Hotărârea nr. 15/2019

HOTĂRÂRE privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi cu suprafata de 256 mp teren,având nr. cadastral 162076 inscrisă in CF 162076,situată in Iasi,Zona Moara de Vânt


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea domeniului privat al Municipiului Iasi cu suprafata de 256 mp teren, având nr. cadastral 162076 inscrisă in CF 162076, situată in Iasi, Zona Moara de Vânt

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 6457/21.01.2019, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa 130178/14.12.2018 completată prin nr. 6482/21.01.2019, a dlui Șaramet Cezar și dna Șarmet Maria Roxana, proprietari ai terenului în suprafață de 256 mp situat in Iasi, Zona Moara de Vânt, care solicită includerea în proprietatea Municipiului Iași inscris in CF 162076, având nr. cadastral 162076;

Având în vedere contractul de vânzare-cumpărare autentificat la notariat nr. 4208/19.04.2016;

Având în vedere declarația notarială nr.1509/11.12.2018 și Încheierea completatoare nr. 23/14.12.2018;

Având în vedere Cartea Funciară nr. 162076 având nr. Cadastral 162076 a terenului in suprafata de 256 mp situată in Iasi, Zona Moara de Vânt;

Având în vedere prevederile art. 562, art. 863, art. 889 din Codul Civil;

Având în vedere prevderile art. 211 din Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Având în vedere H.C.L. 153/2017 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba completarea domeniului privat al Municipiului Iași cu suprafata de 256 mp teren, inscris in Cartea Funciară nr. 162076 având nr. cadastral 162076, situat in Iasi, Zona Moara de Vânt, conform planului de amplasament ce face parte integranta din prezenta hotarare (Anexa nr. 1).

Art.2. Prevederile prezentei hotarari completeaza in mod corespunzator Anexa 4.1. (Serviciul GIS Cadastru) a H.C.L. nr. 211/2018, privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, cu terenul menționat la art. 1.

Art.3. Copie după Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Serviciului GIS Cadastru; domnului Șaramet Cezar și d-nei Șaramet Maria Roxana; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciul GIS Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 15 din 31 Ianuarie 2019