Hotărârea nr. 157/2019

HOTĂRÂRE privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 40,44 mp,situata in strada Vasile Lupu,nr. 95 ,in favoarea SC MONAROM TRADING SRL


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind constituirea unui drept de superficie pentru suprafata de 40,44 mp, situata in strada Vasile Lupu, nr. 95 , in favoarea SC MONAROM TRADING SRL

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 41519/15.04.2019 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniului;

Având în vedere adresa nr. 83678 din 20.08.2018, prin care SC MONAROM TRADING SRL, solicită cumpărarea directă a terenului în suprafață de 40,44 mp situat în Iași, str. Vasile Lupu - în partea de NV a Complexului Comercial Flora;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 128268 din 11.12.2018, privind analizarea solicitarilor de cumparare a unor bunuri imobile aflate in proprietatwea Municipiului Iași de către comisia tehnică constituită conform dispoziției nr. 81 din 11.01.2018;

Având în vedere Procesul verbal nr. 15471/12.02.2019 al comisiei de stabilire a duratei superficiei si de negociere a valorii superficiei lunare pentru teren construit constituită prin HCL nr. 222 din 23.06.2017

Având în vedere Procesul verbal nr. 14954/12.02.2019 al Comisiei de stabilire a duratei și valorii superficiei constituită prin HCL nr. 222 din 23.06.2017 pentru folosinta terenului situat in Iași, strada Vasile Lupu - in partea de NV a Complexului Comercial Flora;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 59894 din 12.06.2018, întocmit de evaluator autorizat Bulău Vlad în baza contractului de servicii de evaluare bunuri imobile nr. 48531/11.05.2018, încheiat cu Municipiul Iași;

Având în vedere HCL nr. 211/2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea dreptului de superficie pentru terenul situat în Iași, str. Vasile Lupu, nr. 95 - în partea de NV a Complexului comercial Flora, în suprafață de 40,44 mp, în favoarea SC MONAROM TRADING SRL, titulară a dreptului de proprietate asupra construcției conform Anexei 1 ce face parte din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Valoarea superficiei, urmare a negocierii directe conform procesului verbal nr. 15471/12.02.2019, va fi de 1.100 euro/an, pentru dreptul de superficie asupra terenului in suprafata de 40,44 mp ;

Valoarea stabilita este plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Pe perioada derularii relatiilor contractuale valoarea superficiei nu va fi mai mica decat valoarea acesteia in lei, la data semnarii contractului .

Art.3. Dreptul de superficie asupra terenului situat in lasi , strada Vasile Lupu, nr 95, se constituie pentru o perioada de 10 ani.

Art.4. Se aprobă contractul de superficie conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Încetarea contractului de superficie poate avea loc în cazul în care interesul local sau național o impune, prin denunțarea unilaterală de către Municipiul Iași.

Art.6 Contractul de superficie va fi înregistrat de superficiar în Cartea funciară.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de superficie.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași, Direcției Exploatare Patrimoniu;Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;SC MONAROM TRADING SRL cu sediul in Bld. Poitiers, nr. 25C, bl. 10, tr. 2, et. 2, având CUI 24894366 și J22/3682/2008, reprezentată de dna. Hamciuc Mona-Isabela în calitate de mandatară.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Economică și Finanțe Publice Locale, SC MONAROM TRADING SRL cu sediul in Bld. Poitiers, nr. 25C, bl. 10, tr. 2, et. 2, având CUI 24894366 și J22/3682/2008, reprezentată de dna. Hamciuc Mona-Isabela în calitate de mandatară.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 157 din 24 aprilie 2019

MUNICIPIUL IAȘI


Anexa nr 2


CONTRACT DE SUPERFICIE


Nr............../

Părțile contractante

Între:

1. MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Iași, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, reprezentat prin MIHAI CHIRICA - Primar , pe de o parte,

Și

2............................, domiciliata in Iasi, domiciliata in municipiul Iasi, strada

........., nr............, bl.HI, et.1,ap.1, judetul Iasi

la data de..........................,

la sediul Municipiului Iași, în temeiul Titlului III Cap. I art. 693-702 ( Superficia ) și Titlului II Cap. I ( Izvoarele obligațiilor - Contractul ) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietetea publică și regimul juridic al acesteia, Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare , Ordinul 633/2006 a ANCPI pct. 3.12 privind intabularea dreptului de superficie și a dreptului de concesiune, OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul HCL ........................ s-a încheiat prezentul contract de constituire a dreptului de

superficie.

Cap. II. Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie asigurarea dreptului de folosință asupra terenului situat în Iași, strada Vasile Lupu, nr. 95 - în partea de NV a Complexului Comercial Flora, în suprafață de 40,44 mp, identificat potrivit schiței anexă la prezentul contract. Pe acest teren superficiarul deține o construcție proprietate .

Cap. III. Durata contractului

Art. 2. Dreptul de superficie asupra terenului menționat mai sus se constituie pentru 10 ani de la data semnării prezentului contract, sub rezerva ca daca interesul local sau național o impune perioada se limiteaza pana la adoptarea unor hotărârilor ale Consiliului Local Municipal sau a altor acte normative .

Art.2.1 Lipsa de folosință a imobilului-constructie nu duce la stingerea dreptului de superficie; superficia nu se stinge prin neutilizare.

Cap. IV. Prețul contractului

Art. 3. Prețul folosinței terenului este de 1.100 euro/an. Pretul se va plati in lei, la cursul euro/leu stabilit de BNR in ziua platii. Pe durata derularii relatiilor contractuale valoarea superficiei nu va fi mai mica decat valoarea acesteia in lei, la data semnarii prezentului act, respective ....................lei.

Cap. V. Plata

Art. 4 (1)Plata folosinței terenului se va efectua prin orice formă de plată prevăzută de lege, cel mai târziu până pe data de 25 a lunii în curs, în contul Municipiului Iași RO31TREZ40621A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, sau în numerar la casieria Municipiului Iași.

 • (2) Pentru neplata folosinței terenului la termenele stabilite se vor plăti majorări de întârziere de 1% pe lună sau fracțiune de lună din cuantumul obligației principale. Majorările de întârziere se calculează și se modifică conform legislatiei în vigoare.

 • (3) Prețul stabilit prin prezentul contract constituie creanță bugetară certă, lichidă și exigibilă provenită dintr-un raport juridic contractual, iar în cazul neachitării acestuia la termenul stabilit, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru plata folosinței terenului la termenele și prin modalitățile stabilite în contract, urmând a fi aplicabile prevederile OG 92/2003 - Codul de procedura fiscală privind executarea silită.

Cap. VI. Drepturile partilor

Drepturile superficiarului:

Art. 5. - (1) Dreptul de superficie constituit se exercită în limitele și condițiile stabilite prin prezentul contract .

 • (2) Superficiarul are dreptul de a exercita posesia și folosința asupra terenului menționat la art. 1 precum și dreptul de a dispune de substanța lui în limitele impuse prin documentațiile de urbanism aprobate în condițiile legii necesare realizării și întreținerii în bune condiții a construcției deținute ( săpături, amenajări etc. )

Drepturile Municipiului Iași

Art. 6. - (1) Sa încaseze plata reprezentând contravaloarea folosinței terenului stabilită la art. 3, la termenele prevăzute în contract .

 • (2) Să inspecteze bunul care constituie obiectul prezentului contract , verificand respectarea obligatiilor asumate de superficiar.

 • (3) Sa denunțe in mod unilateral contractul de superficie în situația în care interesul national sau local o impune.

 • (4) Sa execute lucrări de utilitate publică pe terenul ce face obiectul prezentului contract, atunci când interesul local sau național le impun potrivit hotărârilor adoptate de către Consiliul Local Municipal sau altor acte normative, cu notificarea prealabila a superficiarului.

Cap. VII. Obligatiile partilor

Obligatiile superficiarului

Art. 7. (1) Superficiarul are obligația să achite plata reprezentând contravaloarea folosinței terenului la termenele prevăzute în contract. PACT COMISORIU : În caz de neplată a 4 luni consecutive, a obligației stabilită la art. 3 al prezentului document, contractul se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară somarea sau punerea în întârziere și fără intervenția instanței judecătorești. Superficiarul are obligația de a preda terenul liber, în maxim o lună de la înștiintarea Municipiului Iași. În caz de neconformare, autoritatea locală are dreptul să dezafecteze terenul și să-l aducă la starea inițială pe cheltuiala exclusivă a superficiarului.

(2) Superficiarul nu poate modifica construcția existentă pe teren la data încheierii contractului și nici adăuga alte construcții utile acesteia, decât cu acordul Municipiului Iași și numai cu respectarea condițiilor Legii nr. 50/1991, republicata cu modificările și completările ulterioare sau a altor reglementari legale. În caz contrar Municipiului Iași are dreptul să ceară desființarea construcțiilor adăugate, repunerea imobilului - teren în situația anterioară și plata de daune interese (pact comisoriu de ultim grad).

 • (3) Superficiarul este obligat sa respecte sarcinile legale cu privire la protecția mediului și să asigure buna vecinătate.

 • (4) Superficiarul este obligat să aducă la cunoștința Municipiului Iași, în scris, cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului, intenția de prelungire a prezentului contract.

 • (5) În cazul în care nu s-a îndeplinit cerința menționată la alin. 4, la incetarea contractului prin ajungere la termen, superficiarul este obligat să desființeze construcția/construcțiile și să restituie terenul Municipiului Iași, in mod gratuit si liber de orice sarcini.

 • (6) Superficiarul este obligat să aducă la cunoștința Municipiului Iași orice acte sau fapte care aduc atingere dreptului de folosință liniștită și utilă a terenului.

 • (7) Superficiarul este obligat ca în termen de 30 de zile de la semnarea prezentului contract să îl înregistreze la Direcția Finantelor Publice a autorității locale în vederea impunerii la plata impozitului prevăzut de Legea nr. 571/2003 cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) a) In cazul in care terenul nu este intabulat, superficiarul este obligat ca, pe cheltuială proprie, să execute documentația topo-cadastrală și să intabuleze în Cartea Funciară, în numele Municipiului Iași, terenul care constituie obiectul contractului precum și să facă notarea prezentului contract în Cartea Funciară.

(b) După îndeplinirea formalităților de mai sus, un exemplar din întreaga documentație va fi transmisă autorității publice locale - Direcția Exploatare Patrimoniu.

 • 9) Se interzice superficiarului să încheie orice acte sau convenții privind cedarea dreptului de folosință constituit prin contract, sub sancțiunea rezolvirii de drept a contractului fara somație și punere în întârziere

 • 10) În caz de ipotecare/înstrăinare a construcțiilor edificate pe teren, superficiarul trebuie sa obțină acordul Municipiului Iași și să facă dovada că a adus la cunoștința cumpărătorului obligativitatea de a solicita Municipiului Iași încheierea unui nou contract de superficie. Încheierea contractului de superficie cu noul proprietar al construcțiilor se va face la o valoare a taxei de folosinta pe care o va stabili autoritatea locală la data încheierii acestuia. Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si in cazul transmiterii dreptului asupra constructiilor prin mostenire legala.

 • 11) Superficiarul are obligația de a întreține terenul, de a-l împrejmui dacă este cazul; de a nu depozita deșeuri sau alte bunuri/obiecte ce pot periclita mediul sau pot cea un discomfort proprietarilor vecini.

Obligațiile Municipiului Iași

Art. 8. - (1) Municipiului Iași este obligat sa nu il tulbure pe superficiar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract , cu exceptiile mentionate in prezentul contract.

(2) Municipiului Iași este obligat sa notifice superficiarul despre aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor superficiarului precum și în situația în care interesul național sau local impune restituirea terenului.

Cap. VIII. Incetarea contractului de superficie

Art. 9. - (1) Prezentul contract de superficie se stinge, urmand a fi radiat din cartea funciara, in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea termenului stabilit in contract

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre Municipiul Iași. In aceasta situatie Municipiul Iași va notifica de îndată intentia de a denunta unilateral contractul de superficie si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.

 • c) prin pieirea construcției sau desființarea ei de către superficiar

 • d) prin reziliere, la solicitarea Municipiului Iași, și pe cheltuiala superficiarului ( cu plata de către acesta a contravalorii lucrărilor necesare pentru aducerea terenului la starea inițială)

 • e) nerespectarea obligației prevăzute la art. 7 alin. 2 și alin. 9 se sancționează cu desființarea de plin drept a contractului , fără somație sau punere în întârziere și fără intervenția instanței judecătorești, autoritatea locală având dreptul să dezafecteze terenul și să-l aducă la starea inițială pe cheltuiala exclusivă a superficiarului.

 • f) prin consolidare, dacă terenul și construcția devin proprietatea aceleiași persoane;

 • g) prin denunțare unilaterală de către superficiar, situație în care va preda terenul liber de sarcini; superficiarul datoreaza folosința terenului până la data semnării procesului verbal de predare-primire către Municipiul Iași.

e) in cazul stingerii dreptului de proprietate al Municipiului Iași , din orice cauza.

 • (2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de superficie, terenul care constituie obiectul contractului va fi restituit gratuit si liber de orice sarcini Municipiului Iași.

 • (3) În cazul în care autorul construcției este de rea-credință, Municipiul Iași are dreptul să ceară obligarea autorului lucrării la desființarea acesteia sau obligarea autorului clădirii la cumpărarea terenului la valoarea de circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi executat.

Cap. IX. Forta majora și cazul fortuit

Art.10 Forța majoră și cazul fortuit exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 11.(1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de superficie, se intelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

(2) Prin caz fortuit se inteleg acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.

Cap. X. Notificarile intre parti

Art.12.(1) - In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa menționată la Cap. I. al prezentului contract.

 • (2) - Daca notificarea se trimite prin fax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediat.

 • (3) - Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate si in scris.

Cap. XI. Litigii

Art. 13. - (1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din interpretarea, executarea ori incetarea prezentului contract de superficie urmează a fi rezolvate pe cale amiabila .

(2) In cazul in care nu este posibila rezolvarea pe cale amiabila sau partile nu ajung la un acord, solutionarea litigiilor se face de către instanța judecătorească competentă.

Cap. XII. Clauze finale

Art.14. (1) - Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

(2) - Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui

 • (3) - Taxele ocazionate de autentificarea prezentului document sunt achitate de superficiar.

 • (4) - Prezentul contract de superficie a terenului din Iași - strada Vasile Lupu, nr. 95 - în partea de NV a Complexului comercial Flora, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte. Terenul se consideră predat la data semnării prezentului contract de superficie.

MUNICIPIUL IAȘI                               SUPERFICIAR,

SC MONAROM TRADING SRL PRIMAR,

Mihai CHIRICA

Director Direcția Juridică,

Cristina OȚELEANU

Am luat cunoștință de acest înscris oficial

și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director D.G.E.F.P.L.

Maria APETROAEI

Îmi asum responsabilitatea pentru corectitudinea, și legalitatea acestui înscris oficial

Șef Serviciu Legislație Monitorizare și Avize Legalitate, Mihaela PINTILIE

Am luat cunoștință de acest înscris oficial

și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director D.E.P.

Radu Mihai GRIGORAȘ

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii

și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Șef Serviciu A.S.C.T.B.

Monica BOCA

Îmi asum responsabilitatea corectitudinii

și legalității în solidar cu întocmitorul înscrisului

Intocmit,

cons. Alina Olari

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,

corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Adrian Florin Boca