Hotărârea nr. 152/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi al mijlocului fix “Hala laminare” aflat in administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi,in vederea casarii


MUNICIPIUL IAȘI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi al mijlocului fix “Hala laminare” aflat in administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi, in vederea casarii

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 41282/15.04.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 50460/17.05.2018 inaintata de Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi;

Având în vedere referatul nr. 2867/15.05.2018 intocmit de Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi, privind aprobarea scoaterii din functiune a mijloacelor fixe/declasarii obiectelor de inventar;

Având în vedere propunerea de casare intocmita de Comisia de inventariere din cadrul unitatii de invatamant;

Având în vedere OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;

Având în vedere O.G. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale ;

Având în vedere Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată;

Având în vedere H.G. 2139/2004 cu privire la duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

Având în vedere H.C.L. 212/2018, privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului lasi a mijlocului fix “Hala laminare” aflata in administrarea Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi.

Art.2 Se aprobă casarea mijlocului fix “Hala laminare”, ce are o suprafata de 279 mp, aflata in stare avansata de degradare, in conformitate cu prevederile OUG 112/2000.

Art.3 Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari lasi va efectua toata procedura de casare si valorificare a materialelor rezultate (dupa caz), in conformitate cu OUG 112/2000.

Art.4. Prezenta hotarare modifica corespunzator inventarul domeniului public aprobat prin HCL 212/2018 si respectiv Contractul de administrare nr. 111283/2013.

Art.5. Copie după prezenta_hotărare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale;Liceului Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iași. - Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat; Direcția Generala Economică și de Finanțe Publice Locale;Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

26

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 152 din 24 aprilie 2019