Hotărârea nr. 160/2019

HOTĂRÂRE privind asumarea responsabilităţilor organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României şi a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,la nivelul Municipiului Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind asumarea responsabilităților organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 41475/15.04.2019 întocmit de către Directia Generala Tehnica si Dezvoltare, Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Serviciul Investitii Proprii;

Având în vedere dispozițiile art. 3, alin 1 din OG nr.13 /2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, așa cum a fost modificat prin O.U.G nr. 94/2018 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii, intrată în vigoare în data de 02.11.2018;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2018-2019, modificată și completată prin dispozițiile HG nr. 52/2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asumarea responsabilității și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor - cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Iași.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; APIA Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Generala Tehnica si Dezvoltare; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 160 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

0