Hotărârea nr. 171/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Iaşi pentru anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul general al Poliției Locale Iași;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia Locală de Ordine Publică a Consiliului Local Municipal Iași;

Având în vedere Avizul Comisiei Locale de Ordine Publica a Municipiului Iași privind Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municpiului Iași pentru anul 2019;

Având în vedere HCL Iasi nr. 56/25.02.2011 privind infiintarea Politiei Locale Iasi, incepand cu 01.01.2011 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010(r)- Legea Politiei Locale;

Având în vedere prevederile HG nr. 1332/2010 privind Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei locale ;

Având în vedere prevederile Ordinuui MAI nr. 92/2011 - pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine și siguranță publică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Iași pentru anul 2019, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Inspectoratului de Poliție Județean Iași; Inspectoratului de Jandarmi Iași; Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Poliția Locala Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 171 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

26

Pentru

25

Împotrivă

1

Abțineri

0