Hotărârea nr. 154/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafaţă de 339 mp,situat în Iaşi,Str. Toma Cozma nr. 7B,identificat în tarlaua T65,parcela CC 2452 si respectiv CAT 2454 (partial),in scopul amenajarii unei parcari


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea concesionarii prin licitație publica a terenului în suprafață de 339 mp, situat în Iași, Str. Toma Cozma nr. 7B, identificat în tarlaua T65, parcela CC 2452 si respectiv CAT 2454 (partial), in scopul amenajarii unei parcari

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 83807/20.08.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere initiativa SC Great Lakes Construction SRL, cu sediul in judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Petre Buzatov, nr. 2, tr. 1, et. 1, ap. 6 avand nr. de ordine in Registrul Comertului J22/2927/2008 si CUI RO24535885, care prin adresa nr. 19092 din 22.02.2018 solicită concesionarea terenului situat în Iași, str, Toma Cozma, nr. 7B, identificat in tarlaua T65, parcela CC 2452 si CAT 2454, în suprafață de 339 mp, în vederea amenajării unei parcari ;

Având în vedere HCL nr. 153/24.04.2017 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi-reactualizat;

Având în vedere Raportul de evaluare a terenului nr. 64114 din 21.06.2018, întocmit de domnul Bulau Vlad în baza contractului de servicii nr. 48531/11.05.2018;

Având în vedere Certificatul de urbanism nr. 1809 din 18.05.2018 de informare in vederea concesionarii terenului in suprafata de 339mp identificat prin parcelele CC 2452 si CAT 2454 - in vederea amenajarii unei parcari descoperite ;

Având în vedere Adresa nr. 19092 / 02.05.2018 a Directiei Arhitectura si Urbanism -Serviciul GIS Cadastru;

Având în vedere Adresa nr. 80231/07.08.2018 a Directiei Juridice - Serviciul Contencios

Având în vedere Prevederile art. 121 si 123 ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

Având în vedere Prevederile art. 4 al Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Raportul Comisiei Tehnice nr. 59124 / 11.06.2018 al Comisiei de analiză a solicitărilor privind concesionarea bunurilor imobile aflate in proprietatea Municipiului Iași constituită prin Dispoziția nr. 82/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr.80520/07.08.2018 al Comisiei de stabilire a duratei si redeventelor datorate în baza contractelor de concesionare directă și pentru licitații, constituită prin HCL 222/23.06.2017;

Având în vedere Art. 15 și art. 36 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge concesionarea prin licitație publica a terenului în suprafață de 339 mp, situat în Iași, str. Toma Cozma, nr. 7B identificat in tarlaua T65, parcelele CC 2452 si CAT 2452, aflat in proprietatea privata a Municipiului Iasi, in vederea amenajarii unei parcari.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat, Directiei Exploatare Patrimoniu, Direcției Economice și Finanțelor Publice Locale si Instituției Prefectului Județului Iași;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

10

Nr. 154 din 24 aprilie 2019