Hotărârea nr. 16/2019

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-4,aflate în administrarea Municipiului Iaşi,respectiv revocarea Anexei 34,cu privire la terenul in suprafata de 157mp,situat in Iasi,str. Tatarasi nr. 15,identificat prin T30,CC1598,A1597,amplasament inventariat in Domeniul Privat al Municipiului Iasi conform Hotararii de Consiliu local nr. 445/28.09.2018

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 211 / 30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-4, aflate în administrarea Municipiului Iași, respectiv revocarea Anexei 34, cu privire la terenul in suprafata de 157mp, situat in Iasi, str. Tatarasi nr. 15, identificat prin T30, CC1598, A1597, amplasament inventariat in Domeniul Privat al Municipiului Iasi conform Hotararii de Consiliu local nr. 445/28.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6525 / 21.01.2019, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 6026/18.01.2019, intocmita de Serviciul G.I.S.-Cadastru;

Având în vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 445/28.09.2018 privind completarea inventarului domeniului privat cu terenul in suprafata de 157mp situat in str. Tatarasi nr. 15;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 -privind Cadastru General

1 / 3 la H.C.L. nr.16 din 31 Ianuarie 2019

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile Deciziei nr.81/2018 a Camerei de Conturi Iasi privind prelungirea termenului privind realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.148/2016;

Având în vedere actul de control inregistrat sub numarul 72922/13.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-4, după cum urmează:

  • -  Teren în suprafață de 362 mp. situat în Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 40, Tarla 7, CC 441, Anexa 1.

  • -  Teren în suprafață de 300 mp. situat în Iași, str. Bariera Veche - str. Cronicar Mustea, Tarla 23, CR 7113/10, Anexa 2.

  • - Teren în suprafață de 2500 mp. situat în Iași, B.dul Tudor Vladimirescu FN, Tarla 15, CAT 488/5, Anexa 3.

  • - Teren în suprafață de 650 mp. situat in Iasi, B.dul Tudor Vladimirescu FN , Tarla 15, CAT 488/6, Anexa 4.

Art.2. Se revoca Anexa 34 din Hotararea Consiliului Local nr. 445/28.09.2019 cu privire la terenul in suprafata de 157mp, situat in Iasi, str. Tatarasi nr. 15, identificat prin T30, CC1598, A1597.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator orice alte Hotarari de Consiliu Local cu referire la terenul mentionat la art. 2.

Art.4. Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat v-a efectua demersurile in vederea inscrierii in Cartea Funciara a drepturilor de proprietate a Municipiului Iasi.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru, Directiei Generale Finante Publice Locale - pentru actualizare evidenta financiar - contabila, Serviciului Audit Public Intern. Politiei Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;

Directia Exploatare Patrimoniu; Directia de Cadastru;Politia Locala Iasi.

Aducerea la cunostinta publica de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Manuel Ciprian Bostan


Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-


prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 16 din 31 Ianuarie 2019