Hotărârea nr. 161/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului de cooperare privind implementarea Programului „Iaşi,Capitala Tineretului din România 2019 - 2020”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea acordului de cooperare privind implementarea Programului

„Iași, Capitala Tineretului din România 2019 - 2020”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 40738/12.04.2019, intocmit de catre Biroul Relatii cu Societatea Civila;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordul de cooperare privind implementarea Programului „Iași, Capitala Tineretului din România 2019 - 2020”, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Relații Comunitare și Politici Publice, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Biroului Relații cu Societatea Civilă, Direcției Juridice și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 161 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1

ACORD

DE COOPERARE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI „IAȘI, CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2019-2020”

PREAMBUL

 • (1) Capitala Tineretului din România, care funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, este cel mai ambițios program național destinat tinerilor, pentru că pune accent pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret din zonele românești, în general, și pe dezvoltarea ecosistemelor de tineret urbane, în mod special. În cadrul programului, autoritățile locale colaborează cu organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret și cu mediul privat, și îi pun pe tineri în centrul procesului de dezvoltare urbană.

 • (2) Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română au format un parteneriat pentru lansarea și implementarea programului și formarea Guvernanței programului ‘Capitala Tineretului din România' (denumită în continuare Guvernanța).

 • (3) Anual, un oraș din România primește, în urma unui concurs de concepte, titlul de Capitala Tineretului din România și este sprijinit financiar, respectiv prin formare și consultanță, în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură.

 • (4) Părțile semnatare convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru a crește rolul tinerilor și al organizațiilor de tineret, prin participarea activă a acestora la un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și incluzivă.

 • (5) Prezentul acord are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

 • (6) În spiritul cadrului general al programului ‘Capitala Tineretului din România', acest acord ia naștere cu participarea următoarelor părți:

din partea Municipiului Iași:

Municipiul Iași, având sediul la Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, reprezentat de Mihai CHIRICA - Primar;

din partea sectorului neguvernamental de tineret din Iași

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS, având sediul la Iași, str. Ferenczi Carol, nr.8, ap.1, reprezentată de ...;

din partea Guvernanței programului ‘Capitala Tineretului din România':

Banca Comercială Română, având sediul la București, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 reprezentată de ...

Consiliul Tineretului din România, având sediul la București, Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, camera 141, sector 1, reprezentat de ...;

Federația Tinerilor din Cluj, având sediul la Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga, nr. 1-3, cam. 29, reprezentată de ...

Grupul PONT, având sediul la Cluj-Napoca, Str. Mărginașă nr. 42, reprezentat de ...

ART. 1. OBIECTUL ȘI DURATA ACORDULUI

 • (1) Obiectul acestui acord este stabilirea cadrului instituțional general pentru implementarea Programului Iași, Capitala Tineretului din România 2019-2020 (în continuare Programul).

 • (2) Durata acestui acord este între 2 mai 2019 - 30 iunie 2023.

 • (3) Perioada de implementare a Programului este între 2 mai 2019 - 30 iunie 2020.

(3) Perioada de sustenabilitate a acestui acord este între 1 iulie 2020 - 30 iunie 2023.

ART. 2. PROGRAMUL IAȘI, CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA 2019-2020

 • (1)   Municipiul Iași dobândește titlul Capitala Tineretului din România pentru perioada 2 mai 2019 - 1 mai 2020 pentru implementarea acestui Program.

 • (2)   Iași, Capitala Tineretului din România 2019-2020 este un program care își propune prin conceptul #rISeUP dezvoltarea unor legături sustenabile între organizațiile de tineret și administrația publică locală, alături de crearea unui cadru propice unde structurile de tineret și inițiativele îndreptate către tineri să poată coaliza, astfel încât eficiența și impactul lor asupra comunității să fie sporite. #UTurn să creeze oportunități atractive pentru tineri, astfel încât aceștia să se implice activ, să își descopere propriul potențial și să contribuie începând de acum la dezvoltarea comunității.

ART. 3. ASUMĂRI DIN PARTEA PARTENERILOR IMPLICAȚI ÎN PREZENTUL ACORD

 • (1) Municipiul Iași se obligă:

 • (a)   să sprijine financiar acțiunile desfășurate în cadrul Programului, în limitele resurselor disponibile și în acord cu asumările din dosarul de candidatură;

 • (b)   să asiste implementarea programului în toate aspectele sale legate de spațiul public, autorizații și alte acte administrative, conform legii;

 • (c)   să promoveze Programul în cadrul relațiilor de colaborare pe care le are cu orașele înfrățite și cu instituții, organisme, asociații sau fundații, universități publice și private din țară sau străinătate;

 • (d)   să promoveze Programul și titlul ‘Capitala Tineretului din România' în sine prin instrumentele sale de comunicare și afișaj public din Iași;

 • (e)   să informeze partenerii angrenați în acest acord despre demersurile, deciziile de politici publice locale care aduc atingere și vieții tinerilor;

 • (f)   să susțină realizarea unei Strategii de Tineret pentru Municipiul Iași pentru perioada 2020-2025;

 • (g) să sprijine financiar organizarea Summitului Tinerilor ediția 2019 ca eveniment cheie al Programului ‘Capitala Tineretului din România';

 • (h) să participe la monitorizarea impactului programului Iași, Capitala Tineretului din România în perioada 2020-2022 și la întocmirea unui raport de impact până la data de 30 iunie 2023.

 • (2) Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS se obligă:

 • (a) să creeze un birou de coordonare și de management pentru Program;

 • (b) să coordoneze activitățile de comunicare legate de Program, cu respectarea prevederilor Guvernanței cu privire la comunicarea generală a inițiativei ‘Capitala Tineretului din România';

 • (c) să implementeze și respecte principiile și direcțiile de acțiune pentru tineret cuprinse în candidatura Municipiului Iași pentru titlul ‘Capitala Tineretului din România';

 • (d) să stabilească direcțiile majore de acțiune ale Programului de comun acord cu municipalitatea;

 • (e) să creeze cadrul și instrumentele necesare unei participări largi a comunității băimărene la realizarea Programului;

 • (f) să creeze cadrul și instrumentele necesare participării unor organizații de tineret de nivel național la implementarea Programului;

 • (g) să consulte Municipiul Iași cu regularitate în toate problemele legate de implementarea programului;

 • (h) să furnizeze trimestrial rapoarte narative și financiare referitoare la procesul de implementare a programului prezentate Comitetului de Conducere;

 • (i) să pregătească un raport final cu privire la implementarea Programului până la 30 iunie 2020.

 • (3) Membrii Guvernanței se obligă:

 • (a) să ofere sprijin profesional și asistență tehnică pentru pregătirea, implementarea și monitorizarea impactului Programului;

 • (b) să asigure premiul de 50.000 euro către Program pentru dobândirea titlului ‘Capitala Tineretului din România';

 • (c) să asigure o promovare la nivel național al Programului prin canalele și instrumentele proprii de comunicare și prin parteneriate create în acest sens;

 • (d) să colaboreze cu ceilalți semnatari în mobilizarea unor resurse complementare pentru a contribui la o implementare de succes a Programului;

ART. 4. PREMIUL

 • (1) Prin nominalizarea sa, Iași dobândește dreptul de a dispune de premiul propus în valoare de 50.000 euro oferit de Banca Comercială Română pentru câștigătorul titlului.

 • (2) Banca Comercială Română va semna un contract de sponsorizare în acest sens cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS, care va stabili inclusiv condițiile, modalitatea și tranșele de intrare în posesie a premiului.

 • (3) Premiul va fi folosit de către Federație în vederea unei implementări cât mai profesioniste a programului Iași, Capitala Tineretului din România 2019-2020.

ART. 5. IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI ȘI AL ACESTUI ACORD. ASPECTE DE CO-MANAGEMENT, MONITORIZARE ȘI RAPORTARE

 • (1) Programul Iași, Capitala Tineretului din România 2019-2020 va fi implementat la nivel local pe baza principiului de co-management asigurat de Municipiul Iași și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS.

 • (2) Punctul de pornire pentru implementarea Programului constituie candidatura și anexele aferente ale Municipiului Iași depuse în procesul de selecție a orașului care poartă titlul ‘Capitala Tineretului din România'.

 • (3) Se creează Comitetul de Conducere, cu participarea câte unui reprezentat al tuturor părților semnatare implicate în crearea și implementarea acestui acord.

 • (4) Comitetul de Conducere se va reuni cel puțin trimestrial pentru analiza progresului implementării acestui acord și luarea unor decizii pentru îmbunătățirea implementării programului.

 • (5) Se creează Grupul Local pentru Iași, Capitala Tineretului din România cu participarea Municipiului Iași și a Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS. Grupul este responsabil implementarea practică a principiului de co-management al programului ‘Capitala Tineretului din România'.

 • (6) Fiecare parte își va nominaliza un număr de 3 reprezentanți în cadrul acestui parteneriat, iar reprezentanții vor constitui un grup de lucru.

 • (7) Grupul Local se va întruni cel puțin o dată pe lună sau la solicitarea oricărui membru.

 • (8) În cadrul întrunirilor se vor analiza activitățile și evenimentele petrecute de la ultima întâlnire a Grupului Local cu excepția acelora unde se discută numai o temă specific stabilită. Totodată se vor stabili obiectivele pentru următoarea perioadă și data estimativă a următoarei întâlniri.

ART. 6. COMUNICARE PUBLICĂ

 • (1) Programul se va derula sub sloganul ‘#rISeUp'.

 • (2) Municipiul Iași are dreptul de a folosi sintagma ‘Capitala Tineretului din România' în perioada 2 mai 2019 - 1 mai 2020. În afara acestei perioade Iași se va referi la dobândirea acestui titlu prin menționarea perioadei de referință a purtării titlului în același context cu menționarea titlului în sine.

 • (3) Guvernanța va asigura puncte de reper și ghidaj pentru Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS despre modalitățile de comunicare despre titlul de ‘Capitala Tineretului din România'.

 • (3) Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS este responsabilă de coordonarea activităților de comunicare ale Programului. Federația va respecta ghidul de comunicare pus la dispoziție de Guvernanță inclusiv cu privire la unele parteneriate cheie formate la nivel național cu autorități și instituții publice sau companii.

ART. 7. CLAUZE FINALE

(1) Părțile semnatare se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia să fie făcută pe cale amiabilă, având la bază consultarea reciprocă și dialogul bilateral constructiv. În cazul în care acest lucru nu este posibil, părțile se vor adresa Judecătoriei Iași.

 • (2) Persoanele de contact în numele semnatarilor acestui acord sunt: Municipiul Iași: <Mihai CHIRICA>, în calitate de PRIMAR; Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași - FONTIS: <Nume persoană>, în calitate de < funcție>;

Banca Comercială Română: <Nume persoană>, în calitate de < funcție >;

Consiliul Tineretului din România: <Nume persoană>, în calitate de < funcție >; Federația Tinerilor din Cluj: <Nume persoană>, în calitate de <funcție>; Grupul PONT: <Nume persoană>, în calitate de < funcție >;

 • (3) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat în scris, prin act adițional, la solicitarea oricăreia dintre părți și cu acordul celorlalte. Excepție se face în cazul oricărei modificări apărute în contextul Art. 7, Paragraf 2, în acest caz o informare scrisă din partea părții la care s-a efectuat o modificare fiind suficientă.

(4) Prezentul protocol a fost încheiat într-un număr de 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, în Iași, astăzi, 2 mai 2019, data semnării lui.

Mihai CHIRICA Primar Municipiul Iași


<Nume>

<functie>

Consiliul Tineretului din România


<Nume>

<functie>

Banca Comercială Română

<Nume>

<functie>

Federația Organizațiilor Neguvernamentale

de Tineret din Iași - FONTIS


<Nume>

<Nume>

<functie>


Grupul PONT


<functie>

Federația Tinerilor din Cluj

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER LOCAL, BOCA ADRIAN FLORIN