Hotărârea nr. 176/2019

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iaşi şi Uniunea Veteranilor de Război şi a Urmaşelor Veteranilor- Filiala Judeţeană Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor-

Filiala Județeană Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.41128/12.04.2019 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 132/2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 186/2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 125/2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 114/2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 84/2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 94/2015, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 77/2016, precum și contractul de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor- Filiala Județeană Iași;

Având în vedere solicitarea nr. 33857/27.03.2019 formulată de Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor- Filiala Județeană Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 67783/26.07.2010 încheiat între Municipiul Iași și Uniunea Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor- Filiala Județeană Iași, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.2. Contractul de comodat va fi modificat prin act adițional emis de Direcția Exploatare Patrimoniu.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu; Uniunii Veteranilor de Război și a Urmașelor Veteranilor - Filiala Județeană Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Exploatare Patrimoniu.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 176 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0