Hotărârea nr. 150/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA POPAUTI NR. 2A,NUMAR CADASTRAL 126943,întocmit în vederea construirii unui imobil de servicii pe teren proprietate,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA POPAUTI NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 126943, întocmit în vederea construirii unui imobil de servicii pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2227 din 03.07.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 125383 din 05.12.2018 prin care SC BODY LINE SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA POPAUTI NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 126943, întocmit în vederea construirii unui imobil de servicii pe teren proprietate;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 931 din 11.10.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 04.04.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 12 din 01.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 40536/11.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA POPAUTI NR. 2A, NUMAR CADASTRAL 126943, întocmit în vederea construirii unui imobil de servicii pe teren proprietate, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 812,00 mp detinut de SC BODY LINE SRL in baza contractului de vanzare cumparare nr. 2990/2018.

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 16,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime S+P+3E;

 • • POT max = 45 %;

 • • CUT max = 1,8 mp.ADC/mp.teren;

 • • Spatii vezi = 15%.

 • (4) IMPREJMUIRI

Se vor respecta următoarele reguli:

- se recomandă garduri cu soclu la nivelul solului, iar partea superioară de 1,50m (panouri transparente fixate pe stâlpi metalici), dublate spre interior cu gard viu (sau numai gard viu);

 • - se pot adopta, acolo unde este cazul, soluții de împrejmuire prin folosirea elementelor de mobilier urban (jardiniere, banchete, panouri publicitare, etc.).

 • (5) AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT

Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării regimului de aliniere prevăzut în documentațiile de urbanism și stabilit prin certificatul de urbanism, conform art. 23 din R.G.U.

Regimul de aliniere stradal propus va fi de 4,50m față de limitele proprietatii spre str. Popăuți și 3,40m, respectiv 4,00m față de limitere proprietății spre aleea Păcurari.

Distanța dintre limita suprafeței construibile și axul strazii Popăuți este de 9,10m, iar față de axul propus al aleei Păcurari este de 5,65m, respectiv 5,50m.

 • (6) DISTANȚE MINIME OBLIGATORII FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI FAȚĂ DE LIMITA POSTERIOARĂ A PARCELEI

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare conform Codului Civil:

 • -  2,00 m - pentru ferestre de vedere, balcoane și alte lucrări asemănătoare, față de limita de proprietate;

 • -  0,60 m - pentru ferestre de vedere, balcoane și alte lucrări asemănătoare, neparalele cu limita de proprietate; precum și asigurarea distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri ( vezi art. 24 din R.G.U. )

Se va respecta edificabilul propus in plansa de Reglementari urbanistice - U2.

Regimul de aliniere propus va fi 3,40m si 4,00m față de limita de proprietate spre est, 3,00m si 2,00m față de limita de proprietate spre vest (se admite iesirea in consola peste aliniament pana la 1,0m fata de limita de proprietate cu acordul vecinului) și 10,00m, respectiv 5,75m față de limita de proprietate spre nord.

Regimul de aliniere al subsolului propus va fi 3,35m si 2,95m față de limita de proprietate spre est si 1,00m față de limita de proprietate spre vest, nord și sud.

 • (7) Nu se admite supraetajarea cu 20%;

 • (8) Accesul carosabil se va realiza din strada Popauti si aleea Pacurari, din partea de sud si est a amplasamentului.

 • (9) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; SC BODY LINE SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 150 din 24 aprilie 2019