Hotărârea nr. 175/2019

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi,insusit prin HCL 212/2018,cu lucrarile realizate de Municipiul Iasi pentru implementarea obiectivului de investitii „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL – SCUAR INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, cu lucrarile realizate de Municipiul Iasi pentru implementarea obiectivului de investiții „AMPLASARE DRAPEL NATIONAL - SCUAR

INTERSECTIA STRADA PALAT - MAL STANG BAHLUI”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 44102/19.04.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Procesul verbal de receptie a lucrarilor de constructii aferente investiției „Amplasare Drapel National - Scuar Intersecția Strada Palat - Mal Stang Bahlui”, nr. 44186/19.04.2019;

Având în vedere HCL 64/19.02.2018 privind aprobarea obiectivului de investitii „Amplasare Drapel National - Scuar Intersectia Strada Palat - Mal Stang Bahlui” a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici și a devizului general ;

Având în vedere HCL 276/27.06.2018 privind modificarea Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 64/19.02.2018 privind indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investitie „Amplasare Drapel National - Scuar Intersectia Strada Palat -Mal Stang Bahlui” ;

Având în vedere Decizia nr. 30/2019 emisa de Camera de Conturi Iasi privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 93/2015;

Având în vedere Raportul de follow-up nr. 13923/08.02.2019 emis de Camera de Conturi Iasi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 93/2015, prelungita ulterior prin Deciziile nr. 153/2016 si respectiv nr. 80/2018 ;

Având în vedere Decizia nr. 34/2019 emisa de Camera de Conturi Iasi privind prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 74/2018;

Având în vedere Raportul de follow-up nr. 16941/15.02.2019 emis de Camera de Conturi Iasi privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 74/2018 ;

Având în vedere H.C.L. nr. 212/2018 privind însusirea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, cu lucrarile realizate de Municipiul Iasi pentru implementarea obiectivului de investitii „Amplasare Drapel National - Scuar Intersectia Strada Palat - Mal Stang Bahlui”, receptionate in conformitate cu Procesul verbal de receptie a lucrarilor de constructii aferente investitiei „Amplasare Drapel National - Scuar Intersectia Strada Palat - Mal Stang Bahlui”, nr. 44186/19.04.2019. Valoarea totala a lucrarilor efectuate este de 771.347,46 lei cu TVA.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Generale Economice si Finante Publice Locale; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Generala Economica si Finante Publice Locale; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 175 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0