Hotărârea nr. 159/2019

HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii din Piața Prieteniei Româno-Elene în ,Piaţa Elenismului


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii din Piața Prieteniei Româno-Elene în Piața Elenismului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și

Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr.15/2016 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului

Iași,

Având în vedere referatul de specialitate nr. 83473/24.08.2019 întocmit de Serviciul

G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere HCL nr.55/2000 privind Piața Prieteniei Româno-Elene,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000

cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii din Piața Prieteniei Româno-Elene în Piața Elenismului, conform planșei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Serviciul G.I.S.-Cadastru, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Economice și de Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunoștința cetățenilor a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 159 din 24 aprilie 2019