Hotărârea nr. 174/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea formulata, aprobata și consemnata în procesul - verbal al sedinței Consiliului Local al Municipiului Iași, in sensul ca se modifica varsta de la 5 la 7 ani pentru copii care beneficiaza de gratuitati pe transportul public in comun ;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41905/16.04.2019, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 41311/15.04.2019 a Companiei de Transport Public Iași prin care solicită casarea unor mjloace fixe, precum și a unor materiale de natura obiectelor de inventar, proprietatea Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare intocmită de Compania de Transport Public Iași;

Având în vedere Propunerile CTP de casare a mijloacelor fixe nr. 6258/10.04.2019, nr. 19095/11.12.2018; proces verbal nr. 541/11.01.2018;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune nr. 100098/02.10.2018;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere H.G. nr. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. nr. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.C.L. nr. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018, în sensul retragerii din folosința/exploatarea SC Compania de Transport Public Iași SA a bunurilor de retur, proprietatea Municipiului Iași, cuprinse in Anexele 1 - 3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se imputernicește Primarul Municipiului Iași sa semneze toate documentele ce vor fi întocmite în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1.

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iași a mijloacelor fixe cuprinse în Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Bunurile preluate, prevazute în Anexele 1 - 3, ce fac parte integranta din prezenta hotarare, vor fi transmise comisiei de casare din cadrul Primariei Municipiului Iasi, numita prin Dispoziția Primarului, în vederea efectuării demersurilor ce se impun pentru casarea acestora.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidentă Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Companiei de Transport Public Iași SA; Comisiei de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Compania de Transport Public Iași SA; Comisia de casare din cadrul PMI, numita prin Dispoziția Primarului.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 174 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0