Hotărârea nr. 151/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului,în suprafaţă de 209 mp,situat în Iaşi,Fundac Codrescu nr. 4,proprietate privată a Municipiului Iaşi,înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași,nr. cadastral 159825


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului,

în suprafață de 209 mp, situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, proprietate privată a Municipiului Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași, nr. cadastral 159825

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 30198/ 19.03.2019 întocmită de către Direcția Fond Locativ,

Având în vedere Adresa nr. 78114/4.08.2017 și adresa nr. 110532/06.11.2017, prin care domnul Mănucă Ștefan în calitate de împuternicit al fiicei Mănucă Dana solicită cumpărarea terenului în suprafață de 209 mp, situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, proprietatea privată a Municipiului Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași, nr. cadastral 159825;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 privind constituirea comisiilor specifice activitatii Directiei Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 372 din 31 august 2018 privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative cu privire la terenurile din patrimoniul privat al Municipiului Iași și aflate în administrarea Consiliului Local Iași prin Direcția Fond Locativ;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 102041/11.10.2017, întocmit de către societatea comercială Real Estate Value S.R.L.;

Având în vedere Procesul verbal nr. 92186/19.09.2017 al Comisiei tehnice de analiză a solicitărilor de vânzare a unor terenuri proprietate privată a Municipiului Iași, constituită prin Dispoziția 3443/08.09.2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 209 mp, situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, proprietatea privată a Municipiului Iași conform H.C. L. nr. 211/2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat, anexa 2, poziția 354, înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași, nr. cadastral 159825, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se însușește Raportul de evaluare nr. 102041/11.10.2017 a terenului situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, întocmit de către societatea comercială Real Estate Value S.R.L, prin care se stabilește o valoarea de piață de 20.690 euro, respectiv 98.410 lei și o valoare unitară de 99 euro/mp, respectiv 470,88 lei/mp, la care se adaugă T.V.A. conform reglementărilor în vigoare.

Art.3. Comisia constituită potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 210 din 31 mai 2017 va desfășura procedurile de vânzarea a imobilului teren cu suprafața de 209 mp situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași, nr. cadastral 159825, la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit prin raportul de evaluare însușit la art. 2 al prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație publică cuprins în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cheltuielile privind întocmirea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare vor fi suportate de către cumpărător.

Art.6. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.7. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași;Direcției Fond Locativ ;Comisiei de vânzare; Direcției Generale Economice și Finanțelor Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.8. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către:Comisia de vânzare;Direcția Fond Locativ;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

26

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 151 din 24 aprilie 2019

Carte Fundară Nr. 159825 Comuna/Oraș/Munidpiu: lași

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații 1 Referințe

159825

209

Teren parțial împrejmuit cu gard din lemn gard din beton si gard metalic. Pe latura 9-10-11-12-13-1 terenul este neimprejmuit.

* Suprafața este d

eterminată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

209

53

1793

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

159825-C1

construcții de locuințe

21

Fara acte

5. construita la sol:21 mp; Extindere locuința CI de pe terenul cu nr cad 140531

Al.2

159825-C2

construcții anexa

24

Fara acte

S. construita la sol:24 mp; Beci

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în pian.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<*• (m)

1

2

8.093

2

3

0.796

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.                       Pagina 2 din 3

Municipiul Iasi

ANEXA NR. 2


CAIET DE SARCINI

privind vânzarea prin licitație publică a terenului,

în suprafață de de 209 mp, situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, proprietate privată a Municipiului Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași, nr. cadastral 159825

1.1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL LICITAȚIEI

 • •  Vânzarea se efectuează prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru terenul în suprafață de de 209 mp, situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 159825 a Municipiului Iași, nr. cadastral 159825; terenul se află în domeniul privat al Municipiului Iași si este identificat în planul de situație anexat, care face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

 • •   Organizarea licitației se va efectua în conformitate cu prevederile art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

 • •  Nu sunt admise la licitație persoane fizice care au datorii către bugetul local, bugetul de stat, persoanele juridice care au datorii către bugetul de stat mai mari de 10 000 lei, care se află în reorganizare judiciară sau faliment, persoanele fizice și juridice care sunt în litigiu cu Municipiul Iași.

 • 1.2. ELEMENTE DE PREȚ. GARANȚII. TAXE.

 • •  Prețul de pornire la licitație pentru teren este 98.410 lei, la care se adaugă T.V.A. conform reglementărilor în vigoare.

 • •  Pasul de strigare va fi de 500 lei.

 • •  Prețul de adjudecare va fi mai mare decât prețul de pornire cu minim 3 pași.

 • •  Garanția de participare la licitație, care se achită anticipat, va fi de 9.800 lei.

 • •  Garanția se depune în lei, la caseria unității sau prin Ordin de plată bancar depus în contul Municipiului Iași, cod fiscal 4541580, cont nr. RO45TREZ4065006XXX000460 deschis la Trezoreria Iași, cu specificația la obiectul plății - garanție de participare la licitația pentru vânzare teren situat în Iași, Fundac Codrescu nr. 4, proprietate privată a Municipiului Iași.

 • •   Ofertanților necâștigători li se restituie garanția in termen de 10 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câștigător în urma unei cereri de restituire.

 • •  Garanția de participare la licitație se pierde în următoarele situații:

 • a) dacă ofertantul nu se prezintă la licitație;

 • b) în cazul ofertantului câștigător dacă acesta nu se prezintă in termen de 15 de zile calendaristice de la data semnării procesului verbal de licitație, în vederea achitării contravalorii terenului.

 • •  Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător constituind avans din prețul de vânzare datorat de cumpărător.

 • •  Taxa de participare este de 100 lei.

 • •    Prețul caietului de sarcini: 36 lei.

 • II. INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPANȚI

II.1. DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE

1) Pentru persoanele juridice:

 • -   Cererea de participare, în care se va stipula in clar adresa unde dorește sa i se transmită corespondența;

 • -   Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație.

 • -  Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • -   Certificatul de înmatriculare al ofertantului la Oficiul Registrului Comerțului;

 • -   Actul constitutiv/statutul/act de înființare al persoanei juridice, după caz. Pentru societățile comerciale străine: certificat de înregistrare tradus în limba română, iar traducerea să fie legalizată de un notar public din România și scrisoare de bonitate, eliberată de o banca străină sau o filială a unei bănci străine în România;

 • -   Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat și către bugetul local valabile la data depunerii cererii;

 • -  Dovada existentei într-un cont bancar a cel puțin jumătate din suma de pornire la licitație(fără TVA);

 • -  Declarație pe propria răspundere că nu este în procedură de reorganizare sau de lichidare judiciară;

 • -  Împuternicire pentru reprezentantul societății, dacă nu este reprezentantul legal al acesteia;

 • -   Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participanților necâștigători;

 • -   Pentru societățile nou înființate să prezinte că au în cont disponibilul necesar achiziționării bunului.

2) Pentru persoanele fizice sau persoanele fizice autorizate:

 • -  Cerere de participare în care se va stipula în clar adresa unde dorește să i se transmită corespondența;

 • -   Copie de pe actul de identitate;

 • -   Copie de pe chitanța reprezentând contravaloarea caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație;

 • -  Copie de pe chitanța sau ordinul de plată vizat de bancă, reprezentând achitarea garanției de participare;

 • -  Dovada existentei într-un cont bancar a cel puțin jumătate din suma de pornire la licitație(fără TVA);

 • -   Dovada privind achitarea tuturor obligațiilor fiscale către bugetul central și local, prin prezentarea certificatelor de atestare fiscală, eliberate de organe fiscale competente, eligibile la data organizării licitației;

 • -   Împuternicire pentru participare la licitație - dacă este cazul;

 • -   Cont bancar în care se va restitui garanția de participare la licitație, în cazul participantilor necâștigători;

 • II. 2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND DEPUNEREA DOCUMENTELOR

 • •  Documentele și cererea de participare se depun la registratura Direcției Fond Locativ ,

Șoseaua Nationala nr. 43, până cel târziu în data de......., ora........

 • •   Deschiderea licitației are loc în data de ...........,  ora ...... la sediul Primăriei

Municipiului Iași din Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 11.

 • III. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

 • 3.1 În ziua stabilită pentru licitație, comisia se va întruni având asupra ei documentația întocmită pentru obiectul supus licitării și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

 • 3.2 Înainte de începerea licitației, documentele depuse vor fi verificate de către membrii comisiei, urmând ca aceștia să consemneze în scris despre cele constatate.

 • 3.3. Depunerea cererii de participare la licitație și a documentelor solicitate are ca efect acceptarea necondiționată a prețului de pornire la licitație.

 • 3.4. Licitația are loc dacă sunt înscriși minim doi participanți și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație.

 • 3.5. Fiecare ofertant va participa la licitație pentru obiectul prevăzut în cererea de înscriere, prezentând actul de identitate și eventualele procuri în cazul mandatarilor.

 • 3.6. Președintele comisiei, după parcurgere documentelor depuse, dă citire listei participanților, declară dacă ofertanții au fost admiși sau respinși acest fapt consemnându-se în procesul verbal și constată dacă sunt îndeplinite sau nu condițiile legale pentru desfășurarea licitației.

3.7 În cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru desfășurarea licitației (min 2 participanți admiși) se trece la licitația propriu-zisă, prin strigare, începând de la prețul indicat de organizator. Adjudecarea se va face după ce au fost parcurși minim 3 (trei) pași peste prețul de pornire.

 • 3.8. Strigările se vor repeta de trei ori, iar între două strigări se va acorda un interval de aproximativ două minute. Strigările se vor face de către președintele comisiei, adjudecarea făcîndu-se în favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

 • 3.9. Licitația are loc dacă există minim doi participanți admiși. În situația în care se prezintă un singur participant, se consemnează acest fapt în procesul verbal, licitația urmând a fi reluată în termen de 5 zile lucrătoare. Dacă la cea de a doua licitație se va prezenta un singur ofertant, care a fost prezent și la prima licitatie, atunci se adjudecă în favoarea acestuia la un preț care nu poate fi mai mic decât prețul de pornire la licitatie.

 • 3.10. Se întocmește procesul verbal de adjudecare și se semnează de către membrii comisiei și de ofertantul care a adjudecat bunul licitat, urmând a se achita prețul integral în termen de 15 zile calendaristice în baza facturii emise de către Municipiul Iași prin D. F. L. la data adjudecării, după care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul face dovada plății. Un exemplar din procesul verbal de adjudecare se păstrează în dosarul licitației și o copie de pe acesta se predă adjudecatarului licitației.

 • 3.11. Nesemnarea de către adjudecatarul licitației a contractului de vânzare-cumpărare atrage după sine nulitatea adjudecării, cu urmatoarele consecinte : suma achitată cu titlu de garanție de participare de catre acesta nu se va restitui iar acesta va achita catre bugetul local un sfert din suma adjudecată, cu titlu de daune, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expirării termenului în care avea obligația semnării contractului. De asemenea, nu mai are dreptul de a participa la o nouă licitație pentru terenul în cauză.

 • IV. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Cumpărătorul va achita prețul integral, în termen de 15 zile calendaristice în baza facturii emise de către Municipiul Iași prin D. F. L. la data adjudecării.

 • V. PRECIZĂRI PRIVIND ANULAREA LICITAȚIEI

Anularea licitației poate fi acceptată atunci când:

 • •  cel puțin unul din documentele prezentate de către ofertanți nu corespund prevederilor din documentele licitației;

 • •  se constată nereguli importante în derularea licitației care afectează principiul concurenței loiale;

 • •  în cazul unor contestații întemeiate, admise conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Anularea se face prin hotărârea comisiei de licitație și se va comunica în scris tuturor participanților, arătând motivele care au stat la baza acestei anulări.

Poate fi exclus din procedura de licitație, atât în timpul licitației cât și ulterior până la semnarea contractului de vânzare cumpărare, ofertantul despre care se dovedește că a furnizat informații false în documentele de calificare.

 • VI. LITIGII

 • •  Litigiile de orice fel vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente din raza teritorială a vânzătorului.

 • VII. DISPOZIȚII FINALE

 • •  Caștigătorul licitației va suporta costurile generate de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare in formă autentică.

 • VIII. DOCUMENTE ANEXĂ

Documentele anexate prezentei documentații sunt:

 • - Planul de încadrare în zonă

 • - Planul de situatie

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca