Hotărârea nr. 149/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ZONA DANCU,NUMAR CADASTRAL 19323/3,CARTE FUNCIARA 134354 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA DANCU, NUMAR CADASTRAL 19323/3, CARTE FUNCIARA 134354 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3517 din 26.10.2016 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 96627 din 25.09.2018 prin care LIPSA CONSTANTIN si LIPSA AURICA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA DANCU, NUMAR CADASTRAL 19323/3, CARTE FUNCIARA 134354 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 741 din 17.08.2017;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef 21 din 01.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din 04.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 41882/15.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, ZONA DANCU, NUMAR CADASTRAL 19323/3, CARTE FUNCIARA 134354 intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 400,00 mp, detinut de LIPSA CONSTANTIN si LIPSA AURICA conform contract de vanzare cumparare 885/2016;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 9,00 m masurat de la CTN in aria construibila, regim de inaltime D+P+1E;

 • • POT max = 50 %;

 • • CUT max = 1.8 mp. ADC/mp. teren;

 • • Spatii verzi = 35%;

 • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Regimul de aliniere al construcției este reprezentat în planșa de reglementări cu linie albastra intrerupta altfel:

- Aliniamente principale (cai de acces) - la 3.00m față de limita proprietatii.

Clădirile nu se vor retrage cu o distanță mai mare de 3,00 m de la aliniamentele laterale și pot avea “ieșinduri” (console, bowindouri,etc.) și retrageri în funcție de studiul volumelor construite.

 • (5) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Regimul de aliniere posterior al clădirilor a fost stabilit la:

 • - min. 5,00 m fata de limita parcelei;

Regimul de aliniere lateral al cladirilor:

 • - la min. 3,00m față de limita laterala stanga a parcelei;

 • - la min. 3,00m față de limita laterala dreapta a parcelei.

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Nr.

Prezenți

23

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

4

149 din 24 aprilie 2019