Hotărârea nr. 172/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 42505/17.04.2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.

42505/17.04.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 42510/17.04.2019, întocmită de Directia Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 577/20.12.2018, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași ;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009, privind Codul civil, republicata;

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal 42505/17.04.2019

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 42505/17.04.2019, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Fond Locativ și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Fond Locativ.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Adrian Florin Boca Consilier local,

Nr. 172 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. 172 din 24 aprilie 2019

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 42510/17.04.2019

 • 1.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 64/28.02.2019 - beneficiar, familia Crăescu Constantin și Claudia Elena.

 • 2.  Se atribuie la schimb locuința din Str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 99 către Răuț Maria Mioara, chiriaș în imobilul din str. Cuza Vodă nr. 43.

 • 3.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 64/28.02.2019 - beneficiar, familia Haraba Vasile Ciprian și Claudia Petronela.

 • 4.  Se atribuie locuința din Str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap. 25, familiei Crăescu Constantin și Claudia Elena, poziția 3 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 5.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 536/15.12.20017 - beneficiar, familia Marin Ionut si Daniela Mihaela.

 • 6.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 515/29.11.2018 - beneficiar, familia Andrei Florin și Simona Elena.

 • 7.  Se atribuie locuința din Str. Canta 60B, parter, ap. 14, familiei Ferariu Ciprian și Petronela, poziția 12 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019

 • 8.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 64/28.02.2019 - beneficiar, familia Bejenaru Cristian și Venușa.

 • 9.  Se atribuie locuința din Str. Canta 60B, et. 4, ap. 70, către Dodan Carmen, poziția 13 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 10. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 64/28.02.2019 - beneficiar, Țibichi Rodica.

 • 11. Se atribuie locuința din Str. Canta 60B, et. 3, ap. 60, către Pachițescu Florin și Naarghita. Atribuirea se face in conformitate cu prevederile O.U.G.151/19.12.2007, aprobată și modificată prin Legea 7/2009, privind derogarea de la art. 43 din Legea Locuinței 114/1996 republicata. Locuinta va avea statut de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an.

 • 12. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 515/29.11.2018 - beneficiar, Grosu Elena.

 • 13. Se atribuie locuința din Str. Canta 60B, et. 2, ap. 39, către Țibichi Rodica, poziția 11 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 14. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 64/28.02.2019 - beneficiar, familia Păduraru Constantin și Mihaela.

 • 15. Se atribuie locuința din Str. Canta 60B, et. 3, ap. 62 către familia Moldovanu Vasile și Jeny, poziția 15 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 16. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 421/28.09.2018 - beneficiar, Răuț Maria Mioara.

 • 17. Se atribuie locuința din Str. Bularga nr. 14A, et. 2, ap. 32, către familia Trofin Mihai și Petronela, poziția 16 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 18. Se atribuie locuința din bld Tudor Vladimirescu nr. 79A, parter, ap. 9, către familia Parnică Roger Marian și Daniela Elena, poziția 17 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 19. Se atribuie locuința din str. Canta 60B , et. 2, ap. 52, către familia Ipatov Constantin și Iulia Minodora, poziția 18 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 20. Se atribuie locuința din str. Tabacului nr 7, et. 2, ap. 24, către familia David Bogdan Petronel și Elena, poziția 20 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019.

 • 21. Se atribuie locuința din bld. Tudor Vladimirescu nr. 79A, parter, ap. 14 către Dobrea Alexandru. Locuinta va avea statut de necesitate, contractul de inchiriere va fi intocmit pentru o perioada de 1 an.

 • 22. Se atribuie locuința din str. M. Kogălniceanu nr. 32 către Stan Teofana, chiriaș în imobilul retrocedat situat în str. Vasile Lupu nr. 30.

 • 23. Se aprobă inchirierea, pe o durată de 5 ani, a spațiului situat în str. Sf. Andrei nr. 20, compus din 1 cameră - 13,00mp, 1 dependință principală - 9,56mp și 1 dependință secundară - 5,79 mp, către d-l Ungurean Grigore, cu obligația de a reabilita această parte de clădire.

 • 24. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu San Vasile si San Monica Elena, pentru locuința din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 40. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale. În contract nu va mai figura Sân Vasile Luigi.

 • 25. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Cutitaru Gheorghe, pentru locuința din Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 97. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a convenției de plată pentru debitele la bugetul local.

 • 26. Se aprobă menținerea prevederilor HCL 64/28.02.2019, referitoare la reluarea relațiilor contractuale cu Afrasinei Eugenia cu mențiunea revocării includerii în contractul de închiriere a lui Lismanu Ioan Eugen.

 • 27. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Mistreanu Gheorghe, pentru locuința din Șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 2, et. 1, ap. 9. În contract nu va mai figura Mistreanu Geanina Ioana.

 • 28. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Harcoviță Cristiana, pentru locuința din Str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, P, ap. 2. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 29. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Bujor Elena pentru locuința din Str. Bularga 14A, et. 1, ap. 17. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 30. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Ionescu Nicoleta pentru locuința din Str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 79.

 • 31. Se aprobă reluare relațiilor contractuale de închiriere cu Isachi Mihai pentru locuința din Str. Canta 60B, et. 2, ap. 41, condiționat de achitarea debitelor restante la plata cheltuielilor de întreținere. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 32. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Murariu Ioana pentru locuința din str. Canta 60B, et. 2, ap. 48. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 33. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din str. Tabacului nr. 7, et. 1, ap. 16 - titular, Sandu Verginia.

 • 34. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Opera Nationala Romana Iasi pentru locuința din str. Anastasie Panu nr. 21, sc. A, et. 5, ap. 20. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an.

 • 35. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din str. O. Botez nr. 5 -titular, Ana Ștefan Dumitrel.

 • 36. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din str. Tabacului nr. 45, bl. Y3, et. 1, ap. 02 - titular, Mihalachi Eugenia.

 • 37. Punctul 3 din Anexa 1 a HCL 64/28.02.2019 va avea următorul conținut:

Se atribuie spațiul de locuit din str. Ion Creangă nr. 85A, bl. C3, sc. A, parter, ap. 2, d-nei Pricop Nicoleta care ocupă poziția 9 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor convenabile în anul 2019

Dispoziții finale:

După aprobarea atribuirilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii de locuințe de necesitate. Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

 • •  declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

 • •  cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - soț/soție.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •  declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996,

 • •  cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - soț/soție

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Adrian Florin Boca Consilier local,