.(2), lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

8. Terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate,ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele


decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) cin Legea nr. 227/2015, cu excepția terenurijpr^mîgșmt folosite pentru activități economice                 1     /

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

^3 I ^(3

8.1 Scutirile se acorda pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.

 • 8.2.(1)Scutirea se acordă în condițiile în care suprafețele de teren sunt salubrizate/întreținute/împrejmuite de proprietar.

 • (2) Instituția care va emite dovada că terenul pentru care se solicită scutirea este salubrizat/întreținut/împrejmuit este compartimentul de specialitate din cadrul Direcției de poliție locală sau de către personalul din aparatul propriu al Primarului cu atribuții în acest sens.

 • (3) Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași.


 • 8.3 Scutirea la plata impozitului se acordă pe bază de cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente, prezentate în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) actul de proprietate a terenului;

 • c) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor cu regim de monument istoric;

 • d) dovada că terenul este salubrizat/întreținut/împrejmuit.

 • 8.4. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice sau de agrement.

9. Suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor 9.1 Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu, afectate de cercetări arheologice.


 • 9.2.Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași

 • 9.3 Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

 • 9.4 Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;           ___________ __

 • c) actul de proprietate;

 • d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din

10. Suprafețele terenurilor situate in zonele de proiecție alte monumentelor istorice

 • 10.1. Scutirile se acordă pentru terenurile aflate in proprietate sau utilizate cu orice titlu situate in zonele de protecție ale monumentelor istorice.

 • 10.2. Contribuabilul care solicită acordarea scutirii, nu înregistrează obligații restante către bugetul local al Municipiului lași.

 • 10.3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune la organul fiscal o cerere, model prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură, însoțită de următoarea documentație, prezentată în copie:

 • a) actul de identitate a solicitantului (soț și soție), C.U.I.;

 • b) date identificare proprietar, altele decât persoanele fizice;

 • c) act de proprietate;

 • d) documentul emis de compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este situat in zonele de protecție ale monumentelor istorice.

11. Dispoziții generale

 • 11.1. (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de . ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31 martie inclusiv.

(2) Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. A.1 la prezenta procedură.

 • 11.2. (1) Solicitantul care depune cererea de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren are obligația de a aduce la cunoștința organului fiscal orice modificare intervenită în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 31 martie, inclusiv, a anului fiscal in care se acorda scutirea.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data depunerii cererii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor în care au intervenit modificările.

 • 11.3. (1) Solicitantul care beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe teren are obligația ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoștința organului fiscal orice modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii.

 • (2) înștiințarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării scutirii/reducerii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările.

 • (3) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor în care au intervenit modificările.

lioig

Dispoziții finale                                       ...........

Anexa nr. A.1 face parte integrantă din prezenta procedură de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, datorat bugetului local al Municipiului lași, conform art. 456 alin. (2) lit. a)-h), j), r) si s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare.


Director General, ec. Maria APETR Imi asum responsabilități si legalității in solidar cu iAEI rectitudinii fiscrisului


Director Executiv, ec. Aurora PINTILIE


Imi asum responsabilitatea corectitudinii si legalitatli in solidarSef Serviciu,

ec. Virginia STOIAN

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatee întocmirii acestui inscrisSef Serviciu P ec. Iulian BITU Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea, leg^i
ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR

M I

Anexa nr. A.1 la Procedura

Cerere

privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și terenuri in conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. a)-h) j), r) și s) și art. 464 alin. (2) lit. a)-f), h), i), r) și q) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.3A1, lit. b) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul(a)/ Subscrisa 1 2..........................................................................................................................

CNP/C.I.F*)...........................,          cu          domiciliul/sediul          în          localitatea..................

str...................................................nr.......... bl........ sc........ et.........ap............., Județ..........................

tel/fax.....................email................................................................ reprezentată                prin


.............................................................î),                      în                       calitate                      de proprietar/coproprietar/mandatar/administrator/împutemicit cu domiciliul în localitatea .................................

codul poștal............ sectorul.............str.............................................. nr.............. bl.........sc........et...... ap....

Județul.......................identificat   prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......nr........   C.I.F*)......................prin

prezenta solicit scutirea de la plata______________________________**), pentru imobilul situat în

____________conform H.C.L. nr.______________/................la prezenta cerere anexez în copie documentele***):

Data completării


720


(semnătura olografă)

de 30 de zile de la data apariției oricăror modificări ale situației existente la data acordării anului următor celui în care au intervenit modificările.

la pct.2 conduce la ridicarea scutirii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au itia(?pcal, în funcție de scutirea solicitată, precum și alte documente relevante în susținereaCONSILIUL LOCAL        * ZN

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

SERVICIUL EFICIENȚĂ ENERGETIC ȘI UTILITĂȚI PUBLICE BIROU SPAȚII VERZI Șl SALUBRITATETAXE SPECIALE DE SALUBRIZARE


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

/14-9 |Nr. cri

Denumire taxă

Nivel taxă an 2019

Indexare an 2020 fata de an 2019,conform ari 491 din Legea nr.

227/2015

Nivel taxă an 2020

Temei de drept

■-      -Ir r\'

<Ta\a specială de șăw>rizare pentru bfrlizatori persoane fizice asociate.

11,00

lei/persoană/luna

4,6%

12 lei/persoană/lună

L227/2015

(art.484,alin. 1 )

2

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane fizice din gospodării individuale

18,00

lei/persoană/luna

4,6%

19 lei/persoană/lună

L227/2015

(art.484,alin. 1)

5.

Taxa specială de salubrizare pentru utilizatori persoane juridice/persoane fizice autorizate.

112 lei/mc/luna

4,6%

117 lei/mc/lună

L227/2015

(art.484,alin. 1)


Notă: Valoarea pentru anul 2020 rezultă din indexarea nivelului taxei din 2019 ( a fost rotunjită în minus, în sensul că fracțiunile sub 0,5 lei se neglijează, iar ceea ce depășește 0,5 lei se întregește la leu, prin adaos)


Director executiv,


ing.Viorica Bosțai

Iml MUO nesponsabOrtatea corwcâud In solidar cu întocmitorul înscrisuLl


il țl KsgalitătH


Șef Serviciu, ing.Elena Mihailescu îmi asum rasponsatUatea pentru fundamentaron, coreclrtiidinfla iegalratoA înto«n?rtl acestui înscris


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. -ffl Ho 19

MUNICIPIUL IAȘI

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI SERVICII COMUNITARE

SERVICIUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI UTILITĂȚI PUBLICE BIROU SPAȚII VERZI ȘI SALUBRITATE

REGULAMENT

PRIVIND TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE


Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ș completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcționarei serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, stabilind cuantumul taxelor speciale anual, și aprobând regulament de stabilire a modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.


Potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, ci modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achitî contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a servit 'ui salubrizare;

b) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

Astfel persoanele care nu sunt în relații contractuale cu operatorul de salubritate și produc la rândul Io» deșeuri, similar cu cei care au contractat aceste servicii, beneficiează în mod fraudulos de aceleași servicii de care beneficiează și acele persoane care au încheiat contracte pentru aceste servicii, în sensul că acele rezidur care emană de Ia aceste persoane sunt colectate și transportate.

în consecințăjgj - Cuantumul lei/lună/pe^ffh


une instituirea taxei speciale de salubrizare după cum urmează:

Uxtel ^peciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice asociate este de 12,0(1ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

I ^(9

 • - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice din gospodării individuale este de 19,00 lei/lună/persoană.

 • - Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii persoane juridice/persoane fizice autorizau este de 117,00 lei/mc.

Operatorul serviciului va efectua verificări în teren în vederea depistării și identificării persoaneloi fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare și care nu dețin contract de prestări servici: salubrizare. Totodată operatorul va solicita sprijinul Politiei Locale și al Direcției de Evidență a Persoaneloi Iași pentru a determina totodată numărul de persoane dintr-o unitate locativă și datele de identificare e acestora.


După stabilirea și identificarea persoanelor fizice/juridice beneficiari ai serviciului public de salubrizare ș care nu au incheiat contractul de prestări servicii salubritate, operatorul serviciului de salubritate va proceda k somarea acestora în vederea încheierii contractului de prestări servicii. în cazul în care persoanele somate nv se prezintă, în termen de max. 10 zile de la data somării, în vederea semnării contractului, ori<_^fuz/ semnarea acestuia, operatorul serviciului de salubritate va stabili și comunica Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, până la ultima zi lucratoare ale fiecărei luni, lista utilizatorilor identificați far/ contract de prestări servicii de salubrizare sau a căror contracte au fost reziliate, în vederea instituirii îr sarcina acestora a taxei speciale de salubrizare. Lista va conține elementele absolut necesare identificări persoanelor și numărul persoanelor care locuiesc la adresa respectivă (nume, prenume/denumire societate CNP/CU1, adresa, număr persoane, cantitatea de deșeu generat /lună în cazul persoanelor juridice.

Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale aplică taxa specială de salubrizare pe baz< datelor furnizate de operatorul de salubritate începând cu data de 1 a lunii următoare primirii situațiilor de k operator.


în cazul în care beneficiarii serviciilor publice de salubritate, persoane fizice sau juridice, perfectează contracte de prestări servicii cu operatorul serviciului, ulterior stabilirii obligației de plată a taxei specie dc salubritate, aceștia nu mai datorează taxa specială de salubritate începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a încheiat contractul, în baza înștiințării în acest sens a Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale de către operatorul serviciului public de salubritate.

In cazul în care persoanele fizice sau juridice nu mai beneficiază de serviciile de salubritate, operatoru va înștiința Direcția Generală Economica și Finanțe Publice Locale in vederea încetării impunerii la plată.

Taxa specială de salubritate se încasează în contul R016TREZ40621360206XXXXX deschis k


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.

M I W

Pentru sumele restante la plata D.E.F.P.L. procedeazala declanșarea și realizarea executării silite acestora conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Destinația taxei speciale de salubrizare este acoperirea serviciilor prestate de către operatorul economi (în baza documentelor justificative prezentate și în limita sumei încasate),acoperirea costului colectării taxe respective și realizarea de investiții.

Decontarea serviciilor de salubrizare din taxa specială se va realiza de către Serviciul Contabilitat /Serviciul Financiar, în baza contractului încheiat cu operatorul de salubrizare.


Director executiv, ing.Viorica Bostan jml BBum roBponsa&iitfitM

In solidar cu întocmitorul IniȘef Serviciu EEUP, ing.Elena Mihăilescu îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectftudiln papalitatea frrtocmtrii acestui înscris

DIRECȚIA ARHITECTURĂ Șl URBANISM BIROUL REGLEMENTARE PUBLICITATE URBANĂANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR 11QI3


ANEXA nr. 18

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit la bugetului local pentru anul 2020


Taxele pentru autorizarea amplasării mijloacelor publicitare în Municipiul lași


Nr. crt.

Denumire taxa

Nivel taxă 2019

Nivel taxă cu indexare 4,6%

Nivel taxă propusă pentru 2020

Temei de drept

0

1

2

3

4

1

Taxă specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii ce fac parte din domeniul public al Municipiului lași

Perioada valabilitate aviz - 90 zile, cu posibilitate de prelungire

101 lei iună/stâlp

105,65 lei Iună/stâlp

106 lei Iună/stâlp

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

 • - art. 35, 36, 37 și 39 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

2

Taxă specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat care nu fac parte din domeniul public al Municipiului lași

Perioada valabilitate aviz - 90 zile, cu posibilitate de prelungire

20 lei Iună/stâlp

20,92 lei Iună/stâlp

21 lei Iună/stâlp

 • - art. 484 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal;

 • - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

 • - art. 35, 36, 37 și 39 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

3

Taxă pentru publicitatea temporară și amplasarea de proiecte publicitare speciale pe domeniul public sau privat al Municipiului lași

Perioada valabilitate aviz - 30 zile, cu posibilitate de prelungire^———

4 lel/mp/z!

4,18 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

-HCL nr. 78/2000

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

 • - art. 40-43 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

 • - Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

 • - HCL nr. 410/2016

4

Taxă         *

laxa

orgarilzaraaMe— Pr<Wți<WțW^ moni veți ifct$g

echi paieîn^^Mu^ de pXg&«®XZ-

*

’W} 2(X£Jei/zi/vehicut r/&>■ y/ y-—_____ jy/^rsPREWj

212,34 lei/zl/vehicul

212 lei/zi/vehicul

-HCL nr. 78/2000

 • - Legea 273/2006 privind finanțele publice locale

 • - art. 46 din Legea 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor publicitare

-Legea 227/2015

1/8

REGULAMENT


I a? îs


zl


privind taxele pentru avizarea amplasării mijloacelor pdbiieitere îii Municipiului lași

Art. 1. Obiectul Regulamentului

Obiectul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind avizarea unor tipuri de mijloace publicitare și instituirea unor taxe speciale datorate bugetului local pentru avizarea amplasării mijloacelor publicitare, conform prevederilor Legii 185/2013, modificată și completată.

Biroul Reglementare Publicitate Urbană prestează servicii publice, astfel:

 • - emite si eliberează avize pentru publicitatea temporară și amplasarea de proiecte publicitare speciale pe domeniul public sau privat al Municipiului lași;

 • - emite si eliberează avize pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii de iluminat care nu aparțin Municipiului lași;

 • - emite si eliberează avize pentru organizarea de campanii promoționale mobile;

 • - emite si eliberează avize pentru colantarea mijloacelor de transport aparținând Municipiului lași

 • - emite si eliberează avize pentru colantarea suprafețelor vitrate ale spațiilor comerciale sau cu alt profil de activitate, cu rol de firmă

 • - emite si eliberează avize pentru amplasare mesh-uri

 • - emite și eliberează avize pentru amplasare de afișe pe băncile inteligente, special prevăzute cu spații de afișaj.

Taxele menționate se aplică pentru organizarea evenimentelor pe domeniul public și privat al Municipiului lași sau pe proprietăți private, după caz.

Prestarea serviciilor publice se realizează pe baza solicitărilor depuse la Registratura Municipiului lași. Eliberarea avizelor se face de la Biroul Reglementare Publicitate Urbană, după achitarea taxelor aferente, după caz.

Art. 2. Obiectivele instituirii taxelor speciale pentru amplasarea mijloacelor publicitare:

 • - Exploatarea eficientă a spațiilor publicitare aparținând Municipiului lași

 • - îmbunătățirea activității de publicitate și gestionarea judicioasă a spațiilor publicitare disponibile ale Municipiului lași

 • - Asigurarea respectării prevederilor legale privind publicitatea.

Art. 3. Prevederi legale:

Legea nr. 227/2015 (Cod Fiscal) actualizată, art. 484 - Taxe speciale, alin. 1, alin.2 și alin. 3;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 30, alin. 2 și alin. 6;

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată;

'HCL 78/2000 privind aprobarea taxelor speciale pentru organizarea de manifestări expoziționale;

HCL 184/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019;

HCL nr. 403/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului lași.

Art. 4 - Definiții

 • a) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administrației publice locale, în urma unei proceduri de analiză a documentației tehnice și a oportunității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundație;

 • b) publicitate - totalitatea modalităților și instrumentelor specifice utilizate pentru a -facilita cunoașterea și aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinației unor spații, lansări de produse, deschideri de magazine și altele asemenea, precum și orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau
în funcție de numărul de stâlpi și perioada pentru care se solicită amplasa rea-mtjtoace lor publioit&fie, taxa specială pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe stâlpii                             t^' îe

calculează, conform formulei:

, ft91

este de 3 luni, cu


Taxă specială -• 21 lei/stălp x Nr. lipi

, cu posibilitate de


Perioada maximă pentru care se poate aviza un mijloc publicitar prelungire, la solicitare.

Achitarea taxei speciale se face pe baza unei note de plată întocmită de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

La eliberarea avizului de publicitate se solicită și prezentarea unui contract de servicii de montare-demontare a mijloacelor publicitare, încheiat între Compania de Transport Public lași și entitatea care solicită avizul de publicitate, obligația Companiei de Transport Public fiind de a demonta mijloacele publicitare în termen de maxim 5 zile de la expirarea avizului de publicitate, dacă acesta nu a fost prelungit.

Documentele necesare avizării mijlocului publicitar pe stâlpii de iluminat public:

o cererea tip

o planul de amplasare în zonă cu numerele de stâlp

o foto amplasament

o macheta mijlocului publicitar (dimensiuni maxime 0,80m x 1,20m)

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice


o contractul încheiat de beneficiar cu Compania de Transport Public lași pentru montare-demontare mijloace publicitare


 • 5.3. Cuantumul taxei speciale pentru publicitatea temporară și amplasarea de proiecte publicitare speciale pe domeniul public sau privat al Municipiului lași este de 4 lei/mp/zi.

în funcție de suprafața ocupată de mijlocul publicitar și perioada pentru care se solicită amplasarea acestuia, taxa specială pentru amplasarea publicității temporare, pe domeniul public sau privat al Municipiului lași, se calculează, conform formulei:

Taxă specială = 4 lei x Nr.mp x Nr. zile campanie

Perioada de valabilitate a avizului este de 30 zile, cu posibilitate de prelungire.

Suprafața minimă pentru organizarea acțiunilor promoționale este de 4mp.

Nu se aprobă amplasarea pe domeniul public sau privat al Municipiului lași a unor tipuri de mobilier, cu sau fără publicitate, cu scopul vânzării de produse.

Acestea se supun dezbaterii Comisiei privind analiza situației amplasamentelor temporare pe locurile publice și a funcționării agenților economici pe raza municipiului lași de către serviciul de specialitate din cadrul Municipiului lași.

O Documentele necesare avizării proiectelor speciale:

o cerere tip - în care se va specifica reclama, dimensiunile mijlocului publicitar, datele societății și a F          reprezentantului societății

o documentație tehnică întocmită de un arhitect cu drept de semnătură (insotita de referatul de verificare la cerințele A - rezistență și stabilitate și B - siguranță în exploatare)

o plan amplasare în zonă

o macheta mijlocului publicitar

o foto amplasament

o simulare amplasare mijloc publicitar

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

 • 5.4. Cuantumul taxei speciale pentru organi vehicule special echipate în scopuri de publi


în funcție de numărul de zile pentru care se pentru campanii promoționale mobile folosi calculează astfel:


Avizul pentru un vehicul special echipat în //cop lună calendaristică, iar pentru circulația convoaielor avidulcampanii promoționale mobile folosind


fea mijloacelor publicitare, taxa specială în scopuri de publicitate se


într-o


o foto amplasament

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.


o macheta mijlocului publicitar

o simulare amplasare mijloc publicitar o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

 • 5.7. Cuantumul taxei speciale pentru amplasare mesh-uri pe clădiri sau amplasare proiecte speciale și structuri autoportante pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice

în funcție de suprafața afișată, taxa specială pentru avizarea amplasării mijloacelor publicitare tip mesh, pe clădirile situate pe raza Municipiului lași, sau pentru amplasarea de proiecte speciale și structuri autoportante, pe teren domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice, se calculează conform formulei:

Taxă specială = 8 lei x Nr.mp suprafață afișată x Nr. luni

Perioada pentru care se poate aviza amplasarea mesh-urilor este de 3 luni, cu posibilitate de prelungire, la solicitare, iar pentru proiecte speciale și structuri autoportante perioada de valabilitate a avizului este de 1 lună, cu posibilitate de prelungire.

Achitarea taxei speciale se face pe baza unei note de plată întocmită de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

Conform art.15 alin.(2) din Legea 185/2013,republicată, se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafețelor vitrate ale clădirilor.

Actele necesare pentru eliberarea avizului de amplasare mesh sunt:

o cerere tip pentru amplasare mijloace publicitare cu caracter temporar

o planul de amplasare în zonă

o macheta mijlocului publicitar (grafică și dimensiuni)

o fotografia clădirii cu zona pe care se solicită avizarea mesh-ului

o foto - simulare amplasare mesh pe clădire (sunt permise doar pe calcan, fără acoperirea ferestrelor sau a elementelor arhitecturale ale clădirii,

o act deținere spațiu - contract de închiriere sau act de proprietate

o acordul proprietarului/proprietarilor clădirii sau, in cazul clădirilor cu locuințe colective, acordul tuturor proprietarilor direct afectați și contract cu asociația de proprietari

o copia certificatului de înregistrare a entității juridice

 • 5.8. Cuantumul taxei speciale pentru amplasarea de afișe pe consola băncilor SMART prevăzute cu panouri publicitare

Taxa specială pentru amplasarea de afișe pe consola băncilor SMART prevăzute cu panouri publicitare, situate pe domeniul public sau privat al Municipiului lași, se încasează de la persoanele juridice care solicită avizul pentru amplasarea mijloacelor publicitare pe băncile inteligente pentru a beneficia de (Q) servicii de publicitate.

Panourile publicitare care vor fi decorate cu afișe publicitare vor avea dimensiunile 45cm x 85cm și nu vor depăși spațiul pe care sunt amplasate.

în funcție de numărul de bănci și numărul de luni de desfășurare a campaniei promoționale, taxa specială se calculează conform formulei:

Taxă specială « 420 lei x Nr. luni x Nr. bănci

Achitarea taxei speciale se face pe baza unei note de plată întocmită de compartimentul de specialitate, după aprobarea documentației depuse și semnarea avizului.

Perioada de valabilitate a avizului este de 6 luni, cu posibilitate de prelungire, la solicitare.

Spațiul dedicat reclamei va fi asigurat prin element/ de siguranță împotriva efracției, pentru ca reclama să nu poată fi deteriorată sau acoperită.

Realizarea montajelor va fi asigurată de S.C. SeDocumentele necesare avizării publicității p

cererea tip

planul de amplasare în zonă

foto amplasament macheta mijlocului publicitar copia certificatului de înregistrare a entit$țS,jgp$i


o

o

o

o

o

ANEXA NR. 19


SERVICIUL DE DEZVOLTARE A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE

TAXA SPECIALĂ PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ÎN MUNICIPIUL IAȘI

Denumire taxa

Nivel taxa an 2019

%

Nivel taxă

an 2020

%

Temei de drept

0

1

2

3

Taxa    speciala    pentru

promovarea turismului in Municipiul Iași

0,75

0,75

-art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

-art. 30 din Legea nr. 273/2016 privind finanțele publice locale

Taxa speciala pentru promovarea turismului in Municipiul Iași se incaseaza de la persoanele care beneficiază de servicii de cazare, prin unitățile de cazare care desfasoara activitati specifice pe raza Municipiului Iași.


Taxa speciala pentru promovarea turismului in Municipiul Iași se calculează prin aplicarea cotei stabilite la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare noapte de cazare. Unitățile de cazare au obligația de a varsa taxa la bugetul local pana la data de 10 a lunii următoare celei in care s-a colectat taxa de la persoanele care au plătit cazarea.

Unitățile de cazare au obligația de a depune lunar o declarație de decont la compartimentul de specialitate a autoritarii administrației publice locale, pana la data stabilita pentru fiecare plata a taxei speciale pentru promovarea turismului in Municipiul Iași.

Plata cu intarziere a taxei speciale pentru promovarea turismului in Municipiul Iași atrage după sine majorări de intarziere.

Nivelul majorării de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepțiile prevăzute de lege si poate fi modificat prin acte normative.

Veniturile realizate din încasarea taxei speciale pentru promovarea turismului vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziții de turism la nivel național și internațional, finanțarea acțiunilor și evenimentelor cultural-artistice care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea turismului și atragerea unui număr mai mare de turiști, realizarea activităților de promovare marketing în scopul atragerii de turiști sau investiții în servicii turistice, realizarea sau finanțarea serviciilor și produselor oferite contra cost sau gratuit turiștilor sau agenților economici locali din domeniul turismului.

Întocmit,

Inspector de specialitate

Doru Mocanu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea! egal it£                   tui înscris


Șef Serviciu Dezvoltarea Capacității Administrative Sebastian Buraga

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului
__


REGULAMENT

privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași

Obiectul regulamentului

Art.l. Obiectul prezentului Regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea unei taxe speciale datorată bugetului local pentru dezvoltarea turismului în Municipiul Iași.

Obiectivele instituirii taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași Art.2. Prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași se vizează următoarele obiective:

 • - Promovarea obiectivelor turistice din Municipiul Iași și a destinației turistice Iași, în ansamblul ei, în vederea creșterii numărului de turiști;

 • - Susținerea evenimentelor cultural-artistice cu potențial de atragere a turiștilor în Municipiul Iași;

 • - Crearea de servicii de turism gratuite pentru turiști și operatorii privați din turismul local;

 • - Creșterea calității și crearea de noi servicii publice destinate turiștilor;

 • - Crearea, promovarea și consolidarea brandului turistic al Municipiului Iași;

 • - Dezvoltarea de proiecte, finanțate din fonduri europene direct legate de activitatea turistică;

 • - Participarea și înscrierea orașului în rețele/organizații/structuri europene sau globale care pot conduce la valorificarea superioară a potențialului turistic al Municipiului Iași;

 • - îmbunătățirea și gestionarea informațiilor de interes turistic de pe cele mai importante platforme turistice online.

Cadrul legal

Art.3. Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de:

 • - art. 36, alin. (2) și (4), lit. A) și d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

 • - art. 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

 • - art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Glosar termeni

Art.4. Definiția unor termeni utilizați în cuprinsul prezentului regulament:

Promovare turistică - activitate realizată în plan intern sau internațional, în cadrul unor evenimente de profil sau evenimente special create, desfășurată de autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, care să prezinte cele mai reprezentative elemente ale destinației turistice Iași, în ansamblul ei.

Susținerea activității cultural-artistice - acțiuni realizate de autoritatea locală sau structura desemnată de aceasta, în vederea creării, susținerii și/sau dezvoltării de evenimente și activități cultural-artistice care pot contribui pozitiv la atractivitatea turistică a Municipiului Iași.

Servicii de turism - sej=vtt®3mblice prin care se oferă informații și materiale turistice, special concepute, miW^^MMuni cipiului Iași, precum și operatorilor locali din domeniul turismului Aj^steanxîKft^irb forma unor investiții sau servicii publice ori

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. H3P&I9

materiale/obiecte/spații care să contribuie acț                 ________________

sprijinului în rândul vizitatorilor/turiștilor și operatorilor turistici locali, deopotrivă.


formării și


iv și cuantificabil la creșterea ir

Brand turistic - concept/viziune de dezvoltare turistică a Municipiului Iași cu valori și obiective clar exprimate și un set de acțiuni/măsuri cuantificabile pentru atingerea obiectivelor/viziunii propuse. Acesta va fi însoțit și de elemente vizuale, verbale, audio/video etc. distinctive și reprezentative pentru oraș și valorile acestuia.

Plătitorii taxei speciale

Art.5. Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turismului în Municipiul Iași sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare, prin unitățile hoteliere care desfășoară activități specifice pe raza Municipiului Iași.

Cuantumul și termenele de plată a taxei speciale

Art.6. Taxa specială pentru promovarea turismului este în cuantum de 0,75% din valoarea tarifelor de cazare exclusiv TVA.

Art.7. Termenele de plată a taxei speciale sunt lunare până maxim în data de 10 pentru luna anterioară. Neplata în termenul scadent atrage majorări de întârziere în condițiile legii. Art.8. Taxa va fi inclusă în costul nopții de cazare.

■            Destinațiile taxei speciale

Art9. Taxa specială se constituie într-un fond cu următoarele destinații:

 • - finanțarea cheltuielilor de participare la târguri, expoziții de turism la nivel național și internațional;

 • - finanțarea acțiunilor și evenimentelor cultural-artistice care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea turismului și atragerea unui număr mai mare de turiști;

 • - realizarea activităților de promovare marketing în scopul atragerii de turiști sau investiții în servicii turistice;

 • - realizarea sau finanțarea serviciilor și produselor oferite contra cost sau gratuit turiștilor sau agenților economici locali din domeniul turismului;

Instituții implicate


Art.10. Acțiunile menționate anterior de realizare și promovare a serviciilor turistice pentru și din Municipiul Iași se vor derula prin Biroul de Cooperare Economică și Turism, Compartimentul Promovare Turism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, care are următoarele atribuții:

 • - realizează activitatea de promovare a Municipiului Iași ca destinație turistică la nivel național și internațional, în baza strategiei proprii de acțiune;

 • - întocmește calendarul evenimentelor locale și asigură promovarea acestuia în mediul Online;

 • - realizează în mod direct, sau în parteneriat cu alte instituții, materiale promoționale. monografii sau ghiduri ale orașului;

 • - colaborează cu agențiile de turism în vederea îmbunătățirii vizibilității internaționale a Municipiului Iași ca destinați


  ^expoziții de promovare a turismului în țară și străinătate;


 • - asigură participarea

 • - coordonează rețea


MI M3

'aiului lașiv Cont


AH. 11.                                 ~~A j ---------

 • 1. Se înființează, prin dispoziția Primarului Municipiului lași» Consiliul Consii Operatorilor din Turism, care are următoarele atribuții:

 • - analizează și oferă un aviz consultativ asupra proiectelor de hotărâre cu impact asupra turismului inițiate de către Primarul Municipiului Iași și care urmează a fi supuse aprobării în cadrul Consiliului Local Iași;

 • - propune proiecte de eficientizare a relației dintre municipalitate și operatorii locali din turism, precum și de dezvoltare a atractivității municipiului Iași pentru turiști;

 • - aduce la cunoștința Primarului Municipiului Iași probleme cu caracter general sau particular cu care se confruntă operatorii locali din turism.

 • 2. Din Consiliul Consultativ al Operatorilor din Turism poate face parte orice operator din turism cu o activitate în domeniu mai mare de 2 ani consecutivi. Membrii Consiliului Consultativ vor alege prin vot un Comitet Director, care va centraliza și aproba direcțiile de acțiune în vederea dezvoltării și promovării potențialului turistic al Municipiului Iași. Comitetul Director va avea un număr de maxim 7 membri, la care se vor adăuga 2 membri ai Biroului de Cooperare Economică și Turism al Primăriei Municipiului lași.


Dispoziții finale

Art.12. Prezentul regulament intră în vigoare de la data de 01 ianuarie 2020.


întocmit,

Inspector de specialitate

Doru Mocanu

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscristativ al


Șef Serviciu Dezvoltarea Capacității Administrative Sebastian Buraga îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului
1

Se completează în cazul persoanelor fizice/juridice

*) Se va completa .codul de identificare fiscalățcodul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz); numărul de înregistrare la instanța judecătorească, etc.

2

Se completează în cazul persoanelor juridice

**) impozitului pe clădire și/sau impozitului pe teren

 • 1. Nedeclararea oricăror modificări intervenite în perioada cuprinsă între data depunerii cererii de scutire și data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a depus cererea de scutire se sancționează cu amendă, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și duce la ridicarea scutirii acordate, începând cu dată acordării acesteia.

 • 2. înștiințarea organului fiscal se face în term '      ....... ...... ".............

scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianua

 • 3. Neanunțarea modificărilor intervenite pr intervenit modificările.

***) documentele aprobate prin hot

cererii.