Hotărârea nr. 177/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iaşi a imobilelor apartament nr. 14,etaj 1 aflat în proprietatea domnului Popa Ion şi apartament nr. 15,etaj 2 aflat în proprietatea domnului Gâmbuţă Adrian şi a doamnei Dibu Diana,situate în blocul M2 din Iaşi,bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A


MUNICIPIUL IAȘI

9

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iași a imobilelor apartament nr. 14, etaj 1 aflat în proprietatea domnului Popa Ion și apartament nr. 15, etaj 2 aflat în proprietatea domnului Gâmbuță Adrian și a doamnei Dibu Diana, situate în blocul M2 din Iași, bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 43082/17.04.2019 întocmită de Direcția Fond Lovativ;

Având în vedere raportul de evaluare nr. 99126/01.10.2018, intocmit de evaluator autorizat, membru ANEVAR;

Având în vedere Rapoartele de expertiză tehnică nr. 21171/2008 și nr. 328/2018 întocmite de societăți de profil, acreditate;

Având în vedere art. 44 din Constituția României;

Având în vedere art. 1244, art. 1270, art.1650 din Codul Civil;

Având în vedere H.C.L. nr. 332/30.07.2009 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, în ședința din data de 17.07.2009;

Având în vedere H.C.L. nr. 469/27.10.2009 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, în ședința din data de 16.10.2009;

Având în vedere H.C.L. nr. 250/05.07.2010 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, în ședința din data de 23.06.2010;

Având în vedere H.C.L. nr. 507/29.11.2018 privind aprobarea cumpărării de către Municipiul Iași a imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice din condominiul bloc M2 situat în Iași, bd-ul Nicolae Iorga nr. 7A;

Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

Având în vedere Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

Având în vedere Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Iași a locuințelor situate în Iași, bd-ul Nicolae Iorga, nr. 7A, bloc M2:

1.1. et. 1, ap. 14 - proprietar Popa Ion, pentru suma de 1041 euro platibili în lei la cursul BNR din data vânzării;

1.2. et. 2, ap. 15 - proprietari Gâmbuță Adrian și Dibu Diana, pentru suma de 1041 euro platibili în lei la cursul BNR din data vânzării.

Art.2. Cheltuielile ocazionate de redactarea și autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare și a altor taxe, proceduri ori înscrieri care țin de perfectarea transferului dreptului de proprietate sau publicitatea acestuia se suportă din bugetul local al Municipiului Iași.

Art.3. Se mandatează Primarul Muncipiului Iași, să semneze, în numele cumpărătorului, contractul de vânzare-cumpărare a imobilelor menționat la art.1.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: - Primarului Municipiului Iași;Direcției Fond Locativ; Direcției Juridice; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției GeneraleTehnice și Dezvoltare; persoanelor fizice și juridice care au calitatea de vânzători al imobilelor menționate la art. 1. Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ; Direcția Juridică; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale și Directia GeneralaTehnica si Dezvoltare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                                Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 177 din 24 aprilie 2019