Hotărârea nr. 17/2019

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-29,aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-29, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 129210 / 13.12.2018, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 -privind Cadastru General ;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Deciziei nr.81/2018 a Camerei de Conturi Iasi privind prelungirea termenului privind realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.148/2016;

Având în vedere actul de control inregistrat sub numarul 72922/13.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-29, după cum urmează:

 • -  Teren în suprafață de 195 mp. situat în Iași, str. Socola nr.7, Tarla 50, CAT 2106/1, Anexa 1.

 • - Teren în suprafață de 48 mp. situat în Iași, str. Gavril Muzicescu nr.16A, Tarla 1, CC 3/5, Anexa 2.

 • - Teren în suprafață de 291 mp. situat în Iași, str. Spinti nr.1, Tarla 30, CC 1228/4, Anexa 3.

 • - Teren în suprafață de 150 mp. situat în Iași, str. Semanatorului nr.5, Tarla 104, AG 3809/1/1, Anexa 4.

 • - Teren în suprafață de 171 mp. situat in Iasi, str. Ion Roata nr.6, Tarla 104, AG 3809/1/2, Anexa 5.

 • - Teren în suprafață de 300 mp. situat in Iasi, str. Ion Roata nr. 16, Tarla 104, AG 3809/3/1, Anexa 6.

 • - Teren în suprafață de 57 mp. situat in Iasi, str. Marginei nr.21, Tarla 0, DS 234/5, Anexa 7.

  - Teren în suprafață de 175

  mp. situat

  în

  Iași,

  str.

  Paun

  nr. 1,

  Tarla

  39,

  AG 1270/2, Anexa 8.

  - Teren în suprafață de 199 mp

  . situat în

  Iași,

  str.

  Plopii

  fara

  Sot nr.23,

  Tarla

  26,

  VH 922/2, Anexa 9.

  - Teren în suprafață de 46 mp.

  situat în

  Iași,

  str.

  Vasile

  Lupu

  nr.90B,

  Tarla

  47,

CC 2567/2 , Anexa 10.

 • - Teren în suprafață de 284 mp. situat în Iași, str. Ciric nr.13, Tarla 1, AG 14, Anexa 11.

 • - Teren în suprafață de 305 mp. situat în Iași, str. Toma Savescu nr.3, Tarla 35, CC 1242/2, Anexa 12.

 • - Teren în suprafață de 350 mp. situat în Iași, str. Oancea nr. 35, Tarla 67, CAT 3950/60, Anexa 13.

 • -  Teren în suprafață de 228 mp. situat în Iași, str. Ciric nr. 53, Tarla 1, CAT 94/3, Anexa 14.

 • -  Teren în suprafață de 267 mp. situat în Iași, str. Vasile Lupu, Tarla 50, CR 2970, garaje, Anexa 15.

 • -  Teren în suprafață de 95 mp. situat în Iași, str. Vasile Lupu, Tarla 50, CR 2833. garaje, Anexa 16.

 • -  Teren în suprafață de 105 mp. situat în Iași, str. Vasile Lupu, Tarla 50, CR 2838, garaje, Anexa 17.

  - Teren în suprafață

  de

  94

  mp.

  situat în

  Iași,

  str.

  Vasile

  Lupu,

  Tarla

  50,

  CR

  2841,

  garaje, Anexa 18.

  - Teren în suprafață

  de

  52

  mp.

  situat în

  Iași,

  str.

  Vasile

  Lupu,

  Tarla

  50,

  CR

  2846,

  garaje, Anexa 19.

  - Teren în suprafață

  de

  207

  mp.

  situat în

  Iași,

  str.

  Vasile

  Lupu,

  Tarla

  50,

  CR

  2733,

garaje, Anexa 20.

 • -  Teren în suprafață de 929 mp. situat în Iași, str. Gradinari, Tarla 53, CR 3236 si CAT 3237, garaje, Anexa 21.

 • -  Teren în suprafață de 111 mp. situat în Iași, str. Gradinari, Tarla 53, CAT 3237/1, garaje, Anexa 22.

  Teren

  în suprafață

  de

  228

  mp.

  situat în

  Iași,

  bld.

  Chimiei,

  Tarla

  55,

  DS

  3330,

  garaje,

  Anexa 23.

  Teren

  în suprafață

  de

  35

  mp.

  situat în

  Iași,

  bld.

  Chimiei,

  Tarla

  55,

  CR

  3320,

  garaje,

  Anexa 24.

  Teren

  în suprafață

  de

  236

  mp.

  situat în

  Iași,

  bld.

  Chimiei,

  Tarla

  55,

  CR

  3327,

  garaje,

  Anexa 25.

  Teren

  în suprafață

  de

  382

  mp.

  situat în

  Iași,

  bld.

  Chimiei,

  Tarla 55, CR 3327/1,

garaje, Anexa 26.

- Teren în suprafață

de

45

mp.

situat

în

Iași,

str.

Vasile

Lupu,

Tarla

49, CR 2750/3,

garaje, Anexa 27.

- Teren în suprafață

de

75

mp.

situat

în

Iași,

str.

Vasile

Lupu,

Tarla

49, CAT 2748,

garaje, Anexa 28.

- Teren în suprafață

de

29

mp.

situat

în

Iași,

str.

Vasile

Lupu,

Tarla

52, CR 3145/1,

garaje, Anexa 29.

Art.2. Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat va efectua demersurile in vederea inscrierii in Cartea Funciara a drepturilor de proprietate a Municipiului Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Exploatare Patrimoniu ;Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru, Directiei Generala Finante Publice Locale - pentru actualizare evidenta financiar - contabila.Serviciul Audit Public Intern, Politiei Locale Iași, Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Politia Locala Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 17 din 31 Ianuarie 2019