Hotărârea nr. 158/2019

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-3,aflate în administrarea Municipiului Iași


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-3, aflate în administrarea Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 43447/18.04.2019 întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 - privind Cadastru General;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Analizand prevederile Deciziei nr. 81/2018 a Camerei de conturi Iasi privind prelungirea termenului privind realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 146/2016;

Luand act de actul de control inregistrat sub nr. 72922/13.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-3, după cum urmează:

  • -  Teren în suprafață de 265 mp. situat în Iași, str. Cuza Voda F.N., Tarla 47, C1630 (parte), C1634, CR1688, CAT1690 (parte), Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

  • - Teren în suprafață de 361 mp. situat în Iași, sos. Pacurari F.N., Tarla 34, NR 1576/8, Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

  • - Teren în suprafață de 112 mp. situat în Iași, sos. Pacurari F.N., Tarla 34, NR 1576/9, Anexa 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat si serviciul Gis Cadastru vor efectua demersurile in vederea inscrierii in Cartea Funciara a drepturilor de proprietate a Municipiului Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat ;Directiei Exploatare Patrimoniu Public si Privat;Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru;Directia Generala Economica si Finante Publice Locale. - pentru actualizare evidenta financiar-contabila,Serviciul Audit Public Intern,Politia Locala Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu Public si Privat;Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 158 din 24 aprilie 2019