Hotărârea nr. 148/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA AUREL VLAICU NR. 84,NUMAR CADASTRAL 161251,161252 intocmit in vederea construirii de locuinte colective,spatii de birouri,prestari servicii,spatii comerciale si imprejmuire teren proprietate,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 84, NUMAR CADASTRAL 161251, 161252 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii de birouri, prestari servicii, spatii comerciale si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3267 din 02.11.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 22911 din 28.02.2019 prin care SC CROSSGATE SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA AUREL VLAICU NR. 84, NUMAR CADASTRAL 161251, 161252 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii de birouri, prestari servicii, spatii comerciale si imprejmuire teren proprietate;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate 993 din 27.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din data de 12.04.2019;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef 15 din 01.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 41520/15.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA AUREL VLAICU NR. 84, NUMAR CADASTRAL 161251, 161252 intocmit in vederea construirii de locuinte colective, spatii de birouri, prestari servicii, spatii comerciale si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica;25,11111111112,

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 3000,00 mp, detinut de SC CROSSGATE SRL in baza contractului de vanzare cumparare nr. 11570/2018 si 11577/2018;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• H max = 42,00 m masurat de la CTN la cornisa/atic, regim de inaltime 3S+D+P+12E;

• POT max = 40 %;

• CUT max = 4,0 mp.ADC/mp.teren;

• Spatii verzi = 25%;

  • (4) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

In cadrul parcelei, regimul de aliniere lateral este la 5.0m fata de limita parcelei spre nord-est, si 3.5m fatade limita parcelei dinspre latura de nord-vest.

Regimul de aliniere posterior este la 5.0m fata de limita parcelei.

In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendiu si alte norme tehnice specifice

  • (5) AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Cladirile se vor amplasa conform aliniamentelor stabilite in plansa de regulament.

Regimul de aliniere a constructiilor este reprezentat in plansa de reglementari cu linie rosie si are urmatoarele distante:

Regimul de aliniere principal este la distanta de 5,0m fata de limita de proprietate, respectiv 13.0m din axul caii de acces;

Cladirile nu se vor retrage de la alinierea stabilita prin regulamentul PUZ.

  • (6) CIRCULATII SI ACCESE

Accesul auto si pietonal se face din Strada Aurel Vlaicu;

  • (7) IMPREJMUIRI

Imprejmuirile spre strada vor fi transparente la 1,80 m din care un soclu de maxim 0,6m.

Imprejmuirile vor fi dublate de gard viu.

Nu se admite utilizarea sub nici o forma a sarmei ghimpate sau a imprejmuirilor din zidarie.

  • (8) Inainte de a solicita emiterea autorizatiei de construie se va dispune demolarea constructiilor existente.

  • (9) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizările si devierele rețelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iași; beneficiarului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

3

Nr. 148 din 24 aprilie 2019