Hotărârea nr. 173/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii,fără plată,către Primăria Municipiului Botoșani,a 100,00 m șină uzată tip IOR.

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii fără plată către Primăria Municipiului Botoșani, a 100,00 ml șină uzată tip IOR.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 40548 din 11.04.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 -pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere Hotărârea nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea fără plată către Primăria Municipiului Botoșani, a 100,00 ml șină uzată tip IOR.

  • (2) Predarea/primirea se va face pe bază de proces verbal semnat de către reprezentații ai: Municipiului Iași în calitate de proprietar; Companiei de Transport Public Iași S.A. în calitate de custode și Primăriei Municipiului Botoșani în calitate de primitor.

  • (3) Transportul din depozitul Companiei de Transport Public Iași S.A., cade în sarcina Primăriei Municipiului Botoșani.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat; Companiei de Transport Public Iași S.A.; Primăriei Municipiului Botoșani și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale; Compania de Transport Public Iași S.A.; Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat; Primăria Municipiului Botoșani.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 173 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0