Hotărârea nr. 178/2019

HOTĂRÂRE privind adoptarea Planului Local de Acțiune – parte a angajamentului Municipiului Iași ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Planului Local de Acțiune - parte a angajamentului Municipiului Iași ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 31816 / 22.03.2019, cu Anexele 1, 2 și 3, respectiv proiectele incluse în Planul Local de Acțiune - parte a angajamentului Municipiului Iași ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Local de Acțiune - parte a angajamentului Municipiului Iași ca membru al Programului Local al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă, respectiv măsurile din Anexele 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cheltuielile vor fi suportate de Municipiul Iași și vor fi alocate din bugetul local în perioada 2019 - 2021, cu respectarea normelor legale incidente și în funcție de disponibilitățile financiare.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Direcția Generală Tehnică și Investiții, SC Salubris SA, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative, Biroul de Comunicare, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Cooperare Economică și Turism. Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția Juridică, Direcția Generală Tehnică și Investiții, SC Salubris SA, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative, Biroul de Comunicare, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Cooperare Economică și Turism.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 178 din 24 aprilie 2019