Hotărârea nr. 146/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA TREI FANTANI NR. 64 N-P,NUMAR CADASTRAL 159532,intocmit pentru construire hala de productie si depozitare pe teren proprietate,persoane juridice si persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 64 N-P, NUMAR CADASTRAL 159532, intocmit pentru construire hala de productie si depozitare pe teren proprietate, persoane juridice si persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24 aprilie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1945 din 13.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 12159 din 04.02.2019 prin care SC EVE TRANS SRL, SC LEOTRANS COMPANY SPEDITION SRL, LEONTE NECULAI si LEONTE ALINA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA TREI FANTANI NR. 64 N-P, NUMAR CADASTRAL 159532, intocmit pentru construire hala de productie si depozitare pe teren proprietate, persoane juridice si persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 928 din 22.08.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef 13 din 01.04.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi din 04.04.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 40706/11.04.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA TREI FANTANI NR. 64 N-P, NUMAR CADASTRAL 159532, intocmit pentru construire hala de productie si depozitare pe teren proprietate, persoane juridice si persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 11766,00 mp, detinut de SC EVE TRANS SRL, SC LEOTRANS COMPANY SPEDITION SRL, LEONTE NECULAI si LEONTE ALINA conform contract de schimb de imobile nr. 1932/2009 (cu incheiere rectificare nr. 3803/2009, incheiere completatoare nr. 5021/2009 si incheiere de rectificare nr. 17/2018), contract de vanzare cu rest de pret nr. 1537/2015, contract de vanzare nr. 118/2017, contract de vanzare cumparare nr. 1523/2007, contract de vanzare nr. 1972/2015 si contract de vanzare cumparare nr. 1494/2006;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • Hmax = 9,00 m masurata de la CTN la coama, regim de inaltime P;

 • • POT max = 50%;

 • • CUT max = 4,5 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi = 15%.

 • (4) ALINIAMENTE

 • •     NORD - 107,20m respective 10,00m fata de limita de proprietate

 • •     SUD - 6,10m fata de limita de proprietate

 • •     EST - 6,50 respectiv 7,00m fata de limita de proprietate

 • •     VEST - 2,00 respectiv 4,50m fata de limita de proprietate

 • (5) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 146 din 24 aprilie 2019